blob: 1de6b578e4ddf037535f2caf064b229b6bc9011c [file] [log] [blame]
# Bulgarian translation of glib po-file.
# Copyright (C) 2002, 2005, 2006, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc.
# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2012, 2013, 2015, 2016.
# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010.
# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-02-01 06:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-01-31 22:54+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../gio/gapplication.c:531
msgid "Enter GApplication service mode (use from D-Bus service files)"
msgstr ""
"Влизане в обслужващ режим на GAplication (чрез обслужващи файлове на D-Bus)"
#: ../gio/gapplication.c:536
msgid "GApplication options"
msgstr "Настройки на GApplication"
#: ../gio/gapplication.c:536
msgid "Show GApplication options"
msgstr "Извеждане на настройките за GApplication"
#: ../gio/gapplication-tool.c:45 ../gio/gapplication-tool.c:46
#: ../gio/gresource-tool.c:488 ../gio/gsettings-tool.c:512
msgid "Print help"
msgstr "Извеждане на помощта"
#: ../gio/gapplication-tool.c:47 ../gio/gresource-tool.c:489
#: ../gio/gresource-tool.c:557
msgid "[COMMAND]"
msgstr "[КОМАНДА]"
#: ../gio/gapplication-tool.c:49
msgid "Print version"
msgstr "Извеждане на версията"
#: ../gio/gapplication-tool.c:50 ../gio/gsettings-tool.c:518
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Извеждане на версията"
#: ../gio/gapplication-tool.c:52
msgid "List applications"
msgstr "Показване на приложения"
#: ../gio/gapplication-tool.c:53
msgid "List the installed D-Bus activatable applications (by .desktop files)"
msgstr ""
"Показване на инсталираните използваеми приложения за D-Bus (чрез файлове „."
"desktop“)"
#: ../gio/gapplication-tool.c:55
msgid "Launch an application"
msgstr "Стартиране на програма"
#: ../gio/gapplication-tool.c:56
msgid "Launch the application (with optional files to open)"
msgstr "Стартиране на програма (с/без файлове за отваряне)"
#: ../gio/gapplication-tool.c:57
msgid "APPID [FILE...]"
msgstr "ИД_НА_ПРИЛОЖЕНИЕ [ФАЙЛ…]"
#: ../gio/gapplication-tool.c:59
msgid "Activate an action"
msgstr "Активиране на действие"
#: ../gio/gapplication-tool.c:60
msgid "Invoke an action on the application"
msgstr "Повикване на действие за приложението"
#: ../gio/gapplication-tool.c:61
msgid "APPID ACTION [PARAMETER]"
msgstr "ИД_НА_ПРИЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИЕ [ПАРАМЕТЪР]"
#: ../gio/gapplication-tool.c:63
msgid "List available actions"
msgstr "Показване на действията"
#: ../gio/gapplication-tool.c:64
msgid "List static actions for an application (from .desktop file)"
msgstr ""
"Показване на предварително зададени действия за приложение (от файл „."
"desktop“)"
#: ../gio/gapplication-tool.c:65 ../gio/gapplication-tool.c:71
msgid "APPID"
msgstr "ИД_НА_ПРИЛОЖЕНИЕ"
#: ../gio/gapplication-tool.c:70 ../gio/gapplication-tool.c:133
#: ../gio/gdbus-tool.c:90
msgid "COMMAND"
msgstr "КОМАНДА"
#: ../gio/gapplication-tool.c:70
msgid "The command to print detailed help for"
msgstr "Командата за извеждане на подробна помощ за"
#: ../gio/gapplication-tool.c:71
msgid "Application identifier in D-Bus format (eg: org.example.viewer)"
msgstr ""
"Идентификатор на приложение във формат D-Bus (например: „org.example.viewer“)"
#: ../gio/gapplication-tool.c:72 ../gio/glib-compile-resources.c:589
#: ../gio/glib-compile-resources.c:620 ../gio/gresource-tool.c:495
#: ../gio/gresource-tool.c:561
msgid "FILE"
msgstr "ФАЙЛ"
#: ../gio/gapplication-tool.c:72
msgid "Optional relative or absolute filenames, or URIs to open"
msgstr "Незадължителни относителни или абсолютни пътища или адреси за отваряне"
#: ../gio/gapplication-tool.c:73
msgid "ACTION"
msgstr "ДЕЙСТВИЕ"
#: ../gio/gapplication-tool.c:73
msgid "The action name to invoke"
msgstr "Действието, което да се извърши"
#: ../gio/gapplication-tool.c:74
msgid "PARAMETER"
msgstr "ПАРАМЕТЪР"
#: ../gio/gapplication-tool.c:74
msgid "Optional parameter to the action invocation, in GVariant format"
msgstr ""
"Незадължителен параметър при повикване на действието. Във формат за GVariant"
#: ../gio/gapplication-tool.c:96 ../gio/gresource-tool.c:526
#: ../gio/gsettings-tool.c:598
#, c-format
msgid ""
"Unknown command %s\n"
"\n"
msgstr ""
"Непозната команда „%s“\n"
"\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:101
msgid "Usage:\n"
msgstr "Употреба:\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:114 ../gio/gresource-tool.c:551
#: ../gio/gsettings-tool.c:632
msgid "Arguments:\n"
msgstr "Аргументи:\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:133
msgid "[ARGS...]"
msgstr "[АРГУМЕНТИ…]"
#: ../gio/gapplication-tool.c:134
#, c-format
msgid "Commands:\n"
msgstr "Команди:\n"
#. Translators: do not translate 'help', but please translate 'COMMAND'.
#: ../gio/gapplication-tool.c:146
#, c-format
msgid ""
"Use '%s help COMMAND' to get detailed help.\n"
"\n"
msgstr ""
"Въведете „%s help КОМАНДА“ за подробна помощ.\n"
"\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:165
#, c-format
msgid ""
"%s command requires an application id to directly follow\n"
"\n"
msgstr ""
"Командата „%s“ изисква идентификатор на приложение за директно следене\n"
"\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:171
#, c-format
msgid "invalid application id: '%s'\n"
msgstr "неизвестен идентификатор на приложение „%s“\n"
#. Translators: %s is replaced with a command name like 'list-actions'
#: ../gio/gapplication-tool.c:182
#, c-format
msgid ""
"'%s' takes no arguments\n"
"\n"
msgstr ""
"„%s“ не приема аргументи\n"
"\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:266
#, c-format
msgid "unable to connect to D-Bus: %s\n"
msgstr "Неуспешно свързване към D-Bus: %s\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:286
#, c-format
msgid "error sending %s message to application: %s\n"
msgstr "Грешка при изпращане на съобщение „%s“ до приложение „%s“\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:317
#, c-format
msgid "action name must be given after application id\n"
msgstr ""
"името на действие трябва да бъде подадено след идентификатора на приложение\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:325
#, c-format
msgid ""
"invalid action name: '%s'\n"
"action names must consist of only alphanumerics, '-' and '.'\n"
msgstr ""
"неправилно име на действие: „%s“\n"
"името трябва да съдържа букви, цифри, „-“ или „.“\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:344
#, c-format
msgid "error parsing action parameter: %s\n"
msgstr "Грешка при анализа на параметър: %s\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:356
#, c-format
msgid "actions accept a maximum of one parameter\n"
msgstr "действията приемат само по един параметър\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:411
#, c-format
msgid "list-actions command takes only the application id"
msgstr "командата list-actions изисква само идентификатор на приложение"
#: ../gio/gapplication-tool.c:421
#, c-format
msgid "unable to find desktop file for application %s\n"
msgstr "Не може да се открие файл „.desktop“ за приложението „%s“\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:466
#, c-format
msgid ""
"unrecognised command: %s\n"
"\n"
msgstr ""
"Непозната команда „%s“\n"
"\n"
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:420 ../gio/gbufferedinputstream.c:498
#: ../gio/ginputstream.c:179 ../gio/ginputstream.c:379
#: ../gio/ginputstream.c:617 ../gio/ginputstream.c:1016
#: ../gio/goutputstream.c:203 ../gio/goutputstream.c:834
#: ../gio/gpollableinputstream.c:205 ../gio/gpollableoutputstream.c:206
#, c-format
msgid "Too large count value passed to %s"
msgstr "Подадена е прекалено голяма стойност на %s"
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:891 ../gio/gbufferedoutputstream.c:575
#: ../gio/gdataoutputstream.c:562
msgid "Seek not supported on base stream"
msgstr "Търсенето не се поддържа от основния поток"
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:937
msgid "Cannot truncate GBufferedInputStream"
msgstr "GBufferedInputStream не може да се съкрати"
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:982 ../gio/ginputstream.c:1205
#: ../gio/giostream.c:300 ../gio/goutputstream.c:1658
msgid "Stream is already closed"
msgstr "Потокът вече е затворен"
#: ../gio/gbufferedoutputstream.c:612 ../gio/gdataoutputstream.c:592
msgid "Truncate not supported on base stream"
msgstr "Основният поток не може да се съкращава"
#: ../gio/gcancellable.c:317 ../gio/gdbusconnection.c:1847
#: ../gio/gdbusprivate.c:1375 ../gio/glocalfile.c:2220
#: ../gio/gsimpleasyncresult.c:870 ../gio/gsimpleasyncresult.c:896
#, c-format
msgid "Operation was cancelled"
msgstr "Действието е прекратено"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:260
msgid "Invalid object, not initialized"
msgstr "Неправилен обект, не е инициализирано"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:281 ../gio/gcharsetconverter.c:309
msgid "Incomplete multibyte sequence in input"
msgstr "Непълна байтова последователност на входа"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:315 ../gio/gcharsetconverter.c:324
msgid "Not enough space in destination"
msgstr "Няма достатъчно място в целта"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:342 ../gio/gdatainputstream.c:848
#: ../gio/gdatainputstream.c:1256 ../glib/gconvert.c:438 ../glib/gconvert.c:845
#: ../glib/giochannel.c:1556 ../glib/giochannel.c:1598
#: ../glib/giochannel.c:2442 ../glib/gutf8.c:853 ../glib/gutf8.c:1306
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr "Грешна байтова последователност на входа за преобразуване"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:347 ../glib/gconvert.c:446 ../glib/gconvert.c:770
#: ../glib/giochannel.c:1563 ../glib/giochannel.c:2454
#, c-format
msgid "Error during conversion: %s"
msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:444 ../gio/gsocket.c:1078
msgid "Cancellable initialization not supported"
msgstr "Не се поддържа отменима инициализация"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:454 ../glib/gconvert.c:321
#: ../glib/giochannel.c:1384
#, c-format
msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
msgstr "Преобразуването от набора знаци „%s“ към „%s“ не се поддържа"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:458 ../glib/gconvert.c:325
#, c-format
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“"
#: ../gio/gcontenttype.c:335
#, c-format
msgid "%s type"
msgstr "Вид на %s"
#: ../gio/gcontenttype-win32.c:160
msgid "Unknown type"
msgstr "Непознат вид"
#: ../gio/gcontenttype-win32.c:162
#, c-format
msgid "%s filetype"
msgstr "Вид на файла %s"
#: ../gio/gcredentials.c:312 ../gio/gcredentials.c:571
msgid "GCredentials is not implemented on this OS"
msgstr "Операционната система няма реализация на GCredentials"
#: ../gio/gcredentials.c:467
msgid "There is no GCredentials support for your platform"
msgstr "Платформата не поддържа GCredentials"
#: ../gio/gcredentials.c:513
msgid "GCredentials does not contain a process ID on this OS"
msgstr ""
"Реализацията на GCredentials върху тази операционна система не съдържа "
"идентификатор на процес"
#: ../gio/gcredentials.c:565
msgid "Credentials spoofing is not possible on this OS"
msgstr "Операционната система няма реализация на GCredentials"
#: ../gio/gdatainputstream.c:304
msgid "Unexpected early end-of-stream"
msgstr "Неочаквано ранен край на поток"
#: ../gio/gdbusaddress.c:153 ../gio/gdbusaddress.c:241
#: ../gio/gdbusaddress.c:322
#, c-format
msgid "Unsupported key '%s' in address entry '%s'"
msgstr "Неподдържан ключ „%s“ в адрес „%s“"
#: ../gio/gdbusaddress.c:180
#, c-format
msgid ""
"Address '%s' is invalid (need exactly one of path, tmpdir or abstract keys)"
msgstr ""
"Адресът „%s“ е грешен (трябва да съдържа само едно от следните: път, "
"временна директория или абстрактни ключове)"
#: ../gio/gdbusaddress.c:193
#, c-format
msgid "Meaningless key/value pair combination in address entry '%s'"
msgstr "Безсмислена комбинация от ключ и стойност в адреса „%s“"
#: ../gio/gdbusaddress.c:256 ../gio/gdbusaddress.c:337
#, c-format
msgid "Error in address '%s' - the port attribute is malformed"
msgstr "Грешка в адреса „%s“ — атрибутът за порт „port“ е неправилен"
#: ../gio/gdbusaddress.c:267 ../gio/gdbusaddress.c:348
#, c-format
msgid "Error in address '%s' - the family attribute is malformed"
msgstr "Грешка в адреса „%s“ — атрибутът за семейство „family“ е неправилен"
#: ../gio/gdbusaddress.c:457
#, c-format
msgid "Address element '%s' does not contain a colon (:)"
msgstr "Елементът на адреса „%s“ не съдържа двоеточие („:“)"
#: ../gio/gdbusaddress.c:478
#, c-format
msgid ""
"Key/Value pair %d, '%s', in address element '%s' does not contain an equal "
"sign"
msgstr ""
"Двойката ключ/стойност %d, „%s“ в адресния елемент „%s“ не съдържа знак за "
"равенство („=“)"
#: ../gio/gdbusaddress.c:492
#, c-format
msgid ""
"Error unescaping key or value in Key/Value pair %d, '%s', in address element "
"'%s'"
msgstr ""
"Грешка при декодиране на ключа или стойността в двойката %d, „%s“ в адресния "
"елемент „%s“"
#: ../gio/gdbusaddress.c:570
#, c-format
msgid ""
"Error in address '%s' - the unix transport requires exactly one of the keys "
"'path' or 'abstract' to be set"
msgstr ""
"Грешка в адреса „%s“ — транспортът „unix“ изисква точно един от ключовете "
"„path“ или „abstract“"
#: ../gio/gdbusaddress.c:606
#, c-format
msgid "Error in address '%s' - the host attribute is missing or malformed"
msgstr "Грешка в адреса „%s“ — атрибутът за хост „host“ липсва или е грешен"
#: ../gio/gdbusaddress.c:620
#, c-format
msgid "Error in address '%s' - the port attribute is missing or malformed"
msgstr "Грешка в адреса „%s“ — атрибутът за порт „port“ липсва или е грешен"
#: ../gio/gdbusaddress.c:634
#, c-format
msgid "Error in address '%s' - the noncefile attribute is missing or malformed"
msgstr ""
"Грешка в адреса „%s“ — атрибутът за момент „noncefile“ липсва или е грешен"
#: ../gio/gdbusaddress.c:655
msgid "Error auto-launching: "
msgstr "Грешка при автоматично стартиране: "
#: ../gio/gdbusaddress.c:663
#, c-format
msgid "Unknown or unsupported transport '%s' for address '%s'"
msgstr "Непознат или неподдържан транспорт „%s“ за адрес „%s“"
#: ../gio/gdbusaddress.c:699
#, c-format
msgid "Error opening nonce file '%s': %s"
msgstr "Грешка при отваряне на моментен файл „%s“: %s"
#: ../gio/gdbusaddress.c:717
#, c-format
msgid "Error reading from nonce file '%s': %s"
msgstr "Грешка при четене на моментен файл „%s“: %s"
#: ../gio/gdbusaddress.c:726
#, c-format
msgid "Error reading from nonce file '%s', expected 16 bytes, got %d"
msgstr ""
"Грешка при четене на моментен файл „%s“, очакват се 16 байта, а са получени "
"%d"
#: ../gio/gdbusaddress.c:744
#, c-format
msgid "Error writing contents of nonce file '%s' to stream:"
msgstr "Грешка при запис на съдържанието на моментен файл „%s“ в поток:"
#: ../gio/gdbusaddress.c:950
msgid "The given address is empty"
msgstr "Даденият адрес е празен"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1063
#, c-format
msgid "Cannot spawn a message bus when setuid"
msgstr ""
"Създаването на шина за обмен на съобщения не е възможно при изрично зададен "
"идентификатор на потребител (setuid)"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1070
msgid "Cannot spawn a message bus without a machine-id: "
msgstr ""
"Създаването на шина за обмен на съобщения не е възможно без идентификатор на "
"машина: "
#: ../gio/gdbusaddress.c:1112
#, c-format
msgid "Error spawning command line '%s': "
msgstr "Грешка при изпълняване на външна команда „%s“: "
#: ../gio/gdbusaddress.c:1329
#, c-format
msgid "(Type any character to close this window)\n"
msgstr "(Въведете произволен знак, за да затворите този прозорец)\n"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1460
#, c-format
msgid "Session dbus not running, and autolaunch failed"
msgstr ""
"Шината на сесията D-Bus не е стартирана. Автоматичното ѝ стартиране бе също "
"неуспешно"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1471
#, c-format
msgid "Cannot determine session bus address (not implemented for this OS)"
msgstr ""
"Адресът на шината на сесията не може да се определи (липсва реализация за "
"тази операционна система)"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1606 ../gio/gdbusconnection.c:7128
#, c-format
msgid ""
"Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable "
"- unknown value '%s'"
msgstr ""
"Адресът на шината не може да се определи от променливата на обкръжението "
"DBUS_STARTER_BUS_TYPE — непозната стойност „%s“"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1615 ../gio/gdbusconnection.c:7137
msgid ""
"Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
"variable is not set"
msgstr ""
"Адресът на шината не може да се определи, защото променливата "
"DBUS_STARTER_BUS_TYPE липсва в обкръжението"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1625
#, c-format
msgid "Unknown bus type %d"
msgstr "Непознат вид шина %d"
#: ../gio/gdbusauth.c:293
msgid "Unexpected lack of content trying to read a line"
msgstr "Неочаквана липса на съдържание при опит за четене на ред"
#: ../gio/gdbusauth.c:337
msgid "Unexpected lack of content trying to (safely) read a line"
msgstr "Неочаквана липса на съдържание при опит за (безопасно) четене на ред"
#: ../gio/gdbusauth.c:508
#, c-format
msgid ""
"Exhausted all available authentication mechanisms (tried: %s) (available: %s)"
msgstr ""
"Изчерпване на наличните механизми за идентификация (пробвани: %s) (налични: "
"%s)"
#: ../gio/gdbusauth.c:1170
msgid "Cancelled via GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
msgstr "Прекъсване чрез GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:261
#, c-format
msgid "Error when getting information for directory '%s': %s"
msgstr "Грешка при получаване на информация за папка „%s“: %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:273
#, c-format
msgid ""
"Permissions on directory '%s' are malformed. Expected mode 0700, got 0%o"
msgstr ""
"Правата за достъп до папката „%s“ са повредени. Очакван режим 0700, получен "
"0%o"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:294
#, c-format
msgid "Error creating directory '%s': %s"
msgstr "Грешка при създаване на папка „%s“: %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:377
#, c-format
msgid "Error opening keyring '%s' for reading: "
msgstr "Грешка при отваряне на ключодържателя „%s“ за четене: "
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:401 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:714
#, c-format
msgid "Line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is malformed"
msgstr "Ред %d на ключодържателя „%s“, съдържащ „%s“, е повреден"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:415 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:728
#, c-format
msgid ""
"First token of line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is malformed"
msgstr ""
"Първата лексема на ред %d на ключодържателя „%s“, съдържащ „%s“, е повреден"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:430 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:742
#, c-format
msgid ""
"Second token of line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is malformed"
msgstr ""
"Втората лексема на ред %d на ключодържателя „%s“, съдържащ „%s“, е повредена"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:454
#, c-format
msgid "Didn't find cookie with id %d in the keyring at '%s'"
msgstr "Не е намерена бисквитка с идентификатор %d в ключодържателя в „%s“"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:532
#, c-format
msgid "Error deleting stale lock file '%s': %s"
msgstr "Грешка при изтриване на остарелия файл за синхронизация „%s“: %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:564
#, c-format
msgid "Error creating lock file '%s': %s"
msgstr "Грешка при създаване на файла за синхронизация „%s“: %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:594
#, c-format
msgid "Error closing (unlinked) lock file '%s': %s"
msgstr "Грешка при затваряне на изтрития файл за синхронизация „%s“: %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:604
#, c-format
msgid "Error unlinking lock file '%s': %s"
msgstr "Грешка при изтриване на файла за синхронизация „%s“: %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:681
#, c-format
msgid "Error opening keyring '%s' for writing: "
msgstr "Грешка при отваряне на ключодържателя „%s“ за запис: "
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:878
#, c-format
msgid "(Additionally, releasing the lock for '%s' also failed: %s) "
msgstr "(Допълнително, отключването на „%s“ бе също неуспешно: %s) "
#: ../gio/gdbusconnection.c:612 ../gio/gdbusconnection.c:2373
msgid "The connection is closed"
msgstr "Връзката прекъсна"
#: ../gio/gdbusconnection.c:1877
msgid "Timeout was reached"
msgstr "Времето за изчакване е просрочено"
#: ../gio/gdbusconnection.c:2495
msgid ""
"Unsupported flags encountered when constructing a client-side connection"
msgstr "Неподдържани флагове при създаване на изходяща връзка"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4105 ../gio/gdbusconnection.c:4452
#, c-format
msgid ""
"No such interface 'org.freedesktop.DBus.Properties' on object at path %s"
msgstr "Обектът в %s няма интерфейс „org.freedesktop.DBus.Properties“"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4247
#, c-format
msgid "No such property '%s'"
msgstr "Липсва свойство „%s“"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4259
#, c-format
msgid "Property '%s' is not readable"
msgstr "Свойството „%s“ не поддържа четене"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4270
#, c-format
msgid "Property '%s' is not writable"
msgstr "Свойството „%s“ не поддържа запис"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4290
#, c-format
msgid "Error setting property '%s': Expected type '%s' but got '%s'"
msgstr ""
"Грешка при промяна на свойството „%s“: Очакван е вид „%s“, а е получен „%s“"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4395 ../gio/gdbusconnection.c:6568
#, c-format
msgid "No such interface '%s'"
msgstr "Липсва интерфейс „%s“"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4603
msgid "No such interface"
msgstr "Липсва такъв интерфейс"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4821 ../gio/gdbusconnection.c:7077
#, c-format
msgid "No such interface '%s' on object at path %s"
msgstr "Липсва интерфейс „%s“ към обекта в %s"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4919
#, c-format
msgid "No such method '%s'"
msgstr "Липсва метод „%s“"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4950
#, c-format
msgid "Type of message, '%s', does not match expected type '%s'"
msgstr "Видът на съобщението („%s“) не съвпада с очаквания („%s“)"
#: ../gio/gdbusconnection.c:5148
#, c-format
msgid "An object is already exported for the interface %s at %s"
msgstr "Вече е наличен обект за интерфейса %s в %s"
#: ../gio/gdbusconnection.c:5374
#, c-format
msgid "Unable to retrieve property %s.%s"
msgstr "Свойството „%s.%s“ не може да бъде получено"
#: ../gio/gdbusconnection.c:5430
#, c-format
msgid "Unable to set property %s.%s"
msgstr "Свойството „%s.%s“ не може да бъде зададено"
#: ../gio/gdbusconnection.c:5606
#, c-format
msgid "Method '%s' returned type '%s', but expected '%s'"
msgstr "Методът „%s“ върна тип „%s“, а се очаква „%s“"
#: ../gio/gdbusconnection.c:6679
#, c-format
msgid "Method '%s' on interface '%s' with signature '%s' does not exist"
msgstr "Не съществува метод „%s“ на интерфейса „%s“ със сигнатура „%s“"
#: ../gio/gdbusconnection.c:6800
#, c-format
msgid "A subtree is already exported for %s"
msgstr "Вече има поддърво за %s"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1244
msgid "type is INVALID"
msgstr "видът е INVALID"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1255
msgid "METHOD_CALL message: PATH or MEMBER header field is missing"
msgstr ""
"Съобщение METHOD_CALL: в заглавната част липсват полета PATH или MEMBER"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1266
msgid "METHOD_RETURN message: REPLY_SERIAL header field is missing"
msgstr "Съобщение METHOD_RETURN: в заглавната част липсва поле REPLY_SERIAL"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1278
msgid "ERROR message: REPLY_SERIAL or ERROR_NAME header field is missing"
msgstr ""
"Съобщение ERROR: в заглавната част липсват полета REPLY_SERIAL или ERROR_NAME"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1291
msgid "SIGNAL message: PATH, INTERFACE or MEMBER header field is missing"
msgstr ""
"Съобщение SIGNAL: в заглавната част липсват полета PATH, INTERFACE или MEMBER"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1299
msgid ""
"SIGNAL message: The PATH header field is using the reserved value /org/"
"freedesktop/DBus/Local"
msgstr ""
"Съобщение SIGNAL: Полето PATH в заглавната част използва запазената стойност "
"„/org/freedesktop/DBus/Local“"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1307
msgid ""
"SIGNAL message: The INTERFACE header field is using the reserved value org."
"freedesktop.DBus.Local"
msgstr ""
"Съобщение SIGNAL: Полето INTERFACE в заглавната част използва запазената "
"стойност „org.freedesktop.DBus.Local“"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1355 ../gio/gdbusmessage.c:1415
#, c-format
msgid "Wanted to read %lu byte but only got %lu"
msgid_plural "Wanted to read %lu bytes but only got %lu"
msgstr[0] "При опит за четене на %lu байт бяха получени %lu"
msgstr[1] "При опит за четене на %lu байта бяха получени %lu"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1369
#, c-format
msgid "Expected NUL byte after the string '%s' but found byte %d"
msgstr "След низа „%s“ се очаква байт NUL, а не %d"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1388
#, c-format
msgid ""
"Expected valid UTF-8 string but found invalid bytes at byte offset %d "
"(length of string is %d). The valid UTF-8 string up until that point was '%s'"
msgstr ""
"Очаква се низ, кодиран в UTF-8, а са получени неправилни байтове при "
"отместване %d (дължината на низа е %d). Декодираният от UTF-8 низ до тази "
"позиция е „%s“"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1587
#, c-format
msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus object path"
msgstr "Запазената стойност „%s“ не е допустим път до обект в D-Bus"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1609
#, c-format
msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus signature"
msgstr "Прочетената стойност „%s“ не е допустима сигнатура в D-Bus"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1656
#, c-format
msgid ""
"Encountered array of length %u byte. Maximum length is 2<<26 bytes (64 MiB)."
msgid_plural ""
"Encountered array of length %u bytes. Maximum length is 2<<26 bytes (64 MiB)."
msgstr[0] ""
"Срещнат е масив с дължина %u байт. Максималната дължина е 2²⁶ (64 MiB)"
msgstr[1] ""
"Срещнат е масив с дължина %u байта. Максималната дължина е 2²⁶ (64 MiB)"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1676
#, c-format
msgid ""
"Encountered array of type 'a%c', expected to have a length a multiple of %u "
"bytes, but found to be %u bytes in length"
msgstr ""
"Получен бе масив тип „a%c“. Очакваше се да има дължина делима на %u байта, "
"но тя беше %u байта"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1843
#, c-format
msgid "Parsed value '%s' for variant is not a valid D-Bus signature"
msgstr "Прочетената вариантна стойност „%s“ не е допустима сигнатура в D-Bus"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1867
#, c-format
msgid ""
"Error deserializing GVariant with type string '%s' from the D-Bus wire format"
msgstr ""
"Грешка при разчитане на GVariant от вид „%s“ от машинния формат на D-Bus"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2051
#, c-format
msgid ""
"Invalid endianness value. Expected 0x6c ('l') or 0x42 ('B') but found value "
"0x%02x"
msgstr ""
"Недопустима стойност на индикатора за подреждане на байтовете в думи. Очаква "
"се или 0x6c („l“), или 0x42 („B“), а е открита стойност 0x%02x"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2064
#, c-format
msgid "Invalid major protocol version. Expected 1 but found %d"
msgstr "Недопустима главна версия на протокола. Очаква се 1, а е открита %d"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2120
#, c-format
msgid "Signature header with signature '%s' found but message body is empty"
msgstr ""
"Открита е заглавна част със сигнатура „%s“, обаче тялото на съобщението е "
"празно"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2134
#, c-format
msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus signature (for body)"
msgstr "Разчетената стойност „%s“ не е допустима сигнатура в D-Bus (за тяло)"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2164
#, c-format
msgid "No signature header in message but the message body is %u byte"
msgid_plural "No signature header in message but the message body is %u bytes"
msgstr[0] "В заглавната част на съобщението няма сигнатура, а тялото е %u байт"
msgstr[1] ""
"В заглавната част на съобщението няма сигнатура, а тялото е %u байта"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2174
msgid "Cannot deserialize message: "
msgstr "Неуспешно декодиране на съобщение: "
#: ../gio/gdbusmessage.c:2515
#, c-format
msgid ""
"Error serializing GVariant with type string '%s' to the D-Bus wire format"
msgstr ""
"Грешка при сериализиране на GVariant от вид „%s“ в машинния формат на D-Bus"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2652
#, c-format
msgid ""
"Message has %d file descriptors but the header field indicates %d file "
"descriptors"
msgstr ""
"Съобщението има %d файлови дескриптора, а в заглавната част са обявени %d"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2660
msgid "Cannot serialize message: "
msgstr "Неуспешна сериализация на съобщението:"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2704
#, c-format
msgid "Message body has signature '%s' but there is no signature header"
msgstr ""
"Тялото на съобщението има сигнатура „%s“, но няма заглавна част със сигнатури"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2714
#, c-format
msgid ""
"Message body has type signature '%s' but signature in the header field is "
"'%s'"
msgstr ""
"Тялото на съобщението има сигнатура за тип „%s“, но полето в заглавната част "
"за сигнатури е „%s“"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2730
#, c-format
msgid "Message body is empty but signature in the header field is '(%s)'"
msgstr ""
"Тялото на съобщението е празно, а сигнатурата в полето на заглавната част е "
"„(%s)“"
#: ../gio/gdbusmessage.c:3283
#, c-format
msgid "Error return with body of type '%s'"
msgstr "Връщане на грешка с тяло от вид „%s“"
#: ../gio/gdbusmessage.c:3291
msgid "Error return with empty body"
msgstr "Връщане на грешка с празно тяло на съобщението"
#: ../gio/gdbusprivate.c:2036
#, c-format
msgid "Unable to get Hardware profile: %s"
msgstr "Неуспешно определяне на хардуерния профил: %s"
#: ../gio/gdbusprivate.c:2081
msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id or /etc/machine-id: "
msgstr "Неуспешно зареждане на /var/lib/dbus/machine-id или /etc/machine-id: "
#: ../gio/gdbusproxy.c:1610
#, c-format
msgid "Error calling StartServiceByName for %s: "
msgstr "Грешка при извикване на StartServiceByName за %s:"
#: ../gio/gdbusproxy.c:1633
#, c-format
msgid "Unexpected reply %d from StartServiceByName(\"%s\") method"
msgstr "Неочакван отговор „%d“ от метода StartServicebyName(„%s“)"
#: ../gio/gdbusproxy.c:2709 ../gio/gdbusproxy.c:2843
msgid ""
"Cannot invoke method; proxy is for a well-known name without an owner and "
"proxy was constructed with the G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START flag"
msgstr ""
"Не може да се направи обръщение към метода. Посредникът е за предварително "
"дефинирано име без собственик, а е създаден с флага "
"G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START"
#: ../gio/gdbusserver.c:708
msgid "Abstract name space not supported"
msgstr "Не се поддържа абстрактно пространство за имена"
#: ../gio/gdbusserver.c:795
msgid "Cannot specify nonce file when creating a server"
msgstr "Не може да се задава моментен файл при създаване на сървър"
#: ../gio/gdbusserver.c:873
#, c-format
msgid "Error writing nonce file at '%s': %s"
msgstr "Грешка при запис в моментен файл „%s“: %s"
#: ../gio/gdbusserver.c:1044
#, c-format
msgid "The string '%s' is not a valid D-Bus GUID"
msgstr "Низът „%s“ не е допустим глобален идентификатор в D-Bus"
#: ../gio/gdbusserver.c:1084
#, c-format
msgid "Cannot listen on unsupported transport '%s'"
msgstr "Невъзможно е да се чака за връзки по неподдържан транспорт „%s“"
#: ../gio/gdbus-tool.c:95
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" help Shows this information\n"
" introspect Introspect a remote object\n"
" monitor Monitor a remote object\n"
" call Invoke a method on a remote object\n"
" emit Emit a signal\n"
"\n"
"Use \"%s COMMAND --help\" to get help on each command.\n"
msgstr ""
"Команди:\n"
" help Показва този текст\n"
" introspect Анализ на отдалечен обект\n"
" monitor Наблюдение на отдалечен обект\n"
" call Обръщане към метод на отдалечен обект\n"
" emit Издаване на сигнал\n"
"\n"
"Използвайте „%s КОМАНДА --help“ за допълнителна информация за всяка "
"команда.\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:164 ../gio/gdbus-tool.c:226 ../gio/gdbus-tool.c:298
#: ../gio/gdbus-tool.c:322 ../gio/gdbus-tool.c:711 ../gio/gdbus-tool.c:1043
#: ../gio/gdbus-tool.c:1477
#, c-format
msgid "Error: %s\n"
msgstr "Грешка: %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:175 ../gio/gdbus-tool.c:239 ../gio/gdbus-tool.c:1493
#, c-format
msgid "Error parsing introspection XML: %s\n"
msgstr "Грешка при анализа на XML с аналитична информация: %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:208
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid name\n"
msgstr "Грешка: „%s“ не е вярно име\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:356
msgid "Connect to the system bus"
msgstr "Свързване към системната шина"
#: ../gio/gdbus-tool.c:357
msgid "Connect to the session bus"
msgstr "Свързване към шината на сесията"
#: ../gio/gdbus-tool.c:358
msgid "Connect to given D-Bus address"
msgstr "Свързване към даден адрес на D-Bus"
#: ../gio/gdbus-tool.c:368
msgid "Connection Endpoint Options:"
msgstr "Варианти за връзка:"
#: ../gio/gdbus-tool.c:369
msgid "Options specifying the connection endpoint"
msgstr "Опции, указващи точката за връзка"
#: ../gio/gdbus-tool.c:391
#, c-format
msgid "No connection endpoint specified"
msgstr "Не е указана точка за връзка"
#: ../gio/gdbus-tool.c:401
#, c-format
msgid "Multiple connection endpoints specified"
msgstr "Указани са множество точки за връзка"
#: ../gio/gdbus-tool.c:471
#, c-format
msgid ""
"Warning: According to introspection data, interface '%s' does not exist\n"
msgstr "Предупреждение: Според анализа интерфейсът „%s“ не съществува\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:480
#, c-format
msgid ""
"Warning: According to introspection data, method '%s' does not exist on "
"interface '%s'\n"
msgstr ""
"Предупреждение: Според анализа методът „%s“ не се предлага от интерфейса "
"„%s“\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:542
msgid "Optional destination for signal (unique name)"
msgstr "Незадължителен получател на сигнала (уникално име)"
#: ../gio/gdbus-tool.c:543
msgid "Object path to emit signal on"
msgstr "Път до обекта, към който да се излъчи сигнал"
#: ../gio/gdbus-tool.c:544
msgid "Signal and interface name"
msgstr "Име на сигнал и интерфейс"
#: ../gio/gdbus-tool.c:576
msgid "Emit a signal."
msgstr "Издаване на сигнал."
#: ../gio/gdbus-tool.c:610 ../gio/gdbus-tool.c:842 ../gio/gdbus-tool.c:1583
#: ../gio/gdbus-tool.c:1818
#, c-format
msgid "Error connecting: %s\n"
msgstr "Грешка при свързване: %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:622
#, c-format
msgid "Error: object path not specified.\n"
msgstr "Грешка: не е указан път до обект\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:627 ../gio/gdbus-tool.c:909 ../gio/gdbus-tool.c:1648
#: ../gio/gdbus-tool.c:1884
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid object path\n"
msgstr "Грешка: „%s“ не е допустим път до обект\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:633
#, c-format
msgid "Error: signal not specified.\n"
msgstr "Грешка: не е указан сигнал\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:640
#, c-format
msgid "Error: signal must be the fully-qualified name.\n"
msgstr "Грешка: сигналът трябва да е указан с квалифицирано име\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:648
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid interface name\n"
msgstr "Грешка: „%s“ не е вярно име на интерфейс\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:654
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid member name\n"
msgstr "Грешка: „%s“ не е вярно име на член\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:660
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid unique bus name.\n"
msgstr "Грешка: „%s“ не е вярно, уникално име на шина\n"
#. Use the original non-"parse-me-harder" error
#: ../gio/gdbus-tool.c:687 ../gio/gdbus-tool.c:1011
#, c-format
msgid "Error parsing parameter %d: %s\n"
msgstr "Грешка при анализ на параметър %d: %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:718
#, c-format
msgid "Error flushing connection: %s\n"
msgstr "Грешка при завършване на предаването на данните на връзка: %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:745
msgid "Destination name to invoke method on"
msgstr "Целево име, към чийто метод да се направи обръщение"
#: ../gio/gdbus-tool.c:746
msgid "Object path to invoke method on"
msgstr "Път до обект, към чийто метод да се направи обръщение"
#: ../gio/gdbus-tool.c:747
msgid "Method and interface name"
msgstr "Име на метод и интерфейс"
#: ../gio/gdbus-tool.c:748
msgid "Timeout in seconds"
msgstr "Време за изчакване в секунди"
#: ../gio/gdbus-tool.c:787
msgid "Invoke a method on a remote object."
msgstr "Обръщение към метод на отдалечен обект"
#: ../gio/gdbus-tool.c:862 ../gio/gdbus-tool.c:1602 ../gio/gdbus-tool.c:1837
#, c-format
msgid "Error: Destination is not specified\n"
msgstr "Грешка: не е указана цел\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:874 ../gio/gdbus-tool.c:1619 ../gio/gdbus-tool.c:1849
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid bus name\n"
msgstr "Грешка: „%s“ не е вярно име на шина\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:889 ../gio/gdbus-tool.c:1628
#, c-format
msgid "Error: Object path is not specified\n"
msgstr "Грешка: Не е указан път до обект\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:924
#, c-format
msgid "Error: Method name is not specified\n"
msgstr "Грешка: Не е указано име на метод\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:935
#, c-format
msgid "Error: Method name '%s' is invalid\n"
msgstr "Грешка: „%s“ не е допустимо име на метод\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1003
#, c-format
msgid "Error parsing parameter %d of type '%s': %s\n"
msgstr "Грешка при анализ на параметър %d от вид „%s“: %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1440
msgid "Destination name to introspect"
msgstr "Име на целта за анализ"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1441
msgid "Object path to introspect"
msgstr "Път до обекта за анализ"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1442
msgid "Print XML"
msgstr "Извеждане на XML"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1443
msgid "Introspect children"
msgstr "Анализ на наследниците"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1444
msgid "Only print properties"
msgstr "Извеждане само на свойствата"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1535
msgid "Introspect a remote object."
msgstr "Анализ на отдалечен обект."
#: ../gio/gdbus-tool.c:1740
msgid "Destination name to monitor"
msgstr "Име на целта за наблюдение"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1741
msgid "Object path to monitor"
msgstr "Път до обекта за наблюдение"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1770
msgid "Monitor a remote object."
msgstr "Наблюдение на отдалечен обект."
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1993 ../gio/gdesktopappinfo.c:4502
msgid "Unnamed"
msgstr "Без име"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2402
msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
msgstr "Във файла „.desktop“ липсва поле за изпълнение"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2687
msgid "Unable to find terminal required for application"
msgstr "Не може да се открие терминал за приложението"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3099
#, c-format
msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
msgstr "Не може да се създаде папката с потребителските настройки %s: %s"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3103
#, c-format
msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
msgstr "Не може да се създаде папката с настройките за MIME %s: %s"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3343 ../gio/gdesktopappinfo.c:3367
msgid "Application information lacks an identifier"
msgstr "В информацията за програма липсва идентификатор"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3600
#, c-format
msgid "Can't create user desktop file %s"
msgstr "Не може да се създаде файл „.desktop“ — „%s“"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3734
#, c-format
msgid "Custom definition for %s"
msgstr "Потребителска дефиниция за %s"
#: ../gio/gdrive.c:392
msgid "drive doesn't implement eject"
msgstr "устройството не поддържа изваждане"
#. Translators: This is an error
#. * message for drive objects that
#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
#: ../gio/gdrive.c:470
msgid "drive doesn't implement eject or eject_with_operation"
msgstr "устройството не поддържа нито изваждане, нито изваждане с действие"
#: ../gio/gdrive.c:546
msgid "drive doesn't implement polling for media"
msgstr "устройството не поддържа следене за носител"
#: ../gio/gdrive.c:751
msgid "drive doesn't implement start"
msgstr "устройството не поддържа стартиране"
#: ../gio/gdrive.c:853
msgid "drive doesn't implement stop"
msgstr "устройството не поддържа спиране"
#: ../gio/gdummytlsbackend.c:195 ../gio/gdummytlsbackend.c:317
#: ../gio/gdummytlsbackend.c:509
msgid "TLS support is not available"
msgstr "Липсва поддръжка на TLS"
#: ../gio/gdummytlsbackend.c:419
msgid "DTLS support is not available"
msgstr "Липсва поддръжка на DTLS"
#: ../gio/gemblem.c:323
#, c-format
msgid "Can't handle version %d of GEmblem encoding"
msgstr "Версия %d на кодирането GEmblem не се поддържа"
#: ../gio/gemblem.c:333
#, c-format
msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblem encoding"
msgstr "Неправилен брой лексеми (%d) в кодирането GEmblem"
#: ../gio/gemblemedicon.c:362
#, c-format
msgid "Can't handle version %d of GEmblemedIcon encoding"
msgstr "Версия %d на кодирането GEmblemedIcon не се поддържа"
#: ../gio/gemblemedicon.c:372
#, c-format
msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblemedIcon encoding"
msgstr "Неправилен брой лексеми (%d) в кодирането GEmblemedIcon"
#: ../gio/gemblemedicon.c:395
msgid "Expected a GEmblem for GEmblemedIcon"
msgstr "Очакваше се GEmblem за GEmblemedIcon"
#: ../gio/gfile.c:969 ../gio/gfile.c:1207 ../gio/gfile.c:1345
#: ../gio/gfile.c:1583 ../gio/gfile.c:1638 ../gio/gfile.c:1696
#: ../gio/gfile.c:1780 ../gio/gfile.c:1837 ../gio/gfile.c:1901
#: ../gio/gfile.c:1956 ../gio/gfile.c:3604 ../gio/gfile.c:3659
#: ../gio/gfile.c:3894 ../gio/gfile.c:3936 ../gio/gfile.c:4404
#: ../gio/gfile.c:4815 ../gio/gfile.c:4900 ../gio/gfile.c:4990
#: ../gio/gfile.c:5087 ../gio/gfile.c:5174 ../gio/gfile.c:5275
#: ../gio/gfile.c:7796 ../gio/gfile.c:7886 ../gio/gfile.c:7970
#: ../gio/win32/gwinhttpfile.c:437
msgid "Operation not supported"
msgstr "Действието не се поддържа"
#. Translators: This is an error message when
#. * trying to find the enclosing (user visible)
#. * mount of a file, but none exists.
#.
#. Translators: This is an error message when trying to
#. * find the enclosing (user visible) mount of a file, but
#. * none exists.
#. Translators: This is an error message when trying to find
#. * the enclosing (user visible) mount of a file, but none
#. * exists.
#: ../gio/gfile.c:1468 ../gio/glocalfile.c:1134 ../gio/glocalfile.c:1145
#: ../gio/glocalfile.c:1158
msgid "Containing mount does not exist"
msgstr "Съдържащият монтиран обект не съществува"
#: ../gio/gfile.c:2515 ../gio/glocalfile.c:2376
msgid "Can't copy over directory"
msgstr "Не може да се копира върху папка"
#: ../gio/gfile.c:2575
msgid "Can't copy directory over directory"
msgstr "Папка не може да се копира върху папка"
#: ../gio/gfile.c:2583 ../gio/glocalfile.c:2385
msgid "Target file exists"
msgstr "Целевият файл съществува"
#: ../gio/gfile.c:2602
msgid "Can't recursively copy directory"
msgstr "Папката не може да се копира рекурсивно"
#: ../gio/gfile.c:2884
msgid "Splice not supported"
msgstr "Не се поддържа прилепване (splice)"
#: ../gio/gfile.c:2888
#, c-format
msgid "Error splicing file: %s"
msgstr "Грешка при прилепване (splice) на файл: %s"
#: ../gio/gfile.c:3019
msgid "Copy (reflink/clone) between mounts is not supported"
msgstr ""
"Копирането между различни монтирани дялове чрез reflink/clone не се поддържа"
#: ../gio/gfile.c:3023
msgid "Copy (reflink/clone) is not supported or invalid"
msgstr ""
"Копирането чрез reflink/clone не се поддържа или е извършено неправилно"
#: ../gio/gfile.c:3028
msgid "Copy (reflink/clone) is not supported or didn't work"
msgstr "Копирането чрез reflink/clone не се поддържа или не проработи"
#: ../gio/gfile.c:3091
msgid "Can't copy special file"
msgstr "Не може да се копира специален файл"
#: ../gio/gfile.c:3884
msgid "Invalid symlink value given"
msgstr "Зададена е неправилна стойност на символна връзка"
#: ../gio/gfile.c:4045
msgid "Trash not supported"
msgstr "Не се поддържа кошче"
#: ../gio/gfile.c:4157
#, c-format
msgid "File names cannot contain '%c'"
msgstr "Файловите имена не могат да съдържат „%c“"
#: ../gio/gfile.c:6586 ../gio/gvolume.c:363
msgid "volume doesn't implement mount"
msgstr "томът не поддържа монтиране"
#: ../gio/gfile.c:6695
msgid "No application is registered as handling this file"
msgstr "Не е регистрирано приложение за обработка на този вид файлове"
#: ../gio/gfileenumerator.c:212
msgid "Enumerator is closed"
msgstr "Броячът е затворен"
#: ../gio/gfileenumerator.c:219 ../gio/gfileenumerator.c:278
#: ../gio/gfileenumerator.c:377 ../gio/gfileenumerator.c:476
msgid "File enumerator has outstanding operation"
msgstr "Файловият брояч все още не е привършил"
#: ../gio/gfileenumerator.c:368 ../gio/gfileenumerator.c:467
msgid "File enumerator is already closed"
msgstr "Файловият брояч вече е затворен"
#: ../gio/gfileicon.c:236
#, c-format
msgid "Can't handle version %d of GFileIcon encoding"
msgstr "Версия %d на кодирането GFileIcon не се поддържа"
#: ../gio/gfileicon.c:246
msgid "Malformed input data for GFileIcon"
msgstr "Неправилни входни данни за GFileIcon"
#: ../gio/gfileinputstream.c:149 ../gio/gfileinputstream.c:394
#: ../gio/gfileiostream.c:167 ../gio/gfileoutputstream.c:164
#: ../gio/gfileoutputstream.c:497
msgid "Stream doesn't support query_info"
msgstr "Потокът не поддържа запитване за информация (query_info)"
#: ../gio/gfileinputstream.c:325 ../gio/gfileiostream.c:379
#: ../gio/gfileoutputstream.c:371
msgid "Seek not supported on stream"
msgstr "Търсенето не се поддържа от потока"
#: ../gio/gfileinputstream.c:369
msgid "Truncate not allowed on input stream"
msgstr "Входният поток не може да се съкращава"
#: ../gio/gfileiostream.c:455 ../gio/gfileoutputstream.c:447
msgid "Truncate not supported on stream"
msgstr "Потокът не може да се съкращава"
#: ../gio/ghttpproxy.c:136
msgid "Bad HTTP proxy reply"
msgstr "Неправилен отговор от сървъра-посредник по HTTP"
#: ../gio/ghttpproxy.c:152
msgid "HTTP proxy connection not allowed"
msgstr "Не е позволена връзка към сървъра-посредник по HTTP"
#: ../gio/ghttpproxy.c:157
msgid "HTTP proxy authentication failed"
msgstr "Неуспешна идентификация пред сървъра-посредник по HTTP"
#: ../gio/ghttpproxy.c:160
msgid "HTTP proxy authentication required"
msgstr "Изисква се идентификация пред сървъра-посредник по HTTP"
#: ../gio/ghttpproxy.c:164
#, c-format
msgid "HTTP proxy connection failed: %i"
msgstr "Неуспешна връзка към сървъра-посредник по HTTP: %i"
#: ../gio/ghttpproxy.c:260
msgid "HTTP proxy server closed connection unexpectedly."
msgstr "Сървърът-посредник по HTTP неочаквано прекрати връзката"
#: ../gio/gicon.c:290
#, c-format
msgid "Wrong number of tokens (%d)"
msgstr "Неправилен брой лексеми (%d)"
#: ../gio/gicon.c:310
#, c-format
msgid "No type for class name %s"
msgstr "Липсва тип за името на клас %s"
#: ../gio/gicon.c:320
#, c-format
msgid "Type %s does not implement the GIcon interface"
msgstr "Типът „%s“ не поддържа интерфейса GIcon"
#: ../gio/gicon.c:331
#, c-format
msgid "Type %s is not classed"
msgstr "Типът „%s“ не е класов"
#: ../gio/gicon.c:345
#, c-format
msgid "Malformed version number: %s"
msgstr "Неправилен номер на версия: %s"
#: ../gio/gicon.c:359
#, c-format
msgid "Type %s does not implement from_tokens() on the GIcon interface"
msgstr "Типът „%s“ не поддържа from_tokens() от интерфейса GIcon"
#: ../gio/gicon.c:461
msgid "Can't handle the supplied version of the icon encoding"
msgstr "Подадената версия на кодирането на икони не се поддържа"
#: ../gio/ginetaddressmask.c:182
msgid "No address specified"
msgstr "Не е указан адрес"
#: ../gio/ginetaddressmask.c:190
#, c-format
msgid "Length %u is too long for address"
msgstr "Дължината на адреса %u е прекалено голяма"
#: ../gio/ginetaddressmask.c:223
msgid "Address has bits set beyond prefix length"
msgstr "В адреса са зададени битове след префикса му"
#: ../gio/ginetaddressmask.c:300
#, c-format
msgid "Could not parse '%s' as IP address mask"
msgstr "„%s“ не е маска за адреси на IP"
#: ../gio/ginetsocketaddress.c:203 ../gio/ginetsocketaddress.c:220
#: ../gio/gnativesocketaddress.c:106 ../gio/gunixsocketaddress.c:216
msgid "Not enough space for socket address"
msgstr "Няма достатъчно място за адреса на гнездо"
#: ../gio/ginetsocketaddress.c:235
msgid "Unsupported socket address"
msgstr "Неподдържан адрес на гнездо"
#: ../gio/ginputstream.c:188
msgid "Input stream doesn't implement read"
msgstr "Входният поток не поддържа четене"
#. Translators: This is an error you get if there is already an
#. * operation running against this stream when you try to start
#. * one
#. Translators: This is an error you get if there is
#. * already an operation running against this stream when
#. * you try to start one
#: ../gio/ginputstream.c:1215 ../gio/giostream.c:310
#: ../gio/goutputstream.c:1668
msgid "Stream has outstanding operation"
msgstr "Действията върху потока не са привършили"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:142 ../gio/glib-compile-schemas.c:1491
#, c-format
msgid "Element <%s> not allowed inside <%s>"
msgstr "Елементът <%s> не е позволен в <%s>"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:146
#, c-format
msgid "Element <%s> not allowed at toplevel"
msgstr "Елементът <%s> не е позволен на най-горно ниво"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:236
#, c-format
msgid "File %s appears multiple times in the resource"
msgstr "Файлът „%s“ присъства многократно в ресурса"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:249
#, c-format
msgid "Failed to locate '%s' in any source directory"
msgstr "„%s“ липсва във всички папки за ресурси"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:260
#, c-format
msgid "Failed to locate '%s' in current directory"
msgstr "„%s“ липсва в текущата папка"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:288
#, c-format
msgid "Unknown processing option \"%s\""
msgstr "Непозната опция за обработка „%s“"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:306 ../gio/glib-compile-resources.c:352
#, c-format
msgid "Failed to create temp file: %s"
msgstr "Неуспешно създаване на временен файл: %s"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:380
#, c-format
msgid "Error reading file %s: %s"
msgstr "Грешка при четене на файл „%s“: %s"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:400
#, c-format
msgid "Error compressing file %s"
msgstr "Грешка при компресиране на файл: %s"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:464 ../gio/glib-compile-schemas.c:1603
#, c-format
msgid "text may not appear inside <%s>"
msgstr "в <%s> не е позволен текст"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:589
msgid "name of the output file"
msgstr "име на изходния файл"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:590
msgid ""
"The directories where files are to be read from (default to current "
"directory)"
msgstr "Папката откъдето да се четат файловете (стандартно е текущата)"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:590 ../gio/glib-compile-schemas.c:2036
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2065
msgid "DIRECTORY"
msgstr "ПАПКА"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:591
msgid ""
"Generate output in the format selected for by the target filename extension"
msgstr "Формат на изхода според разширението на изходния файл"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:592
msgid "Generate source header"
msgstr "Заглавни части"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:593
msgid "Generate sourcecode used to link in the resource file into your code"
msgstr "Генериране на изходния код за свързване на ресурса в кода"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:594
msgid "Generate dependency list"
msgstr "Списък със зависимостите"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:595
msgid "Don't automatically create and register resource"
msgstr "Без автоматично генериране и регистриране на ресурси"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:596
msgid "Don't export functions; declare them G_GNUC_INTERNAL"
msgstr "Не изнасяйте функции. Декларирайте ги G_GNUC_INTERNAL"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:597
msgid "C identifier name used for the generated source code"
msgstr "Идентификатор на C за генерирания изходен код"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:623
msgid ""
"Compile a resource specification into a resource file.\n"
"Resource specification files have the extension .gresource.xml,\n"
"and the resource file have the extension called .gresource."
msgstr ""
"Компилиране на файловете с указания за ресурси в ресурсен файл.\n"
"Файловете за указване на ресурси трябва да завършват на „.gresource.xml“,\n"
"а ресурсният файл — на „.gresource“."
#: ../gio/glib-compile-resources.c:639
#, c-format
msgid "You should give exactly one file name\n"
msgstr "Изисква се точно едно име на файл\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:784
msgid "empty names are not permitted"
msgstr "не се позволяват празни имена"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:794
#, c-format
msgid "invalid name '%s': names must begin with a lowercase letter"
msgstr "неправилно име „%s“: имената трябва да започват с малка буква"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:806
#, c-format
msgid ""
"invalid name '%s': invalid character '%c'; only lowercase letters, numbers "
"and hyphen ('-') are permitted."
msgstr ""
"неправилно име „%s“: неправилен знак „%c“ — позволени са само малки букви, "
"цифри и тире („-“)."
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:815
#, c-format
msgid "invalid name '%s': two successive hyphens ('--') are not permitted."
msgstr "неправилно име „%s“: не са позволени две последователни тирета („--“)."
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:824
#, c-format
msgid "invalid name '%s': the last character may not be a hyphen ('-')."
msgstr "неправилно име „%s“: последният знак не може да е тире („-“)."
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:832
#, c-format
msgid "invalid name '%s': maximum length is 1024"
msgstr "неправилно име „%s“: максималната дължина е 1024"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:901
#, c-format
msgid "<child name='%s'> already specified"
msgstr "<child name='%s'> вече е указано"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:927
msgid "cannot add keys to a 'list-of' schema"
msgstr "към схема „list-of“ не могат да се добавят ключове"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:938
#, c-format
msgid "<key name='%s'> already specified"
msgstr "<key name='%s'> вече е указано"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:956
#, c-format
msgid ""
"<key name='%s'> shadows <key name='%s'> in <schema id='%s'>; use <override> "
"to modify value"
msgstr ""
"<key name='%s'> засенчва <key name='%s'> в <schema id='%s'>. Използвайте "
"<override>, за да промените стойността"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:967
#, c-format
msgid ""
"exactly one of 'type', 'enum' or 'flags' must be specified as an attribute "
"to <key>"
msgstr ""
"като атрибут на <key> трябва да присъства точно едно от „type“, „enum“ или "
"„flags“"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:986
#, c-format
msgid "<%s id='%s'> not (yet) defined."
msgstr "<%s id='%s'> не е дефинирано (все още)."
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1001
#, c-format
msgid "invalid GVariant type string '%s'"
msgstr "неправилен низ за вид на GVariant: „%s“"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1031
msgid "<override> given but schema isn't extending anything"
msgstr "използвано е <override>, но схемата не разширява нищо"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1044
#, c-format
msgid "no <key name='%s'> to override"
msgstr "липсва <key name='%s'> за предефиниране"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1052
#, c-format
msgid "<override name='%s'> already specified"
msgstr "вече е указано <override name='%s'>"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1125
#, c-format
msgid "<schema id='%s'> already specified"
msgstr "вече е указано <schema id='%s'>"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1137
#, c-format
msgid "<schema id='%s'> extends not yet existing schema '%s'"
msgstr "<schema id='%s'> добавя към схема „%s“, която още не съществува"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1153
#, c-format
msgid "<schema id='%s'> is list of not yet existing schema '%s'"
msgstr "<schema id='%s'> е списък на схема „%s“, която още не съществува"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1161
#, c-format
msgid "Can not be a list of a schema with a path"
msgstr "Не може да е списък от схема с път"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1171
#, c-format
msgid "Can not extend a schema with a path"
msgstr "Схема не може да се разширява с път"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1181
#, c-format
msgid ""
"<schema id='%s'> is a list, extending <schema id='%s'> which is not a list"
msgstr ""
"<schema id='%s'> е списък, разширяващ <schema id='%s'>, която не е списък"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1191
#, c-format
msgid ""
"<schema id='%s' list-of='%s'> extends <schema id='%s' list-of='%s'> but '%s' "
"does not extend '%s'"
msgstr ""
"<schema id='%s' list-of='%s'> разширява <schema id='%s' list-of='%s'>, но "
"„%s“ не разширява „%s“"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1208
#, c-format
msgid "a path, if given, must begin and end with a slash"
msgstr "всеки път трябва да започва и да завършва с наклонена черта („/“)"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1215
#, c-format
msgid "the path of a list must end with ':/'"
msgstr "пътят на списък трябва да завършва с „:/“"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1247
#, c-format
msgid "<%s id='%s'> already specified"
msgstr "вече е указано <%s id='%s'>"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1397 ../gio/glib-compile-schemas.c:1413
#, c-format
msgid "Only one <%s> element allowed inside <%s>"
msgstr "Само един елемент <%s> е позволен в <%s>"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1495
#, c-format
msgid "Element <%s> not allowed at the top level"
msgstr "Елементът <%s> не е позволен на най-горно ниво"
#. Translators: Do not translate "--strict".
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1794 ../gio/glib-compile-schemas.c:1865
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1941
#, c-format
msgid "--strict was specified; exiting.\n"
msgstr "Указано е „--strict“, изход.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1802
#, c-format
msgid "This entire file has been ignored.\n"
msgstr "Целият файл е пренебрегнат.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1861
#, c-format
msgid "Ignoring this file.\n"
msgstr "Пренебрегване на файла.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1901
#, c-format
msgid "No such key '%s' in schema '%s' as specified in override file '%s'"
msgstr ""
"Липсва ключ „%s“ в схемата „%s“, указан във файла за предефиниране „%s“"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1907 ../gio/glib-compile-schemas.c:1965
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1993
#, c-format
msgid "; ignoring override for this key.\n"
msgstr "пренебрегване на предефинирането на ключа.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1911 ../gio/glib-compile-schemas.c:1969
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1997
#, c-format
msgid " and --strict was specified; exiting.\n"
msgstr "и е указано „--strict“, излизане.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1927
#, c-format
msgid ""
"error parsing key '%s' in schema '%s' as specified in override file '%s': %s."
msgstr ""
"грешка при анализиране на ключа „%s“ от схемата „%s“, указан във файла за "
"предефиниране „%s“ — %s."
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1937
#, c-format
msgid "Ignoring override for this key.\n"
msgstr "Пренебрегване на предефинирането на ключа.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1955
#, c-format
msgid ""
"override for key '%s' in schema '%s' in override file '%s' is outside the "
"range given in the schema"
msgstr ""
"предефинирането на ключа „%s“ в схемата „%s“ във файла за предефиниране „%s“ "
"е извън обсега, даден в схемата"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1983
#, c-format
msgid ""
"override for key '%s' in schema '%s' in override file '%s' is not in the "
"list of valid choices"
msgstr ""
"предефинирането на ключа „%s“ в схемата „%s“ във файла за предефиниране „%s“ "
"не е в списъка с позволени стойности"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2036
msgid "where to store the gschemas.compiled file"
msgstr "място за съхраняване на файла gschemas.compiled"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2037
msgid "Abort on any errors in schemas"
msgstr "Прекъсване на работа при всякакви грешки в схемите"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2038
msgid "Do not write the gschema.compiled file"
msgstr "Без запис на файл gschema.compiled"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2039
msgid "Do not enforce key name restrictions"
msgstr "Без налагане на ограниченията за имена на ключове"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2068
msgid ""
"Compile all GSettings schema files into a schema cache.\n"
"Schema files are required to have the extension .gschema.xml,\n"
"and the cache file is called gschemas.compiled."
msgstr ""
"Компилиране на всички файлове със схеми за GSettings в кеш.\n"
"Файловете със схемите трябва да завършват на .gschema.xml,\n"
"а файлът с кеша се нарича gschemas.compiled."
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2084
#, c-format
msgid "You should give exactly one directory name\n"
msgstr "Изисква се точно едно име на папка\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2123
#, c-format
msgid "No schema files found: "
msgstr "Не са открити файлове със схеми: "
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2126
#, c-format
msgid "doing nothing.\n"
msgstr "без обработка.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2129
#, c-format
msgid "removed existing output file.\n"
msgstr "съществуващият резултатен файл е премахнат.\n"
#: ../gio/glocalfile.c:635 ../gio/win32/gwinhttpfile.c:420
#, c-format
msgid "Invalid filename %s"
msgstr "Неправилно име на файл: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1012
#, c-format
msgid "Error getting filesystem info: %s"
msgstr "Грешка при получаване на информация за файловата система: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1180
msgid "Can't rename root directory"
msgstr "Кореновата папка не може да се преименува"
#: ../gio/glocalfile.c:1200 ../gio/glocalfile.c:1226
#, c-format
msgid "Error renaming file: %s"
msgstr "Грешка при преименуване на файл: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1209
msgid "Can't rename file, filename already exists"
msgstr "Файлът не може да се преименува — съществува друг файл с такова име"
#: ../gio/glocalfile.c:1222 ../gio/glocalfile.c:2249 ../gio/glocalfile.c:2278
#: ../gio/glocalfile.c:2438 ../gio/glocalfileoutputstream.c:549
msgid "Invalid filename"
msgstr "Неправилно име на файл"
#: ../gio/glocalfile.c:1389 ../gio/glocalfile.c:1413
msgid "Can't open directory"
msgstr "Папката не може да бъде отворена"
#: ../gio/glocalfile.c:1397
#, c-format
msgid "Error opening file: %s"
msgstr "Грешка при отваряне на файл: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1538
#, c-format
msgid "Error removing file: %s"
msgstr "Грешка при изтриване на файл: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1922
#, c-format
msgid "Error trashing file: %s"
msgstr "Грешка при преместване на файл в кошчето: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1945
#, c-format
msgid "Unable to create trash dir %s: %s"
msgstr "Неуспешно създаване на папката за кошче „%s“: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1966
msgid "Unable to find toplevel directory for trash"
msgstr "Не може да се открие най-горната папка за кошче"
#: ../gio/glocalfile.c:2045 ../gio/glocalfile.c:2065
msgid "Unable to find or create trash directory"
msgstr "Не може да се създаде папката за кошче"
#: ../gio/glocalfile.c:2099
#, c-format
msgid "Unable to create trashing info file: %s"
msgstr "Неуспешно създаване на файл с информация за кошчето: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2157 ../gio/glocalfile.c:2162 ../gio/glocalfile.c:2219
#: ../gio/glocalfile.c:2226
#, c-format
msgid "Unable to trash file: %s"
msgstr "Неуспешно преместване на файл в кошчето: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2227 ../glib/gregex.c:281
msgid "internal error"
msgstr "вътрешна грешка"
#: ../gio/glocalfile.c:2253
#, c-format
msgid "Error creating directory: %s"
msgstr "Грешка при създаване на папка: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2282
#, c-format
msgid "Filesystem does not support symbolic links"
msgstr "Файловата система не поддържа символни връзки"
#: ../gio/glocalfile.c:2286
#, c-format
msgid "Error making symbolic link: %s"
msgstr "Грешка при създаване на символна връзка: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2348 ../gio/glocalfile.c:2442
#, c-format
msgid "Error moving file: %s"
msgstr "Грешка при преместване на файл: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2371
msgid "Can't move directory over directory"
msgstr "Папка не може да бъде преместена върху папка"
#: ../gio/glocalfile.c:2398 ../gio/glocalfileoutputstream.c:925
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:939 ../gio/glocalfileoutputstream.c:954
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:970 ../gio/glocalfileoutputstream.c:984
msgid "Backup file creation failed"
msgstr "Неуспешно създаване на резервен файл"
#: ../gio/glocalfile.c:2417
#, c-format
msgid "Error removing target file: %s"
msgstr "Грешка при премахване на целевия файл: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2431
msgid "Move between mounts not supported"
msgstr "Не се поддържа местене между монтирани местоположения"
#: ../gio/glocalfile.c:2623
#, c-format
msgid "Could not determine the disk usage of %s: %s"
msgstr "Не може да се определи заетото място на %s: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:721
msgid "Attribute value must be non-NULL"
msgstr "Стойността на атрибут не трябва да е NULL"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:728
msgid "Invalid attribute type (string expected)"
msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се низ)"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:735
msgid "Invalid extended attribute name"
msgstr "Неправилно име на допълнителен атрибут"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:775
#, c-format
msgid "Error setting extended attribute '%s': %s"
msgstr "Грешка при задаване на допълнителен атрибут „%s“: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1575
msgid " (invalid encoding)"
msgstr " (неправилно кодиране)"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1766 ../gio/glocalfileoutputstream.c:803
#, c-format
msgid "Error when getting information for file '%s': %s"
msgstr "Грешка при получаване на информация за файла „%s“: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2017
#, c-format
msgid "Error when getting information for file descriptor: %s"
msgstr "Грешка при получаване на информация за файловия дескриптор: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2062
msgid "Invalid attribute type (uint32 expected)"
msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се uint32)"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2080
msgid "Invalid attribute type (uint64 expected)"
msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се uint64)"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2099 ../gio/glocalfileinfo.c:2118
msgid "Invalid attribute type (byte string expected)"
msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се низ от байтове)"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2153
msgid "Cannot set permissions on symlinks"
msgstr "Грешка при задаване на правата за достъп на символната връзка"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2169
#, c-format
msgid "Error setting permissions: %s"
msgstr "Грешка при задаване на правата за достъп: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2220
#, c-format
msgid "Error setting owner: %s"
msgstr "Грешка при задаване на собственик: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2243
msgid "symlink must be non-NULL"
msgstr "символната връзка трябва да не е NULL"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2253 ../gio/glocalfileinfo.c:2272
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2283
#, c-format
msgid "Error setting symlink: %s"
msgstr "Грешка при задаване на символна връзка: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2262
msgid "Error setting symlink: file is not a symlink"
msgstr "Грешка при задаване на символна връзка: файлът не е такава"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2388
#, c-format
msgid "Error setting modification or access time: %s"
msgstr "Грешка при задаване на времето на промяна или достъп: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2411
msgid "SELinux context must be non-NULL"
msgstr "Контекстът на SELinux трябва да не е NULL"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2426
#, c-format
msgid "Error setting SELinux context: %s"
msgstr "Грешка при задаване на контекста на SELinux: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2433
msgid "SELinux is not enabled on this system"
msgstr "SELinux не е включен на тази система"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2525
#, c-format
msgid "Setting attribute %s not supported"
msgstr "Не се поддържа задаването на атрибута %s"
#: ../gio/glocalfileinputstream.c:168 ../gio/glocalfileoutputstream.c:694
#, c-format
msgid "Error reading from file: %s"
msgstr "Грешка при четене от файл: %s"
#: ../gio/glocalfileinputstream.c:199 ../gio/glocalfileinputstream.c:211
#: ../gio/glocalfileinputstream.c:225 ../gio/glocalfileinputstream.c:333
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:456 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1002
#, c-format
msgid "Error seeking in file: %s"
msgstr "Грешка при търсене във файл: %s"
#: ../gio/glocalfileinputstream.c:255 ../gio/glocalfileoutputstream.c:246
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:340
#, c-format
msgid "Error closing file: %s"
msgstr "Грешка при затваряне на файл: %s"
#: ../gio/glocalfilemonitor.c:840
msgid "Unable to find default local file monitor type"
msgstr ""
"Стандартната функционалност за наблюдение на локални файлове не може да бъде "
"открита"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:194 ../gio/glocalfileoutputstream.c:226
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:715
#, c-format
msgid "Error writing to file: %s"
msgstr "Грешка при запис във файл: %s"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:273
#, c-format
msgid "Error removing old backup link: %s"
msgstr "Грешка при премахване на стара, резервна връзка: %s"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:287 ../gio/glocalfileoutputstream.c:300
#, c-format
msgid "Error creating backup copy: %s"
msgstr "Грешка при създаване на резервно копие: %s"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:318
#, c-format
msgid "Error renaming temporary file: %s"
msgstr "Грешка при преименуване на временен файл: %s"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:502 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1053
#, c-format
msgid "Error truncating file: %s"
msgstr "Грешка при съкращаване на файл: %s"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:555 ../gio/glocalfileoutputstream.c:785
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1034 ../gio/gsubprocess.c:360
#, c-format
msgid "Error opening file '%s': %s"
msgstr "Грешка при отваряне на файла „%s“: %s"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:816
msgid "Target file is a directory"
msgstr "Целевият файл е папка"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:821
msgid "Target file is not a regular file"
msgstr "Целевият файл не е обикновен файл"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:833
msgid "The file was externally modified"
msgstr "Файлът бе променен от външно приложение"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1018
#, c-format
msgid "Error removing old file: %s"
msgstr "Грешка при изтриване на стар файл: %s"
#: ../gio/gmemoryinputstream.c:471 ../gio/gmemoryoutputstream.c:771
msgid "Invalid GSeekType supplied"
msgstr "Зададен е неправилен GSeekType"
#: ../gio/gmemoryinputstream.c:481
msgid "Invalid seek request"
msgstr "Неправилна заявка за търсене"
#: ../gio/gmemoryinputstream.c:505
msgid "Cannot truncate GMemoryInputStream"
msgstr "GMemoryInputStream не може да се съкрати"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:567
msgid "Memory output stream not resizable"
msgstr "Изходящият поток в паметта не може да бъде преоразмерен"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:583
msgid "Failed to resize memory output stream"
msgstr "Неуспешно преоразмеряване на изходящия поток в паметта"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:673
msgid ""
"Amount of memory required to process the write is larger than available "
"address space"
msgstr ""
"Количеството памет, необходимо за обработката на записа, е по-голямо от "
"наличното адресно пространство."
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:781
msgid "Requested seek before the beginning of the stream"
msgstr "Заявеното търсене е преди началото на потока"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:796
msgid "Requested seek beyond the end of the stream"
msgstr "Заявеното търсене е след края на потока"
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement unmount.
#: ../gio/gmount.c:393
msgid "mount doesn't implement \"unmount\""
msgstr "монтираният обект не поддържа демонтиране"
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement eject.
#: ../gio/gmount.c:469
msgid "mount doesn't implement \"eject\""
msgstr "монтираният обект не поддържа изваждане"
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement any of unmount or unmount_with_operation.
#: ../gio/gmount.c:547
msgid "mount doesn't implement \"unmount\" or \"unmount_with_operation\""
msgstr ""
"монтираният обект не поддържа нито демонтиране, нито демонтиране с действие"
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
#: ../gio/gmount.c:632
msgid "mount doesn't implement \"eject\" or \"eject_with_operation\""
msgstr ""
"монтираният обект не поддържа нито изваждане, нито изваждане с действие"
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement remount.
#: ../gio/gmount.c:720
msgid "mount doesn't implement \"remount\""
msgstr "монтираният обект не поддържа повторно монтиране"
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement content type guessing.
#: ../gio/gmount.c:802
msgid "mount doesn't implement content type guessing"
msgstr "монтираният обект не поддържа откриване на вида"
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement content type guessing.
#: ../gio/gmount.c:889
msgid "mount doesn't implement synchronous content type guessing"
msgstr "монтираният обект не поддържа синхронно откриване на вида"
#: ../gio/gnetworkaddress.c:378
#, c-format
msgid "Hostname '%s' contains '[' but not ']'"
msgstr "Името на хоста „%s“ съдържа „[“, но липсва „]“"
#: ../gio/gnetworkmonitorbase.c:206 ../gio/gnetworkmonitorbase.c:309
msgid "Network unreachable"
msgstr "Мрежата е недостъпна"
#: ../gio/gnetworkmonitorbase.c:244 ../gio/gnetworkmonitorbase.c:274
msgid "Host unreachable"
msgstr "Хостът е недостъпен"
#: ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:96 ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:108
#: ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:127
#, c-format
msgid "Could not create network monitor: %s"
msgstr "Състоянието на мрежата не може да бъде наблюдавано: %s"
#: ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:117
msgid "Could not create network monitor: "
msgstr "Състоянието на мрежата не може да бъде наблюдавано: "
#: ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:175
msgid "Could not get network status: "
msgstr "Състоянието на мрежата не може да бъде получено: "
#: ../gio/gnetworkmonitornm.c:326
#, c-format
msgid "NetworkManager version too old"
msgstr "Прекалено стара версия на „NetworkManager“"
#: ../gio/goutputstream.c:212 ../gio/goutputstream.c:560
msgid "Output stream doesn't implement write"
msgstr "Изходният поток не поддържа запис"
#: ../gio/goutputstream.c:521 ../gio/goutputstream.c:1222
msgid "Source stream is already closed"
msgstr "Изходният поток вече е затворен"
#: ../gio/gresolver.c:330 ../gio/gthreadedresolver.c:116
#: ../gio/gthreadedresolver.c:126
#, c-format
msgid "Error resolving '%s': %s"
msgstr "Грешка при откриване по адрес на „%s“: %s"
#: ../gio/gresource.c:304 ../gio/gresource.c:555 ../gio/gresource.c:572
#: ../gio/gresource.c:693 ../gio/gresource.c:762 ../gio/gresource.c:823
#: ../gio/gresource.c:903 ../gio/gresourcefile.c:453 ../gio/gresourcefile.c:576
#: ../gio/gresourcefile.c:713
#, c-format
msgid "The resource at '%s' does not exist"
msgstr "Ресурсът „%s“ липсва"
#: ../gio/gresource.c:469
#, c-format
msgid "The resource at '%s' failed to decompress"
msgstr "Ресурсът „%s“ не може да се декомпресира"
#: ../gio/gresourcefile.c:709
#, c-format
msgid "The resource at '%s' is not a directory"
msgstr "Ресурсът „%s“ не е папка"
#: ../gio/gresourcefile.c:917
msgid "Input stream doesn't implement seek"
msgstr "Входният поток не поддържа търсене"
#: ../gio/gresource-tool.c:494
msgid "List sections containing resources in an elf FILE"
msgstr "Изброяване на разделите с ресурси във ФАЙЛа във формат elf"
#: ../gio/gresource-tool.c:500
msgid ""
"List resources\n"
"If SECTION is given, only list resources in this section\n"
"If PATH is given, only list matching resources"
msgstr ""
"Изброяване на ресурсите\n"
"Ако е даден РАЗДЕЛ, се изброяват само ресурсите в него\n"
"Ако е даден ПЪТ, се изброяват само съвпадащите ресурси"
#: ../gio/gresource-tool.c:503 ../gio/gresource-tool.c:513
msgid "FILE [PATH]"
msgstr "ФАЙЛ [ПЪТ]"
#: ../gio/gresource-tool.c:504 ../gio/gresource-tool.c:514
#: ../gio/gresource-tool.c:521
msgid "SECTION"
msgstr "РАЗДЕЛ"
#: ../gio/gresource-tool.c:509
msgid ""
"List resources with details\n"
"If SECTION is given, only list resources in this section\n"
"If PATH is given, only list matching resources\n"
"Details include the section, size and compression"
msgstr ""
"Подробно изброяване на ресурсите\n"
"Ако е даден РАЗДЕЛ, се изброяват само ресурсите в него\n"
"Ако е даден ПЪТ, се изброяват само съвпадащите ресурси\n"
"Подробностите включват раздел, размер и компресия"
#: ../gio/gresource-tool.c:519
msgid "Extract a resource file to stdout"
msgstr "Разархивиране на ресурс към стандартния изход"
#: ../gio/gresource-tool.c:520
msgid "FILE PATH"
msgstr "ПЪТ ДО ФАЙЛ"
#: ../gio/gresource-tool.c:534
msgid ""
"Usage:\n"
" gresource [--section SECTION] COMMAND [ARGS...]\n"
"\n"
"Commands:\n"
" help Show this information\n"
" sections List resource sections\n"
" list List resources\n"
" details List resources with details\n"
" extract Extract a resource\n"
"\n"
"Use 'gresource help COMMAND' to get detailed help.\n"
"\n"
msgstr ""
"Употреба:\n"
" gresource [--section РАЗДЕЛ] КОМАНДА [АРГУМЕНТИ…]\n"
"\n"
"Команда:\n"
" help Тази информация\n"
" sections Списък с разделите ресурси\n"
" list Списък с ресурсите\n"
" details Подробен списък с ресурси\n"
" extract Разархивиране на ресурс\n"
"\n"
"За подробна информация стартирайте „gresource help КОМАНДА“\n"
"\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:548
#, c-format
msgid ""
"Usage:\n"
" gresource %s%s%s %s\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"Употреба:\n"
" gresource %s%s%s %s\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:555
msgid " SECTION An (optional) elf section name\n"
msgstr " РАЗДЕЛ (Незадължително) име на раздел в elf\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:559 ../gio/gsettings-tool.c:639
msgid " COMMAND The (optional) command to explain\n"
msgstr " КОМАНДА Помощ за командата или обща помощ, ако не е указано име\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:565
msgid " FILE An elf file (a binary or a shared library)\n"
msgstr " ФАЙЛ Файл във формат elf (изпълним или споделена библиотека)\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:568
msgid ""
" FILE An elf file (a binary or a shared library)\n"
" or a compiled resource file\n"
msgstr ""
" ФАЙЛ Файл във формат elf (изпълним или споделена библиотека)\n"
" или компилиран файл с ресурси\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:572
msgid "[PATH]"
msgstr "[ПЪТ]"
#: ../gio/gresource-tool.c:574
msgid " PATH An (optional) resource path (may be partial)\n"
msgstr " ПЪТ (Незадължителен) (непълен) път до ресурс\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:575
msgid "PATH"
msgstr "ПЪТ"
#: ../gio/gresource-tool.c:577
msgid " PATH A resource path\n"
msgstr " ПЪТ Път до ресурс\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:51 ../gio/gsettings-tool.c:72
#: ../gio/gsettings-tool.c:824
#, c-format
msgid "No such schema '%s'\n"
msgstr "Липсва схема „%s“\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:57
#, c-format
msgid "Schema '%s' is not relocatable (path must not be specified)\n"
msgstr "Схемата „%s“ не може да се мести (не трябва да указвате път)\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:78
#, c-format
msgid "Schema '%s' is relocatable (path must be specified)\n"
msgstr "Схемата „%s“ може да се мести (трябва да укажете път)\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:92
#, c-format
msgid "Empty path given.\n"
msgstr "Даден е празен път.\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:98
#, c-format
msgid "Path must begin with a slash (/)\n"
msgstr "Пътят трябва да започва с наклонена черта („/“)\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:104
#, c-format
msgid "Path must end with a slash (/)\n"
msgstr "Пътят трябва да завършва с наклонена черта („/“)\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:110
#, c-format
msgid "Path must not contain two adjacent slashes (//)\n"
msgstr "Пътят не трябва да съдържа две последователни наклонени черти („//“)\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:481
#, c-format
msgid "The provided value is outside of the valid range\n"
msgstr "Стойността е извън интервала на допустимите стойности\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:488
#, c-format
msgid "The key is not writable\n"
msgstr "Ключът не поддържа запис\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:524
msgid "List the installed (non-relocatable) schemas"
msgstr "Извеждане на инсталираните схеми (които не се местят)"
#: ../gio/gsettings-tool.c:530
msgid "List the installed relocatable schemas"
msgstr "Извеждане на инсталираните схеми, които могат да се местят"
#: ../gio/gsettings-tool.c:536
msgid "List the keys in SCHEMA"
msgstr "Извеждане на ключовете в СХЕМАта"
#: ../gio/gsettings-tool.c:537 ../gio/gsettings-tool.c:543
#: ../gio/gsettings-tool.c:580
msgid "SCHEMA[:PATH]"
msgstr "СХЕМА[:ПЪТ]"
#: ../gio/gsettings-tool.c:542
msgid "List the children of SCHEMA"
msgstr "Извеждане на наследниците на СХЕМАта"
#: ../gio/gsettings-tool.c:548
msgid ""
"List keys and values, recursively\n"
"If no SCHEMA is given, list all keys\n"
msgstr ""
"Рекурсивно извеждане на ключовете и стойностите им.\n"
"Ако липсва СХЕМА, се извеждат всички ключове\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:550
msgid "[SCHEMA[:PATH]]"
msgstr "[СХЕМА[:ПЪТ]]"
#: ../gio/gsettings-tool.c:555
msgid "Get the value of KEY"
msgstr "Получаване на стойността на КЛЮЧ"
#: ../gio/gsettings-tool.c:556 ../gio/gsettings-tool.c:562
#: ../gio/gsettings-tool.c:574 ../gio/gsettings-tool.c:586
msgid "SCHEMA[:PATH] KEY"
msgstr "СХЕМА[:ПЪТ] КЛЮЧ"
#: ../gio/gsettings-tool.c:561
msgid "Query the range of valid values for KEY"
msgstr "Запитване за интервала от допустими стойности за КЛЮЧа"
#: ../gio/gsettings-tool.c:567
msgid "Set the value of KEY to VALUE"
msgstr "Задаване на СТОЙНОСТта на КЛЮЧ"
#: ../gio/gsettings-tool.c:568
msgid "SCHEMA[:PATH] KEY VALUE"
msgstr "СХЕМА[:ПЪТ] КЛЮЧ СТОЙНОСТ"
#: ../gio/gsettings-tool.c:573
msgid "Reset KEY to its default value"
msgstr "Връщане на стандартната стойност на КЛЮЧ"
#: ../gio/gsettings-tool.c:579
msgid "Reset all keys in SCHEMA to their defaults"
msgstr "Връщане на стандартната стойност на всички ключове в СХЕМАта"
#: ../gio/gsettings-tool.c:585
msgid "Check if KEY is writable"
msgstr "Проверка дали стойността на КЛЮЧ може да се променя"
#: ../gio/gsettings-tool.c:591
msgid ""
"Monitor KEY for changes.\n"
"If no KEY is specified, monitor all keys in SCHEMA.\n"
"Use ^C to stop monitoring.\n"
msgstr ""
"Наблюдение на КЛЮЧа за промени.\n"
"Ако не е указан определен КЛЮЧ, се следят всички във СХЕМАта.\n"
"Наблюдението се спира с „^C“.\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:594
msgid "SCHEMA[:PATH] [KEY]"
msgstr "СХЕМА[:ПЪТ] [КЛЮЧ]"
#: ../gio/gsettings-tool.c:606
msgid ""
"Usage:\n"
" gsettings --version\n"
" gsettings [--schemadir SCHEMADIR] COMMAND [ARGS...]\n"
"\n"
"Commands:\n"
" help Show this information\n"
" list-schemas List installed schemas\n"
" list-relocatable-schemas List relocatable schemas\n"
" list-keys List keys in a schema\n"
" list-children List children of a schema\n"
" list-recursively List keys and values, recursively\n"
" range Queries the range of a key\n"
" get Get the value of a key\n"
" set Set the value of a key\n"
" reset Reset the value of a key\n"
" reset-recursively Reset all values in a given schema\n"
" writable Check if a key is writable\n"
" monitor Watch for changes\n"
"\n"
"Use 'gsettings help COMMAND' to get detailed help.\n"
"\n"
msgstr ""
"Употреба:\n"
" gsettings [--schemadir ПАПКА_НА_СХЕМА] КОМАНДА [АРГУМЕНТИ…]\n"
"\n"
"Команди:\n"
" help Показване на този текст\n"
" list-schemas Извеждане на инсталираните схеми\n"
" list-relocatable-schemas Извеждане на схемите, които могат да се местят\n"
" list-keys Извеждане на ключовете в схема\n"
" list-children Извеждане на наследниците на схема\n"
" list-recursively Рекурсивно извеждане на ключовете и стойностите "
"им\n"
" range Какъв е интервала от допустими стойности за "
"ключ\n"
" get Получаване на стойността на даден ключ\n"
" set Промяна на стойността на даден ключ\n"
" reset Връщане на стандартната стойност на даден ключ\n"
" reset-recursively Връщане на стойностите на всички ключове в "
"схема\n"
" writable Проверка дали даден ключ може да се променя\n"
" monitor Наблюдение на даден ключ за промени\n"
"\n"
"Използвайте „gsettings help КОМАНДА“ за допълнителна информация.\n"
"\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:629
#, c-format
msgid ""
"Usage:\n"
" gsettings [--schemadir SCHEMADIR] %s %s\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"Уореба:\n"
" gsettings [--schemadir ПАПКА_НА_СХЕМА] %s %s\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:635
msgid " SCHEMADIR A directory to search for additional schemas\n"
msgstr " ПАПКА_НА_СХЕМА Папка, в която да се търсят допълнителни схеми\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:643
msgid ""
" SCHEMA The name of the schema\n"
" PATH The path, for relocatable schemas\n"
msgstr ""
"Аргументи:\n"
" СХЕМА Името на схемата\n"
" ПЪТ Път (за схеми, които могат да се местят)\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:648
msgid " KEY The (optional) key within the schema\n"
msgstr " КЛЮЧ Ключ в схемата (незадължителен)\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:652
msgid " KEY The key within the schema\n"
msgstr " КЛЮЧ Ключ в схемата\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:656
msgid " VALUE The value to set\n"
msgstr " СТОЙНОСТ Стойност, която да бъде зададена\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:712
#, c-format
msgid "Could not load schemas from %s: %s\n"
msgstr "Схеми от „%s“ не могат да се заредят: %s\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:782
#, c-format
msgid "Empty schema name given\n"
msgstr "Подадено е празно име за схема\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:837
#, c-format
msgid "No such key '%s'\n"
msgstr "Липсва ключ „%s“\n"
#: ../gio/gsocket.c:364
msgid "Invalid socket, not initialized"
msgstr "Неправилно гнездо, не е инициализирано"
#: ../gio/gsocket.c:371
#, c-format
msgid "Invalid socket, initialization failed due to: %s"
msgstr "Неправилно гнездо, неуспешна инициализация понеже: %s"
#: ../gio/gsocket.c:379
msgid "Socket is already closed"
msgstr "Гнездото вече е затворено"
#: ../gio/gsocket.c:394 ../gio/gsocket.c:2751 ../gio/gsocket.c:3896
#: ../gio/gsocket.c:3951
msgid "Socket I/O timed out"
msgstr "Просрочено време за отговор при входни-изходна операция с гнездото"
#: ../gio/gsocket.c:526
#, c-format
msgid "creating GSocket from fd: %s"
msgstr "създаване на GSocket от файлов дескриптор: %s"
#: ../gio/gsocket.c:554 ../gio/gsocket.c:608 ../gio/gsocket.c:615
#, c-format
msgid "Unable to create socket: %s"
msgstr "Неуспешно създаване на гнездо: %s"
#: ../gio/gsocket.c:608
msgid "Unknown family was specified"
msgstr "Указан е непознат вид версия на протокол"
#: ../gio/gsocket.c:615
msgid "Unknown protocol was specified"
msgstr "Указан е непознат протокол"
#: ../gio/gsocket.c:1104
#, c-format
msgid "Cannot use datagram operations on a non-datagram socket."
msgstr ""
"Не може да се използват операции за дейтаграми върху гнезда, които не са за "
"дейтаграми."
#: ../gio/gsocket.c:1121
#, c-format
msgid "Cannot use datagram operations on a socket with a timeout set."
msgstr ""
"Не може да се използват операции за дейтаграми върху гнезда без зададено "
"максимално време за операцията."
#: ../gio/gsocket.c:1925
#, c-format
msgid "could not get local address: %s"
msgstr "локалният адрес не може да бъде получен :%s"
#: ../gio/gsocket.c:1968
#, c-format
msgid "could not get remote address: %s"
msgstr "отдалеченият адрес не може да бъде получен :%s"
#: ../gio/gsocket.c:2034
#, c-format
msgid "could not listen: %s"
msgstr "не може да се слуша: %s"
#: ../gio/gsocket.c:2133
#, c-format
msgid "Error binding to address: %s"
msgstr "Грешка при свързване към адрес: %s"
#: ../gio/gsocket.c:2248 ../gio/gsocket.c:2285
#, c-format
msgid "Error joining multicast group: %s"
msgstr "Грешка при включване към група за разпръскване: %s"
#: ../gio/gsocket.c:2249 ../gio/gsocket.c:2286
#, c-format
msgid "Error leaving multicast group: %s"
msgstr "Грешка при напускане на група за разпръскване: %s"
#: ../gio/gsocket.c:2250
msgid "No support for source-specific multicast"
msgstr "Липсва поддръжка за насочено разпръскване"
#: ../gio/gsocket.c:2470
#, c-format
msgid "Error accepting connection: %s"
msgstr "Грешка при приемане на връзка: %s"
#: ../gio/gsocket.c:2593
msgid "Connection in progress"
msgstr "В момента се осъществява връзка"
#: ../gio/gsocket.c:2644
msgid "Unable to get pending error: "
msgstr "Неуспешно получаване на текущата грешка: "
#: ../gio/gsocket.c:2816
#, c-format
msgid "Error receiving data: %s"
msgstr "Грешка при получаване на данни: %s"
#: ../gio/gsocket.c:3013
#, c-format
msgid "Error sending data: %s"
msgstr "Грешка при изпращане на данни: %s"
#: ../gio/gsocket.c:3200
#, c-format
msgid "Unable to shutdown socket: %s"
msgstr "Неуспешно изключване на гнездо: %s"
#: ../gio/gsocket.c:3281
#, c-format
msgid "Error closing socket: %s"
msgstr "Грешка при затваряне на гнездо: %s"
#: ../gio/gsocket.c:3889
#, c-format
msgid "Waiting for socket condition: %s"
msgstr "Изчакване за състояние на гнездо: %s"
#: ../gio/gsocket.c:4361 ../gio/gsocket.c:4441 ../gio/gsocket.c:4619
#, c-format
msgid "Error sending message: %s"
msgstr "Грешка при изпращане на съобщение: %s"
#: ../gio/gsocket.c:4385
msgid "GSocketControlMessage not supported on Windows"
msgstr "GSocketControlMessage не се поддържа под Windows"
#: ../gio/gsocket.c:4840 ../gio/gsocket.c:4913 ../gio/gsocket.c:5140
#, c-format
msgid "Error receiving message: %s"
msgstr "Грешка при изпращане на съобщение: %s"
#: ../gio/gsocket.c:5412
#, c-format
msgid "Unable to read socket credentials: %s"
msgstr "Неуспешно изчитане на правата на гнездо: %s"
#: ../gio/gsocket.c:5421
msgid "g_socket_get_credentials not implemented for this OS"
msgstr "g_socket_get_credentials не е реализирана на тази операционна система"
#: ../gio/gsocketclient.c:176
#, c-format
msgid "Could not connect to proxy server %s: "
msgstr "Неуспешно свързване към сървъра-посредник %s: "
#: ../gio/gsocketclient.c:190
#, c-format
msgid "Could not connect to %s: "
msgstr "Неуспешно свързване към „%s“: "
#: ../gio/gsocketclient.c:192
msgid "Could not connect: "
msgstr "Неуспешно свързване: "
#: ../gio/gsocketclient.c:1027 ../gio/gsocketclient.c:1599
msgid "Unknown error on connect"
msgstr "Непозната грешка при свързване"
#: ../gio/gsocketclient.c:1081 ../gio/gsocketclient.c:1535
msgid "Proxying over a non-TCP connection is not supported."
msgstr "Не се поддържа посредничество на връзки извън TCP."
#: ../gio/gsocketclient.c:1110 ../gio/gsocketclient.c:1561
#, c-format
msgid "Proxy protocol '%s' is not supported."
msgstr "Протоколът за посредничество „%s“ не се поддържа."
#: ../gio/gsocketlistener.c:218
msgid "Listener is already closed"
msgstr "Функцията за слушане вече е затворена"
#: ../gio/gsocketlistener.c:264
msgid "Added socket is closed"
msgstr "Добавеното гнездо е затворено"
#: ../gio/gsocks4aproxy.c:118
#, c-format
msgid "SOCKSv4 does not support IPv6 address '%s'"
msgstr "SOCKSv4 не поддържа адреса IPv6 „%s“"
#: ../gio/gsocks4aproxy.c:136
msgid "Username is too long for SOCKSv4 protocol"
msgstr "Потребителското име е твърде дълго за протокола SOCKSv4"
#: ../gio/gsocks4aproxy.c:153
#, c-format
msgid "Hostname '%s' is too long for SOCKSv4 protocol"
msgstr "Името на хоста „%s“ е твърде дълго за протокола SOCKSv4"
#: ../gio/gsocks4aproxy.c:179
msgid "The server is not a SOCKSv4 proxy server."
msgstr "Този сървър не предоставя посредничество чрез SOCKSv4."
#: ../gio/gsocks4aproxy.c:186
msgid "Connection through SOCKSv4 server was rejected"
msgstr "Връзката през сървъра SOCKSv4 беше отхвърлена"
#: ../gio/gsocks5proxy.c:153 ../gio/gsocks5proxy.c:324
#: ../gio/gsocks5proxy.c:334
msgid "The server is not a SOCKSv5 proxy server."
msgstr "Този сървър не предоставя посредничество чрез SOCKSv5."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:167
msgid "The SOCKSv5 proxy requires authentication."
msgstr "Посредникът чрез SOCKSv5 изисква идентификация."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:177
msgid ""
"The SOCKSv5 proxy requires an authentication method that is not supported by "
"GLib."
msgstr ""
"Посредникът чрез SOCKSv5 изисква механизъм за идентификация, който не се "
"поддържа от GLib."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:206
msgid "Username or password is too long for SOCKSv5 protocol."
msgstr "Потребителското име или паролата са твърде дълги за протокола SOCKSv5."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:236
msgid "SOCKSv5 authentication failed due to wrong username or password."
msgstr ""
"Идентифицирането за SOCKSv4 не успя поради грешно потребителско име или "
"парола."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:286
#, c-format
msgid "Hostname '%s' is too long for SOCKSv5 protocol"
msgstr "Името на хоста „%s“ е твърде дълго за протокола SOCKSv5."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:348
msgid "The SOCKSv5 proxy server uses unknown address type."
msgstr "Сървърът посредник за SOCKSv5 използва непознат вид адрес."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:355
msgid "Internal SOCKSv5 proxy server error."
msgstr "Вътрешна грешка на сървъра посредник за SOCKSv5."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:361
msgid "SOCKSv5 connection not allowed by ruleset."
msgstr "Правилата не позволяват свързването по SOCKSv5."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:368
msgid "Host unreachable through SOCKSv5 server."
msgstr "Хостът не е достъпен през сървъра за SOCKSv5."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:374
msgid "Network unreachable through SOCKSv5 proxy."
msgstr "Мрежата не е достъпна през сървъра посредник за SOCKSv5."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:380
msgid "Connection refused through SOCKSv5 proxy."
msgstr "Връзката сървъра посредник за SOCKSv5 е отказана."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:386
msgid "SOCKSv5 proxy does not support 'connect' command."
msgstr "Сървърът посредник за SOCKSv5 не поддържа командата „connect“."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:392
msgid "SOCKSv5 proxy does not support provided address type."
msgstr "Сървърът посредник за SOCKSv5 не поддържа предоставения вид адрес."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:398
msgid "Unknown SOCKSv5 proxy error."
msgstr "Неизвестна грешка със сървъра посредник за SOCKSv5."
#: ../gio/gthemedicon.c:518
#, c-format
msgid "Can't handle version %d of GThemedIcon encoding"
msgstr "Версия %d на кодирането GThemedIcon не се поддържа"
#: ../gio/gthreadedresolver.c:118
msgid "No valid addresses were found"
msgstr "Не бяха намерени валидни адреси"
#: ../gio/gthreadedresolver.c:211
#, c-format
msgid "Error reverse-resolving '%s': %s"
msgstr "Грешка при обратно откриване по адрес на „%s“: %s"
#: ../gio/gthreadedresolver.c:546 ../gio/gthreadedresolver.c:626
#: ../gio/gthreadedresolver.c:724 ../gio/gthreadedresolver.c:774
#, c-format
msgid "No DNS record of the requested type for '%s'"
msgstr "Няма запис в DNS от указания вид за „%s“"
#: ../gio/gthreadedresolver.c:551 ../gio/gthreadedresolver.c:729
#, c-format
msgid "Temporarily unable to resolve '%s'"
msgstr "Временно е невъзможно „%s“ да бъде открит по адрес"
#: ../gio/gthreadedresolver.c:556 ../gio/gthreadedresolver.c:734
#, c-format
msgid "Error resolving '%s'"
msgstr "Грешка при откриване по адрес на %s"
#: ../gio/gtlscertificate.c:250
msgid "Cannot decrypt PEM-encoded private key"
msgstr "Частният ключ, шифриран с PEM, не може да бъде дешифриран"
#: ../gio/gtlscertificate.c:255
msgid "No PEM-encoded private key found"
msgstr "Липсва частен ключ, шифриран с PEM"
#: ../gio/gtlscertificate.c:265
msgid "Could not parse PEM-encoded private key"
msgstr "Частният ключ, шифриран с PEM, не може да бъде анализиран"
#: ../gio/gtlscertificate.c:290
msgid "No PEM-encoded certificate found"
msgstr "Липсва сертификат, шифриран с PEM"
#: ../gio/gtlscertificate.c:299
msgid "Could not parse PEM-encoded certificate"
msgstr "Сертификатът, шифриран с PEM, не може да бъде анализиран"
#: ../gio/gtlspassword.c:111
msgid ""
"This is the last chance to enter the password correctly before your access "
"is locked out."
msgstr ""
"Това е последният ви шанс да въведете правилна парола, преди машината да се "
"заключи."
#: ../gio/gtlspassword.c:113
msgid ""
"Several password entered have been incorrect, and your access will be locked "
"out after further failures."
msgstr ""
"Няколко пъти сте въвели неправилна парола. Ако отново сгрешите, машината ще "
"се заключи за достъп."
#: ../gio/gtlspassword.c:115
msgid "The password entered is incorrect."
msgstr "Въведената парола е неправилна."
#: ../gio/gunixconnection.c:166 ../gio/gunixconnection.c:561
#, c-format
msgid "Expecting 1 control message, got %d"
msgid_plural "Expecting 1 control message, got %d"
msgstr[0] "Очакваше се 1 контролно съобщение, а беше получено %d"
msgstr[1] "Очакваше се 1 контролно съобщение, а бяха получени %d"
#: ../gio/gunixconnection.c:182 ../gio/gunixconnection.c:573
msgid "Unexpected type of ancillary data"
msgstr "Неочакван вид на помощните данни"
#: ../gio/gunixconnection.c:200
#, c-format
msgid "Expecting one fd, but got %d\n"
msgid_plural "Expecting one fd, but got %d\n"
msgstr[0] "Очакваше се един файлов дескриптор, а беше получен %d\n"
msgstr[1] "Очакваше се един файлов дескриптор, а бяха получени %d\n"
#: ../gio/gunixconnection.c:219
msgid "Received invalid fd"
msgstr "Получен е неправилен файлов дескриптор"
#: ../gio/gunixconnection.c:355
msgid "Error sending credentials: "
msgstr "Грешка при изпращане на самоличност: "
#: ../gio/gunixconnection.c:503
#, c-format
msgid "Error checking if SO_PASSCRED is enabled for socket: %s"
msgstr "Грешка при проверка дали SO_PASSCRED е позволено за гнездото: %s"
#: ../gio/gunixconnection.c:518
#, c-format
msgid "Error enabling SO_PASSCRED: %s"
msgstr "Грешка при разрешаване на SO_PASSCRED: %s"
#: ../gio/gunixconnection.c:547
msgid ""
"Expecting to read a single byte for receiving credentials but read zero bytes"
msgstr ""
"Очаква се един байт за получаване на самоличност, но са прочетени 0 байта."
#: ../gio/gunixconnection.c:587
#, c-format
msgid "Not expecting control message, but got %d"
msgstr "Не се очакваше контролно съобщение, а бяха получени %d"
#: ../gio/gunixconnection.c:611
#, c-format
msgid "Error while disabling SO_PASSCRED: %s"
msgstr "Грешка при забраняване на SO_PASSCRED: %s"
#: ../gio/gunixinputstream.c:369 ../gio/gunixinputstream.c:390
#, c-format
msgid "Error reading from file descriptor: %s"
msgstr "Грешка при четене от файловия дескриптор: %s"
#: ../gio/gunixinputstream.c:423 ../gio/gunixoutputstream.c:409
#, c-format
msgid "Error closing file descriptor: %s"
msgstr "Грешка при затваряне на файловия дескриптор: %s"
#: ../gio/gunixmounts.c:2099 ../gio/gunixmounts.c:2152
msgid "Filesystem root"
msgstr "Коренова папка на файловата система"
#: ../gio/gunixoutputstream.c:355 ../gio/gunixoutputstream.c:376
#, c-format
msgid "Error writing to file descriptor: %s"
msgstr "Грешка при запис във файловия дескриптор: %s"
#: ../gio/gunixsocketaddress.c:239
msgid "Abstract UNIX domain socket addresses not supported on this system"
msgstr "Тази система не поддържа абстрактни адреси на гнезда за домейни в Unix"
#: ../gio/gvolume.c:437
msgid "volume doesn't implement eject"
msgstr "томът не поддържа изваждане"
#. Translators: This is an error
#. * message for volume objects that
#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
#: ../gio/gvolume.c:514
msgid "volume doesn't implement eject or eject_with_operation"
msgstr "томът не поддържа нито изваждане, нито изваждане с действие"
#: ../gio/gwin32inputstream.c:343
#, c-format
msgid "Error reading from handle: %s"
msgstr "Грешка при четене от манипулатор: %s"
#: ../gio/gwin32inputstream.c:387 ../gio/gwin32outputstream.c:374
#, c-format
msgid "Error closing handle: %s"
msgstr "Грешка при затваряне на манипулатор: %s"
#: ../gio/gwin32outputstream.c:330
#, c-format
msgid "Error writing to handle: %s"
msgstr "Грешка при запис в манипулатор: %s"
#: ../gio/gzlibcompressor.c:394 ../gio/gzlibdecompressor.c:347
msgid "Not enough memory"
msgstr "недостатъчно памет"
#: ../gio/gzlibcompressor.c:401 ../gio/gzlibdecompressor.c:354
#, c-format
msgid "Internal error: %s"
msgstr "Вътрешна грешка: %s"
#: ../gio/gzlibcompressor.c:414 ../gio/gzlibdecompressor.c:368
msgid "Need more input"
msgstr "Необходими са още данни от входа"
#: ../gio/gzlibdecompressor.c:340
msgid "Invalid compressed data"
msgstr "Неправилни, компресирани данни"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:18
msgid "Address to listen on"
msgstr "Адрес, на който да се слуша"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:19
msgid "Ignored, for compat with GTestDbus"
msgstr "Стойността няма значение, просто осигурява съвместимост с GTestDbus"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:20
msgid "Print address"
msgstr "Извеждане на адреса"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:21
msgid "Print address in shell mode"
msgstr "Извеждане на адреса в режим за обвивката"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:28
msgid "Run a dbus service"
msgstr "Стартиране на сесийна шина dbus"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:42
#, c-format
msgid "Wrong args\n"
msgstr "Неправилни аргументи\n"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:755
#, c-format
msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
msgstr "Неочакван атрибут „%s“ на елемента „%s“"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:766 ../glib/gbookmarkfile.c:837
#: ../glib/gbookmarkfile.c:847 ../glib/gbookmarkfile.c:954
#, c-format
msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента „%s“ не е открит"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1124 ../glib/gbookmarkfile.c:1189
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1253 ../glib/gbookmarkfile.c:1263
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
msgstr "Неочакван етикет „%s“, очакваше се „%s“"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1149 ../glib/gbookmarkfile.c:1163
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1231
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
msgstr "Неочакван етикет „%s“ вътре в „%s“"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1756
msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
msgstr "Не може да се открие валиден файл с отметки в папките с данни"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1957
#, c-format
msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
msgstr "Вече съществува отметка за адреса „%s“"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2003 ../glib/gbookmarkfile.c:2161
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2246 ../glib/gbookmarkfile.c:2326
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2411 ../glib/gbookmarkfile.c:2494
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2572 ../glib/gbookmarkfile.c:2651
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2693 ../glib/gbookmarkfile.c:2790
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2910 ../glib/gbookmarkfile.c:3100
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3176 ../glib/gbookmarkfile.c:3344
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3433 ../glib/gbookmarkfile.c:3522
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3638
#, c-format
msgid "No bookmark found for URI '%s'"
msgstr "Не е открита отметка за адреса „%s“"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2335
#, c-format
msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
msgstr "Не е указан видът MIME в отметката за адреса „%s“"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2420
#, c-format
msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
msgstr "Не е зададен флаг за лични данни в отметката за адреса „%s“"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2799
#, c-format
msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
msgstr "Не са зададени групи в отметката за адреса „%s“"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3197 ../glib/gbookmarkfile.c:3354
#, c-format
msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
msgstr "Никоя програма „%s“ не е регистрирала отметка за „%s“"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3377
#, c-format
msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
msgstr "Неуспешно дописване на реда за изпълнение „%s“ с адреса „%s“"
#: ../glib/gconvert.c:477 ../glib/gutf8.c:849 ../glib/gutf8.c:1061
#: ../glib/gutf8.c:1198 ../glib/gutf8.c:1302
msgid "Partial character sequence at end of input"
msgstr "Непълна знакова последователност в края на входните данни"
#: ../glib/gconvert.c:742
#, c-format
msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
msgstr ""
"Заместващият знак „%s“ не може да бъде преобразуван към знак от набора „%s“"
#: ../glib/gconvert.c:1567
#, c-format
msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
msgstr ""
"Адресът „%s“ не е абсолютен при използване на схемата „file“ (файлова "
"система)"
#: ../glib/gconvert.c:1577
#, c-format
msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
msgstr "Адресът „%s“ на локален файл не може да включва „#“"
#: ../glib/gconvert.c:1594
#, c-format
msgid "The URI '%s' is invalid"
msgstr "Адресът „%s“ е неправилен"
#: ../glib/gconvert.c:1606
#, c-format
msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
msgstr "Името на хоста в адреса „%s“ е неправилно"
#: ../glib/gconvert.c:1622
#, c-format
msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
msgstr "Адресът „%s“ съдържа грешни екраниращи последователности"
#: ../glib/gconvert.c:1717
#, c-format
msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
msgstr "Пътят „%s“ не е абсолютен"
#: ../glib/gconvert.c:1727
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Неправилно име на хост"
#. Translators: 'before midday' indicator
#: ../glib/gdatetime.c:201
msgctxt "GDateTime"
msgid "AM"
msgstr "пр. об."
#. Translators: 'after midday' indicator
#: ../glib/gdatetime.c:203
msgctxt "GDateTime"
msgid "PM"
msgstr "сл. об."
#. Translators: this is the preferred format for expressing the date and the time
#: ../glib/gdatetime.c:206
msgctxt "GDateTime"
msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
msgstr "%d.%m.%Y (%a) %H:%M:%S"
#. Translators: this is the preferred format for expressing the date
#: ../glib/gdatetime.c:209
msgctxt "GDateTime"
msgid "%m/%d/%y"
msgstr "%d.%m.%Y"
#. Translators: this is the preferred format for expressing the time
#: ../glib/gdatetime.c:212
msgctxt "GDateTime"
msgid "%H:%M:%S"
msgstr "%H:%M:%S"
#. Translators: this is the preferred format for expressing 12 hour time
#: ../glib/gdatetime.c:215
msgctxt "GDateTime"
msgid "%I:%M:%S %p"
msgstr "%l:%M:%S %p"
#: ../glib/gdatetime.c:228
msgctxt "full month name"
msgid "January"
msgstr "януари"
#: ../glib/gdatetime.c:230
msgctxt "full month name"
msgid "February"
msgstr "февруари"
#: ../glib/gdatetime.c:232
msgctxt "full month name"
msgid "March"
msgstr "март"
#: ../glib/gdatetime.c:234
msgctxt "full month name"
msgid "April"
msgstr "април"
#: ../glib/gdatetime.c:236
msgctxt "full month name"
msgid "May"
msgstr "май"
#: ../glib/gdatetime.c:238
msgctxt "full month name"
msgid "June"
msgstr "юни"
#: ../glib/gdatetime.c:240
msgctxt "full month name"
msgid "July"
msgstr "юли"
#: ../glib/gdatetime.c:242
msgctxt "full month name"
msgid "August"
msgstr "август"
#: ../glib/gdatetime.c:244
msgctxt "full month name"
msgid "September"
msgstr "септември"
#: ../glib/gdatetime.c:246
msgctxt "full month name"
msgid "October"
msgstr "октомври"
#: ../glib/gdatetime.c:248
msgctxt "full month name"
msgid "November"
msgstr "ноември"
#: ../glib/gdatetime.c:250
msgctxt "full month name"
msgid "December"
msgstr "декември"
#: ../glib/gdatetime.c:265
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Jan"
msgstr "яну"
#: ../glib/gdatetime.c:267
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Feb"
msgstr "фев"
#: ../glib/gdatetime.c:269
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Mar"
msgstr "мар"
#: ../glib/gdatetime.c:271
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Apr"
msgstr "апр"
#: ../glib/gdatetime.c:273
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "May"
msgstr "май"
#: ../glib/gdatetime.c:275
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Jun"
msgstr "юни"
#: ../glib/gdatetime.c:277
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Jul"
msgstr "юли"
#: ../glib/gdatetime.c:279
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Aug"
msgstr "авг"
#: ../glib/gdatetime.c:281
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Sep"
msgstr "сеп"
#: ../glib/gdatetime.c:283
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Oct"
msgstr "окт"
#: ../glib/gdatetime.c:285
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Nov"
msgstr "ное"
#: ../glib/gdatetime.c:287
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Dec"
msgstr "дек"
#: ../glib/gdatetime.c:302
msgctxt "full weekday name"
msgid "Monday"
msgstr "понеделник"
#: ../glib/gdatetime.c:304
msgctxt "full weekday name"
msgid "Tuesday"
msgstr "вторник"
#: ../glib/gdatetime.c:306
msgctxt "full weekday name"
msgid "Wednesday"
msgstr "сряда"
#: ../glib/gdatetime.c:308
msgctxt "full weekday name"
msgid "Thursday"
msgstr "четвъртък"
#: ../glib/gdatetime.c:310
msgctxt "full weekday name"
msgid "Friday"
msgstr "петък"
#: ../glib/gdatetime.c:312
msgctxt "full weekday name"