blob: ef0705155d9ea45600d3d3e06118c345bd6a328c [file] [log] [blame]
# Translation of glib to Armenian
# This file is distributed under the same license as the glib package.
# Copyright (C) 2010, Karo Mkrtchyan
# Karo Mkrtchyan <020113@mail.ru>
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib.HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=glib&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-09-04 23:56-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-31 16:47+0400\n"
"Last-Translator: Nune <nune@instigatedesign.com>\n"
"Language-Team: Armenian <norik@freenet.am>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n > 1;\n"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:780
#, c-format
msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
msgstr "'%s' անսպասելի ատրիբուտ '%s' տարրի համար"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:791 ../glib/gbookmarkfile.c:862
#: ../glib/gbookmarkfile.c:872 ../glib/gbookmarkfile.c:979
#, c-format
msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
msgstr "Չգտնվեց '%s' ատրիբուտ %s' տարրի համար"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1149 ../glib/gbookmarkfile.c:1214
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1278 ../glib/gbookmarkfile.c:1288
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
msgstr "Անսպասելի '%s' տեգ, սպասվում էր '%s տեգը"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1174 ../glib/gbookmarkfile.c:1188
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1256 ../glib/gbookmarkfile.c:1308
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
msgstr "Անսպասելի '%s' տեգ '%s' -ի ներսում"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1834
msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
msgstr "Չհաջողվեց գտնել էջանիշ ֆայլ որոնման պանակներում"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2035
#, c-format
msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
msgstr "URI '%s' -ի համար արդեն գոյություն ունի էջանիշ"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2081 ../glib/gbookmarkfile.c:2239
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2324 ../glib/gbookmarkfile.c:2404
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2489 ../glib/gbookmarkfile.c:2572
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2650 ../glib/gbookmarkfile.c:2729
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2771 ../glib/gbookmarkfile.c:2868
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2994 ../glib/gbookmarkfile.c:3184
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3260 ../glib/gbookmarkfile.c:3425
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3514 ../glib/gbookmarkfile.c:3604
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3732
#, c-format
msgid "No bookmark found for URI '%s'"
msgstr "URI '%s' -ի համար էջանիշ գտնված չէ"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2413
#, c-format
msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
msgstr "URI '%s' ի էջանիշում գտնված չէ MIME տեսակ"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2498
#, c-format
msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
msgstr "URI '%s' ի էջանիշում գտնված չէ նշում տվյալների գատղնիության մասին"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2877
#, c-format
msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
msgstr "URI '%s' ի էջանիշում գտնված չէ խմբերի բազմություն "
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3278 ../glib/gbookmarkfile.c:3435
#, c-format
msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
msgstr ""
"Գոյություն չունի '%s' անունով աշխատածրագիր՝ որն ստեղծել էջանիշ '%s' -ի համար"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3458
#, c-format
msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
msgstr "Չի հաջողվել լրացնել'%s' կատարման տողը %s URI -ի միջոցով"
#: ../glib/gconvert.c:567 ../glib/gconvert.c:645 ../glib/giochannel.c:1404
#: ../gio/gcharsetconverter.c:458
#, c-format
msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
msgstr "Նշանների '%s' բազմությունից '%s' փոխարկում չի ապահովվում։"
#: ../glib/gconvert.c:571 ../glib/gconvert.c:649
#: ../gio/gcharsetconverter.c:462
#, c-format
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
msgstr "Չհաջողվեց բացել '%s' -ից '%s' փոխարկիչ"
#: ../glib/gconvert.c:768 ../glib/gconvert.c:1162 ../glib/giochannel.c:1576
#: ../glib/giochannel.c:1618 ../glib/giochannel.c:2461 ../glib/gutf8.c:1012
#: ../glib/gutf8.c:1463 ../gio/gcharsetconverter.c:345
#: ../gio/gdatainputstream.c:854 ../gio/gdatainputstream.c:1291
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr "Փոխարկման մուտքում անվավեր բայթերի հաջորդականություն "
#: ../glib/gconvert.c:777 ../glib/gconvert.c:1087 ../glib/giochannel.c:1583
#: ../glib/giochannel.c:2473 ../gio/gcharsetconverter.c:350
#, c-format
msgid "Error during conversion: %s"
msgstr "Սխալ փոխարկման ընթացքում․ %s"
#: ../glib/gconvert.c:809 ../glib/gutf8.c:1008 ../glib/gutf8.c:1218
#: ../glib/gutf8.c:1355 ../glib/gutf8.c:1459
msgid "Partial character sequence at end of input"
msgstr "Մուտքի վերջում նշանների մասնակի հաջորդականություն"
#: ../glib/gconvert.c:1059
#, c-format
msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
msgstr "Չի հաջողվել ճշգրիտ փոխարկել «%s» նիշը «%s» նիշերի հավաքածուի որևէ նիշի"
#: ../glib/gconvert.c:1886
#, c-format
msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
msgstr ""
"URI '%s' չի հանդիսանում բացարձակ URI \"file\" համակարգի օգտագործման ժամանակ"
#: ../glib/gconvert.c:1896
#, c-format
msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
msgstr "'%s' տեղային ֆայլի URI -ը չի կարող պարունակել '#'"
#: ../glib/gconvert.c:1913
#, c-format
msgid "The URI '%s' is invalid"
msgstr "URI '%s' անվավեր է"
#: ../glib/gconvert.c:1925
#, c-format
msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
msgstr "Անվավեր հոսթի անուն '%s' -ում"
#: ../glib/gconvert.c:1941
#, c-format
msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
msgstr "URI '%s' պարունակում է անթույլատրելի էկրանավորող նիշեր"
#: ../glib/gconvert.c:2036
#, c-format
msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
msgstr "Ճանապարհի '%s' անվանումը բացարձակ չէ"
#: ../glib/gconvert.c:2046
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Անվավեր հոսթի անուն "
#. Translators: 'before midday' indicator
#: ../glib/gdatetime.c:202
msgctxt "GDateTime"
msgid "AM"
msgstr ""
#. Translators: 'after midday' indicator
#: ../glib/gdatetime.c:204
msgctxt "GDateTime"
msgid "PM"
msgstr ""
#. Translators: this is the preferred format for expressing the date and the time
#: ../glib/gdatetime.c:207
msgctxt "GDateTime"
msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
msgstr "%a %d %b %Y %r %Z"
#. Translators: this is the preferred format for expressing the date
#: ../glib/gdatetime.c:210
msgctxt "GDateTime"
msgid "%m/%d/%y"
msgstr "%m/%d/%y"
#. Translators: this is the preferred format for expressing the time
#: ../glib/gdatetime.c:213
msgctxt "GDateTime"
msgid "%H:%M:%S"
msgstr "%r"
#. Translators: this is the preferred format for expressing 12 hour time
#: ../glib/gdatetime.c:216
msgctxt "GDateTime"
msgid "%I:%M:%S %p"
msgstr ""
#: ../glib/gdatetime.c:229
msgctxt "full month name"
msgid "January"
msgstr "Հունվարի"
#: ../glib/gdatetime.c:231
msgctxt "full month name"
msgid "February"
msgstr "Փետրվարի"
#: ../glib/gdatetime.c:233
msgctxt "full month name"
msgid "March"
msgstr "Մարտի"
#: ../glib/gdatetime.c:235
msgctxt "full month name"
msgid "April"
msgstr "Ապրիլի"
#: ../glib/gdatetime.c:237
msgctxt "full month name"
msgid "May"
msgstr "Մայիսի"
#: ../glib/gdatetime.c:239
msgctxt "full month name"
msgid "June"
msgstr "Հունիսի"
#: ../glib/gdatetime.c:241
msgctxt "full month name"
msgid "July"
msgstr "Հուլիսի"
#: ../glib/gdatetime.c:243
msgctxt "full month name"
msgid "August"
msgstr ""
#: ../glib/gdatetime.c:245
msgctxt "full month name"
msgid "September"
msgstr ""
#: ../glib/gdatetime.c:247
msgctxt "full month name"
msgid "October"
msgstr ""
#: ../glib/gdatetime.c:249
msgctxt "full month name"
msgid "November"
msgstr ""
#: ../glib/gdatetime.c:251
msgctxt "full month name"
msgid "December"
msgstr ""
#: ../glib/gdatetime.c:266
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Jan"
msgstr "Հնվ"
#: ../glib/gdatetime.c:268
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Feb"
msgstr "Փտր"
#: ../glib/gdatetime.c:270
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Mar"
msgstr "Մար"
#: ../glib/gdatetime.c:272
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Apr"
msgstr "Ապր"
#: ../glib/gdatetime.c:274
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "May"
msgstr "Մայ"
#: ../glib/gdatetime.c:276
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Jun"
msgstr "Հնս"
#: ../glib/gdatetime.c:278
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Jul"
msgstr "Հլս"
#: ../glib/gdatetime.c:280
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Aug"
msgstr ""
#: ../glib/gdatetime.c:282
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Sep"
msgstr ""
#: ../glib/gdatetime.c:284
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Oct"
msgstr ""
#: ../glib/gdatetime.c:286
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Nov"
msgstr ""
#: ../glib/gdatetime.c:288
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Dec"
msgstr ""
#: ../glib/gdatetime.c:303
msgctxt "full weekday name"
msgid "Monday"
msgstr "Երկուշաբթի"
#: ../glib/gdatetime.c:305
msgctxt "full weekday name"
msgid "Tuesday"
msgstr "Երեքշաբթի"
#: ../glib/gdatetime.c:307
msgctxt "full weekday name"
msgid "Wednesday"
msgstr "Չորեքշաբթի"
#: ../glib/gdatetime.c:309
msgctxt "full weekday name"
msgid "Thursday"
msgstr "Հինգշաբթի"
#: ../glib/gdatetime.c:311
msgctxt "full weekday name"
msgid "Friday"
msgstr "Ուրբաթ"
#: ../glib/gdatetime.c:313
msgctxt "full weekday name"
msgid "Saturday"
msgstr "Շաբաթ"
#: ../glib/gdatetime.c:315
msgctxt "full weekday name"
msgid "Sunday"
msgstr "Կիրակի"
#: ../glib/gdatetime.c:330
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Mon"
msgstr "Երկ"
#: ../glib/gdatetime.c:332
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Tue"
msgstr "Երք"
#: ../glib/gdatetime.c:334
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Wed"
msgstr "Չրք"
#: ../glib/gdatetime.c:336
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Thu"
msgstr "Հնգ"
#: ../glib/gdatetime.c:338
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Fri"
msgstr "Ուր"
#: ../glib/gdatetime.c:340
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Sat"
msgstr "Շբթ"
#: ../glib/gdatetime.c:342
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Sun"
msgstr "Կրկ"
#: ../glib/gdir.c:115 ../glib/gdir.c:138
#, c-format
msgid "Error opening directory '%s': %s"
msgstr "'%s' պանակը բացելու սխալ՝ %s"
#: ../glib/gfileutils.c:540 ../glib/gfileutils.c:628
#, c-format
msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
msgstr "Չի հաջովում հատկացնել %lu բայթ \"%s\" ֆայլը կարդալու համար"
#: ../glib/gfileutils.c:555
#, c-format
msgid "Error reading file '%s': %s"
msgstr "'%s' ֆայլը կարդալու սխալ՝ %s"
#: ../glib/gfileutils.c:569
#, c-format
msgid "File \"%s\" is too large"
msgstr "\"%s\" ֆայլը չափազանց մեծ է"
#: ../glib/gfileutils.c:652
#, c-format
msgid "Failed to read from file '%s': %s"
msgstr "Չի հաջողվում կարդալ '%s' ֆայլից՝ %s"
#: ../glib/gfileutils.c:703 ../glib/gfileutils.c:790
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Չի հաջողվել բացել '%s' ֆայլը՝ %s"
#: ../glib/gfileutils.c:720 ../glib/gmappedfile.c:169
#, c-format
msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
msgstr ""
"Չհաջողվեց ստանալ '%s' ֆայլի ատրիբուտները ․ Ձախողում fstat() ֆունկցիայում․ %s"
#: ../glib/gfileutils.c:754
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
msgstr "Չի հաջողվել բացել '%s' ֆայլը՝ fdopen() խափանվեց՝ %s"
#: ../glib/gfileutils.c:862
#, c-format
msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
msgstr "Չի հաջողվել վերանվանել '%s' ֆայլը որպես '%s'՝ g_rename() խափանվեց՝ %s"
#: ../glib/gfileutils.c:904 ../glib/gfileutils.c:1449
#, c-format
msgid "Failed to create file '%s': %s"
msgstr "Չի հաջողվել ստեղծել ֆայլ '%s'՝ %s"
#: ../glib/gfileutils.c:918
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
msgstr "Չի հաջողվել բացել '%s' ֆայլը գրելու համար՝ fdopen() խափանվել է՝ %s"
#: ../glib/gfileutils.c:943
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
msgstr "Չի հաողվել գրել '%s' ֆայլ՝ fwrite() խափանվեց՝ %s"
#: ../glib/gfileutils.c:962
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fflush() failed: %s"
msgstr "Չի հաջողվել գրել '%s' ֆայլը․ fflush() -ը խափանվեց․ %s"
#: ../glib/gfileutils.c:1006
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fsync() failed: %s"
msgstr "Չի հաջողվել գրել '%s' ֆայլը․ fsync() -ը խափանվեց․ %s"
#: ../glib/gfileutils.c:1030
#, c-format
msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
msgstr "Չի հաջովել փակել '%s' ֆայլը՝ fclose() խափանվեց՝ %s"
#: ../glib/gfileutils.c:1152
#, c-format
msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
msgstr "'%s' ֆայլը չի կարող վերացվել՝ g_unlink() խափանվեց՝ %s"
#: ../glib/gfileutils.c:1412
#, c-format
msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
msgstr "'%s' ձևանմուշը անվավեր է, այն պետք է չպարունակի '%s'"
#: ../glib/gfileutils.c:1425
#, c-format
msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
msgstr "'%s' ձևանմուշը չի պարունակում XXXXXX"
#: ../glib/gfileutils.c:2001 ../glib/gfileutils.c:2029
#: ../glib/gfileutils.c:2134
#, c-format
msgid "%u byte"
msgid_plural "%u bytes"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#: ../glib/gfileutils.c:2007
#, fuzzy, c-format
msgid "%.1f KiB"
msgstr "%.1f ԿԲ"
#: ../glib/gfileutils.c:2010
#, fuzzy, c-format
msgid "%.1f MiB"
msgstr "%.1f ՄԲ"
#: ../glib/gfileutils.c:2013
#, fuzzy, c-format
msgid "%.1f GiB"
msgstr "%.1f ԳԲ"
#: ../glib/gfileutils.c:2016
#, fuzzy, c-format
msgid "%.1f TiB"
msgstr "%.1f ՏԲ"
#: ../glib/gfileutils.c:2019
#, fuzzy, c-format
msgid "%.1f PiB"
msgstr "%.1f ՊԲ"
#: ../glib/gfileutils.c:2022
#, fuzzy, c-format
msgid "%.1f EiB"
msgstr "%.1f ԵԲ"
#: ../glib/gfileutils.c:2035
#, fuzzy, c-format
msgid "%.1f kB"
msgstr "%.1f ԿԲ"
#: ../glib/gfileutils.c:2038 ../glib/gfileutils.c:2147
#, c-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f ՄԲ"
#: ../glib/gfileutils.c:2041 ../glib/gfileutils.c:2152
#, c-format
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f ԳԲ"
#: ../glib/gfileutils.c:2044 ../glib/gfileutils.c:2157
#, c-format
msgid "%.1f TB"
msgstr "%.1f ՏԲ"
#: ../glib/gfileutils.c:2047 ../glib/gfileutils.c:2162
#, c-format
msgid "%.1f PB"
msgstr "%.1f ՊԲ"
#: ../glib/gfileutils.c:2050 ../glib/gfileutils.c:2167
#, c-format
msgid "%.1f EB"
msgstr "%.1f ԵԲ"
#. Translators: the %s in "%s bytes" will always be replaced by a number.
#: ../glib/gfileutils.c:2087
#, c-format
msgid "%s byte"
msgid_plural "%s bytes"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#: ../glib/gfileutils.c:2142
#, c-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f ԿԲ"
#: ../glib/gfileutils.c:2210
#, c-format
msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
msgstr "Չի հաջողվել կարդալ '%s' սիմվոլիկ հղումը՝ %s"
#: ../glib/gfileutils.c:2231
msgid "Symbolic links not supported"
msgstr "Սիմվոլիկ հղումները չեն ապահովվում"
#: ../glib/giochannel.c:1408
#, c-format
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
msgstr "Չհաջողվեց բացել '%s' ից '%s' փոխարկիչ: %s"
#: ../glib/giochannel.c:1753
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
msgstr "g_io_channel_read_line_string ֆունկցիայում ուղղակի կարդալ հնարավոր չէ "
#: ../glib/giochannel.c:1800 ../glib/giochannel.c:2057
#: ../glib/giochannel.c:2144
msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
msgstr "Կարդացող բուֆերում մնացել են չփոխարկված տվյալներ"
#: ../glib/giochannel.c:1881 ../glib/giochannel.c:1958
msgid "Channel terminates in a partial character"
msgstr "Կապուղին ավարտվում է թերի նիշով"
#: ../glib/giochannel.c:1944
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
msgstr "g_io_channel_read_to_end ֆունկցիայում ուղղակի կարդալ հնարավոր չէ "
#: ../glib/gmappedfile.c:150
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
msgstr "Չի հաջողվել բացել '%s' ֆայլը՝ open() խափանվեց՝ %s"
#: ../glib/gmappedfile.c:229
#, c-format
msgid "Failed to map file '%s': mmap() failed: %s"
msgstr "Չհաջողվեց ցուցադրել '%s' ֆայլը ․ Ձախողում mmap() ֆունկցիայում․ %s "
#: ../glib/gmarkup.c:355 ../glib/gmarkup.c:396
#, c-format
msgid "Error on line %d char %d: "
msgstr "Սխալ %d տողի %d նիշում․"
#: ../glib/gmarkup.c:418 ../glib/gmarkup.c:501
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 encoded text in name - not valid '%s'"
msgstr "Սխալ UTF-8 կոդավորված տեքստ անվան մեջ - անվավեր '%s'"
#: ../glib/gmarkup.c:429
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid name "
msgstr "'%s' անվավեր անուն "
#: ../glib/gmarkup.c:445
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid name: '%c' "
msgstr "'%s' անվավեր անուն ․ '%c' "
#: ../glib/gmarkup.c:554
#, c-format
msgid "Error on line %d: %s"
msgstr "Սխալ %d տողում՝ %s"
#: ../glib/gmarkup.c:638
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character "
"reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
msgstr ""
"Չհաջողվեց վերլուծել '%-.*s' -ը, որը պետք է լինի թիվ՝ նիշի վրա հղման ներսում "
"(Օրինակ՝ &#234;) -"
#: ../glib/gmarkup.c:650
msgid ""
"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
"ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
"as &amp;"
msgstr ""
"Նիշի հղումը չի ավարտվում կետ-ստորակետով; ամենայն հավանականությամբ դուք "
"օգտագործել եք"
#: ../glib/gmarkup.c:676
#, c-format
msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
msgstr "'%-.*s' նիշի վրա հղումը չի այլագրում թույլատրելի նիշ"
#: ../glib/gmarkup.c:714
msgid ""
"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
msgstr ""
"Հայտնաբերվել է դատարկ կառուցվածք '&;' , թույլատրելի կառուցվածքներն են․ "
"&amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
#: ../glib/gmarkup.c:722
#, c-format
msgid "Entity name '%-.*s' is not known"
msgstr "'%-.*s' կառուցվածքի անունը հայտնի չէ"
#: ../glib/gmarkup.c:727
msgid ""
"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
"character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
msgstr ""
"Կառուցվածքը չի վերջանում կետ-ստորակետով; հավանաբար «&» նիշը չի օգտագործվել "
"կառուցվածքի"
#: ../glib/gmarkup.c:1078
msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
msgstr "Փաստաթուղթը պետք է սկսվի որևէ էլէմենտով (օրինակ <book>)"
#: ../glib/gmarkup.c:1118
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
"element name"
msgstr ""
"'%s' նիշը հանդիսանում է անվավեր '<' նիշից հետո; տարրի անվանումը չի կարող "
"սկսվել այդ նիշով"
#: ../glib/gmarkup.c:1186
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '>' character to end the empty-element tag "
"'%s'"
msgstr ""
"Հանդիպեց '%s' ավելորդ նիշը, սպասվում է '>' նիշը '%s' դատարկ տեգի փակման համար"
#: ../glib/gmarkup.c:1270
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
msgstr ""
"Հանդիպեց '%s' ավելորդ նիշը , սպասվում է '=' նիշը '%s' ատրիբուտի անվանումից "
"հետո, որը պատկանում է '%s' տարրին"
#: ../glib/gmarkup.c:1311
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
"element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
"character in an attribute name"
msgstr ""
"Հանդիպեց '%s' ավելորդ նիշը, սպասվում է '>' կամ '/' նիշը '%s' տարրի բացվող "
"տեգի փակման համար,"
#: ../glib/gmarkup.c:1355
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
"giving value for attribute '%s' of element '%s'"
msgstr ""
"Հանդիպեց '%s' ավելորդ նիշը, սպասվում է բացվող չակերտ հավասարության նշանից "
"հետո, երբ '%s' ատրիբուտին տրվում է արժեք «%s» տարրում"
#: ../glib/gmarkup.c:1488
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
"begin an element name"
msgstr ""
"«%s» նիշը հանդիսանում է անվավեր '</' նիշից հետո; '%s' տարրի անվանումը չի "
"կարող սկսվել այդ նիշով"
#: ../glib/gmarkup.c:1524
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
"allowed character is '>'"
msgstr ""
"'%s' նիշը հանդիսանում է անվավեր փակող տարրի «%s» անվանումից հետո; "
"թույլատրելի արժեքն է '>'"
#: ../glib/gmarkup.c:1535
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
msgstr "'%s' տարրը փակված է, ներկա պահին ոչ մի տարր բացված էչ"
#: ../glib/gmarkup.c:1544
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
msgstr "'%s' տարրը փակված է, բայց ներկա պահին բացված համարվում է '%s' տարրը "
#: ../glib/gmarkup.c:1712
msgid "Document was empty or contained only whitespace"
msgstr "Փաստաթուղթը դատարկ էր կամ պարունակում էր միայն բացատներ"
#: ../glib/gmarkup.c:1726
msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
msgstr ""
"Փաստաթուղթը անսպասելիորեն ավարտվեց անմիջապես անկյունաձև բացող փակագծից հետո "
"'<'"
#: ../glib/gmarkup.c:1734 ../glib/gmarkup.c:1779
#, c-format
msgid ""
"Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
"element opened"
msgstr ""
"Փաստաթուղթը անսպասելիորեն ավարտվեց, երբ դեռ բացված էին տարրերը - '%s' -ը "
"վերջին բացված տարրն է"
#: ../glib/gmarkup.c:1742
#, c-format
msgid ""
"Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
"the tag <%s/>"
msgstr ""
"Փաստաթուղթը անսպասելիորեն ավարտվեց, սպասվում էր <%s/> տեգի ավարտը նշող փակող "
"անկյունաձև փակագիծ"
#: ../glib/gmarkup.c:1748
msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
msgstr "Փաստաթուղթը անսպասելիորեն ավարտվեց տարրի անվան ներսում"
#: ../glib/gmarkup.c:1754
msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
msgstr "Փաստաթուղթը անսպասելիորեն ավարտվեց ատրիբուտի անվան ներսում"
#: ../glib/gmarkup.c:1759
msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
msgstr "Փաստաթուղթը անսպասելիորեն ավարտվեց էլեմենտը բացող տեգի ներսում"
#: ../glib/gmarkup.c:1765
msgid ""
"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
"name; no attribute value"
msgstr ""
"Փաստաթուղթը անսպասելիորեն ավարտվեց ատրիբուտի անվանը հաջորդող հավասարության "
"նշանից հետո ;ատրիբուտի արժեքը որոշված չէ"
#: ../glib/gmarkup.c:1772
msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
msgstr "Փաստաթուղթը անսպասելիորեն ավարտվեց ատրիբուտի արժեքի ներսում"
#: ../glib/gmarkup.c:1788
#, c-format
msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
msgstr "Փաստաթուղթը անսպասելիորեն ավարտվեց '%s' տարրը փակող տեգի ներսում"
#: ../glib/gmarkup.c:1794
msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
msgstr ""
"Փաստաթուղթը անսպասելիորեն ավարտվեց մեկնաբանության կամ հրահանգի մշակման "
"ներսում"
#: ../glib/gregex.c:189
msgid "corrupted object"
msgstr "վնասված օբյեկտ"
#: ../glib/gregex.c:191
msgid "internal error or corrupted object"
msgstr "Արտաքի սխալ կամ վնասված օբյեկտ"
#: ../glib/gregex.c:193
msgid "out of memory"
msgstr "հիշողությունը վերջացավ"
#: ../glib/gregex.c:198
msgid "backtracking limit reached"
msgstr "Հասել է հետադարձ վերահսկողության սահմանին"
#: ../glib/gregex.c:210 ../glib/gregex.c:218
msgid "the pattern contains items not supported for partial matching"
msgstr ""
"օրինակը պարունակում է տարրեր, որոնք չեն ապահովվում մասնակի համընկնումների "
"համար "
#: ../glib/gregex.c:212 ../gio/glocalfile.c:2107
msgid "internal error"
msgstr "ներքին սխալ "
#: ../glib/gregex.c:220
msgid "back references as conditions are not supported for partial matching"
msgstr ""
"ետ հղումները, ինչպես պայմանները չեն ապահովվում մասնակի համընկնումների համար "
#: ../glib/gregex.c:229
msgid "recursion limit reached"
msgstr "հասել է ռեկուրսիայի սահմանին"
#: ../glib/gregex.c:231
msgid "workspace limit for empty substrings reached"
msgstr "դատարկ ենթատողերի համար աշխատատարածքի սահմանը "
#: ../glib/gregex.c:233
msgid "invalid combination of newline flags"
msgstr "տողադարձի դրոշների անվավեր համակցում"
#: ../glib/gregex.c:235
msgid "bad offset"
msgstr ""
#: ../glib/gregex.c:237
msgid "short utf8"
msgstr ""
#: ../glib/gregex.c:241
msgid "unknown error"
msgstr "Չհայտնաբերված սխալ "
#: ../glib/gregex.c:261
msgid "\\ at end of pattern"
msgstr "\\ շաբլոնի վերջում"
#: ../glib/gregex.c:264
msgid "\\c at end of pattern"
msgstr "\\c շաբլոնի վերջում"
#: ../glib/gregex.c:267
msgid "unrecognized character follows \\"
msgstr "հաջորդում է անճանաչելի տարր \\"
#: ../glib/gregex.c:274
msgid "case-changing escapes (\\l, \\L, \\u, \\U) are not allowed here"
msgstr ""
"ռեգիստրի փոփոխման էկրանավորումն (\\l, \\L, \\u, \\U) այստեղ արգելված է "
#: ../glib/gregex.c:277
msgid "numbers out of order in {} quantifier"
msgstr "Թվերի հաջորդականությունը {} քվանտորում սխալ է"
#: ../glib/gregex.c:280
msgid "number too big in {} quantifier"
msgstr "Չաձազանց մեծ թիվ քվանտորում"
#: ../glib/gregex.c:283
msgid "missing terminating ] for character class"
msgstr "բացակայում է փակող ] նիշերի դասի համար"
#: ../glib/gregex.c:286
msgid "invalid escape sequence in character class"
msgstr "Անվավեր էկրանավորում տարրերի դասում"
#: ../glib/gregex.c:289
msgid "range out of order in character class"
msgstr "Տարրերի դասում միջակայքը սխալ է"
#: ../glib/gregex.c:292
msgid "nothing to repeat"
msgstr "ոչինչ չկա կրկնելու"
#: ../glib/gregex.c:295
msgid "unrecognized character after (?"
msgstr "անճանաչելի տարր (? -ից հետո"
#: ../glib/gregex.c:299
msgid "unrecognized character after (?<"
msgstr "անճանաչելի տարր (?< -ից հետո"
#: ../glib/gregex.c:303
msgid "unrecognized character after (?P"
msgstr "անճանաչելի տարր (?P -ից հետո"
#: ../glib/gregex.c:306
msgid "POSIX named classes are supported only within a class"
msgstr "POSIX դասի փոփոխությունը ապահովված է միայն դասի ներսում"
#: ../glib/gregex.c:309
msgid "missing terminating )"
msgstr "բացակայում է փակվող փակագիծը )"
#: ../glib/gregex.c:313
msgid ") without opening ("
msgstr ") առանց բացվող փակագծի ("
#. translators: '(?R' and '(?[+-]digits' are both meant as (groups of)
#. * sequences here, '(?-54' would be an example for the second group.
#.
#: ../glib/gregex.c:320
msgid "(?R or (?[+-]digits must be followed by )"
msgstr "(?R կամ (?[+-] թվերը պետք է հաջորդեն )-ին"
#: ../glib/gregex.c:323
msgid "reference to non-existent subpattern"
msgstr "Հղում դեպի գոյություն չունեցող ենթաշաբլոն"
#: ../glib/gregex.c:326
msgid "missing ) after comment"
msgstr "բացակայում է ) մեկնաբանությունից հետո"
#: ../glib/gregex.c:329
msgid "regular expression too large"
msgstr "անչափ մեծ կանոնավոր արտահայտություն"
#: ../glib/gregex.c:332
msgid "failed to get memory"
msgstr "չստացվեց ստանալ հիշողություն"
#: ../glib/gregex.c:335
msgid "lookbehind assertion is not fixed length"
msgstr "lookbehind - հաստատումը չունի հաստատուն երկարություն"
#: ../glib/gregex.c:338
msgid "malformed number or name after (?("
msgstr "Սխալ թիվ կամ անուն (?( -ից հետո"
#: ../glib/gregex.c:341
msgid "conditional group contains more than two branches"
msgstr "Պայմանական խումբը պարունակում է երկուսից ավել ճյուղեր"
#: ../glib/gregex.c:344
msgid "assertion expected after (?("
msgstr "սպասվում էր հաստատում (?( -ից հետո"
#: ../glib/gregex.c:347
msgid "unknown POSIX class name"
msgstr "Չհայտնաբերված POSIX դասի անուն "
#: ../glib/gregex.c:350
msgid "POSIX collating elements are not supported"
msgstr "POSIX տեսակավորող տարրերը չեն ապահովվում"
#: ../glib/gregex.c:353
msgid "character value in \\x{...} sequence is too large"
msgstr "նիշի արժեք \\x{...} հաջորդականությունում չափազանց մեծ է"
#: ../glib/gregex.c:356
msgid "invalid condition (?(0)"
msgstr "սխալ պայման (?(0)"
#: ../glib/gregex.c:359
msgid "\\C not allowed in lookbehind assertion"
msgstr "lookbehind - հաստատումներում չի թույլատրվում \\C"
#: ../glib/gregex.c:362
msgid "recursive call could loop indefinitely"
msgstr "ռեկուրսիվ կանչը կարող է կրկնվել անսահման քանակությամբ"
#: ../glib/gregex.c:365
msgid "missing terminator in subpattern name"
msgstr "ենթաշաբլոնի անվան մեջ բացակայում է փակող նիշը"
#: ../glib/gregex.c:368
msgid "two named subpatterns have the same name"
msgstr "երկու անվանված ենթաշաբլոններ ունեն միևնույն անունըv"
#: ../glib/gregex.c:371
msgid "malformed \\P or \\p sequence"
msgstr "սխալ հաջորդականություն \\P կամ \\p"
#: ../glib/gregex.c:374
msgid "unknown property name after \\P or \\p"
msgstr "չհայտնաբերված հատկության անուն \\P -ից կամ \\p -ից հետո"
#: ../glib/gregex.c:377
msgid "subpattern name is too long (maximum 32 characters)"
msgstr "ենթաշաբլոնի անունը չափազանց երկար է (32 նիշից ավել չի կարող լինել)"
#: ../glib/gregex.c:380
msgid "too many named subpatterns (maximum 10,000)"
msgstr "չափազանց շատ անվանված ենթաշաբլոններ (չի կարող լինել 10,000 -ից ավելի)"
#: ../glib/gregex.c:383
msgid "octal value is greater than \\377"
msgstr "ութական արժեքը գերազանցում է \\377"
#: ../glib/gregex.c:386
msgid "DEFINE group contains more than one branch"
msgstr "DEFINE խումբը պարունակում է մեկից ավելի ճյուղեր "
#: ../glib/gregex.c:389
msgid "repeating a DEFINE group is not allowed"
msgstr "Արգելված է կրկնել DEFINE խումբը"
#: ../glib/gregex.c:392
msgid "inconsistent NEWLINE options"
msgstr "Անհամատեղելի NEWLINE ընտրանքներ"
#: ../glib/gregex.c:395
msgid ""
"\\g is not followed by a braced name or an optionally braced non-zero number"
msgstr ""
"\\g -ին չի հաջորդում անուն փակագծերի մեջ կամ ոչ բացասական թիվ (հնարավոր է "
"փակագծերում)"
#: ../glib/gregex.c:400
msgid "unexpected repeat"
msgstr "չսպասված կրկնում"
#: ../glib/gregex.c:404
msgid "code overflow"
msgstr "կոդի գերլցում"
#: ../glib/gregex.c:408
msgid "overran compiling workspace"
msgstr "կազմակվող աշխատատիրույթի գերածախս "
#: ../glib/gregex.c:412
msgid "previously-checked referenced subpattern not found"
msgstr "արդեն ստուգված հղումով ենթաշաբլոնը գտնված չէ"
#: ../glib/gregex.c:630 ../glib/gregex.c:1753
#, c-format
msgid "Error while matching regular expression %s: %s"
msgstr ""
"%s կանոնավոր արտահայտության հետ համընկնման որոնման ժամանակ առաջացելե է սխալ․ "
"%s"
#: ../glib/gregex.c:1206
msgid "PCRE library is compiled without UTF8 support"
msgstr "PCRE գրադարանը կազմարկված է առանց UTF8 -ի աջակցման"
#: ../glib/gregex.c:1215
msgid "PCRE library is compiled without UTF8 properties support"
msgstr "PCRE գրադարանը կազմարկված է առանց UTF8 -ի հատկությունների ապահովման"
#: ../glib/gregex.c:1271
#, c-format
msgid "Error while compiling regular expression %s at char %d: %s"
msgstr ""
"Սխալ՝ առաջացած %s կանոնավոր արտահայտության կազմարկման ժամանակ %d նիշում․ %s"
#: ../glib/gregex.c:1307
#, c-format
msgid "Error while optimizing regular expression %s: %s"
msgstr "%s կանոնավոր արտահայտության օպտիմիզացման սխալ․ %s"
#: ../glib/gregex.c:2183
msgid "hexadecimal digit or '}' expected"
msgstr "սպասվում է տասնվեցական թիվ կամ '}' նիշ"
#: ../glib/gregex.c:2199
msgid "hexadecimal digit expected"
msgstr "սպասվում է տասնվեցական թիվ"
#: ../glib/gregex.c:2239
msgid "missing '<' in symbolic reference"
msgstr "նիշային հղումում բացակայում է '<'"
#: ../glib/gregex.c:2248
msgid "unfinished symbolic reference"
msgstr "չվերջացած նիշային հղու"
#: ../glib/gregex.c:2255
msgid "zero-length symbolic reference"
msgstr "զրոյական երկարությամբ նիշային հղում"
#: ../glib/gregex.c:2266
msgid "digit expected"
msgstr "սպասվում է թիվ"
#: ../glib/gregex.c:2284
msgid "illegal symbolic reference"
msgstr "չթույլատրված նիշային հղում"
#: ../glib/gregex.c:2346
msgid "stray final '\\'"
msgstr "ավելորդ '\\' վերջում"
#: ../glib/gregex.c:2350
msgid "unknown escape sequence"
msgstr "Անհայտ էկրանավորող հաջորդականություն"
#: ../glib/gregex.c:2360
#, c-format
msgid "Error while parsing replacement text \"%s\" at char %lu: %s"
msgstr ""
"Տեղի է ունեցել սխալ \"%s\" փոխարինվող տեքստի վերլուծության մեջ %lu համարի "
"նիշում․ %s "
#: ../glib/gshell.c:91
msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
msgstr ""
"Տեղի է ունեցել սխալ \"%s\" փոխարինվող տեքստի վերլուծության մեջ %lu համարի "
"նիշում․ %s "
#: ../glib/gshell.c:181
msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
msgstr "Հայտնաբերված է չփակված չակերտ հրամանատողում կամ թաղանթի այլ տեքստում"
#: ../glib/gshell.c:559
#, c-format
msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
msgstr ""
"Տեքստը ավարտվել է '\\' նիշից անմիջապես հետո։ (Տեքստը հետևյալն էր '%s')"
#: ../glib/gshell.c:566
#, c-format
msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
msgstr ""
"Տեքստը ավարտվել է %c -ի համար փակվող փակագիծը գտնելուց առաջ։ (Տեքստը "
"հետևյալն էր '%s')"
#: ../glib/gshell.c:578
msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
msgstr "Տեքստը դատարկ էր (կամ պարունակում է միայն բացատներ) "
#: ../glib/gspawn-win32.c:282
msgid "Failed to read data from child process"
msgstr "Չի հաջողվել կարդալ տվյալները ենթապրոցեսից"
#: ../glib/gspawn-win32.c:299 ../glib/gspawn.c:1517
#, c-format
msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
msgstr "Չի հաջողվել (%s) ենթապրոցեսի հետ կապուղի ստեղծելը"
#: ../glib/gspawn-win32.c:338 ../glib/gspawn-win32.c:346 ../glib/gspawn.c:1170
#, c-format
msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
msgstr "Չի հաջողվել կարդալ զավակի (%s) կապուղուց"
#: ../glib/gspawn-win32.c:369 ../glib/gspawn.c:1383
#, c-format
msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
msgstr "Չի հաջողվել տեղափոխվել '%s' պանակ (%s)"
#: ../glib/gspawn-win32.c:375 ../glib/gspawn-win32.c:494
#, c-format
msgid "Failed to execute child process (%s)"
msgstr "Չի հաջողվել աշխատացնել (%s) ենթապրոցեսը"
#: ../glib/gspawn-win32.c:444
#, c-format
msgid "Invalid program name: %s"
msgstr "Անվավեր ծրագրի անուն․ %s"
#: ../glib/gspawn-win32.c:454 ../glib/gspawn-win32.c:722
#: ../glib/gspawn-win32.c:1278
#, c-format
msgid "Invalid string in argument vector at %d: %s"
msgstr "Անթույլատրելի տող արգումենտների վեկտորի %d համարով տողում․ %s"
#: ../glib/gspawn-win32.c:465 ../glib/gspawn-win32.c:737
#: ../glib/gspawn-win32.c:1311
#, c-format
msgid "Invalid string in environment: %s"
msgstr "Անթույլատրելի տող միջավայրում․ %s"
#: ../glib/gspawn-win32.c:718 ../glib/gspawn-win32.c:1259
#, c-format
msgid "Invalid working directory: %s"
msgstr "Անթույլատրելի աշխատանքային պանակ․ %s"
#: ../glib/gspawn-win32.c:783
#, c-format
msgid "Failed to execute helper program (%s)"
msgstr "Չի հաջողվել աշխատեցնել (%s) օգնական ծրագիրը"
#: ../glib/gspawn-win32.c:997
msgid ""
"Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
"process"
msgstr ""
"Չնախատեսված սխալ g_io_channel_win32_poll()-ում ենթապրոցեսից տվյալներ կարդալիս"
#: ../glib/gspawn.c:207
#, c-format
msgid "Failed to read data from child process (%s)"
msgstr "Չի հաջողվել կարդալ տվյալները (%s) ենթապոցեսից"
#: ../glib/gspawn.c:347
#, c-format
msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
msgstr "Չնախատեսված սխալ select()-ում (%s) ենթապրոցեսից տվյալներ կարդալիս"
#: ../glib/gspawn.c:432
#, c-format
msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
msgstr "Չնախատեսված սխալ waitpid()-ում (%s)"
#: ../glib/gspawn.c:1237
#, c-format
msgid "Failed to fork (%s)"
msgstr "fork ֆունկցիան անհաջող է ավարտվել (%s)"
#: ../glib/gspawn.c:1393
#, c-format
msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
msgstr "Չի հաջողվել աշխատեցնել \"%s\" ենթապրոցեսը (%s)"
#: ../glib/gspawn.c:1403
#, c-format
msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
msgstr "Չի հաջողվել վերաուղղորդել (%s) ենթապրոցեսի ներածումը կամ արտածումը"
#: ../glib/gspawn.c:1412
#, c-format
msgid "Failed to fork child process (%s)"
msgstr "fork ֆունցիայի ձախողում ենթապրոցեսի ստեղծման ժամանակ (%s)"
#: ../glib/gspawn.c:1420
#, c-format
msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
msgstr "Չհայտնաբերված սխալ \"%s\" ենթապրոցեսի կատարման ժամանակ "
#: ../glib/gspawn.c:1444
#, c-format
msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
msgstr "Չի հաջողվել բավականաչափ տվյալներ կարդալ զավակի կապուղուց (%s)"
#: ../glib/gutf8.c:1086
msgid "Character out of range for UTF-8"
msgstr "Նիշը դուրս է UTF-8-ի սահմանից"
#: ../glib/gutf8.c:1186 ../glib/gutf8.c:1195 ../glib/gutf8.c:1325
#: ../glib/gutf8.c:1334 ../glib/gutf8.c:1473 ../glib/gutf8.c:1569
msgid "Invalid sequence in conversion input"
msgstr "Փոխակերպման մուտքի տողում հայտնաբերվել է անթույլատրելի տող"
#: ../glib/gutf8.c:1484 ../glib/gutf8.c:1580
msgid "Character out of range for UTF-16"
msgstr "Նիշը դուրս է UTF-16-ի սահմանից"
#: ../glib/goption.c:760
msgid "Usage:"
msgstr "Կիրառում՝"
#: ../glib/goption.c:760
msgid "[OPTION...]"
msgstr "[ընտրանք...]"
#: ../glib/goption.c:866
msgid "Help Options:"
msgstr "Օգնության Ընտրանքներ․"
#: ../glib/goption.c:867
msgid "Show help options"
msgstr "Ցուցադրել Ձեռնարկի հատկությունները"
#: ../glib/goption.c:873
msgid "Show all help options"
msgstr "Ցույց տալ օգնության բոլոր ընտրանքները"
#: ../glib/goption.c:935
msgid "Application Options:"
msgstr "Աշխատածրագրի ընտրանքները․"
#: ../glib/goption.c:997 ../glib/goption.c:1067
#, c-format
msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
msgstr "Չի ստացվել վերլուծել '%s' ամբողջի արժեքը %s համար"
#: ../glib/goption.c:1007 ../glib/goption.c:1075
#, c-format
msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
msgstr "'%s' ամբողջ արժեքը %s համար դուրս է սահմանից "
#: ../glib/goption.c:1032
#, c-format
msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
msgstr "Չի ստացվել վերլուծել '%s' կոտորակային արժեքը %s համար"
#: ../glib/goption.c:1040
#, c-format
msgid "Double value '%s' for %s out of range"
msgstr "'%s' կոտորակային արժեքը %s համար դուրս է սահմանից "
#: ../glib/goption.c:1303 ../glib/goption.c:1382
#, c-format
msgid "Error parsing option %s"
msgstr "Ընտրանքի վերլուծության սխալ %s"
#: ../glib/goption.c:1413 ../glib/goption.c:1526
#, c-format
msgid "Missing argument for %s"
msgstr "Բացակայում է %s-ի արգումենտը"
#: ../glib/goption.c:1957
#, c-format
msgid "Unknown option %s"
msgstr "Անհայտ ընտրանք %s"
#: ../glib/gkeyfile.c:366
msgid "Valid key file could not be found in search dirs"
msgstr "Թույլատրելի բանալիների ֆայլը չի գտնվել որոնման պանակներում"
#: ../glib/gkeyfile.c:401
msgid "Not a regular file"
msgstr "Ֆայլը կանոնավոր չի"
#: ../glib/gkeyfile.c:409
msgid "File is empty"
msgstr "Ֆայլը դատարկ է"
#: ../glib/gkeyfile.c:768
#, c-format
msgid ""
"Key file contains line '%s' which is not a key-value pair, group, or comment"
msgstr ""
"Բանալիների ֆայլը պարունակում է '%s' տողը , որը բանալի-արժեք զույգ, խումբ "
"կամ մեկնաբանություն չէ"
#: ../glib/gkeyfile.c:828
#, c-format
msgid "Invalid group name: %s"
msgstr "Խմբի անվավար անվանում․ %s"
#: ../glib/gkeyfile.c:850
msgid "Key file does not start with a group"
msgstr "Բանալներիի ֆայլը չի սկսվել խմբի հետ"
#: ../glib/gkeyfile.c:876
#, c-format
msgid "Invalid key name: %s"
msgstr "Անվավեր բանալու անուն․ %s"
#: ../glib/gkeyfile.c:903
#, c-format
msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
msgstr "Բանալիների ֆայլը պարունակում է չապահովվող '%s' կոդավորում"
#: ../glib/gkeyfile.c:1149 ../glib/gkeyfile.c:1311 ../glib/gkeyfile.c:2686
#: ../glib/gkeyfile.c:2752 ../glib/gkeyfile.c:2887 ../glib/gkeyfile.c:3020
#: ../glib/gkeyfile.c:3162 ../glib/gkeyfile.c:3394 ../glib/gkeyfile.c:3463
#, c-format
msgid "Key file does not have group '%s'"
msgstr "Բանալիների ֆայլը չունի '%s' խումբը"
#: ../glib/gkeyfile.c:1323
#, c-format
msgid "Key file does not have key '%s'"
msgstr "Բանալիների ֆայլը չունի '%s' բանալի"
#: ../glib/gkeyfile.c:1430 ../glib/gkeyfile.c:1546
#, c-format
msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
msgstr ""
"Բանալիների ֆայլը պարունակում է '%s' բանալի՝ '%s' արժեքով, որը UTF-8 չի"
#: ../glib/gkeyfile.c:1450 ../glib/gkeyfile.c:1934
#, c-format
msgid "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
msgstr ""
"Բանալիների ֆայլը պարունակում է '%s' բանալի, որի արժեքը չի կարող մեկնաբանվել։"
#: ../glib/gkeyfile.c:1566
#, c-format
msgid ""
"Key file contains key '%s' which has a value that cannot be interpreted."
msgstr ""
"Բանալիների ֆայլը պարունակում է '%s' բանալի, որի արժեքը չի կարող մեկնաբանվել։"
#: ../glib/gkeyfile.c:2151 ../glib/gkeyfile.c:2515
#, c-format
msgid ""
"Key file contains key '%s' in group '%s' which has value that cannot be "
"interpreted."
msgstr ""
"Բանալիների ֆայլը պարունակում է '%s' բանալի '%s' խմբում, որի արժեքը չի կարող "
"մեկնաբանվել։"
#: ../glib/gkeyfile.c:2701 ../glib/gkeyfile.c:2902 ../glib/gkeyfile.c:3474
#, c-format
msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
msgstr "Բանալիների ֆայլը չի պարունակում '%s' բանալի '%s' խմբում"
#: ../glib/gkeyfile.c:3708
msgid "Key file contains escape character at end of line"
msgstr "Բանալիների ֆայլը պարունակում է escape նիշ տողի վերջում"
#: ../glib/gkeyfile.c:3730
#, c-format
msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
msgstr ""
"Բանալիների ֆայլը պարունակում է անթույլատրելի escape հաջորդականություն '%s'"
#: ../glib/gkeyfile.c:3872
#, c-format
msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
msgstr "'%s' արժեքը չի կարող մեկնաբանվել որպես թիվ։"
#: ../glib/gkeyfile.c:3886
#, c-format
msgid "Integer value '%s' out of range"
msgstr "'%s' ամբոզջ արժեքը դուրս է սահմանից"
#: ../glib/gkeyfile.c:3919
#, c-format
msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
msgstr "%s' արժեքը չի կարող մեկնաբանվել որպես սահող ստորակոտով թիվ։"
#: ../glib/gkeyfile.c:3943
#, c-format
msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
msgstr "%s' արժեքը չի կարող մեկնաբանվել որպես տրամաբանական արժեք։"
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:411 ../gio/gbufferedinputstream.c:492
#: ../gio/ginputstream.c:185 ../gio/ginputstream.c:317
#: ../gio/ginputstream.c:556 ../gio/ginputstream.c:680
#: ../gio/goutputstream.c:198 ../gio/goutputstream.c:732
#, c-format
msgid "Too large count value passed to %s"
msgstr "Քանակի չափազանց մեծ արժեք է փոխանցվել %s-ին"
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:881 ../gio/ginputstream.c:888
#: ../gio/giostream.c:306 ../gio/goutputstream.c:1206
msgid "Stream is already closed"
msgstr "Հոսքն արդեն փակ է"
#: ../gio/gcancellable.c:321 ../gio/gdbusconnection.c:1640
#: ../gio/gdbusconnection.c:1729 ../gio/gdbusconnection.c:1916
#: ../gio/glocalfile.c:2100 ../gio/gsimpleasyncresult.c:814
#: ../gio/gsimpleasyncresult.c:840
msgid "Operation was cancelled"
msgstr "Գործողությունը չեղյալ է հայտարարվել"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:263
msgid "Invalid object, not initialized"
msgstr "Անվավեր օբյեկտ, չի սկզբնարժեքավորվել"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:284 ../gio/gcharsetconverter.c:312
msgid "Incomplete multibyte sequence in input"
msgstr "Ոչ լրիվ բազմաբայթ հաջորդականություն մուտքային տվյալներում"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:318 ../gio/gcharsetconverter.c:327
msgid "Not enough space in destination"
msgstr "Տարածությունը բավարար չէ արդյունքի համար"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:447 ../gio/gsocket.c:854
msgid "Cancellable initialization not supported"
msgstr "Ընդհատվող սկզբնարժեքավորումը չի ապահովվում"
#: ../gio/gcontenttype.c:180
msgid "Unknown type"
msgstr "Չհայտնաբերված տիպ"
#: ../gio/gcontenttype.c:181
#, c-format
msgid "%s filetype"
msgstr "%s ֆայլի տիպ"
#: ../gio/gcontenttype.c:680
#, c-format
msgid "%s type"
msgstr "%s տիպ"
#: ../gio/gcredentials.c:273 ../gio/gcredentials.c:495
msgid "GCredentials is not implemented on this OS"
msgstr "GCredentials-ը իրականացված չէ այս ՕՀ-ի վրա"
#: ../gio/gcredentials.c:447
msgid "There is no GCredentials support for your platform"
msgstr "Գոյություն չունի GCredentials աջակցում ձեր պլատֆորմայի համար"
#: ../gio/gdatainputstream.c:311
msgid "Unexpected early end-of-stream"
msgstr "Հոսքի անսպասելի վաղաժամ ավարտ"
#: ../gio/gdbusaddress.c:142 ../gio/gdbusaddress.c:230
#: ../gio/gdbusaddress.c:311
#, c-format
msgid "Unsupported key '%s' in address entry '%s'"
msgstr "Չաջակցվող '%s' բանալի '%s' հասցեում"
#: ../gio/gdbusaddress.c:169
#, c-format
msgid ""
"Address '%s' is invalid (need exactly one of path, tmpdir or abstract keys)"
msgstr ""
"'%s' հասցեն անվավեր է (պետք է ուղիներից ճիշտ մեկը, tmpdir կամ աբստրակտ "
"բանալիներ)"
#: ../gio/gdbusaddress.c:182
#, c-format
msgid "Meaningless key/value pair combination in address entry '%s'"
msgstr "Բանալի/արժեք զույգի անիմաստ համադրություն '%s' հասցեում"
#: ../gio/gdbusaddress.c:245 ../gio/gdbusaddress.c:326
#, c-format
msgid "Error in address '%s' - the port attribute is malformed"
msgstr "Սխալ '%s' հասցեում - port-ի ատրիբուտը սխալ է"
#: ../gio/gdbusaddress.c:256 ../gio/gdbusaddress.c:337
#, c-format
msgid "Error in address '%s' - the family attribute is malformed"
msgstr "Սխալ '%s' հասցեում - family-ի ատրիբուտը սխալ է"
#: ../gio/gdbusaddress.c:446
#, c-format
msgid "Address element '%s', does not contain a colon (:)"
msgstr "'%s' հասցեի էլեմենտը չի պարունակում (:) երկու կետ"
#: ../gio/gdbusaddress.c:467
#, c-format
msgid ""
"Key/Value pair %d, '%s', in address element '%s', does not contain an equal "
"sign"
msgstr ""
"%d, '%s' բանալի/արժեք զույգը '%s' հասցեի տարրում չի պարունակում հավասարման "
"նշան"
#: ../gio/gdbusaddress.c:481
#, c-format
msgid ""
"Error unescaping key or value in Key/Value pair %d, '%s', in address element "
"'%s'"
msgstr ""
"Բանալու կամ արժեքի կոդավորման սխալ %d Բանալի/Արժեք զույգում, '%s', '%s' "
"հասցեի տարրում"
#: ../gio/gdbusaddress.c:559
#, c-format
msgid ""
"Error in address '%s' - the unix transport requires exactly one of the keys "
"'path' or 'abstract' to be set"
msgstr ""
"Սխալ '%s' հասցեում - unix-ի փոխադրումը պահանջում է տեղադրված լինի "
"բանալիներից ճիշտ մեկը՝ 'path' կամ 'abstract'"
#: ../gio/gdbusaddress.c:595
#, c-format
msgid "Error in address '%s' - the host attribute is missing or malformed"
msgstr "Սխալ '%s' հասցեում - host ատրիբուտը բացակայում է կամ սխալ է"
#: ../gio/gdbusaddress.c:609
#, c-format
msgid "Error in address '%s' - the port attribute is missing or malformed"
msgstr "Սխալ '%s' հասցեում - port ատրիբուտը բացակայում է կամ սխալ է"
#: ../gio/gdbusaddress.c:623
#, c-format
msgid "Error in address '%s' - the noncefile attribute is missing or malformed"
msgstr "Սխալ '%s' հասցեում - noncefile ատրիբուտը բացակայում է կամ սխալ է"
#: ../gio/gdbusaddress.c:644
msgid "Error auto-launching: "
msgstr "Չհաջողվեց ավտոմատ կերպով հաստատել կապ․"
#: ../gio/gdbusaddress.c:652
#, c-format
msgid "Unknown or unsupported transport '%s' for address '%s'"
msgstr "Չհայտնաբերված կամ չաջակցվող '%s' փոխադրում '%s' հասցեի համար"
#: ../gio/gdbusaddress.c:688
#, c-format
msgid "Error opening nonce file '%s': %s"
msgstr "'%s' ֆայլը բացելու սխալ․ %s"
#: ../gio/gdbusaddress.c:706
#, c-format
msgid "Error reading from nonce file '%s': %s"
msgstr "'%s' ֆայլը կարդալու սխալ %s․"
#: ../gio/gdbusaddress.c:715
#, c-format
msgid "Error reading from nonce file '%s', expected 16 bytes, got %d"
msgstr "'%s' ֆայլը կարդալու սխալ, սպասվում էր 16 բայթ, ստացվել է %d"
#: ../gio/gdbusaddress.c:733
#, c-format
msgid "Error writing contents of nonce file '%s' to stream:"
msgstr "Չի հաջողվել գրել '%s' file-ի պարունակությունը հոսքում․"
#: ../gio/gdbusaddress.c:951
msgid "The given address is empty"
msgstr "Տրված հասցեն դատարկ է"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1020
msgid "Cannot spawn a message bus without a machine-id: "
msgstr ""
"Չի հաջողվել բազմացնել հաղորդագրության կապուղին առանց մեքենայի իդենտիֆիկատորի"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1057
#, c-format
msgid "Error spawning command line '%s': "
msgstr "'%s' հրամանային տողի բազմացման սխալ․"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1068
#, c-format
msgid "Abnormal program termination spawning command line '%s': %s"
msgstr "Ծրագրի ոչ նորմալ ավարտ '%s' հրամանային տողը բազմացնելիս․ %s"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1082
#, c-format
msgid "Command line '%s' exited with non-zero exit status %d: %s"
msgstr "'%s' հրամանային տողը ավարտվել է ոչ զրոյական %d կարգավիճակով․ %s"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1155
#, c-format
msgid "Cannot determine session bus address (not implemented for this OS)"
msgstr ""
"Չի հաջողվել որոշել սեսիայի կապուղու հասցեն (իրականացված չէ այս օպերացիոն "
"համակարգում)"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1254 ../gio/gdbusconnection.c:6409
#, c-format
msgid ""
"Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable "
"- unknown value '%s'"
msgstr ""
"Չի հաջողվել որոշել կապուղու հասցեն DBUS_STARTER_BUS_TYPE միջավայրային "
"փոփոխականից - անհայտ արժեք '%s'"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1263 ../gio/gdbusconnection.c:6418
msgid ""
"Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
"variable is not set"
msgstr ""
"Չի հաջողվել որոշել կապուղու հասցեն, քանի որ DBUS_STARTER_BUS_TYPE "
"միջավայրային փոփոխականը տեղադրված չէ"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1273
#, c-format
msgid "Unknown bus type %d"
msgstr "%d չհայտնաբերված bus - ի տիպ"
#: ../gio/gdbusauth.c:288
msgid "Unexpected lack of content trying to read a line"
msgstr "Պարունակության անսպասելի պակաս տողը կարդալու փորձ կատարելիս"
#: ../gio/gdbusauth.c:332
msgid "Unexpected lack of content trying to (safely) read a line"
msgstr "Պարունակության անսպասելի պակաս տողը (ապահով) կարդալու փորձ կատարելիս"
#: ../gio/gdbusauth.c:503
#, c-format
msgid ""
"Exhausted all available authentication mechanisms (tried: %s) (available: %s)"
msgstr ""
"Վավերացման բոլոր հասանելի մեխանիզմները սպառվել են (փորձվել են․ %s) (հասանելի "
"են․ %s)"
#: ../gio/gdbusauth.c:1159
msgid "Cancelled via GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
msgstr "Անջատվել է GDBusAuthObserver -ով։։հաստատված-վավերացված-հավասարազոր"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:266
#, c-format
msgid "Error statting directory '%s': %s"
msgstr "'%s' պանակը բացելու սխալ. %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:278
#, c-format
msgid ""
"Permissions on directory '%s' are malformed. Expected mode 0700, got 0%o"
msgstr ""
"'%s' պանակի թույլտվությունները սխալ են։ Սպասվում էր 0700 ռեժիմ, ստացվել է 0%o"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:299
#, c-format
msgid "Error creating directory '%s': %s"
msgstr "'%s' պանակ ստեղծելու սխալ․ %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:382
#, c-format
msgid "Error opening keyring '%s' for reading: "
msgstr "Կարդալու համար նախատեսված '%s' ֆայլը բացելու սխալ․"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:406 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:718
#, c-format
msgid "Line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is malformed"
msgstr "keyring-ի %d տողը '%s' -ում, որի պարունակությունը '%s' է, սխալ է"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:420 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:732
#, c-format
msgid ""
"First token of line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is malformed"
msgstr ""
"%d տողի առաջին բառանիշը '%s' - ում, որի պարունակությունը '%s' է, սխալ է"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:435 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:746
#, c-format
msgid ""
"Second token of line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is malformed"
msgstr ""
"keyring-ի %d տողի երկրորդ բառանիշը '%s' -ում, որի պարունակությունը '%s' է, "
"սխալ է"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:459
#, c-format
msgid "Didn't find cookie with id %d in the keyring at '%s'"
msgstr "Չի գտնվել %d id-ով cookie '%s' keyring-ում"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:536
#, c-format
msgid "Error deleting stale lock file '%s': %s"
msgstr "'%s' արգելափակման ֆայլը ջնջելու սխալ․ %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:568
#, c-format
msgid "Error creating lock file '%s': %s"
msgstr "'%s' արգելափակման ֆայլի ստեղծման սխալ․ %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:598
#, c-format
msgid "Error closing (unlinked) lock file '%s': %s"
msgstr ""
"'%s' արգելափակման (հղում չպարունակող) ֆայլի փակման ժամանակ առաջացած սխալ․ %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:608
#, c-format
msgid "Error unlinking lock file '%s': %s"
msgstr "'%s' արգելափակման ֆայլի կապերն անջատելու սխալ․ %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:685
#, c-format
msgid "Error opening keyring '%s' for writing: "
msgstr "Գրելու համար նախատեսված '%s' ֆայլը բացելու սխալ․"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:882
#, c-format
msgid "(Additionally, releasing the lock for '%s' also failed: %s) "
msgstr "(Լրացուցիչ, '%s' - ի արգելափակման թողարկումը ևս ձախողվել է․ %s)"
#: ../gio/gdbusconnection.c:1150 ../gio/gdbusconnection.c:1376
#: ../gio/gdbusconnection.c:1415 ../gio/gdbusconnection.c:1740
msgid "The connection is closed"
msgstr "Կապը փակ է"
#: ../gio/gdbusconnection.c:1684
msgid "Timeout was reached"
msgstr "Հասել է timeout"
#: ../gio/gdbusconnection.c:2306
msgid ""
"Unsupported flags encountered when constructing a client-side connection"
msgstr "Հանդիպել են չաջակցվող դրոշներ client-side միացումը հաստատելիս"
#: ../gio/gdbusconnection.c:3770 ../gio/gdbusconnection.c:4086
#, c-format
msgid ""
"No such interface 'org.freedesktop.DBus.Properties' on object at path %s"
msgstr ""
"Գոյություն չունի 'org.freedesktop.DBus.Properties' ինտերֆեյս %s ուղու վրա "
"գտնվող օբյեկտի համար"
#: ../gio/gdbusconnection.c:3841
#, c-format
msgid "Error setting property '%s': Expected type '%s' but got '%s'"
msgstr ""
"Տեղի է ունեցել սխալ'%s' հատկությունը սահմանելիս․ Սպասվում էր '%s' տիպը , "
"բայց ստացվել է'%s'"
#: ../gio/gdbusconnection.c:3936
#, c-format
msgid "No such property '%s'"
msgstr "'%s' հատկությունը գոյություն չունի "
#: ../gio/gdbusconnection.c:3948
#, c-format
msgid "Property '%s' is not readable"
msgstr "'%s' հատկությունը կարդացվող չէ"
#: ../gio/gdbusconnection.c:3959
#, c-format
msgid "Property '%s' is not writable"
msgstr "'%s' հատկությունը գրվող չէ"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4029 ../gio/gdbusconnection.c:5853
#, c-format
msgid "No such interface '%s'"
msgstr "Գոյություն չունի '%s' ինտերֆեյս"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4213
msgid "No such interface"
msgstr "Այդպիսի ինտերֆեյս գոյություն չունի"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4432 ../gio/gdbusconnection.c:6359
#, c-format
msgid "No such interface '%s' on object at path %s"
msgstr "Գոյություն չունի '%s' ինտերֆեյս %s ուղու վրա գտնվող օբյեկտի համար"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4484
#, c-format
msgid "No such method '%s'"
msgstr "Այդպիսի '%s' մեթոդ գոյություն չունի "
#: ../gio/gdbusconnection.c:4515
#, c-format
msgid "Type of message, '%s', does not match expected type '%s'"
msgstr "'%s' հաղորդագրության տիպը չի համապատասխանում '%s' սպասվող տիպին"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4734
#, c-format
msgid "An object is already exported for the interface %s at %s"
msgstr "Օբյեկտը արդեն արտածվել է %s ինտերֆեյսի համար %s ում"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4932
#, c-format
msgid "Method '%s' returned type '%s', but expected '%s'"
msgstr "'%s'մեթեդը վերադարձնում է '%s' տիպը, բայց սպասվում էր '%s'"
#: ../gio/gdbusconnection.c:5964
#, c-format
msgid "Method '%s' on interface '%s' with signature '%s' does not exist"
msgstr "'%s' մեթոդը '%s' ինտերֆեյսի վրա '%s' նկարագրությամբ գոյություն չունի"
#: ../gio/gdbusconnection.c:6082
#, c-format
msgid "A subtree is already exported for %s"
msgstr "Ենթածառն արդեն արտածվել է %s համար"
#: ../gio/gdbusmessage.c:859
msgid "type is INVALID"
msgstr "տիպը ԱՆՎԱՎԱԵՐ Է"
#: ../gio/gdbusmessage.c:870
msgid "METHOD_CALL message: PATH or MEMBER header field is missing"
msgstr ""
"METHOD_CALL հաղորդագրություն․ PATH կամ MEMBER գլխամասային դաշտը բացակայում է"
#: ../gio/gdbusmessage.c:881
msgid "METHOD_RETURN message: REPLY_SERIAL header field is missing"
msgstr ""
"METHOD_RETURN հաղորդագրություն․ REPLY_SERIAL գլխամասային դաշտը բացակայում է"
#: ../gio/gdbusmessage.c:893
msgid "ERROR message: REPLY_SERIAL or ERROR_NAME header field is missing"
msgstr ""
"ՍԽԱԼԻ հաղորդագրություն․ REPLY_SERIAL կամ ERROR_NAME գլխամասային դաշտը "
"բացակայում է"
#: ../gio/gdbusmessage.c:906
msgid "SIGNAL message: PATH, INTERFACE or MEMBER header field is missing"
msgstr ""
"SIGNAL հաղորդագրություն․ PATH, INTERFACE կամ MEMBER գլխամասային դաշտերը "
"բացակայում են"
#: ../gio/gdbusmessage.c:914
msgid ""
"SIGNAL message: The PATH header field is using the reserved value /org/"
"freedesktop/DBus/Local"
msgstr ""
"SIGNAL հաղորդագրություն․ PATH գլխամասային դաշտը օգտագործում է /org/"
"freedesktop/DBus/Local ռեզերվացված արժեքը"
#: ../gio/gdbusmessage.c:922
msgid ""
"SIGNAL message: The INTERFACE header field is using the reserved value org."
"freedesktop.DBus.Local"
msgstr ""
"SIGNAL հաղորդագրություն․ INTERFACE գլխամասային դաշտը օգտագործում է org."
"freedesktop.DBus.Local ռեզերվացված արժեքը"
#: ../gio/gdbusmessage.c:998
#, fuzzy, c-format
msgid "Wanted to read %lu byte but got EOF"
msgid_plural "Wanted to read %lu bytes but got EOF"
msgstr[0] "Ցանկանում է կարդալ %lu բայթ, բայց ստացվել է EOF"
msgstr[1] "Ցանկանում է կարդալ %lu բայթ, բայց ստացվել է EOF"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1025
#, c-format
msgid ""
"Expected valid UTF-8 string but found invalid bytes at byte offset %d "
"(length of string is %d). The valid UTF-8 string up until that point was '%s'"
msgstr ""
"Սպասվում է վավերական UTF-8 տող, բայց գտնվել է անվավեր բայթեր %d տեղաշարժի "
"վրա (տողի երկարությունը %d է)։ Վավերական UTF-8 տող, որի համար մինչ այդ կետը '"
"%s' էր։"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1038
#, c-format
msgid "Expected NUL byte after the string '%s' but found byte %d"
msgstr "'%s' տողից հետո սպասվում էր NUL բայթ, բայց գտնվել է %d"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1242
#, c-format
msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus object path"
msgstr "'%s' վերլուծված արժեքը D-Bus օբյեկտի վավեր ճանապարհ չէ"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1268
#, c-format
msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus signature"
msgstr "'%s' վերլուծված արժեքը D-Bus օբյեկտի վավեր նկարագրություն չէ"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1324
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Encountered array of length %u byte. Maximum length is 2<<26 bytes (64 MiB)."
msgid_plural ""
"Encountered array of length %u bytes. Maximum length is 2<<26 bytes (64 MiB)."
msgstr[0] ""
"Հաշվվել է %u բայթերի երկարության զանգվածը։ Առավելագույն երկարությունը 2<<26 "
"բայթ է (64 MiB)։"
msgstr[1] ""
"Հաշվվել է %u բայթերի երկարության զանգվածը։ Առավելագույն երկարությունը 2<<26 "
"բայթ է (64 MiB)։"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1490
#, c-format
msgid "Parsed value '%s' for variant is not a valid D-Bus signature"
msgstr ""
"'%s' վերլուծված արժեքը տարբերակի համար D-Bus օբյեկտի վավեր նկարագրություն չէ"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1517
#, c-format
msgid ""
"Error deserializing GVariant with type string '%s' from the D-Bus wire format"
msgstr ""
"Սխալ D-Bus լարի ֆորմատից '%s' տիպի տողով GVariant-ի զուգահեռացման ժամանակ"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1705
#, c-format
msgid ""
"Invalid endianness value. Expected 0x6c ('l') or 0x42 ('B') but found value "
"0x%02x"
msgstr ""
"Անվավեր endianness արժեք։ Սպասվում էր 0x6c ('l') կամ 0x42 ('B') ', բայց "
"գտնվել է 0x%02x արժեքը"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1719
#, c-format
msgid "Invalid major protocol version. Expected 1 but found %d"
msgstr "Հիմնական պրոտոկոլի ավավեր տարբերակ։ Սպասվում էր 1, բայց գտնվել է %d"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1776
#, c-format
msgid "Signature header with signature '%s' found but message body is empty"
msgstr ""
"Գտնվել է '%s' նկարագրությամբ նկարագրության գլխամասը, բայց հաղորդագրության "
"մարմինը դատարկ է"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1790
#, c-format
msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus signature (for body)"
msgstr ""
"Վերլուծված '%s' արժեքը վավեր D-Bus նկարագրությաություն չէ (մարմնի համար)"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1821
#, fuzzy, c-format
msgid "No signature header in message but the message body is %u byte"
msgid_plural "No signature header in message but the message body is %u bytes"
msgstr[0] ""
"Հաղորդագրության մեջ չկա նկարագրության գլխամաս, բայց հաղորդագրության մարմինը "
"%u բայթ է"
msgstr[1] ""
"Հաղորդագրության մեջ չկա նկարագրության գլխամաս, բայց հաղորդագրության մարմինը "
"%u բայթ է"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1831
msgid "Cannot deserialize message: "
msgstr "Չի հաջողվել զուգահեռացնել հաղորդագրությունը"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2163
#, c-format
msgid ""
"Error serializing GVariant with type string '%s' to the D-Bus wire format"
msgstr "Սխալ '%s' տիպի տողով GVariant-ը D-Bus լարի ֆորմատի փոխելիս"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2303
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Message has %d file descriptors but the header field indicates %d file "
"descriptors"
msgstr "Հաղորդագրությունը ուներ %d fds, բայց header դաշտը ցույց է տալիս %d fds"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2311
msgid "Cannot serialize message: "
msgstr "Չի հաջողվել հաջորդական ձևով ներկայացնել հաղորդագրությունը"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2355
#, c-format
msgid "Message body has signature '%s' but there is no signature header"
msgstr ""
"Հաղորդագրության մարմինն ունի '%s' նկարագրություն, բայց գոյություն չունի "
"նկարագրության գլխամաս"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2365
#, c-format
msgid ""
"Message body has type signature '%s' but signature in the header field is '"
"%s'"
msgstr ""
"Հաղորդագրության մարմինն ունի տիպի '%s' նկարագրություն, բայց նկարագրությունը "
"գլխամասային դաշտում '%s' է"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2381
#, c-format
msgid "Message body is empty but signature in the header field is '(%s)'"
msgstr ""
"Հաղորդագրության մարմինը դատարկ է, բայց նկարագրությունը գլխամասային դաշտում "
"('%s') է"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2938
#, c-format
msgid "Error return with body of type '%s'"
msgstr "'%s' տիպի մարմնով ֆայլի վերադարձման սխալ"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2946
msgid "Error return with empty body"
msgstr "Սխալ վերադարձ դատարկ մարմնով"
#: ../gio/gdbusprivate.c:1736
msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id: "
msgstr "Չի հաջողվել բեռնել /var/lib/dbus/machine-id․"
#: ../gio/gdbusproxy.c:1489
#, c-format
msgid "Error calling StartServiceByName for %s: "
msgstr "%s - ի համար StartServiceByName-ի կանչման սխալ․ "
#: ../gio/gdbusproxy.c:1510
#, c-format
msgid "Unexpected reply %d from StartServiceByName(\"%s\") method"
msgstr "Չսպասված պատասխան %d StartServiceByName(\"%s\") մեթոդից"
#: ../gio/gdbusproxy.c:2600 ../gio/gdbusproxy.c:2734
msgid ""
"Cannot invoke method; proxy is for a well-known name without an owner and "
"proxy was constructed with the G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START flag"
msgstr ""
"Չի հաջողվել կանչել մեթոդ․ պրոքսին առանց տիրոջ լավ հայտնի անվան համար է և "
"պրոքսին կառուցված է G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START դրոշի միջոցով"
#: ../gio/gdbusserver.c:711
msgid "Abstract name space not supported"
msgstr "Աբստրակտ անվանումների տիրույթները չեն ապահովվում"
#: ../gio/gdbusserver.c:798
msgid "Cannot specify nonce file when creating a server"
msgstr "Չի հաջողվել նշել nonce ֆայլ սերվեր ստեղծելիս"
#: ../gio/gdbusserver.c:875
#, c-format
msgid "Error writing nonce file at '%s': %s"
msgstr "Ֆայլը գրելու սխալ '%s' - ում․ %s"
#: ../gio/gdbusserver.c:1042
#, c-format
msgid "The string '%s' is not a valid D-Bus GUID"
msgstr "'%s' տողը վավեր D-Bus GUID չէ"
#: ../gio/gdbusserver.c:1082
#, c-format
msgid "Cannot listen on unsupported transport '%s'"
msgstr "Չի կարող լսել '%s' չաջակցվող փոխադրումը"
#: ../gio/gdbus-tool.c:88
msgid "COMMAND"
msgstr "Հրաման"
#: ../gio/gdbus-tool.c:93
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" help Shows this information\n"
" introspect Introspect a remote object\n"
" monitor Monitor a remote object\n"
" call Invoke a method on a remote object\n"
" emit Emit a signal\n"
"\n"
"Use \"%s COMMAND --help\" to get help on each command.\n"
msgstr ""
"Հրամաններ․ \n"
" օգնություն Ցուցադրում է այս տեղեկությունը\n"
" զննել Զննում է հեռադիր օբյեկտը\n"
" հետևել Հետևում է հեռակա օբյեկտը\n"
" կանչ Կանչում է մեթոդ՝ հեռացված օբյեկտի վրա\n"
"\n"
"Օգտագործել \"%s ՀՐԱՄԱՆ --օգնություն\" յուրաքանչյուր հրամանի օգնությունն "
"ստանալու համար։\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:162 ../gio/gdbus-tool.c:218 ../gio/gdbus-tool.c:290
#: ../gio/gdbus-tool.c:314 ../gio/gdbus-tool.c:691 ../gio/gdbus-tool.c:1010
#: ../gio/gdbus-tool.c:1443
#, c-format
msgid "Error: %s\n"
msgstr "Սխալ․ %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:173 ../gio/gdbus-tool.c:231 ../gio/gdbus-tool.c:1459
#, c-format
msgid "Error parsing introspection XML: %s\n"
msgstr "XML զննումը վերլուծելու սխալ․ %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:348
msgid "Connect to the system bus"
msgstr "Միանում է համակարգի կապուղուն"
#: ../gio/gdbus-tool.c:349
msgid "Connect to the session bus"
msgstr "Կապվում է սեսիայի կապուղուն"
#: ../gio/gdbus-tool.c:350
msgid "Connect to given D-Bus address"
msgstr "Կապվում է տրված D-Bus հասցեին"
#: ../gio/gdbus-tool.c:360
msgid "Connection Endpoint Options:"
msgstr "Կապի Վերջնակետի Ընտրանքներ․"
#: ../gio/gdbus-tool.c:361
msgid "Options specifying the connection endpoint"
msgstr "Կապի վերջնակետը նշելու ընտրանքներ"
#: ../gio/gdbus-tool.c:383
#, c-format
msgid "No connection endpoint specified"
msgstr "Կապի վերջկակետը նշված չէ"
#: ../gio/gdbus-tool.c:393
#, c-format
msgid "Multiple connection endpoints specified"
msgstr "Նշված են կապի բազմակի վերջնակետեր"
#: ../gio/gdbus-tool.c:463
#, c-format
msgid ""
"Warning: According to introspection data, interface '%s' does not exist\n"
msgstr ""
"Զգուշացում․ Հաշվի առնելով զննում տվյալը, '%s' ինտերֆեյսը գոյություն չունի\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:472
#, c-format
msgid ""
"Warning: According to introspection data, method '%s' does not exist on "
"interface '%s'\n"
msgstr ""
"Զգուշացում․ Հաշվի առնելով զննում տվյալը, '%s'մեթոդը գոյություն չունի '%s' "
"ինտերֆեյսի համար\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:534
msgid "Optional destination for signal (unique name)"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:535
#, fuzzy
msgid "Object path to emit signal on"
msgstr "Օբյեկտի ուղին, որին պետք է հետևել"
#: ../gio/gdbus-tool.c:536
#, fuzzy
msgid "Signal and interface name"
msgstr "Մեթոդի և ինտերֆեյսի անունը"
#: ../gio/gdbus-tool.c:568
msgid "Emit a signal."
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:602 ../gio/gdbus-tool.c:822 ../gio/gdbus-tool.c:1549
#: ../gio/gdbus-tool.c:1781
#, c-format
msgid "Error connecting: %s\n"
msgstr "Միացման ժամանակ առաջացած սխալ․ %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:614
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: object path not specified.\n"
msgstr "Սխալ․ Օբյեկտի ուղին նշված չէ\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:619 ../gio/gdbus-tool.c:883 ../gio/gdbus-tool.c:1607
#: ../gio/gdbus-tool.c:1840
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid object path\n"
msgstr "Սխալ․ %s - ը օբյեկտի վավեր ուղի չէ\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:625
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: signal not specified.\n"
msgstr "Սխալ․ Նպատակակետը նշված չէ\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:634
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: %s is not a valid interface name\n"
msgstr "Սխալ․ %s - ը օբյեկտի վավեր ուղի չէ\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:640
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: %s is not a valid member name\n"
msgstr "Սխալ․ %s - ը օբյեկտի վավեր ուղի չէ\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:646
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: %s is not a valid unique bus name.\n"
msgstr "Սխալ․ %s - ը օբյեկտի վավեր ուղի չէ\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:669 ../gio/gdbus-tool.c:982
#, c-format
msgid "Error parsing parameter %d: %s\n"
msgstr "%d պարամետրի վերլուծման սխալ․ %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:698
#, fuzzy, c-format
msgid "Error flushing connection: %s\n"
msgstr "Չհաջողվեց կապի հաստատումը ընդունել՝ %s"
#: ../gio/gdbus-tool.c:725
msgid "Destination name to invoke method on"
msgstr "Նպատակետի անունը, որի վրա պետք է կանչվի մեթոդը"
#: ../gio/gdbus-tool.c:726
msgid "Object path to invoke method on"
msgstr "Օբյեկտի ուղին, որի վրա պետք է կանչվի մեթոդը"
#: ../gio/gdbus-tool.c:727
msgid "Method and interface name"
msgstr "Մեթոդի և ինտերֆեյսի անունը"
#: ../gio/gdbus-tool.c:728
#, fuzzy
msgid "Timeout in seconds"
msgstr "Հասել է timeout"
#: ../gio/gdbus-tool.c:767
msgid "Invoke a method on a remote object."
msgstr "Կանչել մեթոդը հեռադիր օբյեկտի համար"
#: ../gio/gdbus-tool.c:842 ../gio/gdbus-tool.c:1568 ../gio/gdbus-tool.c:1800
#, c-format
msgid "Error: Destination is not specified\n"
msgstr "Սխալ․ Նպատակակետը նշված չէ\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:863 ../gio/gdbus-tool.c:1587
#, c-format
msgid "Error: Object path is not specified\n"
msgstr "Սխալ․ Օբյեկտի ուղին նշված չէ\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:898
#, c-format
msgid "Error: Method name is not specified\n"
msgstr "Սխալ․ Մեթոդի անունը նշված չէ\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:909
#, c-format
msgid "Error: Method name '%s' is invalid\n"
msgstr "Սխալ․ Մեթոդի '%s' անունը անվավեր է\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:974
#, c-format
msgid "Error parsing parameter %d of type '%s': %s\n"
msgstr "%d պարամետրի վերլուծման սխալ, որը '%s' տիպի է․ %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1406
msgid "Destination name to introspect"
msgstr "Նպատակետի անունը, որը պետք է զննել"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1407
msgid "Object path to introspect"
msgstr "Օբյեկտի ուղին, որը պետք է զննել"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1408
msgid "Print XML"
msgstr "Տպել XML"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1409
msgid "Introspect children"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:1410
msgid "Only print properties"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:1501
msgid "Introspect a remote object."
msgstr "Զննել հեռադիր օբյեկտը։"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1699
msgid "Destination name to monitor"
msgstr "Նպատակակետի անունը, որին պետք է հետևել"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1700
msgid "Object path to monitor"
msgstr "Օբյեկտի ուղին, որին պետք է հետևել"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1733
msgid "Monitor a remote object."
msgstr "Հետևել հեռադիր օբյեկտը"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:572 ../gio/gwin32appinfo.c:221
msgid "Unnamed"
msgstr "Անանուն"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:969
msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
msgstr "Desktop ֆայլում նշված չի Exec դաշտը"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1250
msgid "Unable to find terminal required for application"
msgstr "Չի հաջողվել աշխատածրագրի համար պահանջված տերմինալը գտնել"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1515
#, c-format
msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
msgstr ""
"Չի հաջողվել ստեղծել %s կոնֆիգուրացիոն պանակ օգտագործողի աշխատածրագրի համար. "
"%s"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1519
#, c-format
msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
msgstr "Օգտագործողի համար չի հաջողվել ստեղծել %s MIME կոնֆիգուրացիոն պանակ. %s"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1785 ../gio/gdesktopappinfo.c:1809
msgid "Application information lacks an identifier"
msgstr ""
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2033
#, c-format
msgid "Can't create user desktop file %s"
msgstr "Չի հաջողվել ստեղծել օգտագործողի desktop ֆայլ %s"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2149
#, c-format
msgid "Custom definition for %s"
msgstr "Պատվիրված սահմանում %s համար"
#: ../gio/gdrive.c:363
msgid "drive doesn't implement eject"
msgstr "Սարքը չի իրականացնում դուրս հանումը"
#. Translators: This is an error
#. * message for drive objects that
#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
#: ../gio/gdrive.c:444
msgid "drive doesn't implement eject or eject_with_operation"
msgstr ""
"Սարքը չի իրականացնում \"դուրս հանում\" կամ \"դուրս հանում գործողությամբ\""
#: ../gio/gdrive.c:521
msgid "drive doesn't implement polling for media"
msgstr "Սարքը չի իրականացնում կրիչի կողմից հայցը"
#: ../gio/gdrive.c:728
msgid "drive doesn't implement start"
msgstr "Սարքը չի իրականացնում սկիզբը"
#: ../gio/gdrive.c:831
msgid "drive doesn't implement stop"
msgstr "Սարքը չի իրականացնում ավարտը"
#: ../gio/gdummytlsbackend.c:168 ../gio/gdummytlsbackend.c:288
#: ../gio/gdummytlsbackend.c:378
msgid "TLS support is not available"
msgstr ""
#: ../gio/gemblem.c:324
#, c-format
msgid "Can't handle version %d of GEmblem encoding"
msgstr "Չի հաջողվել մշակել GEmblem կոդավորման %d տարբերակը"
#: ../gio/gemblem.c:334
#, c-format
msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblem encoding"
msgstr "GEmblem կոդավորման մեջ սխալ քանակությամբ բառանիշեր (%d)"
#: ../gio/gemblemedicon.c:368
#, c-format
msgid "Can't handle version %d of GEmblemedIcon encoding"
msgstr "Չի հաջողվել մշակել GEmblemedIcon կոդավորման %d տարբերակը"
#: ../gio/gemblemedicon.c:378
#, c-format
msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblemedIcon encoding"
msgstr "GEmblemedIcon կոդավորման մեջ սխալ քանակությանմ բառանիշեր (%d)"
#: ../gio/gemblemedicon.c:401
msgid "Expected a GEmblem for GEmblemedIcon"
msgstr "GEmblemedIcon-ի համար սպասվում է GEmblem"
#: ../gio/gfile.c:871 ../gio/gfile.c:1102 ../gio/gfile.c:1237
#: ../gio/gfile.c:1474 ../gio/gfile.c:1528 ../gio/gfile.c:1585
#: ../gio/gfile.c:1668 ../gio/gfile.c:1723 ../gio/gfile.c:1783
#: ../gio/gfile.c:1837 ../gio/gfile.c:3307 ../gio/gfile.c:3361
#: ../gio/gfile.c:3493 ../gio/gfile.c:3534 ../gio/gfile.c:3864
#: ../gio/gfile.c:4266 ../gio/gfile.c:4352 ../gio/gfile.c:4441
#: ../gio/gfile.c:4539 ../gio/gfile.c:4626 ../gio/gfile.c:4720
#: ../gio/gfile.c:5041 ../gio/gfile.c:5308 ../gio/gfile.c:5373
#: ../gio/gfile.c:6947 ../gio/gfile.c:7037 ../gio/gfile.c:7123
#: ../gio/win32/gwinhttpfile.c:439
msgid "Operation not supported"
msgstr "Գործողությունն ապահովված չէ"
#. Translators: This is an error message when trying to find the
#. * enclosing (user visible) mount of a file, but none exists.
#. Translators: This is an error message when trying to
#. * find the enclosing (user visible) mount of a file, but
#. * none exists.
#. Translators: This is an error message when trying to find
#. * the enclosing (user visible) mount of a file, but none
#. * exists.
#: ../gio/gfile.c:1358 ../gio/glocalfile.c:1051 ../gio/glocalfile.c:1062
#: ../gio/glocalfile.c:1075
msgid "Containing mount does not exist"
msgstr "Դիտման կետ պարունակող գոյություն չունի"
#: ../gio/gfile.c:2411 ../gio/glocalfile.c:2256
msgid "Can't copy over directory"
msgstr "Չի ստացվում պատճենել պանակից վերև "
#: ../gio/gfile.c:2472
msgid "Can't copy directory over directory"
msgstr "Չի ստացվում պատճենել պանակը պանակի վրայից "
#: ../gio/gfile.c:2480 ../gio/glocalfile.c:2265
msgid "Target file exists"
msgstr "Գոյություն ունի նպատակակակետի ֆայլ"
#: ../gio/gfile.c:2498
msgid "Can't recursively copy directory"
msgstr "Չի ստացվում ռեկուրսիվ պատճենել պանակը"
#: ../gio/gfile.c:2758
msgid "Splice not supported"
msgstr "Միավորումն ապահովված չէ"
#: ../gio/gfile.c:2762
#, c-format
msgid "Error splicing file: %s"
msgstr "Ֆայլը միավորելու սխալ․ %s"
#: ../gio/gfile.c:2909
msgid "Can't copy special file"
msgstr "Չի ստացվում պատճենել հատուկ պանակը"
#: ../gio/gfile.c:3483
msgid "Invalid symlink value given"
msgstr "Տրված է սիմվոլիկ հղման անվավեր արժեք"
#: ../gio/gfile.c:3577
msgid "Trash not supported"
msgstr "Ազբամանը ապահովված չէ"
#: ../gio/gfile.c:3626
#, c-format
msgid "File names cannot contain '%c'"
msgstr "Ֆայլի անունը չի կարող պարունակել '%c'"
#: ../gio/gfile.c:6006 ../gio/gvolume.c:332
msgid "volume doesn't implement mount"
msgstr "Հատորը չի կարող իրականացնել միացումը"
#: ../gio/gfile.c:6117
msgid "No application is registered as handling this file"
msgstr "Այս ֆայլի մշակման համար աշխատածրագիր գրանցված չի"
#: ../gio/gfileenumerator.c:205
msgid "Enumerator is closed"
msgstr "Հաշվիչը փակ է"
#: ../gio/gfileenumerator.c:212 ../gio/gfileenumerator.c:271
#: ../gio/gfileenumerator.c:371 ../gio/gfileenumerator.c:480
msgid "File enumerator has outstanding operation"
msgstr "Ֆայլի հաշվիչը պարունակում է անավարտ գործողություն"
#: ../gio/gfileenumerator.c:361 ../gio/gfileenumerator.c:470
msgid "File enumerator is already closed"
msgstr "Ֆայլի հաշվիչը արդեն փակ է"
#: ../gio/gfileicon.c:236
#, c-format
msgid "Can't handle version %d of GFileIcon encoding"
msgstr "Չի հաջողվել փոխել GFileIcon կոդավորման %d տեսակը"
#: ../gio/gfileicon.c:246
msgid "Malformed input data for GFileIcon"
msgstr "Սխալ ձևավորված մուտքային տվյալ GFileIcon համար"
#: ../gio/gfileinputstream.c:154 ../gio/gfileinputstream.c:420
#: ../gio/gfileiostream.c:170 ../gio/gfileoutputstream.c:169
#: ../gio/gfileoutputstream.c:523
msgid "Stream doesn't support query_info"
msgstr "Հոսքը չի ապահովում query_info"
#: ../gio/gfileinputstream.c:335 ../gio/gfileiostream.c:387
#: ../gio/gfileoutputstream.c:381
msgid "Seek not supported on stream"
msgstr "Հոսքով տեղաշարժվելը չի ապահովվում"
#: ../gio/gfileinputstream.c:379
msgid "Truncate not allowed on input stream"
msgstr "Վնասում թույլատրված չի ելքային հոսքում"
#: ../gio/gfileiostream.c:463 ../gio/gfileoutputstream.c:457
msgid "Truncate not supported on stream"
msgstr "Վնասում չի ապահովվում հոսքում"
#: ../gio/gicon.c:284
#, c-format
msgid "Wrong number of tokens (%d)"
msgstr "Բառանիշերի սխալ քանակություն (%d)"
#: ../gio/gicon.c:304
#, c-format
msgid "No type for class name %s"
msgstr "%s դասի անվան համար տիպ գոյություն չունի"
#: ../gio/gicon.c:314
#, c-format
msgid "Type %s does not implement the GIcon interface"
msgstr "%s տիպը չի իրականավնում GIcon ինտերֆեյսը"
#: ../gio/gicon.c:325
#, c-format
msgid "Type %s is not classed"
msgstr "%s տիպը չի համարվում դասակարգված"
#: ../gio/gicon.c:339
#, c-format
msgid "Malformed version number: %s"
msgstr "Վատ ձևավորված տեսակի անուն․ %s"
#: ../gio/gicon.c:353
#, c-format
msgid "Type %s does not implement from_tokens() on the GIcon interface"
msgstr "%s տիպը չի իրականացնում GIcon ինտերֆեյսի from_tokens()-ը"
#: ../gio/gicon.c:430
msgid "Can't handle the supplied version the icon encoding"
msgstr "Չի հաջողվել մշակել պատկերակի տեքստային ներկայացման տվյալ տարբերակը"
#: ../gio/ginputstream.c:194
msgid "Input stream doesn't implement read"
msgstr "Մուտքային հոսքը չի ապահովում կարդալը "
#. Translators: This is an error you get if there is already an
#. * operation running against this stream when you try to start
#. * one
#. Translators: This is an error you get if there is
#. * already an operation running against this stream when
#. * you try to start one
#: ../gio/ginputstream.c:898 ../gio/giostream.c:316
#: ../gio/goutputstream.c:1216
msgid "Stream has outstanding operation"
msgstr "Հոսքը պարունակում է անավարտ գործողություն"
#: ../gio/ginetsocketaddress.c:181 ../gio/ginetsocketaddress.c:198
#: ../gio/gunixsocketaddress.c:221
msgid "Not enough space for socket address"
msgstr "Սոկետի հասցեի համար բավականաչափ տեղ չկա"
#: ../gio/ginetsocketaddress.c:211
msgid "Unsupported socket address"
msgstr "Սոկետի չաջակցվող անուն"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:741
msgid "empty names are not permitted"
msgstr "Դատարկ անվանումները թույլատրելի չեն"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:751
#, c-format
msgid "invalid name '%s': names must begin with a lowercase letter"
msgstr "Անվավեր անուն '%s'․ Անունները պետք է սկսվեն փոքրատառով"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:763
#, c-format
msgid ""
"invalid name '%s': invalid character '%c'; only lowercase letters, numbers "
"and dash ('-') are permitted."
msgstr ""
"անվավեր անուն '%s'․ անվավեր նիշ '%c'; միայն փոքրատառեր, թվեր և գծիկներ ('-') "
"են թույլատրվում։"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:772
#, c-format
msgid "invalid name '%s': two successive dashes ('--') are not permitted."
msgstr "անվավեր անուն '%s': որկու հաջորդական գծիկներ ('--') թույլատրելի չեն։"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:781
#, c-format
msgid "invalid name '%s': the last character may not be a dash ('-')."
msgstr "անվավեր անուն '%s'․ վերջին նիշը չի կարող լինելգծիկ ('-')։"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:789
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid name '%s': maximum length is 1024"
msgstr "անվավեր անուն '%s'․ առավելագույն երկարությունը 32 է"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:858
#, c-format
msgid "<child name='%s'> already specified"
msgstr "<ենթատարրի անունը='%s'> արդեն նշված է"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:884
msgid "can not add keys to a 'list-of' schema"
msgstr "չի հաջողվել ավելացնել բանալիներ 'list-of' սխեմային"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:895
#, c-format
msgid "<key name='%s'> already specified"
msgstr "<բանալու անուն='%s'> արդեն նշված է"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:913
#, c-format
msgid ""
"<key name='%s'> shadows <key name='%s'> in <schema id='%s'>; use <override> "
"to modify value"
msgstr ""
"<բանալու անուն='%s'> ծածկում է <բանալու անուն='%s'> <սխեմայի id='%s'> -ում; "
"օգտագործել <override> արժեքը փոփոխելու համար"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:924
#, c-format
msgid ""
"exactly one of 'type', 'enum' or 'flags' must be specified as an attribute "
"to <key>"
msgstr ""
"ճիշտ մեկը հետևյալներից՝ 'տիպ', 'enum' կամ 'դրոշներ', պետք է նշված լինի որպես "
"<բանալի> ատրիբուտ"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:943
#, c-format
msgid "<%s id='%s'> not (yet) defined."
msgstr "<%s id='%s'> դեռևս սահմանված չէ։"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:958
#, c-format
msgid "invalid GVariant type string '%s'"
msgstr "Անվավեր GVariant տիպի տողի անուն '%s'"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:988
msgid "<override> given but schema isn't extending anything"
msgstr "<override> տրված է, բայց սխեման չի ընդլայնում որևէ բան"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1001
#, c-format
msgid "no <key name='%s'> to override"
msgstr "գոյություն չունի <բանալու անուն='%s'> վերագրելու համար"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1009
#, c-format
msgid "<override name='%s'> already specified"
msgstr "<override name='%s'> արդեն սահմանված է"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1080
#, c-format
msgid "<schema id='%s'> already specified"
msgstr "<սխեմայի id='%s'> արդեն սահմանված է"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1092
#, c-format
msgid "<schema id='%s'> extends not yet existing schema '%s'"
msgstr "<սխեմայի id='%s'> ընդլայնում է դեռևս գոյություն չունեցող սխեման '%s'"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1108
#, c-format
msgid "<schema id='%s'> is list of not yet existing schema '%s'"
msgstr "<սխեմայի id='%s'> դեռևս գոյություն չունեցող '%s' սխեմայի ցուցակ է"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1116
#, fuzzy, c-format
msgid "Can not be a list of a schema with a path"
msgstr "չի հաջողվել ավելացնել բանալիներ 'list-of' սխեմային"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1126
#, c-format
msgid "Can not extend a schema with a path"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1136
#, c-format
msgid ""
"<schema id='%s'> is a list, extending <schema id='%s'> which is not a list"
msgstr ""
"<սխեմայի id='%s'> ցուցակ է, որն ընդլայնում է <սխեմայի id='%s'>, որը ցուցակ չէ"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1146
#, c-format
msgid ""
"<schema id='%s' list-of='%s'> extends <schema id='%s' list-of='%s'> but '%s' "
"does not extend '%s'"
msgstr ""
"<սխեմայի id='%s' list-of='%s'> ընդլայնում է <սխեմայի id='%s' list-of='%s'> "
"բայց '%s' չի ընդլայնում '%s'"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1163
#, c-format
msgid "a path, if given, must begin and end with a slash"
msgstr "ճանապարհը, եթե տրված է, պետք է սկսվի և ավարտվի թեք գծով"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1170
#, c-format
msgid "the path of a list must end with ':/'"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1196
#, c-format
msgid "<%s id='%s'> already specified"
msgstr "<%s id='%s'> արդեն սահմանված է"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1416
#, c-format
msgid "Element <%s> not allowed inside <%s>"
msgstr "<%s> տարրըը չի թույլատրվում <%s> -ի ներսում"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1420
#, c-format
msgid "Element <%s> not allowed at toplevel"
msgstr "<%s> տարրը չի թույլատրվում վերին մակարդակում"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1511
#, c-format
msgid "text may not appear inside <%s>"
msgstr "տեքստը կարող է չհանդիպել <%s> -ի ներսում"
#. Translators: Do not translate "--strict".
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1696 ../gio/glib-compile-schemas.c:1767
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1843
#, c-format
msgid "--strict was specified; exiting.\n"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1704
#, c-format
msgid "This entire file has been ignored.\n"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1763
#, c-format
msgid "Ignoring this file.\n"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1803
#, c-format
msgid "No such key '%s' in schema '%s' as specified in override file '%s'"
msgstr ""
"Գոյություն չունի '%s' բանալի '%s' սխեմայում, ինչպես սահմանված է նորից "
"վերագրվող '%s' ֆայլում"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1809 ../gio/glib-compile-schemas.c:1867
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1895
#, c-format
msgid "; ignoring override for this key.\n"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1813 ../gio/glib-compile-schemas.c:1871
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1899
#, c-format
msgid " and --strict was specified; exiting.\n"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1829
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"error parsing key '%s' in schema '%s' as specified in override file '%s': "
"%s. "
msgstr ""
"Գոյություն չունի '%s' բանալի '%s' սխեմայում, ինչպես սահմանված է նորից "
"վերագրվող '%s' ֆայլում"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1839
#, c-format
msgid "Ignoring override for this key.\n"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1857
#, c-format
msgid ""
"override for key '%s' in schema '%s' in override file '%s' is out of the "
"range given in the schema"
msgstr ""
"վերագրելու համար '%s' բանալին '%s' սխեմայում '%s' վերագրվող ֆայլում "
"սխեմայում տրված սահմաններից դուրս է"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1885
#, c-format
msgid ""
"override for key '%s' in schema '%s' in override file '%s' is not in the "
"list of valid choices"
msgstr ""
"վերագրելու համար '%s' բանալին '%s' սխեմայում '%s' վերագրվող ֆայլում վավեր "
"ընտրությունների ցուցակում չէ"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1939
msgid "where to store the gschemas.compiled file"
msgstr "Որտեղ տեղավորել gschemas.compiled ֆայլը"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1939 ../gio/glib-compile-schemas.c:1970
msgid "DIRECTORY"
msgstr "Պանակ"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1940
msgid "Abort on any errors in schemas"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1941
msgid "Do not write the gschema.compiled file"
msgstr "Չգրել gschemas.compiled ֆայլը"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1942
msgid "This option will be removed soon."
msgstr "Այս ընտրանքը շուտով կհեռացվի"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1943
msgid "Do not enforce key name restrictions"
msgstr "Չպարտադրել բանալու անվան սահմանապակումները"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1973
msgid ""
"Compile all GSettings schema files into a schema cache.\n"
"Schema files are required to have the extension .gschema.xml,\n"
"and the cache file is called gschemas.compiled."
msgstr ""
"Կազմարկել բոլոր GSettings schema ֆայլերը schema cache-ում։\n"
"Schema ֆայլերը պետք է ունենան .gschema.xml ընդլայնում,\n"
"և cache ֆայլը կոչվում է gschemas.compiled։"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1989
#, c-format
msgid "You should give exactly one directory name\n"
msgstr "Պետք է նշել ճիշտ մեկ պանակի անուն\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2028
#, c-format
msgid "No schema files found: "
msgstr "schema ֆայլ չի գտնվել․"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2031
#, c-format
msgid "doing nothing.\n"
msgstr "ոչինչ չանել։\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2034
#, c-format
msgid "removed existing output file.\n"
msgstr "հեռացվել է գոյություն ունեցող ելքային ֆայլը։\n"
#: ../gio/glocaldirectorymonitor.c:287
msgid "Unable to find default local directory monitor type"
msgstr "Չի հաջողվում լռելյայն տեղային պանակների համար գտնել ցուցարկչի տիպը"
#: ../gio/glocalfile.c:571 ../gio/win32/gwinhttpfile.c:422
#, c-format
msgid "Invalid filename %s"
msgstr "Ֆայլի %s անունը անվավեր է"
#: ../gio/glocalfile.c:948
#, c-format
msgid "Error getting filesystem info: %s"
msgstr "Սխալ՝ ֆայլային համակրգի մասին տեղեկատվություն ստանալիս․ %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1097
msgid "Can't rename root directory"
msgstr "Չի հաջողվում վերանվանել root պանակը"
#: ../gio/glocalfile.c:1117 ../gio/glocalfile.c:1143
#, c-format
msgid "Error renaming file: %s"
msgstr "Ֆայլը անվանափոխելու սխալ․ %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1126
#, fuzzy
msgid "Can't rename file, filename already exists"
msgstr "Չի հաջողվում վերանվանել ֆայլը, ֆայլի անունն արդեն գոյություն ունի"
#: ../gio/glocalfile.c:1139 ../gio/glocalfile.c:2129 ../gio/glocalfile.c:2158
#: ../gio/glocalfile.c:2318 ../gio/glocalfileoutputstream.c:571
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:624 ../gio/glocalfileoutputstream.c:669
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1157
msgid "Invalid filename"
msgstr "Անվավեր ֆայլի անունը"
#: ../gio/glocalfile.c:1300
#, c-format
msgid "Error opening file: %s"
msgstr "Ֆայլ բացելու սխալ․ %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1316
msgid "Can't open directory"
msgstr "Չի ստացվում բացել պանակ"
#: ../gio/glocalfile.c:1441
#, c-format
msgid "Error removing file: %s"
msgstr "Ֆայլ ջնջելու սխալ․ %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1808
#, c-format
msgid "Error trashing file: %s"
msgstr "Ֆայլը աղբամանի մեջ ուղարկելու սխալ․ %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1831
#, c-format
msgid "Unable to create trash dir %s: %s"
msgstr "Չի հաջողվել ստեղծել '%s' աղբաման պանակ․ %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1852
msgid "Unable to find toplevel directory for trash"
msgstr "Չի հաջողվել գտնել վերին մակարդակի պանակ աղբամանի համար"
#: ../gio/glocalfile.c:1931 ../gio/glocalfile.c:1951
msgid "Unable to find or create trash directory"
msgstr " Չի հաջողվել գտնել կամ ստեղծել աղբաման պանակը"
#: ../gio/glocalfile.c:1985
#, c-format
msgid "Unable to create trashing info file: %s"
msgstr "Չի հաջողվել ստեղծել ինֆորմացիա աղբամանում գտնվող ֆայլի մասին․ %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2014 ../gio/glocalfile.c:2019 ../gio/glocalfile.c:2099
#: ../gio/glocalfile.c:2106
#, c-format
msgid "Unable to trash file: %s"
msgstr "Չի հաջողվել ուղարկել ֆայլը աղբամանի մեջ․ %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2133
#, c-format
msgid "Error creating directory: %s"
msgstr "Պանակ ստեղծելու սխալ․ %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2162
#, c-format
msgid "Filesystem does not support symbolic links"
msgstr "Ֆայլային համակարգը չի ապահովում սիմվոլիկ հղումներ"
#: ../gio/glocalfile.c:2166
#, c-format
msgid "Error making symbolic link: %s"
msgstr "Սիմվոլիկ հղում ստեղծելու սխալ․ %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2228 ../gio/glocalfile.c:2322
#, c-format
msgid "Error moving file: %s"
msgstr "Ֆայլի տեղափոխման սխալ․ %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2251
msgid "Can't move directory over directory"
msgstr "Հնարավոր չէ տեղափոխել պանակը պանակի վրայով"
#: ../gio/glocalfile.c:2278 ../gio/glocalfileoutputstream.c:955
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:969 ../gio/glocalfileoutputstream.c:984
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1000 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1014
msgid "Backup file creation failed"
msgstr "Չի հաջողվել ստեղծել պահուստային ֆայլ"
#: ../gio/glocalfile.c:2297
#, c-format
msgid "Error removing target file: %s"
msgstr "Նպատակակետի ֆայլը հեռացնելու սխալ․ %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2311
msgid "Move between mounts not supported"
msgstr "Տեղադրումների կետերի միջև տեղափոխությունը չի աջակցվում"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:719
msgid "Attribute value must be non-NULL"
msgstr "Ատրիբուտի անունը չպետք է լինի NULL"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:726
msgid "Invalid attribute type (string expected)"
msgstr "Ատրիբուտի անվավեր անուն (սպասվում է տող)"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:733
msgid "Invalid extended attribute name"
msgstr "Ընդլայնված ատրիբուտի անվավեր անուն"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:773
#, c-format
msgid "Error setting extended attribute '%s': %s"
msgstr "'%s' ընդլայնված ատրիբուտը սահմանելու սխալ․ %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1482 ../gio/glocalfileoutputstream.c:833
#, c-format
msgid "Error stating file '%s': %s"
msgstr "'%s' ֆայլի մասին տեղեկություններ ստանալիս առաջացած սխալ․ %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1566
msgid " (invalid encoding)"
msgstr "(անվավեր կոդավորում)"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1768
#, c-format
msgid "Error stating file descriptor: %s"
msgstr "Ֆայլի դեսկրիպտորը ստանալիս առաջացած սխալ․ %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1813
msgid "Invalid attribute type (uint32 expected)"
msgstr "Ատրիբուտի անվավեր տեսակ (սպասվում է uint32)"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1831
msgid "Invalid attribute type (uint64 expected)"
msgstr "Ատրիբուտի անվավեր տեսակ (սպասվում է uint64)"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1850 ../gio/glocalfileinfo.c:1869
msgid "Invalid attribute type (byte string expected)"
msgstr "Ատրիբուտի անվավեր տեսակ (սպասվում է byte տող)"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1904
msgid "Cannot set permissions on symlinks"
msgstr "Չհաջողվեց սահմանել արտոնություններ սիմվոլիկ հղման համար․ %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1920
#, c-format
msgid "Error setting permissions: %s"
msgstr "Արտոնություններ սահմանելու սխալ․ %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1971
#, c-format
msgid "Error setting owner: %s"
msgstr "Սխալ սեփականատեր սահմանելիս․ %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1994
msgid "symlink must be non-NULL"
msgstr "Սիմվոլիկ հղումը պետք է լինի ոչ NULL"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2004 ../gio/glocalfileinfo.c:2023
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2034
#, c-format
msgid "Error setting symlink: %s"
msgstr "Սխալ սիմվոլիկ հղում սահմանելիս․ %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2013
msgid "Error setting symlink: file is not a symlink"
msgstr "Չի հաջողվել ստեղծել սիմվոլիկ հղում․ ֆայլը սիմվոլիկ հղում չէ"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2139
#, c-format
msgid "Error setting modification or access time: %s"
msgstr ""
"Սխալ՝ առաջացած փոփություններ կամ հասանելիության ժամանակը սահմանելիս․ %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2162
msgid "SELinux context must be non-NULL"
msgstr "SELinux կոնտեքստը պետք է լինի ոչ NULL"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2177
#, c-format
msgid "Error setting SELinux context: %s"
msgstr "SELinux կոնտեքստի սահմանման սխալ․ %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2184
msgid "SELinux is not enabled on this system"
msgstr "SELinux հասանելի չէ այս համակարգում"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2276
#, c-format
msgid "Setting attribute %s not supported"
msgstr "%s ատրիբուտի սահմանումը չի ապահովվում"
#: ../gio/glocalfileinputstream.c:185 ../gio/glocalfileoutputstream.c:722
#, c-format
msgid "Error reading from file: %s"
msgstr "Ֆայլից կարդալու սխալ․ %s"
#: ../gio/glocalfileinputstream.c:216 ../gio/glocalfileinputstream.c:228
#: ../gio/glocalfileinputstream.c:340 ../gio/glocalfileoutputstream.c:470
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1032
#, c-format
msgid "Error seeking in file: %s"
msgstr "Ֆայլի վրայով անցնելու սխալ․ %s"
#: ../gio/glocalfileinputstream.c:261 ../gio/glocalfileoutputstream.c:256
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:351
#, c-format
msgid "Error closing file: %s"
msgstr "Ֆայլը փակելու սխալ․ %s"
#: ../gio/glocalfilemonitor.c:212
msgid "Unable to find default local file monitor type"
msgstr "Չի հաջողվել գտնել լռելյայն տեղային ֆայլերի մոնիտորի տիպը "
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:202 ../gio/glocalfileoutputstream.c:235
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:743
#, c-format
msgid "Error writing to file: %s"
msgstr "Ֆայլում գրելու սխալ․ %s"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:283
#, c-format
msgid "Error removing old backup link: %s"
msgstr "Չի հաջողվել ջնջել հին պահուստային ֆայլերը․ %s"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:297 ../gio/glocalfileoutputstream.c:310
#, c-format
msgid "Error creating backup copy: %s"
msgstr "Պահեստային կրկնօրինակ ստեղծելիս առաջացած սխալ․ %s"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:328
#, c-format
msgid "Error renaming temporary file: %s"
msgstr "Ժամանակավոր ֆայլն անվանափոխելու սխալ․ %s"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:516 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1083
#, c-format
msgid "Error truncating file: %s"
msgstr "Ֆայլը կտրելու սխալ․ %s"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:577 ../gio/glocalfileoutputstream.c:630
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:675 ../gio/glocalfileoutputstream.c:815
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1064 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1163
#, c-format
msgid "Error opening file '%s': %s"
msgstr "'%s' Ֆայլը բացելու սխալ․ %s"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:846
msgid "Target file is a directory"
msgstr "Նպատակակետի ֆայլը պանակ է"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:851
msgid "Target file is not a regular file"
msgstr "Նպատակակետի ֆայլը կանոնավոր ֆայլ չէ"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:863
msgid "The file was externally modified"
msgstr "Ֆայլը արտաքինից փոփոխվել է"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1048
#, c-format
msgid "Error removing old file: %s"
msgstr "Հին ֆայլը ջնջելու սխալ․ %s"
#: ../gio/gmemoryinputstream.c:486 ../gio/gmemoryoutputstream.c:746
msgid "Invalid GSeekType supplied"
msgstr "Փոխանցված է անվավեր GSeekType"
#: ../gio/gmemoryinputstream.c:496
msgid "Invalid seek request"
msgstr "Չի կարելի վնասել GMemoryInputStream-ը"
#: ../gio/gmemoryinputstream.c:520
msgid "Cannot truncate GMemoryInputStream"
msgstr "Չի կարելի վնասել GMemoryInputStream-ը"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:496
msgid "Memory output stream not resizable"
msgstr "Ելքային հոսքի չափը հիշողության մեջ փոփոխելի չէ"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:512
msgid "Failed to resize memory output stream"
msgstr "Չի հաջողվել փոփոխել ելքային հոսքի չափը հիշողության մեջ"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:600
msgid ""
"Amount of memory required to process the write is larger than available "
"address space"
msgstr ""
"Գրելու համար պահանջվող հիշողության չափը ավելի մեծ է քան հասանելի հասցեների "
"տիրույթը"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:756
msgid "Requested seek before the beginning of the stream"
msgstr "Պահանջվել է տեղափոխում հոսքը սկսվելուց առաջ"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:765
msgid "Requested seek beyond the end of the stream"
msgstr "Պահանջվել է տեղափոխում հոսքի ավարտին"
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement unmount.
#: ../gio/gmount.c:363
msgid "mount doesn't implement \"unmount\""
msgstr "Տեղադրումը չի իրականացրել \"ապամոնտաժումը\""
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement eject.
#: ../gio/gmount.c:442
msgid "mount doesn't implement \"eject\""
msgstr "Տեղադրւմը չի իրականացրել \"դուրս հանելը \""
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement any of unmount or unmount_with_operation.
#: ../gio/gmount.c:523
msgid "mount doesn't implement \"unmount\" or \"unmount_with_operation\""
msgstr ""
"Տեղադրւմը չի իրականացրել \"ապամոնտաժումը\" կամ \"ապամոնտաժում գործողությամբ"
"\""
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
#: ../gio/gmount.c:611
msgid "mount doesn't implement \"eject\" or \"eject_with_operation\""
msgstr ""
"Տեղադրւմը չի իրականացրել \"դուրս հանել\" կամ \"դուրս հանել գոծողությամբ\""
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement remount.
#: ../gio/gmount.c:701
msgid "mount doesn't implement \"remount\""
msgstr "Տեղադրւմը չի իրականացրել \"վերամոնտաժումը\""
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement content type guessing.
#: ../gio/gmount.c:785
msgid "mount doesn't implement content type guessing"
msgstr "Տեղադրւմը չի իրականացնում պարունակության տիպի որոշումը"
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement content type guessing.
#: ../gio/gmount.c:874
msgid "mount doesn't implement synchronous content type guessing"
msgstr "Տեղադրումը չի իրականացնում պարունակության տիպի սինխրոն որոշումը "
#: ../gio/gnetworkaddress.c:322
#, c-format
msgid "Hostname '%s' contains '[' but not ']'"
msgstr "'%s' Hostname-ը պարունակում է '[' բայց ոչ ']' "
#: ../gio/goutputstream.c:207 ../gio/goutputstream.c:411
msgid "Output stream doesn't implement write"
msgstr "Ելքային հոսքը չի իրականացնում գրելը"
#: ../gio/goutputstream.c:372 ../gio/goutputstream.c:855
msgid "Source stream is already closed"
msgstr "Սկզբնական հոսքը արդեն փակ է"
#: ../gio/gresolver.c:779
#, c-format
msgid "Error resolving '%s': %s"
msgstr "'%s' - ի լուծման սխալ․ %s"
#: ../gio/gresolver.c:829
#, c-format
msgid "Error reverse-resolving '%s': %s"
msgstr "'%s' - ի հակադարձ լուծման սխալ․ %s"
#: ../gio/gresolver.c:864 ../gio/gresolver.c:943
#, c-format
msgid "No service record for '%s'"
msgstr "Գոյություն չունի ծառայողական գրառում '%s' -ի համար"
#: ../gio/gresolver.c:869 ../gio/gresolver.c:948
#, c-format
msgid "Temporarily unable to resolve '%s'"
msgstr "Ժամանակավորապես հնարավոր չէ լուծել '%s'"
#: ../gio/gresolver.c:874 ../gio/gresolver.c:953
#, c-format
msgid "Error resolving '%s'"
msgstr "Լուծման սխալ․ %s"
#: ../gio/gsettings-tool.c:60
#, c-format
msgid "Schema '%s' is not relocatable (path must not be specified)\n"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:65 ../gio/gsettings-tool.c:82
#, fuzzy, c-format
msgid "No such schema '%s'\n"
msgstr "Գոյություն չունի '%s' ինտերֆեյս"
#: ../gio/gsettings-tool.c:77
#, c-format
msgid "Schema '%s' is relocatable (path must be specified)\n"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:92
#, c-format
msgid "Empty path given.\n"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:98
#, fuzzy, c-format
msgid "Path must begin with a slash (/)\n"
msgstr "ճանապարհը, եթե տրված է, պետք է սկսվի և ավարտվի թեք գծով"
#: ../gio/gsettings-tool.c:104
#, fuzzy, c-format
msgid "Path must end with a slash (/)\n"
msgstr "ճանապարհը, եթե տրված է, պետք է սկսվի և ավարտվի թեք գծով"
#: ../gio/gsettings-tool.c:110
#, c-format
msgid "Path must not contain two adjacent slashes (//)\n"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:131
#, fuzzy, c-format
msgid "No such key '%s'\n"
msgstr "'%s' հատկությունը գոյություն չունի "
#: ../gio/gsettings-tool.c:504
#, c-format
msgid "The provided value is outside of the valid range\n"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:533
#, fuzzy
msgid "Print help"
msgstr "Տպել XML"
#: ../gio/gsettings-tool.c:539
msgid "List the installed (non-relocatable) schemas"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:545
msgid "List the installed relocatable schemas"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:551
msgid "List the keys in SCHEMA"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:552 ../gio/gsettings-tool.c:558
#: ../gio/gsettings-tool.c:595
msgid "SCHEMA[:PATH]"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:557
msgid "List the children of SCHEMA"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:563
msgid ""
"List keys and values, recursively\n"
"If no SCHEMA is given, list all keys\n"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:565
msgid "[SCHEMA[:PATH]]"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:570
msgid "Get the value of KEY"
msgstr "Ստանալ բանալու արժեքը"
#: ../gio/gsettings-tool.c:571 ../gio/gsettings-tool.c:577
#: ../gio/gsettings-tool.c:589 ../gio/gsettings-tool.c:601
#, fuzzy
msgid "SCHEMA[:PATH] KEY"
msgstr "SCHEMA-Ի ԲԱՆԱԼԻ"
#: ../gio/gsettings-tool.c:576
msgid "Query the range of valid values for KEY"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:582
#, fuzzy
msgid "Set the value of KEY to VALUE"
msgstr "Տեղադրել ԲԱՆԱԼՈՒ արժեքը"
#: ../gio/gsettings-tool.c:583
#, fuzzy
msgid "SCHEMA[:PATH] KEY VALUE"
msgstr "ՍԽԵՄԱՅԻ ԲԱՆԱԼՈՒ ԱՐԺԵՔ"
#: ../gio/gsettings-tool.c:588
#, fuzzy
msgid "Reset KEY to its default value"
msgstr "Սահմանում է ԲԱՆԱԼԻՆ իր լռելյայն արժեքով"
#: ../gio/gsettings-tool.c:594
msgid "Reset all keys in SCHEMA to their defaults"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:600
#, fuzzy
msgid "Check if KEY is writable"
msgstr "Պարզել արդյոք ԲԱՆԱԼԻՆ գրվող է"
#: ../gio/gsettings-tool.c:606
msgid ""
"Monitor KEY for changes.\n"
"If no KEY is specified, monitor all keys in SCHEMA.\n"
"Use ^C to stop monitoring.\n"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:609
#, fuzzy
msgid "SCHEMA[:PATH] [KEY]"
msgstr "SCHEMA-Ի ԲԱՆԱԼԻ"
#: ../gio/gsettings-tool.c:613
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Unknown command %s\n"
"\n"
msgstr "Անհայտ հրաման '%s'\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:621
msgid ""
"Usage:\n"
" gsettings COMMAND [ARGS...]\n"
"\n"
"Commands:\n"
" help Show this information\n"
" list-schemas List installed schemas\n"
" list-relocatable-schemas List relocatable schemas\n"
" list-keys List keys in a schema\n"
" list-children List children of a schema\n"
" list-recursively List keys and values, recursively\n"
" range Queries the range of a key\n"
" get Get the value of a key\n"
" set Set the value of a key\n"
" reset Reset the value of a key\n"
" reset-recursively Reset all values in a given schema\n"
" writable Check if a key is writable\n"
" monitor Watch for changes\n"
"\n"
"Use 'gsettings help COMMAND' to get detailed help.\n"
"\n"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:643
#, c-format
msgid ""
"Usage:\n"
" gsettings %s %s\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:648
msgid "Arguments:\n"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:652
msgid " COMMAND The (optional) command to explain\n"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:656
#, fuzzy
msgid ""
" SCHEMA The name of the schema\n"
" PATH The path, for relocatable schemas\n"
msgstr ""
"Արգումենտներ․\n"
" ՍԽԵՄԱ Սխեմայի id\n"
" ԲԱՆԱԼԻ Բանալու անուն\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:661
msgid " KEY The (optional) key within the schema\n"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:665
msgid " KEY The key within the schema\n"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:669
msgid " VALUE The value to set\n"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:766
#, c-format
msgid "Empty schema name given\n"
msgstr ""
#: ../gio/gsocket.c:275
msgid "Invalid socket, not initialized"
msgstr "Անվավեր սոկետ, սկզբնարժեքավորված չէ"
#: ../gio/gsocket.c:282
#, c-format
msgid "Invalid socket, initialization failed due to: %s"
msgstr "Անվավեր սոկետ, սկզբնարժեքավորումը չի իրականացվել հետևյալ պատճառով․ %s"
#: ../gio/gsocket.c:290
msgid "Socket is already closed"
msgstr "Սոկետը արդեն փակ է"
#: ../gio/gsocket.c:298 ../gio/gsocket.c:2798 ../gio/gsocket.c:2842
msgid "Socket I/O timed out"
msgstr "I/O սոկետի ժամանակը լրացել է"
#: ../gio/gsocket.c:464
#, c-format
msgid "creating GSocket from fd: %s"
msgstr "Ստեղծել GSocket fd-ից․ %s"
#: ../gio/gsocket.c:498 ../gio/gsocket.c:514
#, c-format
msgid "Unable to create socket: %s"
msgstr "Չի հաջողվել ստեղծել սոկետ․ %s"
#: ../gio/gsocket.c:498
msgid "Unknown protocol was specified"
msgstr "Նշված է անհայտ պրոտոկոլ"
#: ../gio/gsocket.c:1268