blob: 91c96a9df48d602208f2f32ef510d678859b9481 [file] [log] [blame]
\setVersion{@VERSION@}
\sloppy
\newcommand{\Lt}{\symbol{"3C}}
\newcommand{\Gt}{\symbol{"3E}}
\newcommand{\Type}[1]{\File{#1}} % see libunwind.trans
\newcommand{\Func}[1]{\Prog{#1}} % see libunwind.trans
\newcommand{\Var}[1]{\Prog{#1}} % see libunwind.trans
\newcommand{\Const}[1]{\File{#1}} % see libunwind.trans
\newcommand{\SeeAlso}[2]{\File{#1}} % see libunwind.trans