blob: 53ea0c72f277e3949a90b0952884c79560ded9e6 [file] [log] [blame]
-device xc5vfx70tff1136-1 data/system.ucf 7 0