blob: b8fbf7ab12dcd8ddb800d350f69cde784479095e [file] [log] [blame]
-device xc5vfx70tff1136-1 data/system.ucf 0