blob: d10ed42e91c815579d7ac1b5125adc50be0e42b9 [file] [log] [blame]
echo shown
echo test `echo 'aa`
echo not shown