blob: ad95b7c04bccf61626dc0713077e255e61f53e45 [file] [log] [blame]
/*
*******************************************************************************
* Copyright (C) 2003-2009, International Business Machines Corporation and *
* others. All Rights Reserved. *
*******************************************************************************
*
* File JAPANCAL.CPP
*
* Modification History:
* 05/16/2003 srl copied from buddhcal.cpp
*
*/
#include "unicode/utypes.h"
#if !UCONFIG_NO_FORMATTING
#include "japancal.h"
#include "unicode/gregocal.h"
#include "umutex.h"
#include "uassert.h"
//#define U_DEBUG_JCAL
#ifdef U_DEBUG_JCAL
#include <stdio.h>
#endif
U_NAMESPACE_BEGIN
UOBJECT_DEFINE_RTTI_IMPLEMENTATION(JapaneseCalendar)
// Gregorian date of each emperor's ascension
// Years are AD, months are 1-based.
static const struct {
int16_t year;
int8_t month;
int8_t day;
} kEraInfo[] = {
// Year Month Day
{ 645, 6, 19 }, // Taika 0
{ 650, 2, 15 }, // Hakuchi 1
{ 672, 1, 1 }, // Hakuho 2
{ 686, 7, 20 }, // Shucho 3
{ 701, 3, 21 }, // Taiho 4
{ 704, 5, 10 }, // Keiun 5
{ 708, 1, 11 }, // Wado 6
{ 715, 9, 2 }, // Reiki 7
{ 717, 11, 17 }, // Yoro 8
{ 724, 2, 4 }, // Jinki 9
{ 729, 8, 5 }, // Tempyo 10
{ 749, 4, 14 }, // Tempyo-kampo 11
{ 749, 7, 2 }, // Tempyo-shoho 12
{ 757, 8, 18 }, // Tempyo-hoji 13
{ 765, 1, 7 }, // Tempho-jingo 14
{ 767, 8, 16 }, // Jingo-keiun 15
{ 770, 10, 1 }, // Hoki 16
{ 781, 1, 1 }, // Ten-o 17
{ 782, 8, 19 }, // Enryaku 18
{ 806, 5, 18 }, // Daido 19
{ 810, 9, 19 }, // Konin 20
{ 824, 1, 5 }, // Tencho
{ 834, 1, 3 }, // Showa
{ 848, 6, 13 }, // Kajo
{ 851, 4, 28 }, // Ninju
{ 854, 11, 30 }, // Saiko
{ 857, 2, 21 }, // Tennan
{ 859, 4, 15 }, // Jogan
{ 877, 4, 16 }, // Genkei
{ 885, 2, 21 }, // Ninna
{ 889, 4, 27 }, // Kampyo 30
{ 898, 4, 26 }, // Shotai
{ 901, 7, 15 }, // Engi
{ 923, 4, 11 }, // Encho
{ 931, 4, 26 }, // Shohei
{ 938, 5, 22 }, // Tengyo
{ 947, 4, 22 }, // Tenryaku
{ 957, 10, 27 }, // Tentoku
{ 961, 2, 16 }, // Owa
{ 964, 7, 10 }, // Koho
{ 968, 8, 13 }, // Anna 40
{ 970, 3, 25 }, // Tenroku
{ 973, 12, 20 }, // Ten-en
{ 976, 7, 13 }, // Jogen
{ 978, 11, 29 }, // Tengen
{ 983, 4, 15 }, // Eikan
{ 985, 4, 27 }, // Kanna
{ 987, 4, 5 }, // Ei-en
{ 989, 8, 8 }, // Eiso
{ 990, 11, 7 }, // Shoryaku
{ 995, 2, 22 }, // Chotoku 50
{ 999, 1, 13 }, // Choho
{ 1004, 7, 20 }, // Kanko
{ 1012, 12, 25 }, // Chowa
{ 1017, 4, 23 }, // Kannin
{ 1021, 2, 2 }, // Jian
{ 1024, 7, 13 }, // Manju
{ 1028, 7, 25 }, // Chogen
{ 1037, 4, 21 }, // Choryaku
{ 1040, 11, 10 }, // Chokyu
{ 1044, 11, 24 }, // Kantoku 60
{ 1046, 4, 14 }, // Eisho
{ 1053, 1, 11 }, // Tengi
{ 1058, 8, 29 }, // Kohei
{ 1065, 8, 2 }, // Jiryaku
{ 1069, 4, 13 }, // Enkyu
{ 1074, 8, 23 }, // Shoho
{ 1077, 11, 17 }, // Shoryaku
{ 1081, 2, 10 }, // Eiho
{ 1084, 2, 7 }, // Otoku
{ 1087, 4, 7 }, // Kanji 70
{ 1094, 12, 15 }, // Kaho
{ 1096, 12, 17 }, // Eicho
{ 1097, 11, 21 }, // Shotoku
{ 1099, 8, 28 }, // Kowa
{ 1104, 2, 10 }, // Choji
{ 1106, 4, 9 }, // Kasho
{ 1108, 8, 3 }, // Tennin
{ 1110, 7, 13 }, // Ten-ei
{ 1113, 7, 13 }, // Eikyu
{ 1118, 4, 3 }, // Gen-ei 80
{ 1120, 4, 10 }, // Hoan
{ 1124, 4, 3 }, // Tenji
{ 1126, 1, 22 }, // Daiji
{ 1131, 1, 29 }, // Tensho
{ 1132, 8, 11 }, // Chosho
{ 1135, 4, 27 }, // Hoen
{ 1141, 7, 10 }, // Eiji
{ 1142, 4, 28 }, // Koji
{ 1144, 2, 23 }, // Tenyo
{ 1145, 7, 22 }, // Kyuan 90
{ 1151, 1, 26 }, // Ninpei
{ 1154, 10, 28 }, // Kyuju
{ 1156, 4, 27 }, // Hogen
{ 1159, 4, 20 }, // Heiji
{ 1160, 1, 10 }, // Eiryaku
{ 1161, 9, 4 }, // Oho
{ 1163, 3, 29 }, // Chokan
{ 1165, 6, 5 }, // Eiman
{ 1166, 8, 27 }, // Nin-an
{ 1169, 4, 8 }, // Kao 100
{ 1171, 4, 21 }, // Shoan
{ 1175, 7, 28 }, // Angen
{ 1177, 8, 4 }, // Jisho
{ 1181, 7, 14 }, // Yowa
{ 1182, 5, 27 }, // Juei
{ 1184, 4, 16 }, // Genryuku
{ 1185, 8, 14 }, // Bunji
{ 1190, 4, 11 }, // Kenkyu
{ 1199, 4, 27 }, // Shoji
{ 1201, 2, 13 }, // Kennin 110
{ 1204, 2, 20 }, // Genkyu
{ 1206, 4, 27 }, // Ken-ei
{ 1207, 10, 25 }, // Shogen
{ 1211, 3, 9 }, // Kenryaku
{ 1213, 12, 6 }, // Kenpo
{ 1219, 4, 12 }, // Shokyu
{ 1222, 4, 13 }, // Joo
{ 1224, 11, 20 }, // Gennin
{ 1225, 4, 20 }, // Karoku
{ 1227, 12, 10 }, // Antei 120
{ 1229, 3, 5 }, // Kanki
{ 1232, 4, 2 }, // Joei
{ 1233, 4, 15 }, // Tempuku
{ 1234, 11, 5 }, // Bunryaku
{ 1235, 9, 19 }, // Katei
{ 1238, 11, 23 }, // Ryakunin
{ 1239, 2, 7 }, // En-o
{ 1240, 7, 16 }, // Ninji
{ 1243, 2, 26 }, // Kangen
{ 1247, 2, 28 }, // Hoji 130
{ 1249, 3, 18 }, // Kencho
{ 1256, 10, 5 }, // Kogen
{ 1257, 3, 14 }, // Shoka
{ 1259, 3, 26 }, // Shogen
{ 1260, 4, 13 }, // Bun-o
{ 1261, 2, 20 }, // Kocho
{ 1264, 2, 28 }, // Bun-ei
{ 1275, 4, 25 }, // Kenji
{ 1278, 2, 29 }, // Koan
{ 1288, 4, 28 }, // Shoo 140
{ 1293, 8, 55 }, // Einin
{ 1299, 4, 25 }, // Shoan
{ 1302, 11, 21 }, // Kengen
{ 1303, 8, 5 }, // Kagen
{ 1306, 12, 14 }, // Tokuji
{ 1308, 10, 9 }, // Enkei
{ 1311, 4, 28 }, // Ocho
{ 1312, 3, 20 }, // Showa
{ 1317, 2, 3 }, // Bunpo
{ 1319, 4, 28 }, // Geno 150
{ 1321, 2, 23 }, // Genkyo
{ 1324, 12, 9 }, // Shochu
{ 1326, 4, 26 }, // Kareki
{ 1329, 8, 29 }, // Gentoku
{ 1331, 8, 9 }, // Genko
{ 1334, 1, 29 }, // Kemmu
{ 1336, 2, 29 }, // Engen
{ 1340, 4, 28 }, // Kokoku
{ 1346, 12, 8 }, // Shohei
{ 1370, 7, 24 }, // Kentoku 160
{ 1372, 4, 1 }, // Bunch\u0169
{ 1375, 5, 27 }, // Tenju
{ 1379, 3, 22 }, // Koryaku
{ 1381, 2, 10 }, // Kowa
{ 1384, 4, 28 }, // Gench\u0169
{ 1384, 2, 27 }, // Meitoku
{ 1387, 8, 23 }, // Kakei
{ 1389, 2, 9 }, // Koo
{ 1390, 3, 26 }, // Meitoku
{ 1394, 7, 5 }, // Oei 170
{ 1428, 4, 27 }, // Shocho
{ 1429, 9, 5 }, // Eikyo
{ 1441, 2, 17 }, // Kakitsu
{ 1444, 2, 5 }, // Bun-an
{ 1449, 7, 28 }, // Hotoku
{ 1452, 7, 25 }, // Kyotoku
{ 1455, 7, 25 }, // Kosho
{ 1457, 9, 28 }, // Choroku
{ 1460, 12, 21 }, // Kansho
{ 1466, 2, 28 }, // Bunsho 180
{ 1467, 3, 3 }, // Onin
{ 1469, 4, 28 }, // Bunmei
{ 1487, 7, 29 }, // Chokyo
{ 1489, 8, 21 }, // Entoku
{ 1492, 7, 19 }, // Meio
{ 1501, 2, 29 }, // Bunki
{ 1504, 2, 30 }, // Eisho
{ 1521, 8, 23 }, // Taiei
{ 1528, 8, 20 }, // Kyoroku
{ 1532, 7, 29 }, // Tenmon 190
{ 1555, 10, 23 }, // Koji
{ 1558, 2, 28 }, // Eiroku
{ 1570, 4, 23 }, // Genki
{ 1573, 7, 28 }, // Tensho
{ 1592, 12, 8 }, // Bunroku
{ 1596, 10, 27 }, // Keicho
{ 1615, 7, 13 }, // Genwa
{ 1624, 2, 30 }, // Kan-ei
{ 1644, 12, 16 }, // Shoho
{ 1648, 2, 15 }, // Keian 200
{ 1652, 9, 18 }, // Shoo
{ 1655, 4, 13 }, // Meiryaku
{ 1658, 7, 23 }, // Manji
{ 1661, 4, 25 }, // Kanbun
{ 1673, 9, 21 }, // Enpo
{ 1681, 9, 29 }, // Tenwa
{ 1684, 2, 21 }, // Jokyo
{ 1688, 9, 30 }, // Genroku
{ 1704, 3, 13 }, // Hoei
{ 1711, 4, 25 }, // Shotoku 210
{ 1716, 6, 22 }, // Kyoho
{ 1736, 4, 28 }, // Genbun
{ 1741, 2, 27 }, // Kanpo
{ 1744, 2, 21 }, // Enkyo
{ 1748, 7, 12 }, // Kan-en
{ 1751, 10, 27 }, // Horyaku
{ 1764, 6, 2 }, // Meiwa
{ 1772, 11, 16 }, // An-ei
{ 1781, 4, 2 }, // Tenmei
{ 1789, 1, 25 }, // Kansei 220
{ 1801, 2, 5 }, // Kyowa
{ 1804, 2, 11 }, // Bunka
{ 1818, 4, 22 }, // Bunsei
{ 1830, 12, 10 }, // Tenpo
{ 1844, 12, 2 }, // Koka
{ 1848, 2, 28 }, // Kaei
{ 1854, 11, 27 }, // Ansei
{ 1860, 3, 18 }, // Man-en
{ 1861, 2, 19 }, // Bunkyu
{ 1864, 2, 20 }, // Genji 230
{ 1865, 4, 7 }, // Keio 231
{ 1868, 9, 8 }, // Meiji 232
{ 1912, 7, 30 }, // Taisho 233
{ 1926, 12, 25 }, // Showa 234
{ 1989, 1, 8 } // Heisei 235
};
#define kEraCount (sizeof(kEraInfo)/sizeof(kEraInfo[0]))
/**
* The current era, for reference.
*/
static const int32_t kCurrentEra = (kEraCount-1); // int32_t to match the calendar field type
static const int32_t kGregorianEpoch = 1970; // used as the default value of EXTENDED_YEAR
/* Some platforms don't like to export constants, like old Palm OS and some z/OS configurations. */
uint32_t JapaneseCalendar::getCurrentEra() {
return kCurrentEra;
}
JapaneseCalendar::JapaneseCalendar(const Locale& aLocale, UErrorCode& success)
: GregorianCalendar(aLocale, success)
{
setTimeInMillis(getNow(), success); // Call this again now that the vtable is set up properly.
}
JapaneseCalendar::~JapaneseCalendar()
{
}
JapaneseCalendar::JapaneseCalendar(const JapaneseCalendar& source)
: GregorianCalendar(source)
{
}
JapaneseCalendar& JapaneseCalendar::operator= ( const JapaneseCalendar& right)
{
GregorianCalendar::operator=(right);
return *this;
}
Calendar* JapaneseCalendar::clone(void) const
{
return new JapaneseCalendar(*this);
}
const char *JapaneseCalendar::getType() const
{
return "japanese";
}
int32_t JapaneseCalendar::getDefaultMonthInYear(int32_t eyear)
{
int32_t era = internalGetEra();
// TODO do we assume we can trust 'era'? What if it is denormalized?
int32_t month = 0;
// Find out if we are at the edge of an era
if(eyear == kEraInfo[era].year) {
// Yes, we're in the first year of this era.
return kEraInfo[era].month-1;
}
return month;
}
int32_t JapaneseCalendar::getDefaultDayInMonth(int32_t eyear, int32_t month)
{
int32_t era = internalGetEra();
int32_t day = 1;
if(eyear == kEraInfo[era].year) {
if(month == (kEraInfo[era].month-1)) {
return kEraInfo[era].day;
}
}
return day;
}
int32_t JapaneseCalendar::internalGetEra() const
{
return internalGet(UCAL_ERA, kCurrentEra);
}
int32_t JapaneseCalendar::handleGetExtendedYear()
{
// EXTENDED_YEAR in JapaneseCalendar is a Gregorian year
// The default value of EXTENDED_YEAR is 1970 (Showa 45)
int32_t year;
if (newerField(UCAL_EXTENDED_YEAR, UCAL_YEAR) == UCAL_EXTENDED_YEAR &&
newerField(UCAL_EXTENDED_YEAR, UCAL_ERA) == UCAL_EXTENDED_YEAR) {
year = internalGet(UCAL_EXTENDED_YEAR, kGregorianEpoch);
} else {
// Subtract one because year starts at 1
year = internalGet(UCAL_YEAR) + kEraInfo[internalGetEra()].year - 1;
}
return year;
}
void JapaneseCalendar::handleComputeFields(int32_t julianDay, UErrorCode& status)
{
//Calendar::timeToFields(theTime, quick, status);
GregorianCalendar::handleComputeFields(julianDay, status);
int32_t year = internalGet(UCAL_EXTENDED_YEAR); // Gregorian year
int32_t low = 0;
// Short circuit for recent years. Most modern computations will
// occur in the current era and won't require the binary search.
// Note that if the year is == the current era year, then we use
// the binary search to handle the month/dom comparison.
#ifdef U_DEBUG_JCAL
fprintf(stderr, "== %d \n", year);
#endif
if (year > kEraInfo[kCurrentEra].year) {
low = kCurrentEra;
#ifdef U_DEBUG_JCAL
fprintf(stderr, " low=%d (special)\n", low);
#endif
} else {
// Binary search
int32_t high = kEraCount;
#ifdef U_DEBUG_JCAL
fprintf(stderr, " high=%d\n", high);
#endif
while (low < high - 1) {
int32_t i = (low + high) / 2;
int32_t diff = year - kEraInfo[i].year;
#ifdef U_DEBUG_JCAL
fprintf(stderr, " d=%d low=%d, high=%d. Considering %d:M%d D%d Y%d. { we are ?:M%d D%d Y%d }\n",
diff,low, high, i, kEraInfo[i].month-1, kEraInfo[i].day, kEraInfo[i].year, internalGet(UCAL_MONTH), internalGet(UCAL_DATE),year);
#endif
// If years are the same, then compare the months, and if those
// are the same, compare days of month. In the ERAS array
// months are 1-based for easier maintenance.
if (diff == 0) {
diff = internalGet(UCAL_MONTH) - (kEraInfo[i].month - 1);
#ifdef U_DEBUG_JCAL
fprintf(stderr, "diff now %d (M) = %d - %d - 1\n", diff, internalGet(UCAL_MONTH), kEraInfo[i].month);
#endif
if (diff == 0) {
diff = internalGet(UCAL_DATE) - kEraInfo[i].day;
#ifdef U_DEBUG_JCAL
fprintf(stderr, "diff now %d (D)\n", diff);
#endif
}
}
if (diff >= 0) {
low = i;
} else {
high = i;
}
#ifdef U_DEBUG_JCAL
fprintf(stderr, ". low=%d, high=%d, i=%d, diff=%d.. %d\n", low, high, i, diff, year);
#endif
}
}
#ifdef U_DEBUG_JCAL
fprintf(stderr, " low[era]=%d,.. %d\n", low, year);
#endif
// Now we've found the last era that starts before this date, so
// adjust the year to count from the start of that era. Note that
// all dates before the first era will fall into the first era by
// the algorithm.
internalSet(UCAL_ERA, low);
internalSet(UCAL_YEAR, year - kEraInfo[low].year + 1);
#ifdef U_DEBUG_JCAL
fprintf(stderr, " Set ERA=%d, year=%d\n", low, year-kEraInfo[low].year+1);
#endif
}
/*
Disable pivoting
*/
UBool JapaneseCalendar::haveDefaultCentury() const
{
return FALSE;
}
UDate JapaneseCalendar::defaultCenturyStart() const
{
return 0;// WRONG
}
int32_t JapaneseCalendar::defaultCenturyStartYear() const
{
return 0;
}
int32_t JapaneseCalendar::handleGetLimit(UCalendarDateFields field, ELimitType limitType) const
{
switch(field) {
case UCAL_ERA:
if (limitType == UCAL_LIMIT_MINIMUM || limitType == UCAL_LIMIT_GREATEST_MINIMUM) {
return 1;
}
return kCurrentEra;
case UCAL_YEAR:
{
switch (limitType) {
case UCAL_LIMIT_MINIMUM:
case UCAL_LIMIT_GREATEST_MINIMUM:
return 1;
case UCAL_LIMIT_LEAST_MAXIMUM:
return 1;
case UCAL_LIMIT_COUNT: //added to avoid warning
case UCAL_LIMIT_MAXIMUM:
return GregorianCalendar::handleGetLimit(UCAL_YEAR, UCAL_LIMIT_MAXIMUM) - kEraInfo[kCurrentEra].year;
default:
return 1; // Error condition, invalid limitType
}
}
default:
return GregorianCalendar::handleGetLimit(field,limitType);
}
}
int32_t JapaneseCalendar::getActualMaximum(UCalendarDateFields field, UErrorCode& status) const {
if (field == UCAL_YEAR) {
int32_t era = get(UCAL_ERA, status);
if (U_FAILURE(status)) {
return 0; // error case... any value
}
if (era == kCurrentEra) {
// TODO: Investigate what value should be used here - revisit after 4.0.
return handleGetLimit(UCAL_YEAR, UCAL_LIMIT_MAXIMUM);
} else {
int32_t nextEraYear = kEraInfo[era + 1].year;
int32_t nextEraMonth = kEraInfo[era + 1].month;
int32_t nextEraDate = kEraInfo[era + 1].day;
int32_t maxYear = nextEraYear - kEraInfo[era].year + 1; // 1-base
if (nextEraMonth == 1 && nextEraDate == 1) {
// Subtract 1, because the next era starts at Jan 1
maxYear--;
}
return maxYear;
}
}
return GregorianCalendar::getActualMaximum(field, status);
}
U_NAMESPACE_END
#endif