blob: 6717e0bd65935fbf4ba6e6d949b7a841fc964bfb [file] [log] [blame]
/*
* MCF520x Internal Memory Map
*
* Copyright (C) 2004-2009 Freescale Semiconductor, Inc.
* TsiChung Liew (Tsi-Chung.Liew@freescale.com)
*
* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
*/
#ifndef __IMMAP_520X__
#define __IMMAP_520X__
#define MMAP_SCM1 (CONFIG_SYS_MBAR + 0x00000000)
#define MMAP_XBS (CONFIG_SYS_MBAR + 0x00004000)
#define MMAP_FBCS (CONFIG_SYS_MBAR + 0x00008000)
#define MMAP_FEC0 (CONFIG_SYS_MBAR + 0x00030000)
#define MMAP_SCM2 (CONFIG_SYS_MBAR + 0x00040000)
#define MMAP_EDMA (CONFIG_SYS_MBAR + 0x00044000)
#define MMAP_INTC0 (CONFIG_SYS_MBAR + 0x00048000)
#define MMAP_INTCACK (CONFIG_SYS_MBAR + 0x00054000)
#define MMAP_I2C (CONFIG_SYS_MBAR + 0x00058000)
#define MMAP_QSPI (CONFIG_SYS_MBAR + 0x0005C000)
#define MMAP_UART0 (CONFIG_SYS_MBAR + 0x00060000)
#define MMAP_UART1 (CONFIG_SYS_MBAR + 0x00064000)
#define MMAP_UART2 (CONFIG_SYS_MBAR + 0x00068000)
#define MMAP_DTMR0 (CONFIG_SYS_MBAR + 0x00070000)
#define MMAP_DTMR1 (CONFIG_SYS_MBAR + 0x00074000)
#define MMAP_DTMR2 (CONFIG_SYS_MBAR + 0x00078000)
#define MMAP_DTMR3 (CONFIG_SYS_MBAR + 0x0007C000)
#define MMAP_PIT0 (CONFIG_SYS_MBAR + 0x00080000)
#define MMAP_PIT1 (CONFIG_SYS_MBAR + 0x00084000)
#define MMAP_EPORT0 (CONFIG_SYS_MBAR + 0x00088000)
#define MMAP_WDOG (CONFIG_SYS_MBAR + 0x0008C000)
#define MMAP_PLL (CONFIG_SYS_MBAR + 0x00090000)
#define MMAP_RCM (CONFIG_SYS_MBAR + 0x000A0000)
#define MMAP_CCM (CONFIG_SYS_MBAR + 0x000A0004)
#define MMAP_GPIO (CONFIG_SYS_MBAR + 0x000A4000)
#define MMAP_SDRAM (CONFIG_SYS_MBAR + 0x000A8000)
#include <asm/coldfire/crossbar.h>
#include <asm/coldfire/edma.h>
#include <asm/coldfire/eport.h>
#include <asm/coldfire/flexbus.h>
#include <asm/coldfire/intctrl.h>
#include <asm/coldfire/qspi.h>
/* System Controller Module */
typedef struct scm1 {
u32 mpr; /* 0x00 Master Privilege */
u32 rsvd1[7];
u32 pacra; /* 0x20 Peripheral Access Ctrl A */
u32 pacrb; /* 0x24 Peripheral Access Ctrl B */
u32 pacrc; /* 0x28 Peripheral Access Ctrl C */
u32 pacrd; /* 0x2C Peripheral Access Ctrl D */
u32 rsvd2[4];
u32 pacre; /* 0x40 Peripheral Access Ctrl E */
u32 pacrf; /* 0x44 Peripheral Access Ctrl F */
u32 rsvd3[3];
u32 bmt; /* 0x50 bus monitor */
} scm1_t;
typedef struct scm2 {
u8 rsvd1[19]; /* 0x00 - 0x12 */
u8 wcr; /* 0x13 */
u16 rsvd2; /* 0x14 - 0x15 */
u16 cwcr; /* 0x16 */
u8 rsvd3[3]; /* 0x18 - 0x1A */
u8 cwsr; /* 0x1B */
u8 rsvd4[3]; /* 0x1C - 0x1E */
u8 scmisr; /* 0x1F */
u8 rsvd5[79]; /* 0x20 - 0x6F */
u32 cfadr; /* 0x70 */
u8 rsvd7; /* 0x74 */
u8 cfier; /* 0x75 */
u8 cfloc; /* 0x76 */
u8 cfatr; /* 0x77 */
u32 rsvd8; /* 0x78 - 0x7B */
u32 cfdtr; /* 0x7C */
} scm2_t;
/* Chip configuration module */
typedef struct rcm {
u8 rcr;
u8 rsr;
} rcm_t;
typedef struct ccm_ctrl {
u16 ccr; /* 0x00 Chip Cfg */
u16 res1; /* 0x02 */
u16 rcon; /* 0x04 Reset Cfg */
u16 cir; /* 0x06 Chip ID */
} ccm_t;
/* GPIO port */
typedef struct gpio_ctrl {
/* Port Output Data */
u8 podr_busctl; /* 0x00 */
u8 podr_be; /* 0x01 */
u8 podr_cs; /* 0x02 */
u8 podr_feci2c; /* 0x03 */
u8 podr_qspi; /* 0x04 */
u8 podr_timer; /* 0x05 */
u8 podr_uart; /* 0x06 */
u8 podr_fech; /* 0x07 */
u8 podr_fecl; /* 0x08 */
u8 res01[3]; /* 0x9 - 0x0B */
/* Port Data Direction */
u8 pddr_busctl; /* 0x0C */
u8 pddr_be; /* 0x0D */
u8 pddr_cs; /* 0x0E */
u8 pddr_feci2c; /* 0x0F */
u8 pddr_qspi; /* 0x10*/
u8 pddr_timer; /* 0x11 */
u8 pddr_uart; /* 0x12 */
u8 pddr_fech; /* 0x13 */
u8 pddr_fecl; /* 0x14 */
u8 res02[5]; /* 0x15 - 0x19 */
/* Port Data Direction */
u8 ppdr_cs; /* 0x1A */
u8 ppdr_feci2c; /* 0x1B */
u8 ppdr_qspi; /* 0x1C */
u8 ppdr_timer; /* 0x1D */
u8 ppdr_uart; /* 0x1E */
u8 ppdr_fech; /* 0x1F */
u8 ppdr_fecl; /* 0x20 */
u8 res03[3]; /* 0x21 - 0x23 */
/* Port Clear Output Data */
u8 pclrr_busctl; /* 0x24 */
u8 pclrr_be; /* 0x25 */
u8 pclrr_cs; /* 0x26 */
u8 pclrr_feci2c; /* 0x27 */
u8 pclrr_qspi; /* 0x28 */
u8 pclrr_timer; /* 0x29 */
u8 pclrr_uart; /* 0x2A */
u8 pclrr_fech; /* 0x2B */
u8 pclrr_fecl; /* 0x2C */
u8 res04[3]; /* 0x2D - 0x2F */
/* Pin Assignment */
u8 par_busctl; /* 0x30 */
u8 par_be; /* 0x31 */
u8 par_cs; /* 0x32 */
u8 par_feci2c; /* 0x33 */
u8 par_qspi; /* 0x34 */
u8 par_timer; /* 0x35 */
u16 par_uart; /* 0x36 */
u8 par_fec; /* 0x38 */
u8 par_irq; /* 0x39 */
/* Mode Select Control */
/* Drive Strength Control */
u8 mscr_fb; /* 0x3A */
u8 mscr_sdram; /* 0x3B */
u8 dscr_i2c; /* 0x3C */
u8 dscr_misc; /* 0x3D */
u8 dscr_fec; /* 0x3E */
u8 dscr_uart; /* 0x3F */
u8 dscr_qspi; /* 0x40 */
} gpio_t;
/* SDRAM controller */
typedef struct sdram_ctrl {
u32 mode; /* 0x00 Mode/Extended Mode */
u32 ctrl; /* 0x04 Ctrl */
u32 cfg1; /* 0x08 Cfg 1 */
u32 cfg2; /* 0x0C Cfg 2 */
u32 res1[64]; /* 0x10 - 0x10F */
u32 cs0; /* 0x110 Chip Select 0 Cfg */
u32 cs1; /* 0x114 Chip Select 1 Cfg */
} sdram_t;
/* Clock Module */
typedef struct pll_ctrl {
u8 odr; /* 0x00 Output divider */
u8 rsvd1;
u8 cr; /* 0x02 Control */
u8 rsvd2;
u8 mdr; /* 0x04 Modulation Divider */
u8 rsvd3;
u8 fdr; /* 0x06 Feedback Divider */
u8 rsvd4;
} pll_t;
/* Watchdog registers */
typedef struct wdog_ctrl {
u16 cr; /* 0x00 Control */
u16 mr; /* 0x02 Modulus */
u16 cntr; /* 0x04 Count */
u16 sr; /* 0x06 Service */
} wdog_t;
#endif /* __IMMAP_520X__ */