blob: 012b105ff96c1d6bd76bb80815abed61f139ff34 [file] [log] [blame]
MD5 (monit-4.9.tar.gz) = bcbaab776a54d1e34e3a057c925de9ca
SHA256 (monit-4.9.tar.gz) = 6963046fa976b682d27ac8e78cf7107d76c6907aef27b30f725f371ce64fb4bf
SIZE (monit-4.9.tar.gz) = 573711