blob: b15d5d217f70784b3d9057a89c77893594def78b [file] [log] [blame]
# ðÅÒÅ×ÏÄ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ parted.
# Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
# Dmitry S. Sivachenko <dima@Chg.RU>, 1999.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: parted 1.2.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-parted@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-09 17:02-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2000-06-16 22:52+04:00\n"
"Last-Translator: Dmitry S. Sivachenko <dima@Chg.RU>\n"
"Language-Team: Russian <ru@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=koi8-r\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
#: lib/closeout.c:74
msgid "write error"
msgstr ""
#: lib/error.c:125
#, fuzzy
msgid "Unknown system error"
msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÔÉÐ ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ."
#: lib/getopt.c:531 lib/getopt.c:547
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr ""
#: lib/getopt.c:580 lib/getopt.c:584
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr ""
#: lib/getopt.c:593 lib/getopt.c:598
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr ""
#: lib/getopt.c:641 lib/getopt.c:660 lib/getopt.c:976 lib/getopt.c:995
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr ""
#: lib/getopt.c:698 lib/getopt.c:701
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr ""
#: lib/getopt.c:709 lib/getopt.c:712
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr ""
#: lib/getopt.c:764 lib/getopt.c:767
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr ""
#: lib/getopt.c:773 lib/getopt.c:776
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr ""
#: lib/getopt.c:828 lib/getopt.c:844 lib/getopt.c:1048 lib/getopt.c:1066
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr ""
#: lib/getopt.c:897 lib/getopt.c:913
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr ""
#: lib/getopt.c:937 lib/getopt.c:955
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr ""
#. TRANSLATORS:
#. Get translations for open and closing quotation marks.
#.
#. The message catalog should translate "`" to a left
#. quotation mark suitable for the locale, and similarly for
#. "'". If the catalog has no translation,
#. locale_quoting_style quotes `like this', and
#. clocale_quoting_style quotes "like this".
#.
#. For example, an American English Unicode locale should
#. translate "`" to U+201C (LEFT DOUBLE QUOTATION MARK), and
#. should translate "'" to U+201D (RIGHT DOUBLE QUOTATION
#. MARK). A British English Unicode locale should instead
#. translate these to U+2018 (LEFT SINGLE QUOTATION MARK) and
#. U+2019 (RIGHT SINGLE QUOTATION MARK), respectively.
#.
#. If you don't know what to put here, please see
#. <http://en.wikipedia.org/wiki/Quotation_mark#Glyphs>
#. and use glyphs suitable for your language.
#: lib/quotearg.c:229
msgid "`"
msgstr ""
#: lib/quotearg.c:230
msgid "'"
msgstr ""
#: lib/regcomp.c:131
msgid "Success"
msgstr ""
#: lib/regcomp.c:134
msgid "No match"
msgstr ""
#: lib/regcomp.c:137
msgid "Invalid regular expression"
msgstr ""
#: lib/regcomp.c:140
msgid "Invalid collation character"
msgstr ""
#: lib/regcomp.c:143
msgid "Invalid character class name"
msgstr ""
#: lib/regcomp.c:146
msgid "Trailing backslash"
msgstr ""
#: lib/regcomp.c:149
msgid "Invalid back reference"
msgstr ""
#: lib/regcomp.c:152
msgid "Unmatched [ or [^"
msgstr ""
#: lib/regcomp.c:155
msgid "Unmatched ( or \\("
msgstr ""
#: lib/regcomp.c:158
msgid "Unmatched \\{"
msgstr ""
#: lib/regcomp.c:161
msgid "Invalid content of \\{\\}"
msgstr ""
#: lib/regcomp.c:164
msgid "Invalid range end"
msgstr ""
#: lib/regcomp.c:167
msgid "Memory exhausted"
msgstr ""
#: lib/regcomp.c:170
msgid "Invalid preceding regular expression"
msgstr ""
#: lib/regcomp.c:173
msgid "Premature end of regular expression"
msgstr ""
#: lib/regcomp.c:176
msgid "Regular expression too big"
msgstr ""
#: lib/regcomp.c:179
msgid "Unmatched ) or \\)"
msgstr ""
#: lib/regcomp.c:680
msgid "No previous regular expression"
msgstr ""
#: lib/rpmatch.c:70
msgid "^[yY]"
msgstr ""
#: lib/rpmatch.c:73
msgid "^[nN]"
msgstr ""
#. TRANSLATORS: Translate "(C)" to the copyright symbol
#. (C-in-a-circle), if this symbol is available in the user's
#. locale. Otherwise, do not translate "(C)"; leave it as-is.
#: lib/version-etc.c:66
msgid "(C)"
msgstr ""
#: lib/version-etc.c:68
msgid ""
"\n"
"License GPLv2+: GNU GPL version 2 or later <http://gnu.org/licenses/gpl."
"html>\n"
"This is free software: you are free to change and redistribute it.\n"
"There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"\n"
msgstr ""
#. TRANSLATORS: %s denotes an author name.
#: lib/version-etc.c:84
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr ""
#. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
#: lib/version-etc.c:88
#, c-format
msgid "Written by %s and %s.\n"
msgstr ""
#. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
#: lib/version-etc.c:92
#, c-format
msgid "Written by %s, %s, and %s.\n"
msgstr ""
#. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
#. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
#. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
#: lib/version-etc.c:98
#, c-format
msgid ""
"Written by %s, %s, %s,\n"
"and %s.\n"
msgstr ""
#. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
#. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
#. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
#: lib/version-etc.c:104
#, c-format
msgid ""
"Written by %s, %s, %s,\n"
"%s, and %s.\n"
msgstr ""
#. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
#. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
#. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
#: lib/version-etc.c:110
#, c-format
msgid ""
"Written by %s, %s, %s,\n"
"%s, %s, and %s.\n"
msgstr ""
#. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
#. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
#. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
#: lib/version-etc.c:117
#, c-format
msgid ""
"Written by %s, %s, %s,\n"
"%s, %s, %s, and %s.\n"
msgstr ""
#. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
#. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
#. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
#: lib/version-etc.c:124
#, c-format
msgid ""
"Written by %s, %s, %s,\n"
"%s, %s, %s, %s,\n"
"and %s.\n"
msgstr ""
#. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
#. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
#. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
#: lib/version-etc.c:132
#, c-format
msgid ""
"Written by %s, %s, %s,\n"
"%s, %s, %s, %s,\n"
"%s, and %s.\n"
msgstr ""
#. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
#. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
#. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
#: lib/version-etc.c:142
#, c-format
msgid ""
"Written by %s, %s, %s,\n"
"%s, %s, %s, %s,\n"
"%s, %s, and others.\n"
msgstr ""
#: lib/xalloc-die.c:35
msgid "memory exhausted"
msgstr ""
#: libparted/arch/beos.c:237
msgid "Disk Image"
msgstr ""
#: libparted/arch/beos.c:338 libparted/arch/gnu.c:261
#: libparted/arch/linux.c:1272
#, c-format
msgid "Error opening %s: %s"
msgstr ""
#: libparted/arch/beos.c:349 libparted/arch/gnu.c:271
#: libparted/arch/linux.c:1283
#, c-format
msgid "Unable to open %s read-write (%s). %s has been opened read-only."
msgstr ""
#: libparted/arch/beos.c:411 libparted/arch/linux.c:1431
#, c-format
msgid "%s during seek for read on %s"
msgstr "%s ×Ï ×ÒÅÍÑ ÐÏÚÉÃÉÏÎÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÄÌÑ ÞÔÅÎÉÑ ÎÁ %s"
#: libparted/arch/beos.c:444 libparted/arch/gnu.c:449 libparted/arch/gnu.c:548
#: libparted/arch/gnu.c:676 libparted/arch/linux.c:1391
#: libparted/arch/linux.c:1469
#, c-format
msgid "%s during read on %s"
msgstr "%s ×Ï ×ÒÅÍÑ ÞÔÅÎÉÑ ÎÁ %s"
#: libparted/arch/beos.c:480 libparted/arch/gnu.c:509
#: libparted/arch/linux.c:1546
#, fuzzy, c-format
msgid "Can't write to %s, because it is opened read-only."
msgstr ""
"îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÌÏÇÉÞÅÓËÉÊ ÒÁÚÄÅÌ ÎÁ %s, ÐÏÔÏÍÕ ÞÔÏ ÎÅÔ ÒÁÓÛÉÒÅÎÎÏÇÏ "
"ÒÁÚÄÅÌÁ."
#: libparted/arch/beos.c:496 libparted/arch/linux.c:1570
#, c-format
msgid "%s during seek for write on %s"
msgstr "%s ×Ï ×ÒÅÍÑ ÐÏÚÉÃÉÏÎÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÄÌÑ ÚÁÐÉÓÉ ÎÁ %s"
#: libparted/arch/beos.c:533 libparted/arch/gnu.c:585 libparted/arch/gnu.c:630
#: libparted/arch/gnu.c:707 libparted/arch/linux.c:1517
#: libparted/arch/linux.c:1612 libparted/arch/linux.c:1684
#, c-format
msgid "%s during write on %s"
msgstr "%s ×Ï ×ÒÅÍÑ ÚÁÐÉÓÉ ÎÁ %s"
#: debug/clearfat/clearfat.c:63 partprobe/partprobe.c:137
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr ""
#: debug/clearfat/clearfat.c:67
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]\n"
" or: %s DEVICE MINOR\n"
msgstr ""
#: debug/clearfat/clearfat.c:70
msgid ""
"Clear unused space on a FAT partition (a GNU Parted testing tool).\n"
"\n"
msgstr ""
#: debug/clearfat/clearfat.c:74
msgid " --help display this help and exit\n"
msgstr ""
#: debug/clearfat/clearfat.c:75
msgid " --version output version information and exit\n"
msgstr ""
#: debug/clearfat/clearfat.c:77 partprobe/partprobe.c:154
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Report bugs to <%s>.\n"
msgstr ""
#: debug/clearfat/clearfat.c:285
#, c-format
msgid "too few arguments"
msgstr ""
#: debug/clearfat/clearfat.c:290
#, fuzzy, c-format
msgid "too many arguments"
msgstr "óÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ ÐÌÏÈÉÈ ÓÔÒÁÎÉÃ."
#: partprobe/partprobe.c:141
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION] [DEVICE]...\n"
msgstr ""
#: partprobe/partprobe.c:142
msgid ""
"Inform the OS of partition table changes.\n"
"\n"
" -d, --no-update don't update the kernel\n"
" -s, --summary print a summary of contents\n"
" -h, --help display this help and exit\n"
" -v, --version output version information and exit\n"
msgstr ""
#: partprobe/partprobe.c:150
msgid ""
"\n"
"With no DEVICE, probe all partitions.\n"
msgstr ""
#: libparted/arch/gnu.c:94
#, c-format
msgid "Unable to open %s."
msgstr ""
#: libparted/arch/gnu.c:114
msgid "Unable to probe store."
msgstr ""
#: libparted/arch/gnu.c:352
msgid ""
"The partition table cannot be re-read. This means you need to reboot before "
"mounting any modified partitions. You also need to reinstall your boot "
"loader before you reboot (which may require mounting modified partitions). "
"It is impossible do both things! So you'll need to boot off a rescue disk, "
"and reinstall your boot loader from the rescue disk. Read section 4 of the "
"Parted User documentation for more information."
msgstr ""
#: libparted/arch/gnu.c:369
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"The partition table on %s cannot be re-read (%s). This means the Hurd knows "
"nothing about any modifications you made. You should reboot your computer "
"before doing anything with %s."
msgstr ""
"ñÄÒÏ ÎÅ ÓÍÏÇÌÏ ÓÞÉÔÁÔØ ÔÁÂÌÉÃÕ ÒÁÚÄÅÌÏ× ÎÁ %s (%s). üÔÏ ÚÎÁÞÉÔ, ÞÔÏ "
"ÓÄÅÌÁÎÎÙÅ ×ÁÍÉ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ ÎÅÄÏÓÔÕÐÎÙ ÄÌÑ Linux. ÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ÐÅÒÅÚÁÇÒÕÚÉÔØ ×ÁÛ "
"ËÏÍÐØÀÔÅÒ ÄÏ ÔÏÇÏ, ËÁË ÞÔÏ-ÌÉÂÏ ÄÅÌÁÔØ Ó %s."
#: libparted/arch/gnu.c:380 parted/parted.c:2443
msgid ""
"You should reinstall your boot loader before rebooting. Read section 4 of "
"the Parted User documentation for more information."
msgstr ""
#: libparted/arch/gnu.c:772
#, c-format
msgid "%s trying to sync %s to disk"
msgstr ""
#: libparted/arch/linux.c:408
#, c-format
msgid "Could not stat device %s - %s."
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÓÔÁÔÕÓ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á %s - %s."
#: libparted/arch/linux.c:523
#, c-format
msgid ""
"Could not determine sector size for %s: %s.\n"
"Using the default sector size (%lld)."
msgstr ""
#: libparted/arch/linux.c:539
#, c-format
msgid ""
"Device %s has a logical sector size of %lld. Not all parts of GNU Parted "
"support this at the moment, and the working code is HIGHLY EXPERIMENTAL.\n"
msgstr ""
#: libparted/arch/linux.c:579
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to determine the size of %s (%s)."
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÐÒÅÄÅÌÉÔØ ÒÁÚÍÅÒ %s (%s)"
#: libparted/arch/linux.c:668
#, c-format
msgid "Could not get identity of device %s - %s"
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á %s - %s"
#: libparted/arch/linux.c:677
msgid "Generic IDE"
msgstr ""
#: libparted/arch/linux.c:698
#, c-format
msgid ""
"Device %s has multiple (%d) logical sectors per physical sector.\n"
"GNU Parted supports this EXPERIMENTALLY for some special disk label/file "
"system combinations, e.g. GPT and ext2/3.\n"
"Please consult the web site for up-to-date information."
msgstr ""
#: libparted/arch/linux.c:873
#, c-format
msgid "Error initialising SCSI device %s - %s"
msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ SCSI-ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á %s - %s"
#: libparted/arch/linux.c:928
#, c-format
msgid ""
"The device %s has zero length, and can't possibly store a file system or "
"partition table. Perhaps you selected the wrong device?"
msgstr ""
#: libparted/arch/linux.c:1032
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Unable to determine geometry of file/device %s. You should not use Parted "
"unless you REALLY know what you're doing!"
msgstr ""
"îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÐÒÅÄÅÌÉÔØ ÇÅÏÍÅÔÒÉÀ ÆÁÊÌÁ/ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á. ÷Ù ÎÅ ÄÏÌÖÎÙ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ "
"Parted, ÅÓÌÉ ×Ù ÎÅ ÚÎÁÅÔÅ îá÷åòîñëá, ÞÔÏ ÄÅÌÁÅÔÅ!"
#: libparted/arch/linux.c:1110
msgid "DAC960 RAID controller"
msgstr ""
#: libparted/arch/linux.c:1115
msgid "Promise SX8 SATA Device"
msgstr ""
#: libparted/arch/linux.c:1120
msgid "IBM S390 DASD drive"
msgstr ""
#: libparted/arch/linux.c:1125
msgid "IBM iSeries Virtual DASD"
msgstr ""
#: libparted/arch/linux.c:1130
msgid "Compaq Smart Array"
msgstr ""
#: libparted/arch/linux.c:1135
msgid "ATARAID Controller"
msgstr ""
#: libparted/arch/linux.c:1140
msgid "I2O Controller"
msgstr ""
#: libparted/arch/linux.c:1145
msgid "User-Mode Linux UBD"
msgstr ""
#: libparted/arch/linux.c:1156
msgid "Linux device-mapper"
msgstr ""
#: libparted/arch/linux.c:1162
#, fuzzy
msgid "Unknown"
msgstr "ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÁÑ"
#: libparted/arch/linux.c:1169
msgid "ped_device_new() Unsupported device type"
msgstr "ped_device_new() îÅÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÊ ÔÉÐ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á"
#: libparted/arch/linux.c:2083
#, c-format
msgid ""
"Error informing the kernel about modifications to partition %s -- %s. This "
"means Linux won't know about any changes you made to %s until you reboot -- "
"so you shouldn't mount it or use it in any way before rebooting."
msgstr ""
#: libparted/arch/linux.c:2262
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"parted was unable to re-read the partition table on %s (%s). This means "
"Linux won't know anything about the modifications you made. "
msgstr ""
"ñÄÒÏ ÎÅ ÓÍÏÇÌÏ ÓÞÉÔÁÔØ ÔÁÂÌÉÃÕ ÒÁÚÄÅÌÏ× ÎÁ %s (%s). üÔÏ ÚÎÁÞÉÔ, ÞÔÏ "
"ÓÄÅÌÁÎÎÙÅ ×ÁÍÉ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ ÎÅÄÏÓÔÕÐÎÙ ÄÌÑ Linux. ÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ÐÅÒÅÚÁÇÒÕÚÉÔØ ×ÁÛ "
"ËÏÍÐØÀÔÅÒ ÄÏ ÔÏÇÏ, ËÁË ÞÔÏ-ÌÉÂÏ ÄÅÌÁÔØ Ó %s."
#: libparted/arch/linux.c:2368
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"The kernel was unable to re-read the partition table on %s (%s). This means "
"Linux won't know anything about the modifications you made until you "
"reboot. You should reboot your computer before doing anything with %s."
msgstr ""
"ñÄÒÏ ÎÅ ÓÍÏÇÌÏ ÓÞÉÔÁÔØ ÔÁÂÌÉÃÕ ÒÁÚÄÅÌÏ× ÎÁ %s (%s). üÔÏ ÚÎÁÞÉÔ, ÞÔÏ "
"ÓÄÅÌÁÎÎÙÅ ×ÁÍÉ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ ÎÅÄÏÓÔÕÐÎÙ ÄÌÑ Linux. ÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ÐÅÒÅÚÁÇÒÕÚÉÔØ ×ÁÛ "
"ËÏÍÐØÀÔÅÒ ÄÏ ÔÏÇÏ, ËÁË ÞÔÏ-ÌÉÂÏ ÄÅÌÁÔØ Ó %s."
#: libparted/cs/geom.c:162
#, fuzzy
msgid "Can't have the end before the start!"
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÅÒÅÍÅÓÔÉÔØ ËÏÎÅà ÒÁÚÄÅÌÁ ÚÁ ÎÁÞÁÌÏ."
#: libparted/cs/geom.c:169
#, fuzzy
msgid "Can't have a partition outside the disk!"
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÒÁÚÄÅÌ ×ÎÅ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á."
#: libparted/cs/geom.c:366
#, fuzzy, c-format
msgid "Attempt to write sectors %ld-%ld outside of partition on %s."
msgstr "ðÏÐÙÔËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÓÏËÔÏÒÏ× %ld-%ld ÚÁ ÐÒÅÄÅÌÙ ÒÁÚÄÅÌÁ ÎÁ %s"
#: libparted/cs/geom.c:406 libparted/fs/linux_swap/linux_swap.c:475
msgid "checking for bad blocks"
msgstr ""
#: libparted/debug.c:102
#, c-format
msgid "Backtrace has %d calls on stack:\n"
msgstr ""
#: libparted/debug.c:114
#, c-format
msgid "Assertion (%s) at %s:%d in function %s() failed."
msgstr ""
#: libparted/disk.c:203
#, c-format
msgid "Unable to open %s - unrecognised disk label."
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÔËÒÙÔØ %s - ÎÅÒÁÓÐÏÚÎÁÎÎÁÑ ÍÅÔËÁ ÄÉÓËÁ."
#: libparted/disk.c:471
#, c-format
msgid ""
"This libparted doesn't have write support for %s. Perhaps it was compiled "
"read-only."
msgstr ""
#: libparted/disk.c:598
#, fuzzy, c-format
msgid "Partition %d is %s, but the file system is %s."
msgstr "òÁÚÄÅÌ ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌ ÄÌÑ ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ FAT"
#: libparted/disk.c:1075
#, fuzzy, c-format
msgid "%s disk labels do not support extended partitions."
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ ÒÁÓÛÉÒÅÎÎÙÊ ÒÁÚÄÅÌ."
#: libparted/disk.c:1634
#, fuzzy, c-format
msgid "%s disk labels don't support logical or extended partitions."
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ ÒÁÓÛÉÒÅÎÎÙÊ ÒÁÚÄÅÌ."
#: libparted/disk.c:1647
#, fuzzy
msgid "Too many primary partitions."
msgstr "óÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ ÐÌÏÈÉÈ ÓÔÒÁÎÉÃ."
#: libparted/disk.c:1656
#, c-format
msgid ""
"Can't add a logical partition to %s, because there is no extended partition."
msgstr ""
"îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÌÏÇÉÞÅÓËÉÊ ÒÁÚÄÅÌ ÎÁ %s, ÐÏÔÏÍÕ ÞÔÏ ÎÅÔ ÒÁÓÛÉÒÅÎÎÏÇÏ "
"ÒÁÚÄÅÌÁ."
#: libparted/disk.c:1680
#, fuzzy, c-format
msgid "Can't have more than one extended partition on %s."
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÉÍÅÔØ ÂÏÌØÛÅ ÏÄÎÏÇÏ ÒÁÓÛÉÒÅÎÎÏÇÏ ÒÁÚÄÅÌÁ ÎÁ %s"
#: libparted/disk.c:1690
#, fuzzy
msgid "Can't have logical partitions outside of the extended partition."
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ Õ×ÅÌÉÞÉÔØ ÌÏÇÉÞÅÓËÉÊ ÒÁÚÄÅÌ ×ÎÅ ÒÁÓÛÉÒÅÎÎÏÇÏ ÒÁÚÄÅÌÁ."
#: libparted/disk.c:1715
#, fuzzy, c-format
msgid "Can't have a logical partition outside of the extended partition on %s."
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÌÏÇÉÞÅÓËÉÊ ÒÁÚÄÅÌ ×ÎÅ ÒÁÓÛÉÒÅÎÎÏÇÏ ÒÁÚÄÅÌÁ ÎÁ %s."
#: libparted/disk.c:1725 libparted/disk.c:1779 libparted/disk.c:1945
#, fuzzy
msgid "Can't have overlapping partitions."
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ ÒÁÓÛÉÒÅÎÎÙÊ ÒÁÚÄÅÌ."
#: libparted/disk.c:1733
#, fuzzy
msgid "Can't have a primary partition inside an extended partition."
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÏÓÎÏ×ÎÏÊ ÒÁÚÄÅÌ ×ÎÕÔÒØ ÒÁÓÛÉÒÅÎÎÏÇÏ."
#: libparted/disk.c:2140
msgid "metadata"
msgstr "ÍÅÔÁÄÁÎÎÙÅ"
#: libparted/disk.c:2142
msgid "free"
msgstr "Ó×ÏÂÏÄÎÏ"
#: libparted/disk.c:2144 parted/ui.c:1169 parted/ui.c:1197
msgid "extended"
msgstr "ÒÁÓÛÉÒÅÎÎÙÊ"
#: libparted/disk.c:2146 parted/ui.c:1173 parted/ui.c:1201
msgid "logical"
msgstr "ÌÏÇÉÞÅÓËÉÊ"
#: libparted/disk.c:2148 parted/ui.c:1165 parted/ui.c:1193
msgid "primary"
msgstr "ÏÓÎÏ×ÎÏÊ"
#: libparted/disk.c:2164
msgid "boot"
msgstr "boot"
#: libparted/disk.c:2166
#, fuzzy
msgid "root"
msgstr "boot"
#: libparted/disk.c:2168
msgid "swap"
msgstr ""
#: libparted/disk.c:2170
msgid "hidden"
msgstr "ÓËÒÙÔÙÊ"
#: libparted/disk.c:2172
msgid "raid"
msgstr ""
#: libparted/disk.c:2174
msgid "lvm"
msgstr ""
#: libparted/disk.c:2176
msgid "lba"
msgstr ""
#: libparted/disk.c:2178
msgid "hp-service"
msgstr ""
#: libparted/disk.c:2180
msgid "palo"
msgstr ""
#: libparted/disk.c:2182
msgid "prep"
msgstr ""
#: libparted/disk.c:2184
msgid "msftres"
msgstr ""
#: libparted/disk.c:2190
#, c-format
msgid "Unknown partition flag, %d."
msgstr ""
#: libparted/exception.c:78
msgid "Information"
msgstr "éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ"
#: libparted/exception.c:79
msgid "Warning"
msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ"
#: libparted/exception.c:80
msgid "Error"
msgstr "ïÛÉÂËÁ"
#: libparted/exception.c:81
msgid "Fatal"
msgstr "æÁÔÁÌØÎÁÑ ÏÛÉÂËÁ"
#: libparted/exception.c:82
msgid "Bug"
msgstr "ïÛÉÂËÁ"
#: libparted/exception.c:83
msgid "No Implementation"
msgstr "îÅÔ ÒÅÁÌÉÚÁÃÉÉ"
#: libparted/exception.c:87
msgid "Fix"
msgstr "éÓÐÒÁ×ÉÔØ"
#: libparted/exception.c:88
msgid "Yes"
msgstr "äÁ"
#: libparted/exception.c:89
msgid "No"
msgstr "îÅÔ"
#: libparted/exception.c:90
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: libparted/exception.c:91
msgid "Retry"
msgstr "ðÏ×ÔÏÒÉÔØ"
#: libparted/exception.c:92
msgid "Ignore"
msgstr "éÇÎÏÒÉÒÏ×ÁÔØ"
#: libparted/exception.c:93
msgid "Cancel"
msgstr "ïÔÍÅÎÉÔØ"
#: libparted/exception.c:133
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"A bug has been detected in GNU Parted. Refer to the web site of parted "
"http://www.gnu.org/software/parted/parted.html for more informations of what "
"could be useful for bug submitting! Please email a bug report to bug-"
"parted@gnu.org containing at least the version (%s) and the following "
"message: "
msgstr ""
"÷ GNU parted ÂÙÌÁ ÏÂÎÁÒÕÖÅÎÁ ÏÛÉÂËÁ. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÛÌÉÔÅ ÐÏ ÁÄÒÅÓÕ bug-"
"parted@gnu.org ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ Ï ÏÛÉÂËÅ, ÓÏÄÅÒÖÁÝÅÅ ×ÅÒÓÉÀ (%s) É ÓÌÅÄÕÀÝÅÅ "
"ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ:"
#: libparted/filesys.c:384
msgid "Could not detect file system."
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÐÒÅÄÅÌÉÔØ ÆÁÊÌÏ×ÕÀ ÓÉÓÔÅÍÕ."
#: libparted/filesys.c:395
msgid "The file system is bigger than its volume!"
msgstr ""
#: libparted/filesys.c:403
#, fuzzy, c-format
msgid "Support for opening %s file systems is not implemented yet."
msgstr "ðÏÄÄÅÒÖËÁ ÄÌÑ ËÏÐÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ ÄÌÑ %s ÐÏËÁ ÎÅ ÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÁ."
#: libparted/filesys.c:445
#, fuzzy, c-format
msgid "Support for creating %s file systems is not implemented yet."
msgstr "ðÏÄÄÅÒÖËÁ ÆÏÒÍÁÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ ÄÌÑ %s ÐÏËÁ ÎÅ ÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÁ."
#: libparted/filesys.c:505
#, fuzzy, c-format
msgid "Support for checking %s file systems is not implemented yet."
msgstr "ðÏÄÄÅÒÖËÁ ÄÌÑ ÐÒÏ×ÅÒËÉ ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ ÄÌÑ %s ÐÏËÁ ÎÅ ÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÁ."
#: libparted/filesys.c:571
msgid "raw block copying"
msgstr ""
#: libparted/filesys.c:582
#, fuzzy
msgid "growing file system"
msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÔÉÐ ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ."
#: libparted/filesys.c:622
#, fuzzy
msgid "Can't copy onto an overlapping partition."
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ ÒÁÓÛÉÒÅÎÎÙÊ ÒÁÚÄÅÌ."
#: libparted/filesys.c:644
#, c-format
msgid ""
"Direct support for copying file systems is not yet implemented for %s. "
"However, support for resizing is implemented. Therefore, the file system "
"can be copied if the new partition is at least as big as the old one. So, "
"either shrink the partition you are trying to copy, or copy to a bigger "
"partition."
msgstr ""
#: libparted/filesys.c:658
#, fuzzy, c-format
msgid "Support for copying %s file systems is not implemented yet."
msgstr "ðÏÄÄÅÒÖËÁ ÄÌÑ ËÏÐÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ ÄÌÑ %s ÐÏËÁ ÎÅ ÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÁ."
#: libparted/filesys.c:696
#, fuzzy, c-format
msgid "Support for resizing %s file systems is not implemented yet."
msgstr ""
"ðÏÄÄÅÒÖËÁ ÄÌÑ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ ÒÁÚÍÅÒÁ ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ ÄÌÑ %s ÐÏËÁ ÎÅ ÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÁ."
#: libparted/fs/reiserfs/reiserfs.c:315
msgid "creating"
msgstr ""
#: libparted/fs/reiserfs/reiserfs.c:402
#, fuzzy
msgid "The file system is in an invalid state. Perhaps it is mounted?"
msgstr "æÁÊÌÏ×ÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ÉÍÅÅÔ ÎÅ×ÅÒÎÕÀ ÄÌÑ FAT ÓÉÇÎÁÔÕÒÕ."
#: libparted/fs/reiserfs/reiserfs.c:410
msgid "The file system is in old (unresizeable) format."
msgstr ""
#: libparted/fs/reiserfs/reiserfs.c:416
msgid "Invalid free blocks count. Run reiserfsck --check first."
msgstr ""
#: libparted/fs/reiserfs/reiserfs.c:431
#, fuzzy
msgid "checking"
msgstr "check"
#: libparted/fs/reiserfs/reiserfs.c:437
msgid "Reiserfs tree seems to be corrupted. Run reiserfsck --check first."
msgstr ""
#: libparted/fs/reiserfs/reiserfs.c:449
#, fuzzy
msgid ""
"The reiserfs file system passed a basic check. For a more comprehensive "
"check, run reiserfsck --check."
msgstr ""
"æÁÊÌÏ×ÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ext2 ÐÒÏÛÌÁ ÏÓÎÏ×ÎÕÀ ÐÒÏ×ÅÒËÕ. äÌÑ ÂÏÌÅÅ ÏÂÓÔÏÑÔÅÌØÎÏÊ "
"ÐÒÏ×ÅÒËÉ, ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ e2fsck."
#: libparted/fs/reiserfs/reiserfs.c:474
#, fuzzy
msgid "Sorry, can't move the start of reiserfs partitions yet."
msgstr "ë ÓÏÖÁÌÅÎÉÀ, ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÉÅ ÎÁÞÁÌÁ ÒÁÚÄÅÌÏ× ext2 ÐÏËÁ ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ!"
#: libparted/fs/reiserfs/reiserfs.c:490
msgid "Couldn't reopen device abstraction layer for read/write."
msgstr ""
#: libparted/fs/reiserfs/reiserfs.c:508 libparted/fs/ext2/ext2_resize.c:552
#: libparted/fs/hfs/hfs.c:250 libparted/fs/hfs/hfs.c:629
#, fuzzy
msgid "shrinking"
msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ"
#: libparted/fs/reiserfs/reiserfs.c:520
#, fuzzy
msgid "expanding"
msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ"
#: libparted/fs/reiserfs/reiserfs.c:592
msgid "Couldn't create reiserfs device abstraction handler."
msgstr ""
#: libparted/fs/reiserfs/reiserfs.c:606
#, c-format
msgid "Device is too small for %lu blocks."
msgstr ""
#: libparted/fs/reiserfs/reiserfs.c:615
msgid "copying"
msgstr ""
#: libparted/fs/reiserfs/reiserfs.c:682
#, c-format
msgid "Couldn't resolve symbol %s. Error: %s."
msgstr ""
#: libparted/fs/reiserfs/reiserfs.c:704
msgid "GNU Parted found an invalid libreiserfs library."
msgstr ""
#: libparted/fs/reiserfs/reiserfs.c:715
#, c-format
msgid ""
"GNU Parted has detected libreiserfs interface version mismatch. Found %d-%"
"d, required %d. ReiserFS support will be disabled."
msgstr ""
#: libparted/labels/aix.c:137
#, fuzzy
msgid "Support for reading AIX disk labels is is not implemented yet."
msgstr "ðÏÄÄÅÒÖËÁ ÆÏÒÍÁÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ ÄÌÑ %s ÐÏËÁ ÎÅ ÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÁ."
#: libparted/labels/aix.c:148
#, fuzzy
msgid "Support for writing AIX disk labels is is not implemented yet."
msgstr "ðÏÄÄÅÒÖËÁ ÆÏÒÍÁÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ ÄÌÑ %s ÐÏËÁ ÎÅ ÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÁ."
#: libparted/labels/aix.c:161
#, fuzzy
msgid ""
"Support for adding partitions to AIX disk labels is not implemented yet."
msgstr "ðÏÄÄÅÒÖËÁ ÆÏÒÍÁÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ ÄÌÑ %s ÐÏËÁ ÎÅ ÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÁ."
#: libparted/labels/aix.c:171
#, fuzzy
msgid ""
"Support for duplicating partitions in AIX disk labels is not implemented yet."
msgstr "ðÏÄÄÅÒÖËÁ ÆÏÒÍÁÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ ÄÌÑ %s ÐÏËÁ ÎÅ ÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÁ."
#: libparted/labels/aix.c:189
#, fuzzy
msgid ""
"Support for setting system type of partitions in AIX disk labels is not "
"implemented yet."
msgstr "ðÏÄÄÅÒÖËÁ ÆÏÒÍÁÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ ÄÌÑ %s ÐÏËÁ ÎÅ ÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÁ."
#: libparted/labels/aix.c:199
#, fuzzy
msgid "Support for setting flags in AIX disk labels is not implemented yet."
msgstr "ðÏÄÄÅÒÖËÁ ÆÏÒÍÁÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ ÄÌÑ %s ÐÏËÁ ÎÅ ÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÁ."
#: libparted/labels/bsd.c:501 libparted/labels/dasd.c:755
#: libparted/labels/dos.c:1974 libparted/labels/dvh.c:770
#: libparted/labels/gpt.c:1448 libparted/labels/loop.c:248
#: libparted/labels/mac.c:1408 libparted/labels/pc98.c:759
#: libparted/labels/rdb.c:1041 libparted/labels/sun.c:705
msgid "Unable to satisfy all constraints on the partition."
msgstr ""
#: libparted/labels/bsd.c:526
#, fuzzy
msgid "Unable to allocate a bsd disklabel slot."
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÔËÒÙÔØ %s - ÎÅÒÁÓÐÏÚÎÁÎÎÁÑ ÍÅÔËÁ ÄÉÓËÁ."
#: libparted/labels/dasd.c:166
#, fuzzy
msgid "Unable to determine the block size of this dasd"
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÐÒÅÄÅÌÉÔØ ÒÁÚÍÅÒ %s (%s)"
#: libparted/labels/dasd.c:781
#, fuzzy
msgid "Unable to allocate a dasd disklabel slot"
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÔËÒÙÔØ %s - ÎÅÒÁÓÐÏÚÎÁÎÎÁÑ ÍÅÔËÁ ÄÉÓËÁ."
#: libparted/labels/dos.c:827
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid partition table on %s -- wrong signature %x."
msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ ÔÁÂÌÉÃÁ ÒÁÚÄÅÌÏ× ÎÁ %s - ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁÑ ÓÉÇÎÁÔÕÒÁ %x"
#: libparted/labels/dos.c:855
#, c-format
msgid "Invalid partition table - recursive partition on %s."
msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ ÔÁÂÌÉÃÁ ÒÁÚÄÅÌÏ× - ÒÅËÕÒÓÉ×ÎÙÊ ÒÁÚÄÅÌ ÎÁ %s."
#: libparted/labels/dos.c:1318
#, fuzzy
msgid "Extended partitions cannot be hidden on msdos disk labels."
msgstr "òÁÚÄÅÌ ext2 ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÓËÒÙÔ."
#: libparted/labels/dos.c:1958
msgid "Parted can't resize partitions managed by Windows Dynamic Disk."
msgstr ""
#: libparted/labels/dvh.c:190
#, fuzzy, c-format
msgid "%s has no extended partition (volume header partition)."
msgstr ""
"îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÉÚÍÅÎÉÔØ ÒÁÚÍÅÒ ÒÁÓÛÉÒÅÎÎÏÇÏ ÒÁÚÄÅÌÁ ÔÁË, ÞÔÏÂÙ ÉÓËÌÀÞÉÔØ "
"ÌÏÇÉÞÅÓËÉÊ ÒÁÚÄÅÌ."
#: libparted/labels/dvh.c:313
msgid "Checksum is wrong, indicating the partition table is corrupt."
msgstr ""
#: libparted/labels/dvh.c:616
#, fuzzy
msgid "Only primary partitions can be root partitions."
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÏÓÎÏ×ÎÏÊ ÒÁÚÄÅÌ ×ÎÕÔÒØ ÒÁÓÛÉÒÅÎÎÏÇÏ."
#: libparted/labels/dvh.c:630
#, fuzzy
msgid "Only primary partitions can be swap partitions."
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÏÓÎÏ×ÎÏÊ ÒÁÚÄÅÌ ×ÎÕÔÒØ ÒÁÓÛÉÒÅÎÎÏÇÏ."
#: libparted/labels/dvh.c:644
msgid "Only logical partitions can be a boot file."
msgstr ""
#: libparted/labels/dvh.c:721
msgid "Only logical partitions (boot files) have a name."
msgstr ""
#: libparted/labels/dvh.c:812
#, fuzzy
msgid "Too many primary partitions"
msgstr "óÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ ÐÌÏÈÉÈ ÓÔÒÁÎÉÃ."
#: libparted/labels/fdasd.c:103
#, c-format
msgid ""
"%s open error\n"
"%s\n"
msgstr ""
#: libparted/labels/fdasd.c:107
#, c-format
msgid ""
"%s seek error\n"
"%s\n"
msgstr ""
#: libparted/labels/fdasd.c:110
#, c-format
msgid ""
"%s read error\n"
"%s\n"
msgstr ""
#: libparted/labels/fdasd.c:113
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s write error\n"
"%s\n"
msgstr "%s ×Ï ×ÒÅÍÑ ÚÁÐÉÓÉ ÎÁ %s"
#: libparted/labels/fdasd.c:116
#, c-format
msgid ""
"%s IOCTL error\n"
"%s\n"
msgstr ""
#: libparted/labels/fdasd.c:119
#, c-format
msgid ""
"%s API version mismatch\n"
"%s\n"
msgstr ""
#: libparted/labels/fdasd.c:122
#, c-format
msgid ""
"%s Unsupported disk type\n"
"%s\n"
msgstr ""
#: libparted/labels/fdasd.c:126
#, c-format
msgid ""
"%s Unsupported disk format\n"
"%s\n"
msgstr ""
#: libparted/labels/fdasd.c:130
#, c-format
msgid ""
"%s Disk in use\n"
"%s\n"
msgstr ""
#: libparted/labels/fdasd.c:133
#, c-format
msgid ""
"%s Config file syntax error\n"
"%s\n"
msgstr ""
#: libparted/labels/fdasd.c:137
#, c-format
msgid ""
"%s Volume label is corrupted.\n"
"%s\n"
msgstr ""
#: libparted/labels/fdasd.c:141
#, c-format
msgid ""
"%s a data set name is corrupted.\n"
"%s\n"
msgstr ""
#: libparted/labels/fdasd.c:145
#, c-format
msgid ""
"%s space allocation\n"
"%s\n"
msgstr ""
#: libparted/labels/fdasd.c:149
#, c-format
msgid ""
"%s device verification failed\n"
"The specified device is not a valid DASD device\n"
msgstr ""
#: libparted/labels/fdasd.c:154
#, c-format
msgid ""
"%s Fatal error\n"
"%s\n"
msgstr ""
#: libparted/labels/gpt.c:454
#, c-format
msgid ""
"%s contains GPT signatures, indicating that it has a GPT table. However, it "
"does not have a valid fake msdos partition table, as it should. Perhaps it "
"was corrupted -- possibly by a program that doesn't understand GPT partition "
"tables. Or perhaps you deleted the GPT table, and are now using an msdos "
"partition table. Is this a GPT partition table?"
msgstr ""
#: libparted/labels/gpt.c:648
#, c-format
msgid ""
"The format of the GPT partition table is version %x, which is newer than "
"what Parted can recognise. Please tell us! bug-parted@gnu.org"
msgstr ""
#: libparted/labels/gpt.c:698
#, c-format
msgid ""
"Not all of the space available to %s appears to be used, you can fix the GPT "
"to use all of the space (an extra %llu blocks) or continue with the current "
"setting? "
msgstr ""
#: libparted/labels/gpt.c:827
msgid ""
"The backup GPT table is not at the end of the disk, as it should be. This "
"might mean that another operating system believes the disk is smaller. Fix, "
"by moving the backup to the end (and removing the old backup)?"
msgstr ""
#: libparted/labels/gpt.c:862
msgid ""
"The primary GPT table is corrupt, but the backup appears OK, so that will be "
"used."
msgstr ""
#: libparted/labels/gpt.c:870
msgid ""
"Both the primary and backup GPT tables are corrupt. Try making a fresh "
"table, and using Parted's rescue feature to recover partitions."
msgstr ""
#: libparted/labels/mac.c:181
#, c-format
msgid "Invalid signature %x for Mac disk labels."
msgstr ""
#: libparted/labels/mac.c:226
msgid "Partition map has no partition map entry!"
msgstr ""
#: libparted/labels/mac.c:273
#, c-format
msgid "%s is too small for a Mac disk label!"
msgstr ""
#: libparted/labels/mac.c:532
#, c-format
msgid "Partition %d has an invalid signature %x."
msgstr ""
#: libparted/labels/mac.c:550
#, c-format
msgid "Partition %d has an invalid length of 0 bytes!"
msgstr ""
#: libparted/labels/mac.c:580
#, fuzzy
msgid "The data region doesn't start at the start of the partition."
msgstr "îÏ×ÙÊ ÒÁÚÄÅÌ ÐÅÒÅËÒÙ×ÁÅÔÓÑ Ó ÄÒÕÇÉÍ ÒÁÚÄÅÌÏÍ."
#: libparted/labels/mac.c:597
#, fuzzy
msgid "The boot region doesn't start at the start of the partition."
msgstr "îÏ×ÙÊ ÒÁÚÄÅÌ ÐÅÒÅËÒÙ×ÁÅÔÓÑ Ó ÄÒÕÇÉÍ ÒÁÚÄÅÌÏÍ."
#: libparted/labels/mac.c:611
#, fuzzy
msgid "The partition's boot region doesn't occupy the entire partition."
msgstr "îÏ×ÙÊ ÒÁÚÄÅÌ ÐÅÒÅËÒÙ×ÁÅÔÓÑ Ó ÄÒÕÇÉÍ ÒÁÚÄÅÌÏÍ."
#: libparted/labels/mac.c:622
#, fuzzy
msgid "The partition's data region doesn't occupy the entire partition."
msgstr "îÏ×ÙÊ ÒÁÚÄÅÌ ÐÅÒÅËÒÙ×ÁÅÔÓÑ Ó ÄÒÕÇÉÍ ÒÁÚÄÅÌÏÍ."
#: libparted/labels/mac.c:675
#, c-format
msgid ""
"Weird block size on device descriptor: %d bytes is not divisible by 512."
msgstr ""
#: libparted/labels/mac.c:688
#, c-format
msgid ""
"The driver descriptor says the physical block size is %d bytes, but Linux "
"says it is %d bytes."
msgstr ""
#: libparted/labels/mac.c:736
msgid "No valid partition map found."
msgstr ""
#: libparted/labels/mac.c:795
#, c-format
msgid ""
"Conflicting partition map entry sizes! Entry 1 says it is %d, but entry %d "
"says it is %d!"
msgstr ""
#: libparted/labels/mac.c:822
msgid "Weird! There are 2 partitions map entries!"
msgstr ""
#: libparted/labels/mac.c:1347
msgid ""
"Changing the name of a root or swap partition will prevent Linux from "
"recognising it as such."
msgstr ""
#: libparted/labels/mac.c:1443
#, fuzzy
msgid "Can't add another partition -- the partition map is too small!"
msgstr ""
"îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÅÝÅ ÏÄÉÎ ÏÓÎÏ×ÎÏÊ ÒÁÚÄÅÌ, ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ ÐÒÅÄÅÌ × 4 ÏÓÎÏ×ÎÙÈ "
"ÒÁÚÄÅÌÁ."
#: libparted/labels/pc98.c:354
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid partition table on %s."
msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ ÔÁÂÌÉÃÁ ÒÁÚÄÅÌÏ× - ÒÅËÕÒÓÉ×ÎÙÊ ÒÁÚÄÅÌ ÎÁ %s."
#: libparted/labels/pc98.c:406 libparted/labels/pc98.c:484
#, c-format
msgid ""
"Partition %d isn't aligned to cylinder boundaries. This is still "
"unsupported."
msgstr ""
#: libparted/labels/pc98.c:791
#, fuzzy
msgid "Can't add another partition."
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ ÒÁÓÛÉÒÅÎÎÙÊ ÒÁÚÄÅÌ."
#: libparted/labels/rdb.c:162
#, c-format
msgid "%s : Bad checksum on block %llu of type %s."
msgstr ""
#: libparted/labels/rdb.c:497
#, c-format
msgid "%s : Didn't find rdb block, should never happen."
msgstr ""
#: libparted/labels/rdb.c:581
#, fuzzy, c-format
msgid "%s : Loop detected at block %d."
msgstr "%s ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÂÌÏÞÎÙÍ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×ÏÍ."
#: libparted/labels/rdb.c:600
#, c-format
msgid "%s : The %s list seems bad at block %s."
msgstr ""
#: libparted/labels/rdb.c:689
#, c-format
msgid "%s : Failed to list bad blocks."
msgstr ""
#: libparted/labels/rdb.c:697
#, c-format
msgid "%s : Failed to list partition blocks."
msgstr ""
#: libparted/labels/rdb.c:705
#, c-format
msgid "%s : Failed to list file system blocks."
msgstr ""
#: libparted/labels/rdb.c:713
#, c-format
msgid "%s : Failed to list boot blocks."
msgstr ""
#: libparted/labels/rdb.c:740
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write partition block at %d."
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÐÒÅÄÅÌÉÔØ, Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÌÉ ÒÁÚÄÅÌ ÚÁÍÏÎÔÉÒÏ×ÁÎÎÙÍ."
#: libparted/labels/rdb.c:1069
#, fuzzy
msgid "Unable to allocate a partition number."
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÐÒÅÄÅÌÉÔØ, Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÌÉ ÒÁÚÄÅÌ ÚÁÍÏÎÔÉÒÏ×ÁÎÎÙÍ."
#: libparted/labels/sun.c:145
msgid "Corrupted Sun disk label detected."
msgstr ""
#: libparted/labels/sun.c:266
#, c-format
msgid ""
"The disk CHS geometry (%d,%d,%d) reported by the operating system does not "
"match the geometry stored on the disk label (%d,%d,%d)."
msgstr ""
#: libparted/labels/sun.c:288
#, c-format
msgid "The disk label describes a disk bigger than %s."
msgstr ""
#: libparted/labels/sun.c:442
#, c-format
msgid "The disk has %d cylinders, which is greater than the maximum of 65536."
msgstr ""
#: libparted/labels/sun.c:737
msgid ""
"The Whole Disk partition is the only available one left. Generally, it is "
"not a good idea to overwrite this partition with a real one. Solaris may "
"not be able to boot without it, and SILO (the sparc boot loader) appreciates "
"it as well."
msgstr ""
#: libparted/labels/sun.c:752
msgid "Sun disk label is full."
msgstr ""
#: libparted/labels/vtoc.c:163
#, c-format
msgid ""
"%s opening device '%s' failed.\n"
"%s\n"
msgstr ""
#: libparted/labels/vtoc.c:167
#, c-format
msgid ""
"%s seeking device '%s' failed.\n"
"%s\n"
msgstr ""
#: libparted/labels/vtoc.c:171
#, c-format
msgid ""
"%s writing to device '%s' failed,\n"
"%s\n"
msgstr ""
#: libparted/labels/vtoc.c:175
#, c-format
msgid ""
"%s reading from device '%s' failed.\n"
"%s\n"
msgstr ""
#: libparted/labels/vtoc.c:179
#, c-format
msgid "Fatal error\n"
msgstr ""
#: libparted/labels/vtoc.c:418
msgid "Could not read VTOC labels."
msgstr ""
#: libparted/labels/vtoc.c:424
msgid "Could not read VTOC FMT1 DSCB."
msgstr ""
#: libparted/labels/vtoc.c:431
msgid "Could not read VTOC FMT4 DSCB."
msgstr ""
#: libparted/labels/vtoc.c:438
msgid "Could not read VTOC FMT5 DSCB."
msgstr ""
#: libparted/labels/vtoc.c:445
msgid "Could not read VTOC FMT7 DSCB."
msgstr ""
#: libparted/labels/vtoc.c:462
msgid "Could not write VTOC labels."
msgstr ""
#: libparted/labels/vtoc.c:468
msgid "Could not write VTOC FMT1 DSCB."
msgstr ""
#: libparted/labels/vtoc.c:475
msgid "Could not write VTOC FMT4 DSCB."
msgstr ""
#: libparted/labels/vtoc.c:482
msgid "Could not write VTOC FMT5 DSCB."
msgstr ""
#: libparted/labels/vtoc.c:489
msgid "Could not write VTOC FMT7 DSCB."
msgstr ""
#: libparted/libparted.c:296 libparted/libparted.c:316
msgid "Out of memory."
msgstr "îÅ È×ÁÔÁÅÔ ÐÁÍÑÔÉ."
#: libparted/unit.c:139
msgid "Cannot get unit size for special unit 'COMPACT'."
msgstr ""
#: libparted/unit.c:386
#, c-format
msgid "\"%s\" has invalid syntax for locations."
msgstr ""
#: libparted/unit.c:394
#, c-format
msgid "The maximum head value is %d."
msgstr ""
#: libparted/unit.c:401
#, c-format
msgid "The maximum sector value is %d."
msgstr ""
#: libparted/unit.c:413 libparted/unit.c:545
#, fuzzy, c-format
msgid "The location %s is outside of the device %s."
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÒÁÚÄÅÌ ×ÎÅ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á."
#: libparted/unit.c:527
msgid "Invalid number."
msgstr ""
#: libparted/fs/amiga/affs.c:63 libparted/fs/amiga/apfs.c:56
#: libparted/fs/amiga/asfs.c:70
#, fuzzy, c-format
msgid "%s : Failed to allocate partition block\n"
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÐÒÅÄÅÌÉÔØ, Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÌÉ ÒÁÚÄÅÌ ÚÁÍÏÎÔÉÒÏ×ÁÎÎÙÍ."
#: libparted/fs/amiga/affs.c:78 libparted/fs/amiga/apfs.c:70
#: libparted/fs/amiga/asfs.c:86
#, c-format
msgid "%s : Failed to allocate block\n"
msgstr ""
#: libparted/fs/amiga/affs.c:83 libparted/fs/amiga/apfs.c:75
#, fuzzy, c-format
msgid "%s : Couldn't read boot block %llu\n"
msgstr "%s ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÂÌÏÞÎÙÍ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×ÏÍ."
#: libparted/fs/amiga/affs.c:99 libparted/fs/amiga/apfs.c:86
#: libparted/fs/amiga/asfs.c:92 libparted/fs/amiga/asfs.c:106
#, fuzzy, c-format
msgid "%s : Couldn't read root block %llu\n"
msgstr "%s ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÂÌÏÞÎÙÍ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×ÏÍ."
#: libparted/fs/amiga/amiga.c:72
#, c-format
msgid "%s : Failed to allocate id list element\n"
msgstr ""
#: libparted/fs/amiga/amiga.c:189
#, c-format
msgid "%s : Couldn't read block %llu\n"
msgstr ""
#: libparted/fs/amiga/amiga.c:202
#, c-format
msgid "%s : Bad checksum on block %llu of type %s\n"
msgstr ""
#: libparted/fs/amiga/amiga.c:212
#, fuzzy, c-format
msgid "%s : Couldn't write block %d\n"
msgstr "%s ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÂÌÏÞÎÙÍ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×ÏÍ."
#: libparted/fs/amiga/amiga.c:278
#, c-format
msgid "%s : Failed to allocate disk_specific rdb block\n"
msgstr ""
#: libparted/fs/amiga/amiga.c:289
#, c-format
msgid "%s : Didn't find rdb block, should never happen\n"
msgstr ""
#: libparted/fs/amiga/amiga.c:318
#, fuzzy, c-format
msgid "%s : Failed to read partition block %llu\n"
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÐÒÅÄÅÌÉÔØ, Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÌÉ ÒÁÚÄÅÌ ÚÁÍÏÎÔÉÒÏ×ÁÎÎÙÍ."
#: libparted/fs/ext2/ext2.c:87 libparted/fs/ext2/ext2.c:112
msgid "Inconsistent group descriptors!"
msgstr "ðÒÏÔÉ×ÏÒÅÞÉ×ÁÑ ÇÒÕÐÐÁ ÄÅÓËÒÉÐÔÏÒÏ×!"
#: libparted/fs/ext2/ext2.c:91 libparted/fs/ext2/ext2.c:116
#, fuzzy
msgid "File system full!"
msgstr "æÁÊÌÏ×ÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ÐÏÌÎÁ!"
#: libparted/fs/ext2/ext2.c:686
#, fuzzy
msgid "Invalid superblock. Are you sure this is an ext2 file system?"
msgstr "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÓÕÐÅÒÂÌÏË. ÷Ù Õ×ÅÒÅÎÙ, ÞÔÏ ÜÔÏ ÆÁÊÌÏ×ÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ext2?"
#: libparted/fs/ext2/ext2.c:700 libparted/fs/ext2/ext2_resize.c:658
#, fuzzy
msgid "File system has errors! You should run e2fsck."
msgstr "æÁÊÌÏ×ÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ÓÏÄÅÒÖÉÔ ÏÛÉÂËÉ! úÁÐÕÓÔÉÔÅ ÓÎÁÞÁÌÁ e2fsck!"
#: libparted/fs/ext2/ext2.c:711
msgid ""
"File system was not cleanly unmounted! You should run e2fsck. Modifying an "
"unclean file system could cause severe corruption."
msgstr ""
#: libparted/fs/ext2/ext2.c:731
#, fuzzy
msgid "File system has an incompatible feature enabled."
msgstr "æÁÊÌÏ×ÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ÉÍÅÅÔ ×ËÌÀÞÅÎÎÏÅ ÎÅÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÅ Ó×ÏÊÓÔ×Ï"
#: libparted/fs/ext2/ext2.c:742
msgid "Error allocating buffer cache."
msgstr "ïÛÉÂËÁ ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÂÕÆÅÒÁ ËÜÛÁ."
#: libparted/fs/ext2/ext2_inode_relocator.c:114
#, fuzzy
msgid ""
"Found an inode with a incorrect link count. Better go run e2fsck first!"
msgstr ""
"îÁÊÄÅÎÁ inode Ó ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÍ ÞÉÓÌÏÍ ÓÓÙÌÏË. ìÕÞÛÅ ÚÁÐÕÓÔÉÔÅ ÓÎÁÞÁÌÁ e2fsck."
#: libparted/fs/ext2/ext2_inode_relocator.c:487
msgid "Not enough free inodes!"
msgstr "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ Ó×ÏÂÏÄÎÙÈ inode!"
#: libparted/fs/ext2/ext2_resize.c:223
#, fuzzy
msgid "File system is too full to remove a group!"
msgstr "æÁÊÌÏ×ÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ÓÌÉÛËÏÍ ÚÁÐÏÌÎÅÎÁ, ÞÔÏÂÙ ÕÄÁÌÉÔØ ÇÒÕÐÐÕ!"
#: libparted/fs/ext2/ext2_resize.c:232
#, fuzzy
msgid "File system has too many allocated inodes to remove a group!"
msgstr ""
"æÁÊÌÏ×ÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ÉÍÅÅÔ ÓÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ ×ÙÄÅÌÅÎÎÙÈ inode, ÞÔÏÂÙ ÕÄÁÌÉÔØ ÇÒÕÐÐÕ!"
#: libparted/fs/ext2/ext2_resize.c:491
msgid "adding groups"
msgstr ""
#: libparted/fs/ext2/ext2_resize.c:528
#, fuzzy, c-format
msgid "Your file system is too full to resize it to %i blocks. Sorry."
msgstr ""
"ë ÓÏÖÁÌÅÎÉÀ, ÆÁÊÌÏ×ÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ÓÌÉÛËÏÍ ÚÁÐÏÌÎÅÎÁ, ÞÔÏÂÙ ÉÚÍÅÎÉÔØ ÅÅ ÒÁÚÍÅÒ ÄÏ "
"%i ÂÌÏËÏ×."
#: libparted/fs/ext2/ext2_resize.c:538
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Your file system has too many occupied inodes to resize it to %i blocks. "
"Sorry."
msgstr ""
"ë ÓÏÖÁÌÅÎÉÀ, ×ÁÛÁ ÆÁÊÌÏ×ÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ÉÍÅÅÔ ÓÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ ÚÁÎÑÔÙÈ inode, ÞÔÏÂÙ "
"ÉÚÍÅÎÉÔØ ÅÅ ÒÁÚÍÅÒ ÄÏ %i ÂÌÏËÏ×."
#: libparted/fs/ext2/ext2_resize.c:666
#, fuzzy
msgid "File system was not cleanly unmounted! You should run e2fsck."
msgstr ""
"æÁÊÌÏ×ÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ÎÅ ÂÙÌÁ ÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ÒÁÚÍÏÎÔÉÒÏ×ÁÎÁ! úÁÐÕÓÔÉÔÅ ÓÎÁÞÁÌÁ e2fsck!"
#: libparted/fs/ext2/ext2_resize.c:675
msgid ""
"The file system has the 'dir_index' feature enabled. Parted can only resize "
"the file system if it disables this feature. You can enable it later by "
"running 'tune2fs -O dir_index DEVICE' and then 'e2fsck -fD DEVICE'."
msgstr ""
#: libparted/fs/ext2/ext2_resize.c:691
msgid ""
"A resize operation on this file system will use EXPERIMENTAL code\n"
"that MAY CORRUPT it (although no one has reported any such damage yet).\n"
"You should at least backup your data first, and run 'e2fsck -f' afterwards."
msgstr ""
#: libparted/fs/ext2/ext2_block_relocator.c:198
#, fuzzy
msgid "Cross-linked blocks found! Better go run e2fsck first!"
msgstr ""
"îÁÊÄÅÎÙ ÂÌÏËÉ Ó ÐÅÒÅËÒÅÓÔÎÙÍÉ ÓÓÙÌËÁÍÉ! ÌÕÞÛÅ ÓÎÁÞÁÌÁ ÚÁÐÕÓÔÉÔÅ e2fsck!"
#: libparted/fs/ext2/ext2_block_relocator.c:537
#, fuzzy, c-format
msgid "Block %i has no reference? Weird."
msgstr "âÌÏË %i ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÓÙÌËÉ? óÔÒÁÎÎÏ"
#: libparted/fs/ext2/ext2_block_relocator.c:737
#, fuzzy, c-format
msgid "Block %i shouldn't have been marked (%d, %d)!"
msgstr "âÌÏË %i ÎÅ ÄÏÌÖÅÎ ÂÙÔØ ÐÏÍÅÞÅÎÎÙÍ!"
#: libparted/fs/ext2/interface.c:186
#, fuzzy
msgid ""
"The ext2 file system passed a basic check. For a more comprehensive check, "
"use the e2fsck program."
msgstr ""
"æÁÊÌÏ×ÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ext2 ÐÒÏÛÌÁ ÏÓÎÏ×ÎÕÀ ÐÒÏ×ÅÒËÕ. äÌÑ ÂÏÌÅÅ ÏÂÓÔÏÑÔÅÌØÎÏÊ "
"ÐÒÏ×ÅÒËÉ, ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ e2fsck."
#: libparted/fs/ext2/interface.c:203
msgid "Sorry, can't move the start of ext2 partitions yet!"
msgstr "ë ÓÏÖÁÌÅÎÉÀ, ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÉÅ ÎÁÞÁÌÁ ÒÁÚÄÅÌÏ× ext2 ÐÏËÁ ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ!"
#: libparted/fs/ext2/ext2_buffer.c:82
msgid "Couldn't flush buffer cache!"
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÞÉÓÔÉÔØ ÂÕÆÅÒ ËÜÛÁ!"
#: libparted/fs/ext2/ext2_mkfs.c:162
msgid "writing per-group metadata"
msgstr ""
#: libparted/fs/ext2/ext2_mkfs.c:564
msgid "File system too small for ext2."
msgstr ""
#: libparted/fs/fat/calc.c:135
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"You need %s of free disk space to shrink this partition to this size. "
"Currently, only %s is free."
msgstr ""
"÷ÁÍ ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ %díâ Ó×ÏÂÏÄÎÏÇÏ ÐÒÏÓÔÒÁÎÓÔ×Á, ÞÔÏÂÙ ÕÍÅÎØÛÉÔØ ÄÁÎÎÙÊ ÒÁÚÄÅÌ ÄÏ "
"ÔÁËÏÇÏ ÒÁÚÍÅÒÁ (Õ ×ÁÓ ÓÅÊÞÁÓ Ó×ÏÂÏÄÎÏ ÔÏÌØËÏ %díâ)"
#: libparted/fs/fat/context.c:56
#, c-format
msgid ""
"Cluster start delta = %d, which is not a multiple of the cluster size %d."
msgstr ""
"ëÌÁÓÔÅÒ ÎÁÞÉÎÁÅÔÓÑ ÓÏ ÓÍÅÝÅÎÉÅÍ %d, ÞÔÏ ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÃÅÌÙÍ ÞÉÓÌÏÍ ËÌÁÓÔÅÒÏ× "
"ÒÁÚÍÅÒÁ %d."
#: libparted/fs/fat/fat.c:308
#, fuzzy, c-format
msgid "Partition too big/small for a %s file system."
msgstr "òÁÚÄÅÌ ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌ ÄÌÑ ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ FAT"
#: libparted/fs/fat/fat.c:474
msgid ""
"The FATs don't match. If you don't know what this means, then select "
"cancel, run scandisk on the file system, and then come back."
msgstr ""
"æÁÊÌÏ×ÙÅ ÓÉÓÔÅÍÙ FAT ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÀÔ. åÓÌÉ ×Ù ÎÅ ÚÎÁÅÔÅ, ÞÔÏ ÜÔÏ ÏÚÎÁÞÁÅÔ, "
"×ÙÂÅÒÉÔÅ ÏÔÍÅÎÕ, ÚÁÐÕÓÔÉÔÅ scandisk ÄÌÑ ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ, É ÚÁÔÅÍ "
"×ÏÚ×ÒÁÝÁÊÔÅÓØ."
#: libparted/fs/fat/fat.c:514
msgid "There are no possible configurations for this FAT type."
msgstr "äÌÑ ÜÔÏÇÏ ÔÉÐÁ FAT ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÊ ÎÅÔ."
#: libparted/fs/fat/fat.c:526
#, c-format
msgid ""
"File system doesn't have expected sizes for Windows to like it. Cluster "
"size is %dk (%dk expected); number of clusters is %d (%d expected); size of "
"FATs is %d sectors (%d expected)."
msgstr ""
"Windows ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÒÁÂÏÔÁÔØ Ó ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÏÊ, ÉÍÅÀÝÅÊ ÔÁËÉÅ ÒÁÚÍÅÒÙ. "
"òÁÚÍÅÒ ËÌÁÓÔÅÒÁ %dk (ÏÖÉÄÁÅÍÙÊ %dk); ÞÉÓÌÏ ËÌÁÓÔÅÒÏ× %d (ÏÖÉÄÁÅÍÏÅ %d); "
"ÒÁÚÍÅÒ FAT %d ÓÅËÔÏÒÏ× (ÏÖÉÄÁÅÍÙÊ %d)."
#: libparted/fs/fat/fat.c:549
#, c-format
msgid ""
"File system is reporting the free space as %d clusters, not %d clusters."
msgstr ""
"æÁÊÌÏ×ÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ÓÏÏÂÝÁÅÔ Ï Ó×ÏÂÏÄÎÏÍ ÐÒÏÓÔÒÁÎÓÔ×Å × %d ËÌÁÓÔÅÒÏ×, Á ÎÅ × %d "
"ËÌÁÓÔÅÒÏ×."
#: libparted/fs/fat/fat.c:874
#, fuzzy
msgid ""
"GNU Parted was miscompiled: the FAT boot sector should be 512 bytes. FAT "
"support will be disabled."
msgstr ""
"GNU parted ÂÙÌ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ÓËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÎ: ÚÁÇÒÕÚÏÞÎÙÊ ÓÅËÔÏÒ FAT ÄÏÌÖÅÎ "
"ÚÁÎÉÍÁÔØ 512 ÂÁÊÔ. ðÏÄÄÅÒÖËÁ FAT ÂÕÄÅÔ ÏÔËÌÀÞÅÎÁ."
#: libparted/fs/fat/resize.c:159
#, fuzzy
msgid ""
"There's not enough room in the root directory for all of the files. Either "
"cancel, or ignore to lose the files."
msgstr ""
"äÌÑ ×ÓÅÈ ÆÁÊÌÏ× ÎÅ È×ÁÔÁÅÔ ÍÅÓÔÁ × ËÏÒÎÅ×ÏÍ ËÁÔÁÌÏÇÅ. ìÉÂÏ ÏÔÍÅÎÉÔÅ, ÌÉÂÏ "
"ÉÇÎÏÒÉÒÕÊÔÅ ÄÌÑ ÐÏÔÅÒÉ ÆÁÊÌÏ×."
#: libparted/fs/fat/resize.c:300
msgid "Error writing to the root directory."
msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ × ËÏÒÎÅ×ÏÊ ËÁÔÁÌÏÇ."
#: libparted/fs/fat/resize.c:489
msgid "If you leave your file system as FAT16, then you will have no problems."
msgstr ""
#: libparted/fs/fat/resize.c:492
msgid ""
"If you convert to FAT16, and MS Windows is installed on this partition, then "
"you must re-install the MS Windows boot loader. If you want to do this, you "
"should consult the Parted manual (or your distribution's manual)."
msgstr ""
#: libparted/fs/fat/resize.c:500
msgid ""
"If you leave your file system as FAT32, then you will not introduce any new "
"problems."
msgstr ""
#: libparted/fs/fat/resize.c:504
msgid ""
"If you convert to FAT32, and MS Windows is installed on this partition, then "
"you must re-install the MS Windows boot loader. If you want to do this, you "
"should consult the Parted manual (or your distribution's manual). Also, "
"converting to FAT32 will make the file system unreadable by MS DOS, MS "
"Windows 95a, and MS Windows NT."
msgstr ""
#: libparted/fs/fat/resize.c:518
#, c-format
msgid "%s %s %s"
msgstr ""
#: libparted/fs/fat/resize.c:519
msgid "Would you like to use FAT32?"
msgstr ""
#: libparted/fs/fat/resize.c:550 libparted/fs/fat/resize.c:566
#, c-format
msgid "%s %s"
msgstr ""
#: libparted/fs/fat/resize.c:551
msgid ""
"The file system can only be resized to this size by converting to FAT16."
msgstr ""
#: libparted/fs/fat/resize.c:567
msgid ""
"The file system can only be resized to this size by converting to FAT32."
msgstr ""
#: libparted/fs/fat/resize.c:580
#, fuzzy
msgid ""
"GNU Parted cannot resize this partition to this size. We're working on it!"
msgstr ""
"GNU Parted ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÉÚÍÅÎÉÔØ ÒÁÚÍÅÒ ÒÁÚÄÅÌÁ ÄÏ ÜÔÏÊ ×ÅÌÉÞÉÎÙ. íÙ ÒÁÂÏÔÁÅÍ "
"ÎÁÄ ÜÔÉÍ!"
#: libparted/fs/fat/bootsector.c:49 libparted/fs/fat/bootsector.c:56
#, fuzzy
msgid "File system has an invalid signature for a FAT file system."
msgstr "æÁÊÌÏ×ÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ÉÍÅÅÔ ÎÅ×ÅÒÎÕÀ ÄÌÑ FAT ÓÉÇÎÁÔÕÒÕ."
#: libparted/fs/fat/bootsector.c:64
#, fuzzy
msgid "File system has an invalid sector size for a FAT file system."
msgstr "æÁÊÌÏ×ÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ÉÍÅÅÔ ÎÅ×ÅÒÎÙÊ ÄÌÑ FAT ÒÁÚÍÅÒ ÓÅËÔÏÒÁ."
#: libparted/fs/fat/bootsector.c:71
#, fuzzy
msgid "File system has an invalid cluster size for a FAT file system."
msgstr "æÁÊÌÏ×ÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ÉÍÅÅÔ ÎÅ×ÅÒÎÙÊ ÄÌÑ FAT ÒÁÚÍÅÒ ÓÅËÔÏÒÁ."
#: libparted/fs/fat/bootsector.c:78
#, fuzzy
msgid ""
"File system has an invalid number of reserved sectors for a FAT file system."
msgstr ""
"æÁÊÌÏ×ÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ÉÍÅÅÔ ÎÅ×ÅÒÎÏÅ ÄÌÑ FAT ÞÉÓÌÏ ÚÁÒÅÚÅÒ×ÉÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÓÅËÔÏÒÏ×."
#: libparted/fs/fat/bootsector.c:85
#, fuzzy
msgid "File system has an invalid number of FATs."
msgstr "æÁÊÌÏ×ÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ÉÍÅÅÔ ÎÅ×ÅÒÎÕÀ ÄÌÑ FAT ÓÉÇÎÁÔÕÒÕ."
#: libparted/fs/fat/bootsector.c:139
#, c-format
msgid ""
"This file system has a logical sector size of %d. GNU Parted is known not "
"to work properly with sector sizes other than 512 bytes."
msgstr ""
"üÔÁ ÆÁÊÌÏ×ÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ÉÍÅÅÔ ÒÁÚÍÅÒ ÌÏÇÉÞÅÓËÏÇÏ ÓÅËÔÏÒÁ %d. óÞÉÔÁÅÔÓÑ, ÞÔÏ "
"GNU Parted ÒÁÂÏÔÁÅÔ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ Ó ÓÅËÔÏÒÁÍÉ, ÒÁÚÍÅÒ ËÏÔÏÒÙÈ ÏÔÌÉÞÅÎ ÏÔ 512 "
"ÂÁÊÔ."
#: libparted/fs/fat/bootsector.c:164
#, c-format
msgid ""
"The file system's CHS geometry is (%d, %d, %d), which is invalid. The "
"partition table's CHS geometry is (%d, %d, %d). If you select Ignore, the "
"file system's CHS geometry will be left unchanged. If you select Fix, the "
"file system's CHS geometry will be set to match the partition table's CHS "
"geometry."
msgstr ""
#: libparted/fs/fat/bootsector.c:213
msgid "FAT boot sector says logical sector size is 0. This is weird. "
msgstr ""
"úÁÇÒÕÚÏÞÎÙÊ ÓÅËÔÏÒ FAT ÓÏÄÅÒÖÉÔ ÒÁÚÍÅÒ ÌÏÇÉÞÅÓËÏÇÏ ÓÅËÔÏÒÁ, ÒÁ×ÎÙÊ 0. üÔÏ "
"ÓÔÒÁÎÎÏ. "
#: libparted/fs/fat/bootsector.c:219
msgid "FAT boot sector says there are no FAT tables. This is weird. "
msgstr ""
"÷ ÚÁÇÒÕÚÏÞÎÏÍ ÓÅËÔÏÒÅ FAT ÎÅ ÓÏÄÅÒÖÉÔÓÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ Ï ÔÁÂÌÉÃÁÈ FAT. üÔÏ "
"ÓÔÒÁÎÎÏ. "
#: libparted/fs/fat/bootsector.c:225
msgid "FAT boot sector says clusters are 0 sectors. This is weird. "
msgstr ""
"÷ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÉ Ó ÚÁÇÒÕÚÏÞÎÙÍ ÓÅËÔÏÒÏÍ FAT, ËÌÁÓÔÅÒ ÓÏÄÅÒÖÉÔ 0 ÓÅËÔÏÒÏ×. üÔÏ "
"ÓÔÒÁÎÎÏ. "
#: libparted/fs/fat/bootsector.c:235
#, fuzzy
msgid "File system is FAT12, which is unsupported."
msgstr "æÁÊÌÏ×ÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ FAT12. ïÎÁ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ."
#: libparted/fs/fat/bootsector.c:411
#, c-format
msgid ""
"The information sector has the wrong signature (%x). Select cancel for now, "
"and send in a bug report. If you're desperate, it's probably safe to ignore."
msgstr ""
"éÎÆÏÒÍÁÃÉÏÎÎÙÊ ÓÅËÔÏÒ ÉÍÅÅÔ ÎÅ×ÅÒÎÕÀ ÓÉÇÎÁÔÕÒÕ (%x). ÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÏÔÍÅÎÕ, É "
"ÐÏÛÌÉÔÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ Ï ÏÛÉÂËÅ. åÓÌÉ ×Ù ÕÖÅ ÏÔÞÁÑÌÉÓØ, ÔÏ, ×ÅÒÏÑÔÎÏ, ÍÏÖÎÏ "
"ÐÒÏÉÇÎÏÒÉÒÏ×ÁÔØ."
#: libparted/fs/fat/count.c:152
#, c-format
msgid "Bad directory entry for %s: first cluster is the end of file marker."
msgstr ""
"ðÌÏÈÏÊ ÜÌÅÍÅÎÔ ËÁÔÁÌÏÇÁ ÄÌÑ %s: ÐÅÒ×ÙÊ ËÌÁÓÔÅÒ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ËÏÎÃÏÍ ÍÁÒËÅÒÁ ÆÁÊÌÁ."
#: libparted/fs/fat/count.c:165
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Bad FAT: unterminated chain for %s. You should run dosfsck or scandisk."
msgstr "ïÛÉÂËÁ × FAT: ÎÅÚÁ×ÅÒÛÅÎÎÁÑ ÃÅÐÏÞËÁ ÄÌÑ %s"
#: libparted/fs/fat/count.c:174
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Bad FAT: cluster %d outside file system in chain for %s. You should run "
"dosfsck or scandisk."
msgstr ""
"ïÛÉÂËÁ × FAT: ËÌÁÓÔÅÒ %d ÎÁÈÏÄÉÔÓÑ ×ÎÅ ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ × ÃÅÐÏÞËÅ ÄÌÑ %s"
#: libparted/fs/fat/count.c:184
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Bad FAT: cluster %d is cross-linked for %s. You should run dosfsck or "
"scandisk."
msgstr "ïÛÉÂËÁ × FAT: ËÌÁÓÔÅÒ %d ÉÍÅÅÔ ÓÓÙÌËÕ ÄÌÑ %s"
#: libparted/fs/fat/count.c:203
#, c-format
msgid "%s is %dk, but it has %d clusters (%dk)."
msgstr ""
#: libparted/fs/fat/count.c:266
#, c-format
msgid ""
"The file %s is marked as a system file. This means moving it could cause "
"some programs to stop working."
msgstr ""
"æÁÊÌ %s ÐÏÍÅÞÅÎ ËÁË ÓÉÓÔÅÍÎÙÊ. üÔÏ ÚÎÁÞÉÔ, ÞÔÏ ÅÇÏ ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÉÅ ÍÏÖÅÔ "
"ÐÒÉ×ÅÓÔÉ Ë ÐÒÅËÒÁÝÅÎÉÀ ÒÁÂÏÔÙ ÎÅËÏÔÏÒÙÈ ÐÒÏÇÒÁÍÍ."
#: libparted/fs/fat/table.c:137
#, c-format
msgid ""
"FAT %d media %x doesn't match the boot sector's media %x. You should "
"probably run scandisk."
msgstr ""
"FAT %d ÎÏÓÉÔÅÌØ %x ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÎÏÓÉÔÅÌÅÍ ÚÁÇÒÕÚÏÞÎÏÇÏ ÓÅËÔÏÒÁ %x. "
"÷ÏÚÍÏÖÎÏ, ×ÁÍ ÓÌÅÄÕÅÔ ÚÁÐÕÓÔÉÔØ scandisk."
#: libparted/fs/fat/table.c:269
#, fuzzy, c-format
msgid "fat_table_set: cluster %ld outside file system"
msgstr "fat_table_set: ËÌÁÓÔÅÒ %ld ÎÁÈÏÄÉÔÓÑ ×ÎÅ ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ"
#: libparted/fs/fat/table.c:301
#, fuzzy, c-format
msgid "fat_table_get: cluster %ld outside file system"
msgstr "fat_table_get: ËÌÁÓÔÅÒ %ld ÎÁÈÏÄÉÔÓÑ ×ÎÅ ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ"
#: libparted/fs/fat/table.c:343
msgid "fat_table_alloc_cluster: no free clusters"
msgstr "fat_table_alloc_cluster: ÎÅÔ Ó×ÏÂÏÄÎÙÈ ËÌÁÓÔÅÒÏ×"
#: libparted/fs/linux_swap/linux_swap.c:275
#, fuzzy, c-format
msgid "Unrecognised old style linux swap signature '%10s'."
msgstr "îÅÒÁÓÐÏÚÎÁÎÎÁÑ ÓÉÇÎÁÔÕÒÁ linux swap %10s."
#: libparted/fs/linux_swap/linux_swap.c:318
#, fuzzy, c-format
msgid "Unrecognised new style linux swap signature '%10s'."
msgstr "îÅÒÁÓÐÏÚÎÁÎÎÁÑ ÓÉÇÎÁÔÕÒÁ linux swap %10s."
#: libparted/fs/linux_swap/linux_swap.c:358
#, fuzzy, c-format
msgid "Unrecognised swsusp linux swap signature '%9s'."
msgstr "îÅÒÁÓÐÏÚÎÁÎÎÁÑ ÓÉÇÎÁÔÕÒÁ linux swap %10s."
#: libparted/fs/linux_swap/linux_swap.c:434
msgid "Too many bad pages."
msgstr "óÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ ÐÌÏÈÉÈ ÓÔÒÁÎÉÃ."
#: libparted/fs/hfs/advfs.c:121 libparted/fs/hfs/advfs_plus.c:122
#: libparted/fs/hfs/reloc.c:414 libparted/fs/hfs/reloc.c:508
#: libparted/fs/hfs/reloc_plus.c:539 libparted/fs/hfs/reloc_plus.c:658
#: libparted/fs/hfs/reloc_plus.c:772
msgid "The file system contains errors."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/advfs_plus.c:287
msgid "Bad blocks could not be read."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/cache.c:137
#, c-format
msgid ""
"Trying to register an extent starting at block 0x%X, but another one already "
"exists at this position. You should check the file system!"
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/cache.c:214
#, c-format
msgid ""
"Trying to move an extent from block Ox%X to block Ox%X, but another one "
"already exists at this position. This should not happen!"
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/file.c:143
#, c-format
msgid "Could not update the extent cache for HFS file with CNID %X."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/file.c:180
#, c-format
msgid "Trying to read HFS file with CNID %X behind EOF."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/file.c:190 libparted/fs/hfs/file.c:220
#, c-format
msgid "Could not find sector %lli of HFS file with CNID %X."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/file.c:210
#, c-format
msgid "Trying to write HFS file with CNID %X behind EOF."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/file_plus.c:157
#, c-format
msgid "Could not update the extent cache for HFS+ file with CNID %X."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/file_plus.c:202
#, c-format
msgid "Trying to read HFS+ file with CNID %X behind EOF."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/file_plus.c:213 libparted/fs/hfs/file_plus.c:256
#, c-format
msgid "Could not find sector %lli of HFS+ file with CNID %X."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/file_plus.c:245
#, c-format
msgid "Trying to write HFS+ file with CNID %X behind EOF."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/hfs.c:232
msgid "Sorry, HFS cannot be resized that way yet."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/hfs.c:262 libparted/fs/hfs/hfs.c:641
msgid "Data relocation has failed."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/hfs.c:281
msgid "Data relocation left some data in the end of the volume."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/hfs.c:320
#, fuzzy
msgid "writing HFS Master Directory Block"
msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ × ËÏÒÎÅ×ÏÊ ËÁÔÁÌÏÇ."
#: libparted/fs/hfs/hfs.c:468
msgid "No valid HFS[+X] signature has been found while opening."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/hfs.c:478
#, c-format
msgid "Version %d of HFS+ isn't supported."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/hfs.c:489
#, c-format
msgid "Version %d of HFSX isn't supported."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/hfs.c:672
msgid "Data relocation left some data at the end of the volume."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/hfs.c:720
#, fuzzy
msgid "Error while writing the allocation file."
msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ × ËÏÒÎÅ×ÏÊ ËÁÔÁÌÏÇ."
#: libparted/fs/hfs/hfs.c:735
msgid "Error while writing the compatibility part of the allocation file."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/hfs.c:750
msgid "writing HFS+ Volume Header"
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/hfs.c:850
msgid "An error occurred while looking for the mandatory bad blocks file."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/hfs.c:904
msgid ""
"It seems there is an error in the HFS wrapper: the bad blocks file doesn't "
"contain the embedded HFS+ volume."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/hfs.c:940
msgid "Sorry, HFS+ cannot be resized that way yet."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/hfs.c:975
msgid "shrinking embedded HFS+ volume"
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/hfs.c:991
msgid "Resizing the HFS+ volume has failed."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/hfs.c:998
msgid "shrinking HFS wrapper"
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/hfs.c:1007
msgid "Updating the HFS wrapper has failed."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/hfs.c:1109 libparted/fs/hfs/hfs.c:1194
#, c-format
msgid ""
"This is not a real %s check. This is going to extract special low level "
"files for debugging purposes."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/journal.c:155
msgid "Bad block list header checksum."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/journal.c:168
#, c-format
msgid ""
"Invalid size of a transaction block while replaying the journal (%i bytes)."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/journal.c:260
msgid ""
"Journal stored outside of the volume are not supported. Try to desactivate "
"the journal and run Parted again."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/journal.c:271
#, fuzzy
msgid "Journal offset or size is not multiple of the sector size."
msgstr ""
"ëÌÁÓÔÅÒ ÎÁÞÉÎÁÅÔÓÑ ÓÏ ÓÍÅÝÅÎÉÅÍ %d, ÞÔÏ ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÃÅÌÙÍ ÞÉÓÌÏÍ ËÌÁÓÔÅÒÏ× "
"ÒÁÚÍÅÒÁ %d."
#: libparted/fs/hfs/journal.c:292
msgid "Incorrect magic values in the journal header."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/journal.c:302
msgid "Journal size mismatch between journal info block and journal header."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/journal.c:314
#, fuzzy
msgid "Some header fields are not multiple of the sector size."
msgstr ""
"ëÌÁÓÔÅÒ ÎÁÞÉÎÁÅÔÓÑ ÓÏ ÓÍÅÝÅÎÉÅÍ %d, ÞÔÏ ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÃÅÌÙÍ ÞÉÓÌÏÍ ËÌÁÓÔÅÒÏ× "
"ÒÁÚÍÅÒÁ %d."
#: libparted/fs/hfs/journal.c:323
msgid ""
"The sector size stored in the journal is not 512 bytes. Parted only "
"supports 512 bytes length sectors."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/journal.c:335
msgid "Bad journal checksum."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/journal.c:353
msgid ""
"The journal is not empty. Parted must replay the transactions before "
"opening the file system. This will modify the file system."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/journal.c:381
msgid ""
"The volume header or the master directory block has changed while replaying "
"the journal. You should restart Parted."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/probe.c:51
#, c-format
msgid ""
"Parted can't use HFS file systems on disks with a sector size not equal to %"
"d bytes."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/reloc.c:151 libparted/fs/hfs/reloc_plus.c:155
msgid "An extent has not been relocated."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/reloc.c:251 libparted/fs/hfs/reloc_plus.c:307
msgid ""
"A reference to an extent comes from a place it should not. You should check "
"the file system!"
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/reloc.c:381
msgid "This HFS volume has no catalog file. This is very unusual!"
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/reloc.c:475
msgid "This HFS volume has no extents overflow file. This is quite unusual!"
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/reloc.c:517 libparted/fs/hfs/reloc_plus.c:668
msgid ""
"The extents overflow file should not contain its own extents! You should "
"check the file system."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/reloc.c:574 libparted/fs/hfs/reloc_plus.c:847
#, fuzzy
msgid "Could not cache the file system in memory."
msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÐÒÅÄÅÌÉÔØ ÆÁÊÌÏ×ÕÀ ÓÉÓÔÅÍÕ."
#: libparted/fs/hfs/reloc.c:635 libparted/fs/hfs/reloc_plus.c:908
msgid "Bad blocks list could not be loaded."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/reloc.c:649 libparted/fs/hfs/reloc_plus.c:924
msgid "An error occurred during extent relocation."
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/reloc_plus.c:495
msgid "This HFS+ volume has no catalog file. This is very unusual!"
msgstr ""
#: libparted/fs/hfs/reloc_plus.c:619
msgid "This HFS+ volume has no extents overflow file. This is quite unusual!"
msgstr ""
#: parted/parted.c:94
msgid "displays this help message"
msgstr "ÏÔÏÂÒÁÖÁÅÔ ÜÔÏ ÓÐÒÁ×ÏÞÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
#: parted/parted.c:95
msgid "lists partition layout on all block devices"
msgstr ""
#: parted/parted.c:96
msgid "displays machine parseable output"
msgstr ""
#: parted/parted.c:97
msgid "never prompts for user intervention"
msgstr "ÎÉËÏÇÄÁ ÎÅ ÚÁÐÒÁÛÉ×ÁÅÔ ×ÍÅÛÁÔÅÌØÓÔ×Ï ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
#: parted/parted.c:98
msgid "displays the version"
msgstr "ÏÔÏÂÒÁÖÁÅÔ ×ÅÒÓÉÀ"
#: parted/parted.c:111
#, fuzzy
msgid ""
"NUMBER is the partition number used by Linux. On MS-DOS disk labels, the "
"primary partitions number from 1 to 4, logical partitions from 5 onwards.\n"
msgstr ""
"MINOR - ÜÔÏ ÎÏÍÅÒ ÒÁÚÄÅÌÁ, ÉÓÐÏÌØÚÕÅÍÙÊ Linux. ïÓÎÏ×ÎÙÅ ÒÁÚÄÅÌÙ ÉÍÅÀÔ "
"ÎÏÍÅÒÁ 1-4, Á ÌÏÇÉÞÅÓËÉÅ - 5 É ÄÁÌÅÅ.\n"
#: parted/parted.c:114
msgid "LABEL-TYPE is one of: "
msgstr "ôéð-íåôëé ÏÄÉÎ ÉÚ: "
#: parted/parted.c:115
#, fuzzy
msgid "FLAG is one of: "
msgstr "ôéð_æó ÏÄÉÎ ÉÚ: "
#: parted/parted.c:116
#, fuzzy
msgid "UNIT is one of: "
msgstr "ôéð_æó ÏÄÉÎ ÉÚ: "
#: parted/parted.c:117
msgid "PART-TYPE is one of: primary, logical, extended\n"
msgstr "ôéð_òáúä ÏÄÉÎ ÉÚ: ÏÓÎÏ×ÎÏÊ, ÌÏÇÉÞÅÓËÉÊ, ÒÁÓÛÉÒÅÎÎÙÊ\n"
#: parted/parted.c:119
msgid "FS-TYPE is one of: "
msgstr "ôéð_æó ÏÄÉÎ ÉÚ: "
#: parted/parted.c:120
msgid ""
"START and END are disk locations, such as 4GB or 10%. Negative values count "
"from the end of the disk. For example, -1s specifies exactly the last "
"sector.\n"
msgstr ""
#: parted/parted.c:123
#, fuzzy
msgid "STATE is one of: on, off\n"
msgstr "ôéð_æó ÏÄÉÎ ÉÚ: "
#: parted/parted.c:124
msgid "DEVICE is usually /dev/hda or /dev/sda\n"
msgstr "õóôòïêóô÷ïí ÏÂÙÞÎÏ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ /dev/hda ÉÌÉ /dev/sda\n"
#: parted/parted.c:125
msgid "NAME is any word you want\n"
msgstr ""
#: parted/parted.c:126
msgid "The partition must have one of the following FS-TYPEs: "
msgstr ""
#: parted/parted.c:130
#, fuzzy
msgid ""
"Copyright (C) 1998 - 2006 Free Software Foundation, Inc.\n"
"This program is free software, covered by the GNU General Public License.\n"
"\n"
"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
"GNU General Public License for more details.\n"
"\n"
msgstr ""
"Copyright (C) 1999-2000 Andrew Clausen, Lennert Buytenhek É Red Hat Inc.\n"
"ðÅÒÅ×ÏÄÙ: Copyright (C) 1999-2000 Free Software Foundation, Inc\n"
"üÔÏ Ó×ÏÂÏÄÎÁÑ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ, ÎÁ ÎÅÅ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑÅÔÓÑ õÎÉ×ÅÒÓÁÌØÎÁÑ ïÂÝÅÓÔ×ÅÎÎÁÑ\n"
"ìÉÃÅÎÚÉÑ GNU.\n"
"\n"
"üÔÁ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑÅÔÓÑ × ÎÁÄÅÖÄÅ, ÞÔÏ ÏÎÁ ÂÕÄÅÔ ÐÏÌÅÚÎÏÊ, ÎÏ âåú\n"
"ëáëéè-ìéâï çáòáîôéê; ÄÁÖÅ ÂÅÚ ÐÏÄÒÁÚÕÍÅ×ÁÅÍÙÈ ÇÁÒÁÎÔÉÊ ëïííåòþåóëïê ãåîîïóôé "
"ÉÌÉ ðòéçïäîïóôé äìñ ëïîëòåôîïê ãåìé. äÌÑ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÂÏÌÅÅ ÐÏÄÒÏÂÎÏÊ "
"ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ ÓÍÏÔÒÉÔÅ õÎÉ×ÅÒÓÁÌØÎÕÀ ïÂÝÅÓÔ×ÅÎÎÕÀ ìÉÃÅÎÚÉÀ GNU.\n"
#: parted/parted.c:176
#, c-format
msgid "%0.f%%\t(time left %.2d:%.2d)"
msgstr ""
#: parted/parted.c:195
#, c-format
msgid ""
"Partition %s is being used. You must unmount it before you modify it with "
"Parted."
msgstr ""
#: parted/parted.c:211
#, c-format
msgid "Partition(s) on %s are being used."
msgstr "òÁÚÄÅÌÙ ÎÁ %s ÉÓÐÏÌØÚÕÀÔÓÑ."
#: parted/parted.c:223
msgid ""
"The existing file system will be destroyed and all data on the partition "
"will be lost. Do you want to continue?"
msgstr ""
#: parted/parted.c:235
#, c-format
msgid ""
"The existing disk label on %s will be destroyed and all data on this disk "
"will be lost. Do you want to continue?"
msgstr ""
#: parted/parted.c:458 parted/parted.c:652 parted/parted.c:1044
#: parted/parted.c:1128 parted/parted.c:1771 parted/parted.c:1852
#: parted/parted.c:1900
#, fuzzy
msgid "Partition number?"
msgstr "òÁÚÄÅÌ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ."
#: parted/parted.c:500
msgid "Source device?"
msgstr ""
#: parted/parted.c:504
#, fuzzy
msgid "Source partition number?"
msgstr "éÓÈÏÄÎÙÊ ÒÁÚÄÅÌ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ."
#: parted/parted.c:509
#, fuzzy
msgid "Can't copy an extended partition."
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ ÒÁÓÛÉÒÅÎÎÙÊ ÒÁÚÄÅÌ."
#: parted/parted.c:515
#, fuzzy
msgid "Destination partition number?"
msgstr "òÁÚÄÅÌ ÎÁÚÎÁÞÅÎÉÑ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ."
#: parted/parted.c:615
msgid "New disk label type?"
msgstr ""
#: parted/parted.c:656
#, fuzzy
msgid "File system?"
msgstr "æÁÊÌÏ×ÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ÐÏÌÎÁ!"
#: parted/parted.c:707 parted/parted.c:878
#, fuzzy
msgid "Partition type?"
msgstr "òÁÚÄÅÌ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ."
#: parted/parted.c:714 parted/parted.c:885 parted/parted.c:1131
#, fuzzy
msgid "Partition name?"
msgstr "òÁÚÄÅÌ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ."
#: parted/parted.c:722 parted/parted.c:895
#, fuzzy
msgid "File system type?"
msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÔÉÐ ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ."
#: parted/parted.c:729 parted/parted.c:897 parted/parted.c:1059
#: parted/parted.c:1725 parted/parted.c:1780
msgid "Start?"
msgstr ""
#: parted/parted.c:731 parted/parted.c:900 parted/parted.c:1062
#: parted/parted.c:1727 parted/parted.c:1782
msgid "End?"
msgstr ""
#: parted/parted.c:769 parted/parted.c:938
#, c-format
msgid ""
"You requested a partition from %s to %s.\n"
"The closest location we can manage is %s to %s. Is this still acceptable to "
"you?"
msgstr ""
#: parted/parted.c:890
msgid "An extended partition cannot hold a file system. Did you want mkpart?"
msgstr ""
#: parted/parted.c:1050
#, fuzzy
msgid "Can't move an extended partition."
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ ÒÁÓÛÉÒÅÎÎÙÊ ÒÁÚÄÅÌ."
#: parted/parted.c:1079
msgid "Can't move a partition onto itself. Try using resize, perhaps?"
msgstr ""
#: parted/parted.c:1227
#, c-format
msgid "Minor: %d\n"
msgstr ""
#: parted/parted.c:1228
#, c-format
msgid "Flags: %s\n"
msgstr ""
#: parted/parted.c:1229
#, fuzzy, c-format
msgid "File System: %s\n"
msgstr "æÁÊÌÏ×ÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ÐÏÌÎÁ!"
#: parted/parted.c:1230
msgid "Size: "
msgstr ""
#: parted/parted.c:1235
msgid "Minimum size: "
msgstr ""
#: parted/parted.c:1238
msgid "Maximum size: "
msgstr ""
#: parted/parted.c:1362
#, c-format
msgid "Model: %s (%s)\n"
msgstr ""
#: parted/parted.c:1364
#, c-format
msgid "Disk %s: %s\n"
msgstr ""
#: parted/parted.c:1365
#, c-format
msgid "Sector size (logical/physical): %lldB/%lldB\n"
msgstr ""
#: parted/parted.c:1383
#, c-format
msgid "BIOS cylinder,head,sector geometry: %d,%d,%d. Each cylinder is %s.\n"
msgstr ""
#: parted/parted.c:1392
#, fuzzy, c-format
msgid "Partition Table: %s\n"
msgstr "òÁÚÄÅÌ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ."
#: parted/parted.c:1406 parted/parted.c:1409
msgid "Number"
msgstr ""
#: parted/parted.c:1406 parted/parted.c:1409
msgid "Start"
msgstr ""
#: parted/parted.c:1407 parted/parted.c:1410
msgid "End"
msgstr ""
#: parted/parted.c:1410
#, fuzzy
msgid "Size"
msgstr "resize"
#: parted/parted.c:1414
msgid "Type"
msgstr ""
#: parted/parted.c:1416
#, fuzzy
msgid "File system"
msgstr "æÁÊÌÏ×ÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ÐÏÌÎÁ!"
#: parted/parted.c:1419
msgid "Name"
msgstr ""
#: parted/parted.c:1421
msgid "Flags"
msgstr ""
#: parted/parted.c:1477
msgid "Free Space"
msgstr ""
#: parted/parted.c:1624
#, c-format
msgid ""
"A %s %s partition was found at %s -> %s. Do you want to add it to the "
"partition table?"
msgstr ""
#: parted/parted.c:1663
msgid "searching for file systems"
msgstr ""
#: parted/parted.c:1877
#, fuzzy
msgid "New device?"
msgstr "îÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÎÉ ÏÄÎÏÇÏ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á"
#: parted/parted.c:1902
msgid "Flag to Invert?"
msgstr ""
#: parted/parted.c:1907
msgid "New state?"
msgstr ""
#: parted/parted.c:1944
msgid "Unit?"
msgstr ""
#: parted/parted.c:2093
msgid "check"
msgstr "check"
#: parted/parted.c:2096
#, fuzzy
msgid ""
"check NUMBER do a simple check on the file system"
msgstr ""
"check MINOR ÐÒÏÉÚ×ÏÄÉÔ ÐÒÏÓÔÕÀ ÐÒÏ×ÅÒËÕ ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ"
#: parted/parted.c:2102
msgid "cp"
msgstr "cp"
#: parted/parted.c:2105
#, fuzzy
msgid ""
"cp [FROM-DEVICE] FROM-NUMBER TO-NUMBER copy file system to another "
"partition"
msgstr ""
"cp MINOR [õóôòïêóô÷ï] MINOR ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ ÆÁÊÌÏ×ÕÀ ÓÉÓÔÅÍÕ ÎÁ ÄÒÕÇÏÊ ÒÁÚÄÅÌ"
#: parted/parted.c:2111
msgid "help"
msgstr "help"
#: parted/parted.c:2114
#, fuzzy
msgid ""
"help [COMMAND] print general help, or help on "
"COMMAND"
msgstr ""
"help [ëïíáîäá] ÒÁÓÐÅÞÁÔÁÔØ ÏÂÝÕÀ ÓÐÒÁ×ËÕ, ÉÌÉ ÓÐÒÁ×ËÕ ÐÏ "
"ëïíáîäå"
#: parted/parted.c:2120
msgid "mklabel"
msgstr "mklabel"
#: parted/parted.c:2120
#, fuzzy
msgid "mktable"
msgstr "mklabel"
#: parted/parted.c:2123
#, fuzzy
msgid ""
"mklabel,mktable LABEL-TYPE create a new disklabel (partition "
"table)"
msgstr ""
"mklabel ôéð-íåôëé ÓÏÚÄÁÔØ ÎÏ×ÕÀ ÍÅÔËÕ ÄÉÓËÁ (ÔÁÂÌÉÃÕ ÒÁÚÄÅÌÁ)"
#: parted/parted.c:2129
msgid "mkfs"
msgstr "mkfs"
#: parted/parted.c:2132
#, fuzzy
msgid ""
"mkfs NUMBER FS-TYPE make a FS-TYPE file system on "
"partititon NUMBER"
msgstr ""
"mkfs MINOR ôéð-æó ÓÏÚÄÁÔØ ÆÁÊÌÏ×ÕÀ ÓÉÓÔÅÍÕ ôéð-æó ÎÁ ÒÁÚÄÅÌÅ "
"MINOR"
#: parted/parted.c:2138
msgid "mkpart"
msgstr "mkpart"
#: parted/parted.c:2141
#, fuzzy
msgid "mkpart PART-TYPE [FS-TYPE] START END make a partition"
msgstr "mkpart ôéð-òáúä [ôéð-æó] îáþ ëïî ÓÏÚÄÁÔØ ÒÁÚÄÅÌ"
#: parted/parted.c:2147
#, fuzzy
msgid ""
"'mkpart' makes a partition without creating a new file system on the "
"partition. FS-TYPE may be specified to set an appropriate partition ID.\n"
msgstr ""
"mkpart ÄÅÌÁÅÔ ÒÁÚÄÅÌ ÂÅÚ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÎÁ ÎÅÍ ÎÏ×ÏÊ ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ. ôéð-æó "
"ÄÏÌÖÅÎ ÂÙÔØ ÕËÁÚÁÎ ÄÌÑ ÒÁÚÄÅÌÏ× Ó ÄÁÎÎÙÍÉ (× ÏÔÌÉÞÉÅ ÏÔ ÒÁÓÛÉÒÅÎÎÙÈ "
"ÒÁÚÄÅÌÏ×). üÔÁ ËÏÍÁÎÄÁ ÐÏÌÅÚÎÁ, ÅÓÌÉ ×Ù ÕÄÁÌÉÌÉ ÒÁÚÄÅÌ ÓÌÕÞÁÊÎÏ.\n"
#: parted/parted.c:2152
msgid "mkpartfs"
msgstr "mkpartfs"
#: parted/parted.c:2155
#, fuzzy
msgid ""
"mkpartfs PART-TYPE FS-TYPE START END make a partition with a file system"
msgstr ""
"mkpartfs ôéð-òáúä ôéð-æó îáþ ëïî ÓÏÚÄÁÔØ ÒÁÚÄÅÌ Ó ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÏÊ"
#: parted/parted.c:2161
msgid "move"
msgstr ""
#: parted/parted.c:2164
#, fuzzy
msgid "move NUMBER START END move partition NUMBER"
msgstr "rm MINOR ÕÄÁÌÉÔØ ÒÁÚÄÅÌ MINOR"
#: parted/parted.c:2169
msgid "name"
msgstr ""
#: parted/parted.c:2172
#, fuzzy
msgid "name NUMBER NAME name partition NUMBER as NAME"
msgstr "rm MINOR ÕÄÁÌÉÔØ ÒÁÚÄÅÌ MINOR"
#: parted/parted.c:2177
msgid "print"
msgstr "print"
#: parted/parted.c:2180
msgid ""
"print [devices|free|list,all|NUMBER] display the partition table, "
"available devices, free space, all found partitions, or a particular "
"partition"
msgstr ""
#: parted/parted.c:2185
msgid ""
"Without arguments, 'print' displays the entire partition table. However with "
"the following arguments it performs various other actions.\n"
msgstr ""
#: parted/parted.c:2187
msgid " devices : display all active block devices\n"
msgstr ""
#: parted/parted.c:2188
msgid ""
" free : display information about free unpartitioned space on the "
"current block device\n"
msgstr ""
#: parted/parted.c:2190
#, fuzzy
msgid ""
" list, all : display the partition tables of all active block devices\n"
msgstr "print ×Ù×ÅÓÔÉ ÔÁÂÌÉÃÕ ÒÁÚÄÅÌÏ×"
#: parted/parted.c:2191
msgid ""
" NUMBER : display more detailed information about this particular "
"partition\n"
msgstr ""
#: parted/parted.c:2196
msgid "quit"
msgstr "quit"
#: parted/parted.c:2199
#, fuzzy
msgid "quit exit program"
msgstr "quit ×ÙÊÔÉ ÉÚ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ"
#: parted/parted.c:2204
#, fuzzy
msgid "rescue"
msgstr "resize"
#: parted/parted.c:2207
#, fuzzy
msgid ""
"rescue START END rescue a lost partition near START "
"and END"
msgstr "print ×Ù×ÅÓÔÉ ÔÁÂÌÉÃÕ ÒÁÚÄÅÌÏ×"
#: parted/parted.c:2213
msgid "resize"
msgstr "resize"
#: parted/parted.c:2216
#, fuzzy
msgid ""
"resize NUMBER START END resize partition NUMBER and its "
"file system"
msgstr ""
"resize MINOR îáþ ëïî ÉÚÍÅÎÉÔØ ÒÁÚÍÅÒ ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ ÎÁ ÒÁÚÄÅÌÅ "
"MINOR"
#: parted/parted.c:2224
msgid "rm"
msgstr "rm"
#: parted/parted.c:2227
#, fuzzy
msgid "rm NUMBER delete partition NUMBER"
msgstr "rm MINOR ÕÄÁÌÉÔØ ÒÁÚÄÅÌ MINOR"
#: parted/parted.c:2232
msgid "select"
msgstr ""
#: parted/parted.c:2235
#, fuzzy
msgid "select DEVICE choose the device to edit"
msgstr "print ×Ù×ÅÓÔÉ ÔÁÂÌÉÃÕ ÒÁÚÄÅÌÏ×"
#: parted/parted.c:2240
msgid "set"
msgstr ""
#: parted/parted.c:2243
#, fuzzy
msgid ""
"set NUMBER FLAG STATE change the FLAG on partition NUMBER"
msgstr "rm MINOR ÕÄÁÌÉÔØ ÒÁÚÄÅÌ MINOR"
#: parted/parted.c:2249
msgid "toggle"
msgstr ""
#: parted/parted.c:2252
#, fuzzy
msgid ""
"toggle [NUMBER [FLAG]] toggle the state of FLAG on "
"partition NUMBER"
msgstr "boot MINOR ÕÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅÔ ÚÁÇÒÕÚÏÞÎÙÊ ÒÁÚÄÅÌ × MINOR"
#: parted/parted.c:2258
#, fuzzy
msgid "unit"
msgstr "quit"
#: parted/parted.c:2261
#, fuzzy
msgid "unit UNIT set the default unit to UNIT"
msgstr "print ×Ù×ÅÓÔÉ ÔÁÂÌÉÃÕ ÒÁÚÄÅÌÏ×"
#: parted/parted.c:2266
msgid "version"
msgstr ""
#: parted/parted.c:2269
msgid ""
"version display the version number and "
"copyright information of GNU Parted"
msgstr ""
#: parted/parted.c:2273
msgid ""
"'version' displays copyright and version information corresponding to this "
"copy of GNU Parted\n"
msgstr ""
#: parted/parted.c:2335
#, c-format
msgid "Usage: %s [-hlmsv] [DEVICE [COMMAND [PARAMETERS]]...]\n"
msgstr ""
#: parted/parted.c:2379
msgid "No device found"
msgstr "îÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÎÉ ÏÄÎÏÇÏ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á"
#: parted/parted.c:2412
msgid "WARNING: You are not superuser. Watch out for permissions."
msgstr ""
#: parted/parted.c:2450
msgid "You may need to update /etc/fstab.\n"
msgstr ""
#: parted/ui.c:160
msgid "Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.\n"
msgstr ""
#: parted/ui.c:163
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: parted [OPTION]... [DEVICE [COMMAND [PARAMETERS]...]...]\n"
"Apply COMMANDs with PARAMETERS to DEVICE. If no COMMAND(s) are given, run "
"in\n"
"interactive mode.\n"
msgstr ""
"éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: parted [ëìàþ] [õóôòïêóô÷ï [ëïíáîäá [ðáòáíåôòù]...]...]\n"
"ðÒÉÍÅÎÑÅÔ ëïíáîäõ Ó ðáòáíåôòáíé Ë õóôòïêóô÷õ. åÓÌÉ ÎÉ ÏÄÎÏÊ ëïíáîäù ÎÅ "
"ÚÁÄÁÎÏ,\n"
"×ÙÐÏÌÎÑÅÔÓÑ × ÉÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
#: parted/ui.c:168
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\n"
"You found a bug in GNU Parted! Here's what you have to do:\n"
"\n"
"Don't panic! The bug has most likely not affected any of your data.\n"
"Help us to fix this bug by doing the following:\n"
"\n"
"Check whether the bug has already been fixed by checking\n"
"the last version of GNU Parted that you can find at:\n"
"\n"
"\thttp://ftp.gnu.org/gnu/parted/\n"
"\n"
"Please check this version prior to bug reporting.\n"
"\n"
"If this has not been fixed yet or if you don't know how to check,\n"
"please visit the GNU Parted website:\n"
"\n"
"\thttp://www.gnu.org/software/parted\n"
"\n"
"for further information.\n"
"\n"
"Your report should contain the version of this release (%s)\n"
"along with the error message below, the output of\n"
"\n"
"\tparted DEVICE unit co print unit s print\n"
"\n"
"and the following history of commands you entered.\n"
"Also include any additional information about your setup you\n"
"consider important.\n"
msgstr ""
#: parted/ui.c:284
msgid ""
"\n"
"Command History:\n"
msgstr ""
#: parted/ui.c:366
msgid ""
"\n"
"Error: SEGV_MAPERR (Address not mapped to object)\n"
msgstr ""
#: parted/ui.c:372
msgid ""
"\n"
"Error: SEGV_ACCERR (Invalid permissions for mapped object)\n"
msgstr ""
#: parted/ui.c:377
msgid ""
"\n"
"Error: A general SIGSEGV signal was encountered.\n"
msgstr ""
#: parted/ui.c:410
msgid ""
"\n"
"Error: FPE_INTDIV (Integer: divide by zero)"
msgstr ""
#: parted/ui.c:415
msgid ""
"\n"
"Error: FPE_INTOVF (Integer: overflow)"
msgstr ""
#: parted/ui.c:420
msgid ""
"\n"
"Error: FPE_FLTDIV (Float: divide by zero)"
msgstr ""
#: parted/ui.c:425
msgid ""
"\n"
"Error: FPE_FLTOVF (Float: overflow)"
msgstr ""
#: parted/ui.c:430
msgid ""
"\n"
"Error: FPE_FLTUND (Float: underflow)"
msgstr ""
#: parted/ui.c:435
msgid ""
"\n"
"Error: FPE_FLTRES (Float: inexact result)"
msgstr ""
#: parted/ui.c:440
msgid ""
"\n"
"Error: FPE_FLTINV (Float: invalid operation)"
msgstr ""
#: parted/ui.c:445
msgid ""
"\n"
"Error: FPE_FLTSUB (Float: subscript out of range)"
msgstr ""
#: parted/ui.c:450
msgid ""
"\n"
"Error: A general SIGFPE signal was encountered."
msgstr ""
#: parted/ui.c:483
msgid ""
"\n"
"Error: ILL_ILLOPC (Illegal Opcode)"
msgstr ""
#: parted/ui.c:488
msgid ""
"\n"
"Error: ILL_ILLOPN (Illegal Operand)"
msgstr ""
#: parted/ui.c:493
msgid ""
"\n"
"Error: ILL_ILLADR (Illegal addressing mode)"
msgstr ""
#: parted/ui.c:498
msgid ""
"\n"
"Error: ILL_ILLTRP (Illegal Trap)"
msgstr ""
#: parted/ui.c:503
msgid ""
"\n"
"Error: ILL_PRVOPC (Privileged Opcode)"
msgstr ""
#: parted/ui.c:508
msgid ""
"\n"
"Error: ILL_PRVREG (Privileged Register)"
msgstr ""
#: parted/ui.c:513
msgid ""
"\n"
"Error: ILL_COPROC (Coprocessor Error)"
msgstr ""
#: parted/ui.c:518
msgid ""
"\n"
"Error: ILL_BADSTK (Internal Stack Error)"
msgstr ""
#: parted/ui.c:523
msgid ""
"\n"
"Error: A general SIGILL signal was encountered."
msgstr ""
#: parted/ui.c:1024
#, fuzzy
msgid "Expecting a partition number."
msgstr "òÁÚÄÅÌ ÎÁÚÎÁÞÅÎÉÑ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ."
#: parted/ui.c:1033
msgid "Partition doesn't exist."
msgstr "òÁÚÄÅÌ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ."
#: parted/ui.c:1053
#, fuzzy
msgid "Expecting a file system type."
msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÔÉÐ ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ."
#: parted/ui.c:1060
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown file system type \"%s\"."
msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÔÉÐ ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ."
#: parted/ui.c:1080
msgid "Expecting a disk label type."
msgstr ""
#: parted/ui.c:1178
#, fuzzy
msgid "Can't create any more partitions."
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ ÒÁÓÛÉÒÅÎÎÙÊ ÒÁÚÄÅÌ."
#: parted/ui.c:1188
#, fuzzy
msgid "Expecting a partition type."
msgstr "òÁÚÄÅÌ ÎÁÚÎÁÞÅÎÉÑ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ."
#: parted/ui.c:1315
msgid "on"
msgstr ""
#: parted/ui.c:1316
msgid "off"
msgstr ""
#: parted/ui.c:1431
msgid "OPTIONs:"
msgstr "ëìàþé:"
#: parted/ui.c:1436
msgid "COMMANDs:"
msgstr "ëïíáîäù:"
#: parted/ui.c:1445
#, fuzzy, c-format
msgid "Using %s\n"
msgstr ""
"\n"
"éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ %s\n"
#: parted/ui.c:1519
msgid "This command does not make sense in non-interactive mode.\n"
msgstr ""
#~ msgid "where necessary, prompts for user intervention"
#~ msgstr "ËÏÇÄÁ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏ, ÚÁÐÒÁÛÉ×ÁÅÔ ×ÍÅÛÁÔÅÌØÓÔ×Ï ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
#~ msgid "Device %s is neither a SCSI nor IDE drive."
#~ msgstr "õÓÔÒÏÊÓÔ×Ï %s ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÎÉ SCSI, ÎÉ IDE ÄÉÓËÏÍ."
#~ msgid ""
#~ "The sector size on %s is %d bytes. Parted is known not to work properly "
#~ "with drives with sector sizes other than 512 bytes"
#~ msgstr ""
#~ "óÅËÔÏÒÙ ÎÁ %s ÉÍÅÀÔ ÒÁÚÍÅÒ %d ÂÁÊÔ. óÞÉÔÁÅÔÓÑ, ÞÔÏ Parted ÒÁÂÏÔÁÅÔ "
#~ "ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ Ó ÕÓÔÒÏÊÓÔ×ÁÍÉ, ÒÁÚÍÅÒ ÓÅËÔÏÒÏ× ËÏÔÏÒÙÈ ÏÔÌÉÞÁÅÔÓÑ ÏÔ 512 ÂÁÊÔ"
#~ msgid "Could not read geometry of %s - %s."
#~ msgstr "îÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ ÇÅÏÍÅÔÒÉÀ %s - %s."
#~ msgid "Device %s has dodgey geometry."
#~ msgstr "õÓÔÒÏÊÓÔ×Ï %s ÉÍÅÅÔ ÓÔÒÁÎÎÕÀ ÇÅÏÍÅÔÒÉÀ."
#~ msgid "Unknown SCSI"
#~ msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ SCSI"
#~ msgid ""
#~ "There is no boot code on this disk. Would you like to use GNU parted's "
#~ "boot loader?"
#~ msgstr ""
#~ "îÁ ÜÔÏÍ ÄÉÓËÅ ÎÅÔ ËÏÄÁ ÚÁÇÒÕÚËÉ. ÷Ù ÈÏÔÉÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÚÁÇÒÕÚÞÉË GNU "
#~ "parted?"
#~ msgid ""
#~ "The partition table on %s is inconsistent. There are many reasons why "
#~ "this might be the case. However, the most likely reason is that Linux "
#~ "detected the BIOS geometry for %s incorrectly. GNU Parted suspects the "
#~ "real geometry should be %d/%d/%d (not %d/%d/%d). You should check with "
#~ "your BIOS first, as this may not be correct. You can inform Linux by "
#~ "adding the parameter %s=%d,%d,%d to the command line. See the LILO "
#~ "documentation for more information. If you think Parted's suggested "
#~ "geometry is correct, you may select Ignore to continue (and fix Linux "
#~ "later). Otherwise, select Cancel (and fix Linux and/or the BIOS now)."
#~ msgstr ""
#~ "ôÁÂÌÉÃÁ ÒÁÚÄÅÌÏ× ÎÁ %s Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÐÒÏÔÉ×ÏÒÅÞÉ×ÏÊ. óÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ ÍÎÏÇÏ ÐÒÉÞÉÎ, "
#~ "× ÓÉÌÕ ËÏÔÏÒÙÈ ÜÔÏ ÍÏÖÅÔ ÉÍÅÔØ ÍÅÓÔÏ. ïÄÎÁËÏ, ×ÅÒÏÑÔÎÅÅ ×ÓÅÇÏ, Linux "
#~ "ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ÏÐÒÅÄÅÌÉÌ ÇÅÏÍÅÔÒÉÀ BIOS ÄÌÑ %s. GNU Parted ÐÏÄÏÚÒÅ×ÁÅÔ, ÞÔÏ "
#~ "ÒÅÁÌØÎÁÑ ÇÅÏÍÅÔÒÉÑ ÄÏÌÖÎÁ ÂÙÔØ %d/%d/%d (Á ÎÅ %d/%d/%d). óÎÁÞÁÌÁ ×Ù "
#~ "ÄÏÌÖÎÙ ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ BIOS, ÔÁË ËÁË ÜÔÏ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÎÅ×ÅÒÎÏ. ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ Ñ×ÎÏ "
#~ "ÕËÁÚÁÔØ ÅÅ Linux, ÄÏÂÁ×É× × ËÏÍÁÎÄÎÏÊ ÓÔÒÏËÅ ÐÁÒÁÍÅÔÒ %s=%d,%d,%d. äÌÑ "
#~ "ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÊ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ, ÓÍ. ÄÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÀ ÎÁ LILO. åÓÌÉ ×Ù ÓÞÉÔÁÅÔÅ, "
#~ "ÞÔÏ ÐÒÅÄÌÏÖÅÎÎÁÑ Parted ÇÅÏÍÅÔÒÉÑ ×ÅÒÎÁ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ éÇÎÏÒÉÒÏ×ÁÔØ ÄÌÑ "
#~ "ÐÒÏÄÏÌÖÅÎÉÑ (É ÓËÏÒÒÅËÔÉÒÕÊÔÅ Linux ÐÏÚÖÅ). éÎÁÞÅ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ ïÔÍÅÎÕ (É "
#~ "ÓËÏÒÒÅËÔÉÒÕÊÔÅ Linux É/ÉÌÉ BIOS ÓÅÊÞÁÓ)."
#~ msgid ""
#~ "The partition table on %s is inconsistent. There are many reasons why "
#~ "this might be the case. Often, the reason is that Linux detected the "
#~ "BIOS geometry incorrectly. However, this does not appear to be the case "
#~ "here."
#~ msgstr ""
#~ "ðÒÏÔÉ×ÏÒÅÞÉ×ÁÑ ÔÁÂÌÉÃÁ ÒÁÚÄÅÌÏ× ÎÁ %s. üÔÏ ÍÏÖÅÔ ÉÍÅÔØ ÍÅÓÔÏ × ÓÉÌÕ "
#~ "ÍÎÏÇÉÈ ÐÒÉÞÉÎ. þÁÓÔÏ ÜÔÏ ÐÒÏÉÓÈÏÄÉÔ ÐÏÔÏÍÕ, ÞÔÏ Linux ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ "
#~ "ÏÐÒÅÄÅÌÑÅÔ ÇÅÏÍÅÔÒÉÀ BIOS. ïÄÎÁËÏ, × ÄÁÎÎÏÍ ÓÌÕÞÁÅ ÐÒÉÞÉÎÁ, ×ÉÄÉÍÏ, ÉÎÁÑ."
#~ msgid "No get_min_size() for %s!"
#~ msgstr "îÅÔ get_min_size() ÄÌÑ %s!"
#~ msgid "No get_system() for %s!"
#~ msgstr "îÅÔ get_system() ÄÌÑ %s!"
#~ msgid "Creating new %s disklabels is not implemented yet."
#~ msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÎÏ×ÙÈ %s ÍÅÔÏË ÄÉÓËÁ ÐÏËÁ ÎÅ ÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÏ."
#~ msgid "The code to write the partition table hasn't been written for %s yet"
#~ msgstr "ðÒÏÇÒÁÍÍÁ ÄÌÑ ÚÁÐÉÓÉ ÔÁÂÌÉÃÙ ÒÁÚÄÅÌÏ× ÄÌÑ %s ÐÏËÁ ÎÅ ÎÁÐÉÓÁÎÁ"
#~ msgid "Can't create a partition with the start after the end."
#~ msgstr ""
#~ "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÒÁÚÄÅÌ, Õ ËÏÔÏÒÏÇÏ ÎÁÞÁÌÏ ÒÁÓÐÏÌÏÖÅÎÏ ÐÏÓÌÅ ËÏÎÃÁ."
#~ msgid ""
#~ "No filesystem found on partition. Can't determine what partition system "
#~ "to use."
#~ msgstr ""
#~ "îÁ ÒÁÚÄÅÌÅ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÎÉ ÏÄÎÏÊ ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ. îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÐÒÅÄÅÌÉÔØ, "
#~ "ËÁËÕÀ ÓÉÓÔÅÍÕ ÒÁÚÄÅÌÏ× ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ."
#~ msgid "Error reading %s (%s) to determine if partition is mounted."
#~ msgstr ""
#~ "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÞÔÅÎÉÉ %s (%s) ÄÌÑ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ, Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÌÉ ÒÁÚÄÅÌ "
#~ "ÚÁÍÏÎÔÉÒÏ×ÁÎÎÙÍ."
#~ msgid "Can't grow partition onto used space, or outside the disk."
#~ msgstr ""
#~ "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ Õ×ÅÌÉÞÉÔØ ÒÁÚÄÅÌ ÚÁ ÓÞÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÍÏÇÏ ÐÒÏÓÔÒÁÎÓÔ×Á, ÉÌÉ ÚÁ "
#~ "ÐÒÅÄÅÌÙ ÄÉÓËÁ."
#~ msgid "Attempt to read sectors %ld-%ld outside of partition on %s"
#~ msgstr "ðÏÐÙÔËÁ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ ÓÅËÔÏÒÁ %ld-%ld ×ÎÅ ÒÁÚÄÅÌÁ ÎÁ %s"
#~ msgid ""
#~ "This ext2 filesystem has a rather strange layout! Please use dumpe2fs on "
#~ "this filesystem and send it to <buytenh@gnu.org>. I won't resize it, "
#~ "sorry."
#~ msgstr ""
#~ "üÔÁ ÆÁÊÌÏ×ÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ext2 ÉÍÅÅÔ ÄÏ×ÏÌØÎÏ ÓÔÒÁÎÎÕÀ ÓÈÅÍÕ! ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, "
#~ "ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ dumpe2fs ÄÌÑ ÜÔÏÊ ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ É ÐÏÛÌÉÔÅ ÒÅÚÕÌØÔÁÔ "
#~ "<buytenh@gnu.org>. òÁÚÍÅÒ ÎÅ ÂÕÄÅÔ ÉÚÍÅÎÅÎ, ÉÚ×ÉÎÉÔÅ."
#~ msgid "Insane! %d clusters!"
#~ msgstr "óÔÒÁÎÎÏ! %d ËÌÁÓÔÅÒÏ×!"
#~ msgid ""
#~ "The filesystem is going to be too big for FAT16, so FAT32 will be used. "
#~ "This is not compatible with MS-DOS, early versions of MS-Windows 95 and "
#~ "Windows NT. If you use these operating systems, then select cancel, and "
#~ "create a smaller partition. If you only use Linux, BSD, MS Windows 98 "
#~ "and/or MS Windows 95 B, then select OK."
#~ msgstr ""
#~ "æÁÊÌÏ×ÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ÓÔÁÎÏ×ÉÔÓÑ ÓÌÉÛËÏÍ ÂÏÌØÛÏÊ ÄÌÑ FAT16, ÔÁË ÞÔÏ ÂÕÄÅÔ "
#~ "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÁ FAT32. üÔÏ ÎÅ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏ Ó MS-DOS, ÒÁÎÎÉÍÉ ×ÅÒÓÉÑÍÉ MS-"
#~ "Windows 95 É Windows NT. åÓÌÉ ×Ù ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÅ ÜÔÉ ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÙÅ ÓÉÓÔÅÍÙ, "
#~ "×ÙÂÅÒÉÔÅ ÏÔÍÅÎÕ É ÓÏÚÄÁÊÔÅ ÍÅÎØÛÉÊ ÒÁÚÄÅÌ. åÓÌÉ ×Ù ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÅ ÔÏÌØËÏ "
#~ "Linux, BSD, MS Windows 98 É/ÉÌÉ MS Widnows 95 B, ×ÙÂÅÒÉÔÅ OK."
#~ msgid "Weird: fat_calc_sizes() failed for FAT32!"
#~ msgstr "óÔÒÁÎÎÏ: ÏÛÉÂËÁ × fat_calc_sizes() ÄÌÑ FAT32!"
#~ msgid ""
#~ "Would you like to use FAT32 for this filesystem? It is much more "
#~ "efficient with your disk space, but is not compatible with early versions "
#~ "of Windows 95 and Windows NT. Only select yes if you only use Linux, "
#~ "BSD, MS Windows 98 and/or MS Windows 95 B."
#~ msgstr ""
#~ "èÏÔÉÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ FAT32 ÄÌÑ ÜÔÏÊ ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ? ïÎÁ ÎÁÍÎÏÇÏ "
#~ "ÜÆÆÅËÔÉ×ÎÅÅ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔ ÄÉÓËÏ×ÏÅ ÐÒÏÓÔÒÁÎÓÔ×Ï, ÎÏ ÎÅÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÁ Ó ÒÁÎÎÉÍÉ "
#~ "×ÅÒÓÉÑÍÉ Windows 95 É Windows NT. ÷ÙÂÅÒÉÔÅ `ÄÁ' ÌÉÛØ × ÓÌÕÞÁÅ, ÅÓÌÉ "
#~ "ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÅ ÔÏÌØËÏ Linux, BSD, MS Windows 98 É/ÉÌÉ MS Windows 95 B."
#~ msgid ""
#~ "File system doesn't have expected sizes for Windows to like it. Number "
#~ "of clusters is %d (%d expected); size of FATs is %d sectors (%d expected)."
#~ msgstr ""
#~ "Windows ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÒÁÂÏÔÁÔØ Ó ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÏÊ, ÉÍÅÀÝÅÊ ÔÁËÉÅ ÒÁÚÍÅÒÙ. "
#~ "þÉÓÌÏ ËÌÁÓÔÅÒÏ× %d (ÏÖÉÄÁÅÍÏÅ %d); ÒÁÚÍÅÒ FAT %d ÓÅËÔÏÒÏ× (ÏÖÉÄÁÅÍÙÊ %d)."
#~ msgid "FAT filesystems don't have an id for non-msdos partition tables"
#~ msgstr ""
#~ "æÁÊÌÏ×ÙÅ ÓÉÓÔÅÍÙ FAT ÎÅ ÉÍÅÀÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÄÌÑ ÎÅ-msdos ÔÁÂÌÉà ÒÁÚÄÅÌÏ×"
#~ msgid ""
#~ "Would you like to use FAT32? It is more efficient, but it is not "
#~ "compatible with MS-DOS, early versions of MS-Windows 95 and Windows NT. "
#~ "If you use these operating systems, then select No. If you only use "
#~ "Linux, BSD, MS Windows 98 and/or MS Windows 95 B, then you may select Yes."
#~ msgstr ""
#~ "÷Ù ÈÏÔÉÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ FAT32? ïÎÁ ÂÏÌÅÅ ÜÆÆÅËÔÉ×ÎÁ, ÎÏ ÎÅ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÁ Ó "
#~ "MS-DOS, ÒÁÎÎÉÍÉ ×ÅÒÓÉÑÍÉ MS-Windows 95 É Windows NT. åÓÌÉ ×Ù ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÅ "
#~ "ÜÔÉ ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÙÅ ÓÉÓÔÅÍÙ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ îÅÔ. åÓÌÉ ×Ù ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÅ ÔÏÌØËÏ "
#~ "Linux, BSD, MS Windows 98 É/ÉÌÉ MS Widnows 95 B, ÔÏÇÄÁ ÍÏÖÅÔÅ ×ÙÂÒÁÔØ äÁ."
#~ msgid ""
#~ "The filesystem is going to be too big for FAT16, so FAT32 must be used. "
#~ "This is not compatible with MS-DOS, early versions of MS-Windows 95 and "
#~ "Windows NT. If you use these operating systems, then select Cancel, and "
#~ "create a smaller partition. If you only use Linux, BSD, MS Windows 98 "
#~ "and/or MS Windows 95 B, then select OK."
#~ msgstr ""
#~ "æÁÊÌÏ×ÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ÓÔÁÎÏ×ÉÔÓÑ ÓÌÉÛËÏÍ ÂÏÌØÛÏÊ ÄÌÑ FAT16, ÔÁË ÞÔÏ ÂÕÄÅÔ "
#~ "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÁ FAT32. üÔÏ ÎÅ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏ Ó MS-DOS, ÒÁÎÎÉÍÉ ×ÅÒÓÉÑÍÉ MS-"
#~ "Windows 95 É Windows NT. åÓÌÉ ×Ù ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÅ ÜÔÉ ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÙÅ ÓÉÓÔÅÍÙ, "
#~ "×ÙÂÅÒÉÔÅ ïÔÍÅÎÉÔØ É ÓÏÚÄÁÊÔÅ ÍÅÎØÛÉÊ ÒÁÚÄÅÌ. åÓÌÉ ×Ù ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÅ ÔÏÌØËÏ "
#~ "Linux, BSD, MS Windows 98 É/ÉÌÉ MS Widnows 95 B, ×ÙÂÅÒÉÔÅ OK."
#~ msgid "Filesystem has an invalid signature for a FAT filesystems."
#~ msgstr "æÁÊÌÏ×ÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ÉÍÅÅÔ ÎÅ×ÅÒÎÕÀ ÄÌÑ FAT ÓÉÇÎÁÔÕÒÕ."
#~ msgid ""
#~ "Partition size (%ld sectors) and filesystem size (%d sectors) do not "
#~ "match."
#~ msgstr ""
#~ "òÁÚÍÅÒÙ ÒÁÚÄÅÌÁ (%ld ÓÅËÔÏÒÏ×) É ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ (%d ÓÅËÔÏÒÏ×) ÎÅ "
#~ "ÓÏ×ÐÁÄÁÀÔ."
#~ msgid ""
#~ "This swap partition is not compatible with Linux version 2.1.117 or "
#~ "earlier. Use a smaller partition (maximum size 128mb) if you want to use "
#~ "old versions of Linux."
#~ msgstr ""
#~ "üÔÏÔ swap-ÒÁÚÄÅÌ ÎÅ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍ Ó Linux ×ÅÒÓÉÉ 2.1.117 ÉÌÉ ÂÏÌÅÅ ÒÁÎÎÅÊ. "
#~ "éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ÍÅÎØÛÉÊ ÒÁÚÄÅÌ (ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÙÊ ÒÁÚÍÅÒ 128íâ), ÅÓÌÉ ×Ù ÈÏÔÉÔÅ "
#~ "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÓÔÁÒÙÅ ×ÅÒÓÉÉ Linux."
#~ msgid "Linux-swap partitions can not be hidden."
#~ msgstr "swap-ÒÁÚÄÅÌ Linux ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÓËÒÙÔ."
#~ msgid "START and END are in cylinders\n"
#~ msgstr "START É END ÎÁÈÏÄÑÔÓÑ × ÃÉÌÉÎÄÒÁÈ\n"
#~ msgid "hide"
#~ msgstr "hide"
#~ msgid "Disk geometry: 1-%d, %dk cylinders\n"
#~ msgstr "çÅÏÍÅÔÒÉÑ ÄÉÓËÁ: 1-%d, %dk ÃÉÌÉÎÄÒÏ×\n"
#~ msgid "Minor Start End Type Filesystem Flags\n"
#~ msgstr "îÏÍÅÒ îÁÞÁÌÏ ëÏÎÅà ôÉÐ æÁÊÌÏ×ÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ æÌÁÇÉ\n"
#~ msgid "unhide"
#~ msgstr "unhide"
#~ msgid "hide MINOR hides partition MINOR"
#~ msgstr "hide MINOR ÓËÒÙÔØ ÒÁÚÄÅÌ MINOR"
#~ msgid "unhide MINOR unhides partition MINOR"
#~ msgstr "unhide MINOR ÄÅÌÁÅÔ ×ÉÄÉÍÙÍ ÒÁÚÄÅÌ MINOR"
#~ msgid ""
#~ "You found a bug in GNU Parted. Please email a bug report to bug-"
#~ "parted@gnu.org containing the version (%s), and the following message:\n"
#~ msgstr ""
#~ "÷Ù ÏÂÎÁÒÕÖÉÌÉ ÏÛÉÂËÕ × GNU parted. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÛÌÉÔÅ ÏÔÞÅÔ Ï ÏÛÉÂËÅ\n"
#~ "ÐÏ ÁÄÒÅÓÕ bug-parted@gnu.org, ÓÏÄÅÒÖÁÝÉÊ ×ÅÒÓÉÀ (%s) É\n"
#~ "ÓÌÅÄÕÀÝÅÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ:\n"
#~ msgid ""
#~ "The operating system thinks the geometry on %s is %d/%d/%d. You should "
#~ "check that this matches the BIOS geometry before using this program."
#~ msgstr ""
#~ "ïÐÅÒÁÃÉÏÎÎÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ÏÐÒÅÄÅÌÉÌÁ ÇÅÏÍÅÔÒÉÀ ÎÁ %s ËÁË %d/%d/%d. ðÅÒÅÄ "
#~ "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅÍ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ, ×Ù ÄÏÌÖÎÙ ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ, ÞÔÏ ÜÔÏ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÅÔ "
#~ "ÇÅÏÍÅÔÒÉÉ, ÕËÁÚÁÎÎÏÊ × BIOS."