blob: 98c8167be257519594033d2889590e125e81748a [file] [log] [blame]
# Përkthimi i mesazheve të glib në shqip
# Copyright (C) 2003-2008 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the glib package.
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2003-2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=glib&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-09-04 23:56-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-18 10:19+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:780
#, c-format
msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
msgstr "Atribut i papritur '%s' për elementin '%s'"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:791 ../glib/gbookmarkfile.c:862
#: ../glib/gbookmarkfile.c:872 ../glib/gbookmarkfile.c:979
#, c-format
msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
msgstr "Atributi '%s' i elementit '%s' nuk u gjet"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1149 ../glib/gbookmarkfile.c:1214
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1278 ../glib/gbookmarkfile.c:1288
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
msgstr "Tag '%s' i papritur, pritej tag '%s'"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1174 ../glib/gbookmarkfile.c:1188
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1256 ../glib/gbookmarkfile.c:1308
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
msgstr "Tag '%s' i papritur në brendësi të '%s'"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1834
msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
msgstr ""
"Nuk u gjet asnjë file i vlefshëm libërshënimesh tek directory e të dhënave"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2035
#, c-format
msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
msgstr "Një libërshënim për URI '%s' ekziston rregullisht"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2081 ../glib/gbookmarkfile.c:2239
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2324 ../glib/gbookmarkfile.c:2404
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2489 ../glib/gbookmarkfile.c:2572
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2650 ../glib/gbookmarkfile.c:2729
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2771 ../glib/gbookmarkfile.c:2868
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2994 ../glib/gbookmarkfile.c:3184
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3260 ../glib/gbookmarkfile.c:3425
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3514 ../glib/gbookmarkfile.c:3604
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3732
#, c-format
msgid "No bookmark found for URI '%s'"
msgstr "Nuk u gjet asnjë libërshënim për URI '%s'"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2413
#, c-format
msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
msgstr "Asnjë përcaktim i llojit të MIME në libërshënimin për URI '%s'"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2498
#, c-format
msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
msgstr "Nuk është përcaktuar asnjë flag privat në libërshënimin për URI '%s'"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2877
#, c-format
msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
msgstr "Nuk është përcaktuar asnjë grup për URI '%s'"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3278 ../glib/gbookmarkfile.c:3435
#, c-format
msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
msgstr "Asnjë aplikativ me emrin '%s' ka regjistruar një libërshënues për '%s'"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3458
#, c-format
msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
msgstr "Zgjerimi i rreshtit exec '%s' me URI '%s' dështoi"
#: ../glib/gconvert.c:567 ../glib/gconvert.c:645 ../glib/giochannel.c:1404
#: ../gio/gcharsetconverter.c:458
#, c-format
msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
msgstr "Konvertimi nga familja e simboleve '%s' në '%s' nuk suportohet"
#: ../glib/gconvert.c:571 ../glib/gconvert.c:649
#: ../gio/gcharsetconverter.c:462
#, c-format
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
msgstr "E pamundur hapja e konvertuesit nga '%s' në '%s'"
#: ../glib/gconvert.c:768 ../glib/gconvert.c:1162 ../glib/giochannel.c:1576
#: ../glib/giochannel.c:1618 ../glib/giochannel.c:2461 ../glib/gutf8.c:1012
#: ../glib/gutf8.c:1463 ../gio/gcharsetconverter.c:345
#: ../gio/gdatainputstream.c:854 ../gio/gdatainputstream.c:1291
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr "Sekuencë byte e pavlefshme tek të dhënat për konvertim"
#: ../glib/gconvert.c:777 ../glib/gconvert.c:1087 ../glib/giochannel.c:1583
#: ../glib/giochannel.c:2473 ../gio/gcharsetconverter.c:350
#, c-format
msgid "Error during conversion: %s"
msgstr "Gabim gjatë konvertimit: %s"
# (pofilter) doublewords: The word 'të' is repeated
#: ../glib/gconvert.c:809 ../glib/gutf8.c:1008 ../glib/gutf8.c:1218
#: ../glib/gutf8.c:1355 ../glib/gutf8.c:1459
msgid "Partial character sequence at end of input"
msgstr "Sekuencë e pjesëshme simbolesh në fund të së dhënave në hyrje"
#: ../glib/gconvert.c:1059
#, c-format
msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
msgstr "I pamundur konvertimi i '%s' në familjen e simboleve '%s'"
#: ../glib/gconvert.c:1886
#, c-format
msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
msgstr "URI '%s' nuk është një URI absolute duke përdorur skemën e \"file\""
#: ../glib/gconvert.c:1896
#, c-format
msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
msgstr "URI për file lokal '%s' mund të mos përdorë një '#'"
#: ../glib/gconvert.c:1913
#, c-format
msgid "The URI '%s' is invalid"
msgstr "URI '%s' është e pasaktë"
#: ../glib/gconvert.c:1925
#, c-format
msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
msgstr "Emri i host të URI '%s' është i pasaktë"
#: ../glib/gconvert.c:1941
#, c-format
msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
msgstr "URI '%s' përmban simbole escape të pavlefshëm"
#: ../glib/gconvert.c:2036
#, c-format
msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
msgstr "Pozicioni me emër '%s' nuk është një pozicion absolut"
#: ../glib/gconvert.c:2046
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Emër host i pasaktë"
#. Translators: 'before midday' indicator
#: ../glib/gdatetime.c:202
msgctxt "GDateTime"
msgid "AM"
msgstr "PD"
#. Translators: 'after midday' indicator
#: ../glib/gdatetime.c:204
msgctxt "GDateTime"
msgid "PM"
msgstr "MD"
#. Translators: this is the preferred format for expressing the date and the time
#: ../glib/gdatetime.c:207
msgctxt "GDateTime"
msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
msgstr "%Y-%b-%d %I.%M.%S.%p %Z"
#. Translators: this is the preferred format for expressing the date
#: ../glib/gdatetime.c:210
msgctxt "GDateTime"
msgid "%m/%d/%y"
msgstr "%Y-%b-%d"
#. Translators: this is the preferred format for expressing the time
#: ../glib/gdatetime.c:213
msgctxt "GDateTime"
msgid "%H:%M:%S"
msgstr "%I.%M.%S. %Z"
#. Translators: this is the preferred format for expressing 12 hour time
#: ../glib/gdatetime.c:216
msgctxt "GDateTime"
msgid "%I:%M:%S %p"
msgstr "%I.%M.%S.%p %Z"
#: ../glib/gdatetime.c:229
msgctxt "full month name"
msgid "January"
msgstr "janar"
#: ../glib/gdatetime.c:231
msgctxt "full month name"
msgid "February"
msgstr "shkurt"
#: ../glib/gdatetime.c:233
msgctxt "full month name"
msgid "March"
msgstr "mars"
#: ../glib/gdatetime.c:235
msgctxt "full month name"
msgid "April"
msgstr "prill"
#: ../glib/gdatetime.c:237
msgctxt "full month name"
msgid "May"
msgstr "maj"
#: ../glib/gdatetime.c:239
msgctxt "full month name"
msgid "June"
msgstr "qershor"
#: ../glib/gdatetime.c:241
msgctxt "full month name"
msgid "July"
msgstr "korrik"
#: ../glib/gdatetime.c:243
msgctxt "full month name"
msgid "August"
msgstr ""
#: ../glib/gdatetime.c:245
msgctxt "full month name"
msgid "September"
msgstr ""
#: ../glib/gdatetime.c:247
msgctxt "full month name"
msgid "October"
msgstr ""
#: ../glib/gdatetime.c:249
msgctxt "full month name"
msgid "November"
msgstr ""
#: ../glib/gdatetime.c:251
msgctxt "full month name"
msgid "December"
msgstr ""
#: ../glib/gdatetime.c:266
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Jan"
msgstr "Jan"
#: ../glib/gdatetime.c:268
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Feb"
msgstr "Shk"
#: ../glib/gdatetime.c:270
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Mar"
msgstr "Mar"
#: ../glib/gdatetime.c:272
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Apr"
msgstr "Pri"
#: ../glib/gdatetime.c:274
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "May"
msgstr "Maj"
#: ../glib/gdatetime.c:276
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Jun"
msgstr "Qer"
#: ../glib/gdatetime.c:278
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Jul"
msgstr "Kor"
#: ../glib/gdatetime.c:280
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Aug"
msgstr ""
#: ../glib/gdatetime.c:282
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Sep"
msgstr ""
#: ../glib/gdatetime.c:284
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Oct"
msgstr ""
#: ../glib/gdatetime.c:286
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Nov"
msgstr ""
#: ../glib/gdatetime.c:288
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Dec"
msgstr ""
#: ../glib/gdatetime.c:303
msgctxt "full weekday name"
msgid "Monday"
msgstr "e hënë "
#: ../glib/gdatetime.c:305
msgctxt "full weekday name"
msgid "Tuesday"
msgstr "e martë "
#: ../glib/gdatetime.c:307
msgctxt "full weekday name"
msgid "Wednesday"
msgstr "e mërkurë "
#: ../glib/gdatetime.c:309
msgctxt "full weekday name"
msgid "Thursday"
msgstr "e enjte "
#: ../glib/gdatetime.c:311
msgctxt "full weekday name"
msgid "Friday"
msgstr "e premte "
#: ../glib/gdatetime.c:313
msgctxt "full weekday name"
msgid "Saturday"
msgstr "e shtunë"
#: ../glib/gdatetime.c:315
msgctxt "full weekday name"
msgid "Sunday"
msgstr "e diel "
#: ../glib/gdatetime.c:330
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Mon"
msgstr "Hën "
#: ../glib/gdatetime.c:332
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Tue"
msgstr "Mar "
#: ../glib/gdatetime.c:334
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Wed"
msgstr "Mër "
#: ../glib/gdatetime.c:336
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Thu"
msgstr "Enj "
#: ../glib/gdatetime.c:338
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Fri"
msgstr "Pre "
#: ../glib/gdatetime.c:340
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Sat"
msgstr "Sht"
#: ../glib/gdatetime.c:342
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Sun"
msgstr "Die "
#: ../glib/gdir.c:115 ../glib/gdir.c:138
#, c-format
msgid "Error opening directory '%s': %s"
msgstr "Gabim gjatë hapjes së directory '%s': %s"
#: ../glib/gfileutils.c:540 ../glib/gfileutils.c:628
#, c-format
msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
msgstr "I pamundur grumbullimi i %lu bytes për të lexuar file \"%s\""
#: ../glib/gfileutils.c:555
#, c-format
msgid "Error reading file '%s': %s"
msgstr "Gabim gjatë leximit të file '%s': %s"
#: ../glib/gfileutils.c:569
#, c-format
msgid "File \"%s\" is too large"
msgstr "File \"%s\" është tepër i madh"
#: ../glib/gfileutils.c:652
#, c-format
msgid "Failed to read from file '%s': %s"
msgstr "I pamundur leximi nga file '%s': %s"
#: ../glib/gfileutils.c:703 ../glib/gfileutils.c:790
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "E pamundur hapja e file '%s': %s"
#: ../glib/gfileutils.c:720 ../glib/gmappedfile.c:169
#, c-format
msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
msgstr "E pamundur marrja e pronësive të file '%s': fstat() dështoi: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:754
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
msgstr "Dështoi hapja e file '%s': fdopen() dështoi: %s"
# (pofilter) puncspacing: checks for bad spacing after punctuation
#: ../glib/gfileutils.c:862
#, c-format
msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
msgstr ""
"Ndryshimi i emrit të file nga '%s' në '%s' dështoi: g_rename() dështoi: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:904 ../glib/gfileutils.c:1449
#, c-format
msgid "Failed to create file '%s': %s"
msgstr "Dështoi krijimi i file '%s': %s"
#: ../glib/gfileutils.c:918
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
msgstr "Hapja e file '%s' për shkrim dështoi: fdopen() dështoi: %s"
# (pofilter) puncspacing: checks for bad spacing after punctuation
#: ../glib/gfileutils.c:943
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
msgstr "Shkrimi i file '%s' dështoi: fwrite() dështoi: %s"
# (pofilter) puncspacing: checks for bad spacing after punctuation
#: ../glib/gfileutils.c:962
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fflush() failed: %s"
msgstr "Shkrimi i file '%s' dështoi: fwrite() dështoi: %s"
# (pofilter) puncspacing: checks for bad spacing after punctuation
#: ../glib/gfileutils.c:1006
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fsync() failed: %s"
msgstr "Shkrimi i file '%s' dështoi: fwrite() dështoi: %s"
# (pofilter) puncspacing: checks for bad spacing after punctuation
#: ../glib/gfileutils.c:1030
#, c-format
msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
msgstr "Mbyllja e file '%s' dështoi: fclose() dështoi: %s"
# (pofilter) puncspacing: checks for bad spacing after punctuation
#: ../glib/gfileutils.c:1152
#, c-format
msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
msgstr "E pamundur heqja e file ekzistues '%s': g_unlink() dështoi: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:1412
#, c-format
msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
msgstr "Shabllon '%s' i pavlefshëm, nuk mund të përmbajë një '%s'"
#: ../glib/gfileutils.c:1425
#, c-format
msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
msgstr "Modeli '%s' nuk përmban XXXXXX"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gfileutils.c:2001 ../glib/gfileutils.c:2029
#: ../glib/gfileutils.c:2134
#, c-format
msgid "%u byte"
msgid_plural "%u bytes"
msgstr[0] "%u byte"
msgstr[1] "%u byte"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gfileutils.c:2007
#, fuzzy, c-format
msgid "%.1f KiB"
msgstr "%.1f KB"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gfileutils.c:2010
#, fuzzy, c-format
msgid "%.1f MiB"
msgstr "%.1f MB"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gfileutils.c:2013
#, fuzzy, c-format
msgid "%.1f GiB"
msgstr "%.1f GB"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gfileutils.c:2016
#, fuzzy, c-format
msgid "%.1f TiB"
msgstr "%.1f KB"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gfileutils.c:2019
#, fuzzy, c-format
msgid "%.1f PiB"
msgstr "%.1f KB"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gfileutils.c:2022
#, fuzzy, c-format
msgid "%.1f EiB"
msgstr "%.1f KB"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gfileutils.c:2035
#, fuzzy, c-format
msgid "%.1f kB"
msgstr "%.1f KB"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gfileutils.c:2038 ../glib/gfileutils.c:2147
#, c-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gfileutils.c:2041 ../glib/gfileutils.c:2152
#, c-format
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f GB"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gfileutils.c:2044 ../glib/gfileutils.c:2157
#, fuzzy, c-format
msgid "%.1f TB"
msgstr "%.1f KB"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gfileutils.c:2047 ../glib/gfileutils.c:2162
#, fuzzy, c-format
msgid "%.1f PB"
msgstr "%.1f KB"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gfileutils.c:2050 ../glib/gfileutils.c:2167
#, fuzzy, c-format
msgid "%.1f EB"
msgstr "%.1f KB"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#. Translators: the %s in "%s bytes" will always be replaced by a number.
#: ../glib/gfileutils.c:2087
#, fuzzy, c-format
msgid "%s byte"
msgid_plural "%s bytes"
msgstr[0] "%u byte"
msgstr[1] "%u byte"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gfileutils.c:2142
#, c-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f KB"
#: ../glib/gfileutils.c:2210
#, c-format
msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
msgstr "I pamundur leximi i lidhjes simbolike '%s': %s"
#: ../glib/gfileutils.c:2231
msgid "Symbolic links not supported"
msgstr "Lidhjet simbolike nuk suportohen"
#: ../glib/giochannel.c:1408
#, c-format
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
msgstr "Nuk arrij të hap konvertuesin nga '%s' në '%s': %s"
#: ../glib/giochannel.c:1753
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
msgstr ""
"I pamundur leximi i të dhënave të papërpunuara tek "
"g_io_channel_read_line_string"
#: ../glib/giochannel.c:1800 ../glib/giochannel.c:2057
#: ../glib/giochannel.c:2144
msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
msgstr "Kanë tepruar të dhëna të pakonvertuara tek buffer i leximit"
#: ../glib/giochannel.c:1881 ../glib/giochannel.c:1958
msgid "Channel terminates in a partial character"
msgstr "Kanali përfundon me një simbol të pjesëshëm"
#: ../glib/giochannel.c:1944
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
msgstr ""
"I pamundur leximi i të dhënave të papërpunuara tek g_io_channel_read_to_end"
#: ../glib/gmappedfile.c:150
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
msgstr "E pamundur hapja e file '%s': open() dështoi: %s"
#: ../glib/gmappedfile.c:229
#, c-format
msgid "Failed to map file '%s': mmap() failed: %s"
msgstr "I pamundur mapimi i file '%s': mmap() dështoi: %s"
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) endwhitespace: checks whether whitespace at the end of the strings matches
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../glib/gmarkup.c:355 ../glib/gmarkup.c:396
#, c-format
msgid "Error on line %d char %d: "
msgstr "Gabim tek rreshti %d simboli %d: "
#: ../glib/gmarkup.c:418 ../glib/gmarkup.c:501
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid UTF-8 encoded text in name - not valid '%s'"
msgstr "Tekst i kodifikuar UTF-8 i pavlefshëm - '%s' e pavlefshme"
#: ../glib/gmarkup.c:429
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid name "
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:445
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid name: '%c' "
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:554
#, c-format
msgid "Error on line %d: %s"
msgstr "Gabim tek rreshti %d: %s"
# (pofilter) puncspacing: checks for bad spacing after punctuation
# (pofilter) sentencecount: The number of sentences differ: 1 versus 2
#: ../glib/gmarkup.c:638
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character "
"reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
msgstr ""
"I pamundur analizimi i '%-.*s', duhet të ishte një numër brenda riferimeve "
"të një simboli (p.sh. &#234;) - ndoshta numri është tepër i madh"
# (pofilter) endwhitespace: checks whether whitespace at the end of the strings matches
# (pofilter) doublespacing: checks for bad double-spaces by comparing to original
#: ../glib/gmarkup.c:650
msgid ""
"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
"ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
"as &amp;"
msgstr ""
"Simboli nuk mbaron me pikëpresje; ndoshta keni përdorur një simbol ampersand "
"& pa pasur ndërmend fillimin e një entiteti të ri - përdorni &amp; "
#: ../glib/gmarkup.c:676
#, c-format
msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
msgstr "Riferimi '%-.*s' i simbolit nuk kodifikon një simbol të lejuar"
# (pofilter) puncspacing: checks for bad spacing after punctuation
#: ../glib/gmarkup.c:714
msgid ""
"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
msgstr ""
"U gjet një entitet bosh '&;'; entitetet e vlefshme janë: &amp; &quot; &lt; "
"&gt; &apos;"
#: ../glib/gmarkup.c:722
#, fuzzy, c-format
msgid "Entity name '%-.*s' is not known"
msgstr "Emri entitetit '%s' nuk njihet"
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
#: ../glib/gmarkup.c:727
msgid ""
"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
"character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
msgstr ""
"Entiteti nuk përfundon me pikëpresje; ndoshta keni përdorur një \"e\" "
"komerciale pa dashur të nisni një entity - zëvendësojeni me &amp;"
#: ../glib/gmarkup.c:1078
msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
msgstr "Dokumenti duhet të fillojë me një element (p.sh. <book>)"
# (pofilter) puncspacing: checks for bad spacing after punctuation
#: ../glib/gmarkup.c:1118
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
"element name"
msgstr ""
"'%s' nuk është një simbol i vlefshëm mbas simbolit '<', nuk mund të fillojë "
"me emrin e një elementi"
#: ../glib/gmarkup.c:1186
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '>' character to end the empty-element tag "
"'%s'"
msgstr ""
"Simbol tek '%s', pritet një simbol '>' për të mbyllur etiketën e elementit "
"bosh '%s'"
#: ../glib/gmarkup.c:1270
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
msgstr ""
"Simbol tek '%s', pritet një '=' mbas emrit të atributit '%s' të elementit "
"'%s'"
#: ../glib/gmarkup.c:1311
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
"element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
"character in an attribute name"
msgstr ""
"Simbol tek '%s', pritet një simbol '>' ose '/' për të përfunduar etiketën e "
"nisjes së elementit '%s', ose në menyrë apsionale një atribut; ka shumë "
"mundësi të keni përdorur një simbol të pavlefshëm tek emri i një atributi"
#: ../glib/gmarkup.c:1355
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
"giving value for attribute '%s' of element '%s'"
msgstr ""
"Simbol tek '%s', pritet simboli i kuotës së hapur mbas shenjës së barazimit "
"për t'i caktuar një vlerë atributit '%s' të elementit '%s'"
#: ../glib/gmarkup.c:1488
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
"begin an element name"
msgstr ""
"'%s' nuk është një simbol i vlefshëm mbrapa simboleve '</'; '%s' nuk mund të "
"nisë emrin e një elementi"
#: ../glib/gmarkup.c:1524
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
"allowed character is '>'"
msgstr ""
"'%s' nuk është një simbol i vlefshëm për të vazhduar mbylljen e emrit të "
"elementit '%s'; simboli i lejuar është '>'"
#: ../glib/gmarkup.c:1535
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
msgstr "Elementi '%s' është mbyllur, asnjë element aktualisht është i hapur"
#: ../glib/gmarkup.c:1544
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
msgstr ""
"Elementi '%s' është mbyllur, por elementi aktualisht i hapur është '%s'"
#: ../glib/gmarkup.c:1712
msgid "Document was empty or contained only whitespace"
msgstr "Dokumenti ishte bosh apo përmbante vetëm hapësira të bardha"
#: ../glib/gmarkup.c:1726
msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
msgstr ""
"Dokumenti u mbyll papritur, menjëherë pas hapjes së kllapës këndore '<'"
#: ../glib/gmarkup.c:1734 ../glib/gmarkup.c:1779
#, c-format
msgid ""
"Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
"element opened"
msgstr ""
"Dokumenti u mbyll papritur me elementë akoma të hapur - '%s' ishte elementi "
"i fundit i hapur"
#: ../glib/gmarkup.c:1742
#, c-format
msgid ""
"Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
"the tag <%s/>"
msgstr "Dokumenti u mbyll papritur, pritet simboli i mbylljes për tag-un <%s/>"
#: ../glib/gmarkup.c:1748
msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
msgstr "Dokumenti përfundoi papritur në brendësi të emrit të një elementi"
#: ../glib/gmarkup.c:1754
msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
msgstr "Dokumenti u mbyll papritur në brendësi të emrit të një atributi"
# (pofilter) endpunc: checks whether punctuation at the end of the strings match
#: ../glib/gmarkup.c:1759
msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
msgstr "Dokumenti u mbyll papritur brënda një etikete hapje elementi"
#: ../glib/gmarkup.c:1765
msgid ""
"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
"name; no attribute value"
msgstr ""
"Dokumenti u mbyll papritur mbas shenjës së barazimit që vjen mbas emrit të "
"një atributi; atributi nuk ka vlerë"
#: ../glib/gmarkup.c:1772
msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
msgstr "Dokumenti u mbyll papritur në brendësi të vlerës së një atributi"
#: ../glib/gmarkup.c:1788
#, c-format
msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
msgstr ""
"Dokumenti u mbyll papritur në brendësi të tag-ut mbyllës të elementit '%s'"
#: ../glib/gmarkup.c:1794
msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
msgstr ""
"Dokumenti u mbyll papritur në brendësi të një komenti apo instruksioni "
"proçesi"
#: ../glib/gregex.c:189
msgid "corrupted object"
msgstr "objekt i korruptuar"
#: ../glib/gregex.c:191
msgid "internal error or corrupted object"
msgstr "gabim i brendshëm ose objekt i korruptuar"
#: ../glib/gregex.c:193
msgid "out of memory"
msgstr "mbi memorjen"
#: ../glib/gregex.c:198
msgid "backtracking limit reached"
msgstr "u arrit kufiri i backtracking"
# (pofilter) startcaps: checks that the message starts with the correct capitalisation
#: ../glib/gregex.c:210 ../glib/gregex.c:218
msgid "the pattern contains items not supported for partial matching"
msgstr "modeli përmban elementë të pasuportuar për korrispondimin e pjesëshëm"
#: ../glib/gregex.c:212 ../gio/glocalfile.c:2107
msgid "internal error"
msgstr "gabim i brendshëm"
#: ../glib/gregex.c:220
msgid "back references as conditions are not supported for partial matching"
msgstr ""
"për korrispondimin e pjesëshëm nuk suportohen referimet mbrapsht si kushte"
#: ../glib/gregex.c:229
msgid "recursion limit reached"
msgstr "u arrit kufiri i ndjekjes"
#: ../glib/gregex.c:231
msgid "workspace limit for empty substrings reached"
msgstr "u arrit kufiri i hapësirës së punës pën nënstringa boshe"
#: ../glib/gregex.c:233
msgid "invalid combination of newline flags"
msgstr "kombinim i pavlefshëm i flag të fund'rreshtit"
#: ../glib/gregex.c:235
msgid "bad offset"
msgstr ""
#: ../glib/gregex.c:237
msgid "short utf8"
msgstr ""
#: ../glib/gregex.c:241
msgid "unknown error"
msgstr "gabim i panjohur"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:261
msgid "\\ at end of pattern"
msgstr "\\ në fund të modelit"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:264
msgid "\\c at end of pattern"
msgstr "\\c në fund të modelit"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:267
msgid "unrecognized character follows \\"
msgstr "simbol i papërshtatshëm mbas \\"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:274
msgid "case-changing escapes (\\l, \\L, \\u, \\U) are not allowed here"
msgstr "ndryshimet gërma të vogla/mëdha nuk (\\l, \\L, \\u, \\U) lejohen këtu"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:277
msgid "numbers out of order in {} quantifier"
msgstr "numra jashtë rendit në sasiuesin {}"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:280
msgid "number too big in {} quantifier"
msgstr "numër tepër i madh në sasiuesin {}"
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) startcaps: checks that the message starts with the correct capitalisation
# (pofilter) brackets: translation is missing ']'
#: ../glib/gregex.c:283
msgid "missing terminating ] for character class"
msgstr "] përfunduese munguese për klasën e simboleve"
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) startcaps: checks that the message starts with the correct capitalisation
#: ../glib/gregex.c:286
msgid "invalid escape sequence in character class"
msgstr "sekuencë escape e pavlefshme në klasën e simboleve"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:289
msgid "range out of order in character class"
msgstr "interval i parregullt në klasën e simboleve"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:292
msgid "nothing to repeat"
msgstr "asgjë për tu përsëritur"
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) endpunc: checks whether punctuation at the end of the strings match
# (pofilter) startcaps: checks that the message starts with the correct capitalisation
# (pofilter) brackets: translation is missing '('
#: ../glib/gregex.c:295
msgid "unrecognized character after (?"
msgstr "simbol i panjohur mbas (?"
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) startcaps: checks that the message starts with the correct capitalisation
# (pofilter) brackets: translation is missing '('
#: ../glib/gregex.c:299
msgid "unrecognized character after (?<"
msgstr "simbol i panjohur mbas (?<"
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) startcaps: checks that the message starts with the correct capitalisation
# (pofilter) brackets: translation is missing '('
#: ../glib/gregex.c:303
msgid "unrecognized character after (?P"
msgstr "simbol i panjohur mbas (?P"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:306
msgid "POSIX named classes are supported only within a class"
msgstr "klasat e përmendura POSIX suportohen vetëm në brendësi të një klase"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:309
msgid "missing terminating )"
msgstr ") përfunduese mungon"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:313
msgid ") without opening ("
msgstr ") pa ( hapje"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#. translators: '(?R' and '(?[+-]digits' are both meant as (groups of)
#. * sequences here, '(?-54' would be an example for the second group.
#.
#: ../glib/gregex.c:320
msgid "(?R or (?[+-]digits must be followed by )"
msgstr "(?R ose (?[+-]shifra duhet të ndiqet nga )"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:323
msgid "reference to non-existent subpattern"
msgstr "riferim ndaj një nën-modeli joekzistues"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:326
msgid "missing ) after comment"
msgstr ") mungon mbas komentit"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:329
msgid "regular expression too large"
msgstr "shprehje e rregullt tepër e gjatë"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:332
msgid "failed to get memory"
msgstr "rekuperimi i memorjes dështoi"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:335
msgid "lookbehind assertion is not fixed length"
msgstr "kushti lookbehind nuk ka gjatësi të fiksuar"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:338
msgid "malformed number or name after (?("
msgstr "numër apo emër i keqformuar mbas (?("
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:341
msgid "conditional group contains more than two branches"
msgstr "grupi kushtëzor përmban më shumë se dy degëzime"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:344
msgid "assertion expected after (?("
msgstr "pritej kushti mbas (?("
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:347
msgid "unknown POSIX class name"
msgstr "emër i panjohur klase POSIX"
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) acronyms: acronyms should not be translated: POSIX
#: ../glib/gregex.c:350
msgid "POSIX collating elements are not supported"
msgstr "elementët vendosës POSIX nuk suportohen"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:353
msgid "character value in \\x{...} sequence is too large"
msgstr "vlera e simbolit në sekuencën \\x{...} është tepër e madhe"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:356
msgid "invalid condition (?(0)"
msgstr "kusht (?(0) i pavlefshëm"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:359
msgid "\\C not allowed in lookbehind assertion"
msgstr "\\C e palejuar në kushtin lookbehind"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:362
msgid "recursive call could loop indefinitely"
msgstr "thirrja rekursive mund të hyjë në loop pafund"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:365
msgid "missing terminator in subpattern name"
msgstr "mungon përfunduesi në emrin e nën-modelit"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:368
msgid "two named subpatterns have the same name"
msgstr "dy nën-modelet e emërtuar kanë të njëjtin emër"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:371
msgid "malformed \\P or \\p sequence"
msgstr "sekuencë \\P ose \\p e keqformuar"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:374
msgid "unknown property name after \\P or \\p"
msgstr "emër i panjohur pronësie mbas \\P ose \\p"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:377
msgid "subpattern name is too long (maximum 32 characters)"
msgstr "emri i nën-modelit është tepër i gjatë (maksimum 32 simbole)"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:380
msgid "too many named subpatterns (maximum 10,000)"
msgstr "emërtuar tepër nën-modele (maksimum 10,000)"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:383
msgid "octal value is greater than \\377"
msgstr "vlera tetore është më e madhe se \\377"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:386
msgid "DEFINE group contains more than one branch"
msgstr "grupi DEFINE përmban më shumë se një degëzim"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:389
msgid "repeating a DEFINE group is not allowed"
msgstr "përsëritja e një grupi DEFINE nuk është e lejuar"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:392
msgid "inconsistent NEWLINE options"
msgstr "opsione NEWLINE jokoerente"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:395
msgid ""
"\\g is not followed by a braced name or an optionally braced non-zero number"
msgstr ""
"\\g nuk ndiqet nga një emër në kllapa ose një numër të ndryshëm nga zero me "
"dëshirë në kllapa"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:400
msgid "unexpected repeat"
msgstr "përsëritje e papritur"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:404
msgid "code overflow"
msgstr "sasi e tepërt kodi"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:408
msgid "overran compiling workspace"
msgstr "tejkalim kufir gjatë kompilimit të zonës së punës"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../glib/gregex.c:412
msgid "previously-checked referenced subpattern not found"
msgstr "nën-model referues i kontrolluar më parë nuk u gjet"
#: ../glib/gregex.c:630 ../glib/gregex.c:1753
#, c-format
msgid "Error while matching regular expression %s: %s"
msgstr ""
"Gabim gjatë kërkimit të korrispondimeve për shprehjen e rregullt %s: %s"
#: ../glib/gregex.c:1206
msgid "PCRE library is compiled without UTF8 support"
msgstr "Libraria PCRE është kompiluar pa suportin për UTF8"
#: ../glib/gregex.c:1215
msgid "PCRE library is compiled without UTF8 properties support"
msgstr "Libraria PCRE është kompiluar pa suportin për pronësitë UTF8"
#: ../glib/gregex.c:1271
#, c-format
msgid "Error while compiling regular expression %s at char %d: %s"
msgstr "Gabim gjatë kompilimit të shprehjes së rregullt %s tek simboli %d: %s"
#: ../glib/gregex.c:1307
#, c-format
msgid "Error while optimizing regular expression %s: %s"
msgstr "Gabim gjatë optimizimit të shprehjes së rregullt %s: %s"
#: ../glib/gregex.c:2183
msgid "hexadecimal digit or '}' expected"
msgstr "pritej një shifër exadecimale ose '}'"
#: ../glib/gregex.c:2199
msgid "hexadecimal digit expected"
msgstr "pritej një shifër exadecimale"
#: ../glib/gregex.c:2239
msgid "missing '<' in symbolic reference"
msgstr "mungon '<' në referimin simbolik"
# (pofilter) startcaps: checks that the message starts with the correct capitalisation
#: ../glib/gregex.c:2248
msgid "unfinished symbolic reference"
msgstr "Riferim simbolik i papërfunduar"
#: ../glib/gregex.c:2255
msgid "zero-length symbolic reference"
msgstr "referim simbolik me gjatësi zero"
#: ../glib/gregex.c:2266
msgid "digit expected"
msgstr "pritej një shifër"
#: ../glib/gregex.c:2284
msgid "illegal symbolic reference"
msgstr "referim simbolik i palejuar"
# (pofilter) startpunc: checks whether punctuation at the beginning of the strings match
#: ../glib/gregex.c:2346
msgid "stray final '\\'"
msgstr "'\\' në fund e izoluar"
#: ../glib/gregex.c:2350
msgid "unknown escape sequence"
msgstr "sekuencë e panjohur escape"
#: ../glib/gregex.c:2360
#, c-format
msgid "Error while parsing replacement text \"%s\" at char %lu: %s"
msgstr ""
"Gabim gjatë analizimit të tekstit zëvendësues \"%s\" tek simboli %lu: %s"
#: ../glib/gshell.c:91
msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
msgstr "Teksti i kuotuar nuk fillon me shenjën e kuotimit"
#: ../glib/gshell.c:181
msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
msgstr ""
"Nuk u gjet simboli i kuotimit tek rreshti i komandës apo tek teksti i "
"kuotuar nga shell"
# (pofilter) puncspacing: checks for bad spacing after punctuation
#: ../glib/gshell.c:559
#, c-format
msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
msgstr "Teksti përfundoi menjëherë pas një simboli '\\'. (Teksti ishte '%s')"
#: ../glib/gshell.c:566
#, c-format
msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
msgstr ""
"Teksti përfundoi përpara se të gjente tekstin e kërkuar për %c. (Teksti "
"ishte '%s')"
#: ../glib/gshell.c:578
msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
msgstr "Teksti është bosh (ose përmban vetëm hapsira të bardha)"
#: ../glib/gspawn-win32.c:282
msgid "Failed to read data from child process"
msgstr "I pamundur leximi i të dhënave nga proçesi bir"
#: ../glib/gspawn-win32.c:299 ../glib/gspawn.c:1517
#, c-format
msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
msgstr "I pamundur krijimi i pipe për të komunikuar me proçesin bir (%s)"
#: ../glib/gspawn-win32.c:338 ../glib/gspawn-win32.c:346 ../glib/gspawn.c:1170
#, c-format
msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
msgstr "I pamundur leximi nga pipe bijë (%s)"
#: ../glib/gspawn-win32.c:369 ../glib/gspawn.c:1383
#, c-format
msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
msgstr "I pamundur ndryshimi i directory në '%s' (%s)"
#: ../glib/gspawn-win32.c:375 ../glib/gspawn-win32.c:494
#, c-format
msgid "Failed to execute child process (%s)"
msgstr "I pamundur ekzekutimi i proçesit bir (%s)"
#: ../glib/gspawn-win32.c:444
#, c-format
msgid "Invalid program name: %s"
msgstr "Emër i pasaktë programi: %s"
#: ../glib/gspawn-win32.c:454 ../glib/gspawn-win32.c:722
#: ../glib/gspawn-win32.c:1278
#, c-format
msgid "Invalid string in argument vector at %d: %s"
msgstr "Vlerë e pasaktë në vektorin e argumentit tek %d: %s"
#: ../glib/gspawn-win32.c:465 ../glib/gspawn-win32.c:737
#: ../glib/gspawn-win32.c:1311
#, c-format
msgid "Invalid string in environment: %s"
msgstr "Vlerë e pavlefshme në ambient: %s"
#: ../glib/gspawn-win32.c:718 ../glib/gspawn-win32.c:1259
#, c-format
msgid "Invalid working directory: %s"
msgstr "Directory e pavlefshme pune: %s"
#: ../glib/gspawn-win32.c:783
#, c-format
msgid "Failed to execute helper program (%s)"
msgstr "I pamundur ekzekutimi i programit ndihmues (%s)"
# (pofilter) doublewords: The word 'të' is repeated
#: ../glib/gspawn-win32.c:997
msgid ""
"Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
"process"
msgstr ""
"Gabim i papritur në g_io_channel_win32_poll() gjatë leximit të të dhënave "
"nga një proçes bir"
#: ../glib/gspawn.c:207
#, c-format
msgid "Failed to read data from child process (%s)"
msgstr "I pamundur leximi i të dhënave nga proçesi bir (%s)"
# (pofilter) doublewords: The word 'të' is repeated
#: ../glib/gspawn.c:347
#, c-format
msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
msgstr ""
"Gabim i papritur në select() gjatë leximit të të dhënave nga një proçes bir "
"(%s)"
#: ../glib/gspawn.c:432
#, c-format
msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
msgstr "Gabim i papritur në waitpid() (%s)"
#: ../glib/gspawn.c:1237
#, c-format
msgid "Failed to fork (%s)"
msgstr "E pamundur kryerja e fork (%s)"
#: ../glib/gspawn.c:1393
#, c-format
msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
msgstr "I pamundur zbatimi i proçesit bir \"%s\" (%s)"
#: ../glib/gspawn.c:1403
#, c-format
msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
msgstr ""
"I pamundur ridrejtimi i të dhënave në hyrje apo dalje të proçesit bir (%s)"
#: ../glib/gspawn.c:1412
#, c-format
msgid "Failed to fork child process (%s)"
msgstr "E pamundur kryerja e fork për proçesin bir (%s)"
#: ../glib/gspawn.c:1420
#, c-format
msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
msgstr "Gabim i panjohur gjatë ekzekutimit të proçesit bir \"%s\""
#: ../glib/gspawn.c:1444
#, c-format
msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
msgstr ""
"I pamundur leximi i një sasie të dhënash të mjaftueshme nga pid pipe bir (%s)"
#: ../glib/gutf8.c:1086
msgid "Character out of range for UTF-8"
msgstr "Simboli nuk ekziston në UTF-8"
#: ../glib/gutf8.c:1186 ../glib/gutf8.c:1195 ../glib/gutf8.c:1325
#: ../glib/gutf8.c:1334 ../glib/gutf8.c:1473 ../glib/gutf8.c:1569
msgid "Invalid sequence in conversion input"
msgstr "Sekuencë e pavlefshme në hyrje për konvertimin"
#: ../glib/gutf8.c:1484 ../glib/gutf8.c:1580
msgid "Character out of range for UTF-16"
msgstr "Simboli nuk ekziston në UTF-16"
#: ../glib/goption.c:760
msgid "Usage:"
msgstr "Përdorimi:"
# (pofilter) acronyms: acronyms should not be translated: OPTION
#: ../glib/goption.c:760
msgid "[OPTION...]"
msgstr "[OPSIONI...]"
#: ../glib/goption.c:866
msgid "Help Options:"
msgstr "Opcionet e ndihmës:"
#: ../glib/goption.c:867
msgid "Show help options"
msgstr "Shfaq opcionet e ndihmës"
#: ../glib/goption.c:873
msgid "Show all help options"
msgstr "Shfaq të gjithë opcionet e ndihmës"
#: ../glib/goption.c:935
msgid "Application Options:"
msgstr "Opcionet e programit:"
#: ../glib/goption.c:997 ../glib/goption.c:1067
#, c-format
msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
msgstr "I pamundur analizimi i vlerës së plotë '%s' për %s"
#: ../glib/goption.c:1007 ../glib/goption.c:1075
#, c-format
msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
msgstr "Vlera integruese '%s' për %s është jashtë kufirit"
#: ../glib/goption.c:1032
#, c-format
msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
msgstr "I pamundur analizimi i vlerës së dyfishtë '%s' për %s"
#: ../glib/goption.c:1040
#, c-format
msgid "Double value '%s' for %s out of range"
msgstr "Vlera e dyfishtë '%s' për %s është jashtë kufirit"
#: ../glib/goption.c:1303 ../glib/goption.c:1382
#, c-format
msgid "Error parsing option %s"
msgstr "Gabim gjatë analizimit të opsionit %s"
#: ../glib/goption.c:1413 ../glib/goption.c:1526
#, c-format
msgid "Missing argument for %s"
msgstr "Mungojnë argumentë për %s"
#: ../glib/goption.c:1957
#, c-format
msgid "Unknown option %s"
msgstr "Opcion i panjohur %s"
#: ../glib/gkeyfile.c:366
msgid "Valid key file could not be found in search dirs"
msgstr "Nuk u gjet asnjë file i vlefshëm kyçi tek directory e kërkimit"
#: ../glib/gkeyfile.c:401
msgid "Not a regular file"
msgstr "Nuk është një file i rregullt"
#: ../glib/gkeyfile.c:409
msgid "File is empty"
msgstr "File është bosh"
#: ../glib/gkeyfile.c:768
#, c-format
msgid ""
"Key file contains line '%s' which is not a key-value pair, group, or comment"
msgstr ""
"Kyçi përmban rreshtin '%s' që nuk është një vlerë çift, grup apo koment kyçi"
#: ../glib/gkeyfile.c:828
#, c-format
msgid "Invalid group name: %s"
msgstr "Emër i pasaktë grupi: %s"
#: ../glib/gkeyfile.c:850
msgid "Key file does not start with a group"
msgstr "File i kyçit nuk fillon me një grup"
#: ../glib/gkeyfile.c:876
#, c-format
msgid "Invalid key name: %s"
msgstr "Emër i pasaktë kyçi: %s"
#: ../glib/gkeyfile.c:903
#, c-format
msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
msgstr "File i kyçit përmban kodifikimin e pasuportuar '%s'"
#: ../glib/gkeyfile.c:1149 ../glib/gkeyfile.c:1311 ../glib/gkeyfile.c:2686
#: ../glib/gkeyfile.c:2752 ../glib/gkeyfile.c:2887 ../glib/gkeyfile.c:3020
#: ../glib/gkeyfile.c:3162 ../glib/gkeyfile.c:3394 ../glib/gkeyfile.c:3463
#, c-format
msgid "Key file does not have group '%s'"
msgstr "File i kyçit nuk ka grupin '%s'"
#: ../glib/gkeyfile.c:1323
#, c-format
msgid "Key file does not have key '%s'"
msgstr "File i kyçit nuk përmban kyçin '%s'"
#: ../glib/gkeyfile.c:1430 ../glib/gkeyfile.c:1546
#, c-format
msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
msgstr "File i kyçit përmban kyçin '%s' me vlerë '%s' që nuk është në UTF-8"
#: ../glib/gkeyfile.c:1450 ../glib/gkeyfile.c:1934
#, c-format
msgid "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
msgstr "File i kyçit përmban kyçin '%s' që ka një vlerë të painterpretueshme."
#: ../glib/gkeyfile.c:1566
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Key file contains key '%s' which has a value that cannot be interpreted."
msgstr "File i kyçit përmban kyçin '%s' që ka një vlerë të painterpretueshme."
#: ../glib/gkeyfile.c:2151 ../glib/gkeyfile.c:2515
#, c-format
msgid ""
"Key file contains key '%s' in group '%s' which has value that cannot be "
"interpreted."
msgstr ""
"File i kyçit përmban kyçin '%s' në grupin '%s' që ka një vlerë të "
"painterpretueshme."
#: ../glib/gkeyfile.c:2701 ../glib/gkeyfile.c:2902 ../glib/gkeyfile.c:3474
#, c-format
msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
msgstr "File i kyçit nuk ka kyçin '%s' në grupin '%s'"
#: ../glib/gkeyfile.c:3708
msgid "Key file contains escape character at end of line"
msgstr "File i kyçit përmban simbolin escape në fund të rreshtit"
#: ../glib/gkeyfile.c:3730
#, c-format
msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
msgstr "File i kyçit përmban sekuencën e pavlefshme escape '%s'"
#: ../glib/gkeyfile.c:3872
#, c-format
msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
msgstr "Vlera '%s' nuk mund të interpretohet si një numër."
#: ../glib/gkeyfile.c:3886
#, c-format
msgid "Integer value '%s' out of range"
msgstr "Vlera integruese '%s' është jashtë kufirit"
#: ../glib/gkeyfile.c:3919
#, c-format
msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
msgstr "Vlera '%s' nuk mund të interpretohet si një numër float."
#: ../glib/gkeyfile.c:3943
#, c-format
msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
msgstr "Vlera '%s' nuk mund të interpretohet si një boolean."
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:411 ../gio/gbufferedinputstream.c:492
#: ../gio/ginputstream.c:185 ../gio/ginputstream.c:317
#: ../gio/ginputstream.c:556 ../gio/ginputstream.c:680
#: ../gio/goutputstream.c:198 ../gio/goutputstream.c:732
#, c-format
msgid "Too large count value passed to %s"
msgstr "Vlerë count tepër e madhe kaluar tek %s"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:881 ../gio/ginputstream.c:888
#: ../gio/giostream.c:306 ../gio/goutputstream.c:1206
msgid "Stream is already closed"
msgstr "Stream është i mbyllur rregullisht"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gcancellable.c:321 ../gio/gdbusconnection.c:1640
#: ../gio/gdbusconnection.c:1729 ../gio/gdbusconnection.c:1916
#: ../gio/glocalfile.c:2100 ../gio/gsimpleasyncresult.c:814
#: ../gio/gsimpleasyncresult.c:840
msgid "Operation was cancelled"
msgstr "Operacioni është anulluar"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:263
msgid "Invalid object, not initialized"
msgstr ""
#: ../gio/gcharsetconverter.c:284 ../gio/gcharsetconverter.c:312
#, fuzzy
msgid "Incomplete multibyte sequence in input"
msgstr "Sekuencë byte e pavlefshme tek të dhënat për konvertim"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:318 ../gio/gcharsetconverter.c:327
msgid "Not enough space in destination"
msgstr ""
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
#: ../gio/gcharsetconverter.c:447 ../gio/gsocket.c:854
#, fuzzy
msgid "Cancellable initialization not supported"
msgstr "Veprimi nuk suportohet"
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) startcaps: checks that the message starts with the correct capitalisation
#: ../gio/gcontenttype.c:180
msgid "Unknown type"
msgstr "Lloj i panjohur"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gcontenttype.c:181
#, c-format
msgid "%s filetype"
msgstr "Lloj file %s"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gcontenttype.c:680
#, c-format
msgid "%s type"
msgstr "Lloj %s"
#: ../gio/gcredentials.c:273 ../gio/gcredentials.c:495
msgid "GCredentials is not implemented on this OS"
msgstr ""
#: ../gio/gcredentials.c:447
msgid "There is no GCredentials support for your platform"
msgstr ""
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gdatainputstream.c:311
msgid "Unexpected early end-of-stream"
msgstr "End-of-stream i parakohshëm papritur"
#: ../gio/gdbusaddress.c:142 ../gio/gdbusaddress.c:230
#: ../gio/gdbusaddress.c:311
#, c-format
msgid "Unsupported key '%s' in address entry '%s'"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusaddress.c:169
#, c-format
msgid ""
"Address '%s' is invalid (need exactly one of path, tmpdir or abstract keys)"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusaddress.c:182
#, c-format
msgid "Meaningless key/value pair combination in address entry '%s'"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusaddress.c:245 ../gio/gdbusaddress.c:326
#, c-format
msgid "Error in address '%s' - the port attribute is malformed"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusaddress.c:256 ../gio/gdbusaddress.c:337
#, c-format
msgid "Error in address '%s' - the family attribute is malformed"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusaddress.c:446
#, c-format
msgid "Address element '%s', does not contain a colon (:)"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusaddress.c:467
#, c-format
msgid ""
"Key/Value pair %d, '%s', in address element '%s', does not contain an equal "
"sign"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusaddress.c:481
#, c-format
msgid ""
"Error unescaping key or value in Key/Value pair %d, '%s', in address element "
"'%s'"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusaddress.c:559
#, c-format
msgid ""
"Error in address '%s' - the unix transport requires exactly one of the keys "
"'path' or 'abstract' to be set"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusaddress.c:595
#, c-format
msgid "Error in address '%s' - the host attribute is missing or malformed"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusaddress.c:609
#, c-format
msgid "Error in address '%s' - the port attribute is missing or malformed"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusaddress.c:623
#, c-format
msgid "Error in address '%s' - the noncefile attribute is missing or malformed"
msgstr ""
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s, %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/gdbusaddress.c:644
#, fuzzy
msgid "Error auto-launching: "
msgstr "Gabim gjatë ndarjes së file: %s"
#: ../gio/gdbusaddress.c:652
#, c-format
msgid "Unknown or unsupported transport '%s' for address '%s'"
msgstr ""
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
#: ../gio/gdbusaddress.c:688
#, fuzzy, c-format
msgid "Error opening nonce file '%s': %s"
msgstr "Gabim gjatë hapjes së file '%s': %s"
#: ../gio/gdbusaddress.c:706
#, fuzzy, c-format
msgid "Error reading from nonce file '%s': %s"
msgstr "Gabim gjatë leximit të file '%s': %s"
#: ../gio/gdbusaddress.c:715
#, fuzzy, c-format
msgid "Error reading from nonce file '%s', expected 16 bytes, got %d"
msgstr "Gabim gjatë leximit të file '%s': %s"
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s, %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/gdbusaddress.c:733
#, fuzzy, c-format
msgid "Error writing contents of nonce file '%s' to stream:"
msgstr "Gabim gjatë shkrimit tek file: %s"
#: ../gio/gdbusaddress.c:951
msgid "The given address is empty"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusaddress.c:1020
msgid "Cannot spawn a message bus without a machine-id: "
msgstr ""
#: ../gio/gdbusaddress.c:1057
#, fuzzy, c-format
msgid "Error spawning command line '%s': "
msgstr "Gabim gjatë leximit të file '%s': %s"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1068
#, c-format
msgid "Abnormal program termination spawning command line '%s': %s"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusaddress.c:1082
#, c-format
msgid "Command line '%s' exited with non-zero exit status %d: %s"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusaddress.c:1155
#, c-format
msgid "Cannot determine session bus address (not implemented for this OS)"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusaddress.c:1254 ../gio/gdbusconnection.c:6409
#, c-format
msgid ""
"Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable "
"- unknown value '%s'"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusaddress.c:1263 ../gio/gdbusconnection.c:6418
msgid ""
"Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
"variable is not set"
msgstr ""
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) startcaps: checks that the message starts with the correct capitalisation
#: ../gio/gdbusaddress.c:1273
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown bus type %d"
msgstr "Lloj i panjohur"
#: ../gio/gdbusauth.c:288
msgid "Unexpected lack of content trying to read a line"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusauth.c:332
msgid "Unexpected lack of content trying to (safely) read a line"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusauth.c:503
#, c-format
msgid ""
"Exhausted all available authentication mechanisms (tried: %s) (available: %s)"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusauth.c:1159
msgid "Cancelled via GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:266
#, fuzzy, c-format
msgid "Error statting directory '%s': %s"
msgstr "Gabim gjatë hapjes së directory '%s': %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:278
#, c-format
msgid ""
"Permissions on directory '%s' are malformed. Expected mode 0700, got 0%o"
msgstr ""
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s, %s
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:299
#, fuzzy, c-format
msgid "Error creating directory '%s': %s"
msgstr "Gabim gjatë krijimit të directory: %s"
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:382
#, fuzzy, c-format
msgid "Error opening keyring '%s' for reading: "
msgstr "Gabim gjatë hapjes së file '%s': %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:406 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:718
#, c-format
msgid "Line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is malformed"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:420 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:732
#, c-format
msgid ""
"First token of line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is malformed"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:435 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:746
#, c-format
msgid ""
"Second token of line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is malformed"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:459
#, c-format
msgid "Didn't find cookie with id %d in the keyring at '%s'"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:536
#, fuzzy, c-format
msgid "Error deleting stale lock file '%s': %s"
msgstr "Gabim gjatë leximit të file '%s': %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:568
#, fuzzy, c-format
msgid "Error creating lock file '%s': %s"
msgstr "Gabim gjatë leximit të file '%s': %s"
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s, %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:598
#, fuzzy, c-format
msgid "Error closing (unlinked) lock file '%s': %s"
msgstr "Gabim gjatë mbylljes së file: %s"
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:608
#, fuzzy, c-format
msgid "Error unlinking lock file '%s': %s"
msgstr "Gabim gjatë hapjes së file '%s': %s"
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:685
#, fuzzy, c-format
msgid "Error opening keyring '%s' for writing: "
msgstr "Gabim gjatë hapjes së file '%s': %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:882
#, c-format
msgid "(Additionally, releasing the lock for '%s' also failed: %s) "
msgstr ""
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gdbusconnection.c:1150 ../gio/gdbusconnection.c:1376
#: ../gio/gdbusconnection.c:1415 ../gio/gdbusconnection.c:1740
#, fuzzy
msgid "The connection is closed"
msgstr "Enumuruesi është mbyllur"
#: ../gio/gdbusconnection.c:1684
msgid "Timeout was reached"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusconnection.c:2306
msgid ""
"Unsupported flags encountered when constructing a client-side connection"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusconnection.c:3770 ../gio/gdbusconnection.c:4086
#, c-format
msgid ""
"No such interface 'org.freedesktop.DBus.Properties' on object at path %s"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusconnection.c:3841
#, c-format
msgid "Error setting property '%s': Expected type '%s' but got '%s'"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusconnection.c:3936
#, c-format
msgid "No such property '%s'"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusconnection.c:3948
#, c-format
msgid "Property '%s' is not readable"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusconnection.c:3959
#, c-format
msgid "Property '%s' is not writable"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusconnection.c:4029 ../gio/gdbusconnection.c:5853
#, c-format
msgid "No such interface '%s'"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusconnection.c:4213
msgid "No such interface"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusconnection.c:4432 ../gio/gdbusconnection.c:6359
#, c-format
msgid "No such interface '%s' on object at path %s"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusconnection.c:4484
#, c-format
msgid "No such method '%s'"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusconnection.c:4515
#, c-format
msgid "Type of message, '%s', does not match expected type '%s'"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusconnection.c:4734
#, c-format
msgid "An object is already exported for the interface %s at %s"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusconnection.c:4932
#, c-format
msgid "Method '%s' returned type '%s', but expected '%s'"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusconnection.c:5964
#, c-format
msgid "Method '%s' on interface '%s' with signature '%s' does not exist"
msgstr ""
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gdbusconnection.c:6082
#, fuzzy, c-format
msgid "A subtree is already exported for %s"
msgstr "Stream është i mbyllur rregullisht"
#: ../gio/gdbusmessage.c:859
msgid "type is INVALID"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusmessage.c:870
msgid "METHOD_CALL message: PATH or MEMBER header field is missing"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusmessage.c:881
msgid "METHOD_RETURN message: REPLY_SERIAL header field is missing"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusmessage.c:893
msgid "ERROR message: REPLY_SERIAL or ERROR_NAME header field is missing"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusmessage.c:906
msgid "SIGNAL message: PATH, INTERFACE or MEMBER header field is missing"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusmessage.c:914
msgid ""
"SIGNAL message: The PATH header field is using the reserved value /org/"
"freedesktop/DBus/Local"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusmessage.c:922
msgid ""
"SIGNAL message: The INTERFACE header field is using the reserved value org."
"freedesktop.DBus.Local"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusmessage.c:998
#, c-format
msgid "Wanted to read %lu byte but got EOF"
msgid_plural "Wanted to read %lu bytes but got EOF"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#: ../gio/gdbusmessage.c:1025
#, c-format
msgid ""
"Expected valid UTF-8 string but found invalid bytes at byte offset %d "
"(length of string is %d). The valid UTF-8 string up until that point was '%s'"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusmessage.c:1038
#, c-format
msgid "Expected NUL byte after the string '%s' but found byte %d"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusmessage.c:1242
#, c-format
msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus object path"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusmessage.c:1268
#, c-format
msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus signature"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusmessage.c:1324
#, c-format
msgid ""
"Encountered array of length %u byte. Maximum length is 2<<26 bytes (64 MiB)."
msgid_plural ""
"Encountered array of length %u bytes. Maximum length is 2<<26 bytes (64 MiB)."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#: ../gio/gdbusmessage.c:1490
#, c-format
msgid "Parsed value '%s' for variant is not a valid D-Bus signature"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusmessage.c:1517
#, c-format
msgid ""
"Error deserializing GVariant with type string '%s' from the D-Bus wire format"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusmessage.c:1705
#, c-format
msgid ""
"Invalid endianness value. Expected 0x6c ('l') or 0x42 ('B') but found value "
"0x%02x"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusmessage.c:1719
#, c-format
msgid "Invalid major protocol version. Expected 1 but found %d"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusmessage.c:1776
#, c-format
msgid "Signature header with signature '%s' found but message body is empty"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusmessage.c:1790
#, c-format
msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus signature (for body)"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusmessage.c:1821
#, c-format
msgid "No signature header in message but the message body is %u byte"
msgid_plural "No signature header in message but the message body is %u bytes"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#: ../gio/gdbusmessage.c:1831
msgid "Cannot deserialize message: "
msgstr ""
#: ../gio/gdbusmessage.c:2163
#, c-format
msgid ""
"Error serializing GVariant with type string '%s' to the D-Bus wire format"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusmessage.c:2303
#, c-format
msgid ""
"Message has %d file descriptors but the header field indicates %d file "
"descriptors"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusmessage.c:2311
msgid "Cannot serialize message: "
msgstr ""
#: ../gio/gdbusmessage.c:2355
#, c-format
msgid "Message body has signature '%s' but there is no signature header"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusmessage.c:2365
#, c-format
msgid ""
"Message body has type signature '%s' but signature in the header field is '"
"%s'"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusmessage.c:2381
#, c-format
msgid "Message body is empty but signature in the header field is '(%s)'"
msgstr ""
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s, %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/gdbusmessage.c:2938
#, fuzzy, c-format
msgid "Error return with body of type '%s'"
msgstr "Gabim gjatë shkrimit tek file: %s"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2946
msgid "Error return with empty body"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusprivate.c:1736
msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id: "
msgstr ""
#: ../gio/gdbusproxy.c:1489
#, c-format
msgid "Error calling StartServiceByName for %s: "
msgstr ""
#: ../gio/gdbusproxy.c:1510
#, c-format
msgid "Unexpected reply %d from StartServiceByName(\"%s\") method"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusproxy.c:2600 ../gio/gdbusproxy.c:2734
msgid ""
"Cannot invoke method; proxy is for a well-known name without an owner and "
"proxy was constructed with the G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START flag"
msgstr ""
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
#: ../gio/gdbusserver.c:711
#, fuzzy
msgid "Abstract name space not supported"
msgstr "Koshi nuk suportohet"
#: ../gio/gdbusserver.c:798
msgid "Cannot specify nonce file when creating a server"
msgstr ""
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s, %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/gdbusserver.c:875
#, fuzzy, c-format
msgid "Error writing nonce file at '%s': %s"
msgstr "Gabim gjatë shkrimit tek file: %s"
#: ../gio/gdbusserver.c:1042
#, c-format
msgid "The string '%s' is not a valid D-Bus GUID"
msgstr ""
#: ../gio/gdbusserver.c:1082
#, c-format
msgid "Cannot listen on unsupported transport '%s'"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:88
msgid "COMMAND"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:93
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" help Shows this information\n"
" introspect Introspect a remote object\n"
" monitor Monitor a remote object\n"
" call Invoke a method on a remote object\n"
" emit Emit a signal\n"
"\n"
"Use \"%s COMMAND --help\" to get help on each command.\n"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:162 ../gio/gdbus-tool.c:218 ../gio/gdbus-tool.c:290
#: ../gio/gdbus-tool.c:314 ../gio/gdbus-tool.c:691 ../gio/gdbus-tool.c:1010
#: ../gio/gdbus-tool.c:1443
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: %s\n"
msgstr "Gabim tek rreshti %d: %s"
#: ../gio/gdbus-tool.c:173 ../gio/gdbus-tool.c:231 ../gio/gdbus-tool.c:1459
#, fuzzy, c-format
msgid "Error parsing introspection XML: %s\n"
msgstr "Gabim gjatë analizimit të opsionit %s"
#: ../gio/gdbus-tool.c:348
msgid "Connect to the system bus"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:349
msgid "Connect to the session bus"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:350
msgid "Connect to given D-Bus address"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:360
msgid "Connection Endpoint Options:"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:361
msgid "Options specifying the connection endpoint"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:383
#, c-format
msgid "No connection endpoint specified"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:393
#, c-format
msgid "Multiple connection endpoints specified"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:463
#, c-format
msgid ""
"Warning: According to introspection data, interface '%s' does not exist\n"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:472
#, c-format
msgid ""
"Warning: According to introspection data, method '%s' does not exist on "
"interface '%s'\n"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:534
msgid "Optional destination for signal (unique name)"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:535
msgid "Object path to emit signal on"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:536
msgid "Signal and interface name"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:568
msgid "Emit a signal."
msgstr ""
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s, %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/gdbus-tool.c:602 ../gio/gdbus-tool.c:822 ../gio/gdbus-tool.c:1549
#: ../gio/gdbus-tool.c:1781
#, fuzzy, c-format
msgid "Error connecting: %s\n"
msgstr "Gabim gjatë hapjes së file: %s"
#: ../gio/gdbus-tool.c:614
#, c-format
msgid "Error: object path not specified.\n"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:619 ../gio/gdbus-tool.c:883 ../gio/gdbus-tool.c:1607
#: ../gio/gdbus-tool.c:1840
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid object path\n"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:625
#, c-format
msgid "Error: signal not specified.\n"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:634
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: %s is not a valid interface name\n"
msgstr "Simboli '%s' nuk është i vlefshëm brenda emrit të një entiteti"
#: ../gio/gdbus-tool.c:640
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: %s is not a valid member name\n"
msgstr "Simboli '%s' nuk është i vlefshëm brenda emrit të një entiteti"
#: ../gio/gdbus-tool.c:646
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: %s is not a valid unique bus name.\n"
msgstr "Simboli '%s' nuk është i vlefshëm brenda emrit të një entiteti"
#: ../gio/gdbus-tool.c:669 ../gio/gdbus-tool.c:982
#, fuzzy, c-format
msgid "Error parsing parameter %d: %s\n"
msgstr "Gabim gjatë analizimit të opsionit %s"
#: ../gio/gdbus-tool.c:698
#, fuzzy, c-format
msgid "Error flushing connection: %s\n"
msgstr "Gabim gjatë konvertimit: %s"
#: ../gio/gdbus-tool.c:725
msgid "Destination name to invoke method on"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:726
msgid "Object path to invoke method on"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:727
msgid "Method and interface name"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:728
msgid "Timeout in seconds"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:767
msgid "Invoke a method on a remote object."
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:842 ../gio/gdbus-tool.c:1568 ../gio/gdbus-tool.c:1800
#, c-format
msgid "Error: Destination is not specified\n"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:863 ../gio/gdbus-tool.c:1587
#, c-format
msgid "Error: Object path is not specified\n"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:898
#, c-format
msgid "Error: Method name is not specified\n"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:909
#, c-format
msgid "Error: Method name '%s' is invalid\n"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:974
#, fuzzy, c-format
msgid "Error parsing parameter %d of type '%s': %s\n"
msgstr "Gabim gjatë hapjes së directory '%s': %s"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1406
msgid "Destination name to introspect"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:1407
msgid "Object path to introspect"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:1408
msgid "Print XML"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:1409
msgid "Introspect children"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:1410
msgid "Only print properties"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:1501
msgid "Introspect a remote object."
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:1699
msgid "Destination name to monitor"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:1700
msgid "Object path to monitor"
msgstr ""
#: ../gio/gdbus-tool.c:1733
#, fuzzy
msgid "Monitor a remote object."
msgstr "objekt i korruptuar"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:572 ../gio/gwin32appinfo.c:221
msgid "Unnamed"
msgstr "Paemër"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:969
msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
msgstr "File .desktop nuk specifikon fushën Exec"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1250
msgid "Unable to find terminal required for application"
msgstr "E pamundur gjetja e terminalit të kërkuar nga aplikativi"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1515
#, c-format
msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
msgstr ""
"E pamundur gjetja e kartelës së përdoruesit për konfigurimin e aplikativëve "
"(%s): %s"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1519
#, c-format
msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
msgstr ""
"E pamundur gjetja e kartelës së përdoruesit për konfigurimin MIME (%s): %s"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1785 ../gio/gdesktopappinfo.c:1809
msgid "Application information lacks an identifier"
msgstr ""
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2033
#, c-format
msgid "Can't create user desktop file %s"
msgstr "I pamundur krijimi i file .desktop të përdoruesit %s"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2149
#, c-format
msgid "Custom definition for %s"
msgstr "Përcaktimi i personalizuar për %s"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gdrive.c:363
msgid "drive doesn't implement eject"
msgstr "njësia nuk suporton nxjerrjen jashtë"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#. Translators: This is an error
#. * message for drive objects that
#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
#: ../gio/gdrive.c:444
#, fuzzy
msgid "drive doesn't implement eject or eject_with_operation"
msgstr "njësia nuk suporton nxjerrjen jashtë"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gdrive.c:521
msgid "drive doesn't implement polling for media"
msgstr "njësia nuk suporton shqyrtimin e suporteve"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gdrive.c:728
#, fuzzy
msgid "drive doesn't implement start"
msgstr "njësia nuk suporton nxjerrjen jashtë"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gdrive.c:831
#, fuzzy
msgid "drive doesn't implement stop"
msgstr "njësia nuk suporton nxjerrjen jashtë"
#: ../gio/gdummytlsbackend.c:168 ../gio/gdummytlsbackend.c:288
#: ../gio/gdummytlsbackend.c:378
msgid "TLS support is not available"
msgstr ""
#: ../gio/gemblem.c:324
#, c-format
msgid "Can't handle version %d of GEmblem encoding"
msgstr ""
#: ../gio/gemblem.c:334
#, c-format
msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblem encoding"
msgstr ""
#: ../gio/gemblemedicon.c:368
#, c-format
msgid "Can't handle version %d of GEmblemedIcon encoding"
msgstr ""
#: ../gio/gemblemedicon.c:378
#, c-format
msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblemedIcon encoding"
msgstr ""
#: ../gio/gemblemedicon.c:401
msgid "Expected a GEmblem for GEmblemedIcon"
msgstr ""
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
#: ../gio/gfile.c:871 ../gio/gfile.c:1102 ../gio/gfile.c:1237
#: ../gio/gfile.c:1474 ../gio/gfile.c:1528 ../gio/gfile.c:1585
#: ../gio/gfile.c:1668 ../gio/gfile.c:1723 ../gio/gfile.c:1783
#: ../gio/gfile.c:1837 ../gio/gfile.c:3307 ../gio/gfile.c:3361
#: ../gio/gfile.c:3493 ../gio/gfile.c:3534 ../gio/gfile.c:3864
#: ../gio/gfile.c:4266 ../gio/gfile.c:4352 ../gio/gfile.c:4441
#: ../gio/gfile.c:4539 ../gio/gfile.c:4626 ../gio/gfile.c:4720
#: ../gio/gfile.c:5041 ../gio/gfile.c:5308 ../gio/gfile.c:5373
#: ../gio/gfile.c:6947 ../gio/gfile.c:7037 ../gio/gfile.c:7123
#: ../gio/win32/gwinhttpfile.c:439
msgid "Operation not supported"
msgstr "Veprimi nuk suportohet"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#. Translators: This is an error message when trying to find the
#. * enclosing (user visible) mount of a file, but none exists.
#. Translators: This is an error message when trying to
#. * find the enclosing (user visible) mount of a file, but
#. * none exists.
#. Translators: This is an error message when trying to find
#. * the enclosing (user visible) mount of a file, but none
#. * exists.
#: ../gio/gfile.c:1358 ../gio/glocalfile.c:1051 ../gio/glocalfile.c:1062
#: ../gio/glocalfile.c:1075
msgid "Containing mount does not exist"
msgstr "Objekti mount i përmbajtur nuk ekziston"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gfile.c:2411 ../gio/glocalfile.c:2256
msgid "Can't copy over directory"
msgstr "I pamundur kopjimi mbi directory"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gfile.c:2472
msgid "Can't copy directory over directory"
msgstr "I pamundur kopjimi i directory mbi directory"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gfile.c:2480 ../gio/glocalfile.c:2265
msgid "Target file exists"
msgstr "File objektiv ekziston"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gfile.c:2498
msgid "Can't recursively copy directory"
msgstr "I pamundur kopjimi rekursiv i directory"
#: ../gio/gfile.c:2758
#, fuzzy
msgid "Splice not supported"
msgstr "Lidhjet simbolike nuk suportohen"
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s, %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/gfile.c:2762
#, fuzzy, c-format
msgid "Error splicing file: %s"
msgstr "Gabim gjatë hapjes së file: %s"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gfile.c:2909
#, fuzzy
msgid "Can't copy special file"
msgstr "I pamundur kopjimi mbi directory"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gfile.c:3483
msgid "Invalid symlink value given"
msgstr "Dhënë vlerë e pavlefshme lidhje simbolike"
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
#: ../gio/gfile.c:3577
msgid "Trash not supported"
msgstr "Koshi nuk suportohet"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gfile.c:3626
#, c-format
msgid "File names cannot contain '%c'"
msgstr "Emrat e file nuk mund të përmbajnë '%c'"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gfile.c:6006 ../gio/gvolume.c:332
msgid "volume doesn't implement mount"
msgstr "Volumi nuk suporton montimin"
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s, %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/gfile.c:6117
msgid "No application is registered as handling this file"
msgstr "Nuk rezulton i regjistruar asnjë aplikativ për të manazhuar këtë file"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gfileenumerator.c:205
msgid "Enumerator is closed"
msgstr "Enumuruesi është mbyllur"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gfileenumerator.c:212 ../gio/gfileenumerator.c:271
#: ../gio/gfileenumerator.c:371 ../gio/gfileenumerator.c:480
msgid "File enumerator has outstanding operation"
msgstr "Enumuruesi i file prezanton një operacion të papërfunduar"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gfileenumerator.c:361 ../gio/gfileenumerator.c:470
msgid "File enumerator is already closed"
msgstr "Enumuruesi i file është rregullisht i mbyllur"
#: ../gio/gfileicon.c:236
#, c-format
msgid "Can't handle version %d of GFileIcon encoding"
msgstr ""
#: ../gio/gfileicon.c:246
msgid "Malformed input data for GFileIcon"
msgstr ""
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gfileinputstream.c:154 ../gio/gfileinputstream.c:420
#: ../gio/gfileiostream.c:170 ../gio/gfileoutputstream.c:169
#: ../gio/gfileoutputstream.c:523
msgid "Stream doesn't support query_info"
msgstr "Stream nuk suporton query_info"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gfileinputstream.c:335 ../gio/gfileiostream.c:387
#: ../gio/gfileoutputstream.c:381
msgid "Seek not supported on stream"
msgstr "Pikëvendosja nuk suportohet në stream"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gfileinputstream.c:379
msgid "Truncate not allowed on input stream"
msgstr "Ndërprerja nuk suportohet tek stream në hyrje"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gfileiostream.c:463 ../gio/gfileoutputstream.c:457
msgid "Truncate not supported on stream"
msgstr "Ndërprerja nuk suportohet tek stream"
#: ../gio/gicon.c:284
#, c-format
msgid "Wrong number of tokens (%d)"
msgstr ""
#: ../gio/gicon.c:304
#, c-format
msgid "No type for class name %s"
msgstr ""
#: ../gio/gicon.c:314
#, c-format
msgid "Type %s does not implement the GIcon interface"
msgstr ""
#: ../gio/gicon.c:325
#, c-format
msgid "Type %s is not classed"
msgstr ""
#: ../gio/gicon.c:339
#, c-format
msgid "Malformed version number: %s"
msgstr ""
#: ../gio/gicon.c:353
#, c-format
msgid "Type %s does not implement from_tokens() on the GIcon interface"
msgstr ""
#: ../gio/gicon.c:430
msgid "Can't handle the supplied version the icon encoding"
msgstr ""
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/ginputstream.c:194
msgid "Input stream doesn't implement read"
msgstr "Stream i input nuk suporton leximin"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#. Translators: This is an error you get if there is already an
#. * operation running against this stream when you try to start
#. * one
#. Translators: This is an error you get if there is
#. * already an operation running against this stream when
#. * you try to start one
#: ../gio/ginputstream.c:898 ../gio/giostream.c:316
#: ../gio/goutputstream.c:1216
msgid "Stream has outstanding operation"
msgstr "Stream prezanton një operacion në pritje"
#: ../gio/ginetsocketaddress.c:181 ../gio/ginetsocketaddress.c:198
#: ../gio/gunixsocketaddress.c:221
msgid "Not enough space for socket address"
msgstr ""
#: ../gio/ginetsocketaddress.c:211
msgid "Unsupported socket address"
msgstr ""
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:741
#, fuzzy
msgid "empty names are not permitted"
msgstr "Koshi nuk suportohet"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:751
#, c-format
msgid "invalid name '%s': names must begin with a lowercase letter"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:763
#, c-format
msgid ""
"invalid name '%s': invalid character '%c'; only lowercase letters, numbers "
"and dash ('-') are permitted."
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:772
#, c-format
msgid "invalid name '%s': two successive dashes ('--') are not permitted."
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:781
#, c-format
msgid "invalid name '%s': the last character may not be a dash ('-')."
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:789
#, c-format
msgid "invalid name '%s': maximum length is 1024"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:858
#, c-format
msgid "<child name='%s'> already specified"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:884
msgid "can not add keys to a 'list-of' schema"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:895
#, c-format
msgid "<key name='%s'> already specified"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:913
#, c-format
msgid ""
"<key name='%s'> shadows <key name='%s'> in <schema id='%s'>; use <override> "
"to modify value"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:924
#, c-format
msgid ""
"exactly one of 'type', 'enum' or 'flags' must be specified as an attribute "
"to <key>"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:943
#, c-format
msgid "<%s id='%s'> not (yet) defined."
msgstr ""
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:958
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid GVariant type string '%s'"
msgstr "Lloj i pasaktë atributi (pritej string)"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:988
msgid "<override> given but schema isn't extending anything"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1001
#, c-format
msgid "no <key name='%s'> to override"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1009
#, c-format
msgid "<override name='%s'> already specified"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1080
#, c-format
msgid "<schema id='%s'> already specified"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1092
#, c-format
msgid "<schema id='%s'> extends not yet existing schema '%s'"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1108
#, c-format
msgid "<schema id='%s'> is list of not yet existing schema '%s'"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1116
#, c-format
msgid "Can not be a list of a schema with a path"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1126
#, c-format
msgid "Can not extend a schema with a path"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1136
#, c-format
msgid ""
"<schema id='%s'> is a list, extending <schema id='%s'> which is not a list"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1146
#, c-format
msgid ""
"<schema id='%s' list-of='%s'> extends <schema id='%s' list-of='%s'> but '%s' "
"does not extend '%s'"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1163
#, c-format
msgid "a path, if given, must begin and end with a slash"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1170
#, c-format
msgid "the path of a list must end with ':/'"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1196
#, c-format
msgid "<%s id='%s'> already specified"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1416
#, c-format
msgid "Element <%s> not allowed inside <%s>"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1420
#, c-format
msgid "Element <%s> not allowed at toplevel"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1511
#, c-format
msgid "text may not appear inside <%s>"
msgstr ""
#. Translators: Do not translate "--strict".
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1696 ../gio/glib-compile-schemas.c:1767
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1843
#, c-format
msgid "--strict was specified; exiting.\n"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1704
#, c-format
msgid "This entire file has been ignored.\n"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1763
#, c-format
msgid "Ignoring this file.\n"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1803
#, c-format
msgid "No such key '%s' in schema '%s' as specified in override file '%s'"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1809 ../gio/glib-compile-schemas.c:1867
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1895
#, c-format
msgid "; ignoring override for this key.\n"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1813 ../gio/glib-compile-schemas.c:1871
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1899
#, c-format
msgid " and --strict was specified; exiting.\n"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1829
#, c-format
msgid ""
"error parsing key '%s' in schema '%s' as specified in override file '%s': "
"%s. "
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1839
#, c-format
msgid "Ignoring override for this key.\n"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1857
#, c-format
msgid ""
"override for key '%s' in schema '%s' in override file '%s' is out of the "
"range given in the schema"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1885
#, c-format
msgid ""
"override for key '%s' in schema '%s' in override file '%s' is not in the "
"list of valid choices"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1939
msgid "where to store the gschemas.compiled file"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1939 ../gio/glib-compile-schemas.c:1970
msgid "DIRECTORY"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1940
msgid "Abort on any errors in schemas"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1941
msgid "Do not write the gschema.compiled file"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1942
msgid "This option will be removed soon."
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1943
msgid "Do not enforce key name restrictions"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1973
msgid ""
"Compile all GSettings schema files into a schema cache.\n"
"Schema files are required to have the extension .gschema.xml,\n"
"and the cache file is called gschemas.compiled."
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1989
#, c-format
msgid "You should give exactly one directory name\n"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2028
#, c-format
msgid "No schema files found: "
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2031
#, c-format
msgid "doing nothing.\n"
msgstr ""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2034
#, c-format
msgid "removed existing output file.\n"
msgstr ""
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/glocaldirectorymonitor.c:287
msgid "Unable to find default local directory monitor type"
msgstr ""
"E pamundur gjetja e llojit të monitorit të paracaktuar për directory lokale"
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
#: ../gio/glocalfile.c:571 ../gio/win32/gwinhttpfile.c:422
#, c-format
msgid "Invalid filename %s"
msgstr "Emër file i pasaktë %s"
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s, %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/glocalfile.c:948
#, c-format
msgid "Error getting filesystem info: %s"
msgstr "Gabim gjatë marrjes së informacioneve mbi file të sistemit: %s"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/glocalfile.c:1097
msgid "Can't rename root directory"
msgstr "I pamundur riemërtimi i directory root"
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s, %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/glocalfile.c:1117 ../gio/glocalfile.c:1143
#, c-format
msgid "Error renaming file: %s"
msgstr "Gabim gjatë ndryshimit të emrit të file: %s"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/glocalfile.c:1126
#, fuzzy
msgid "Can't rename file, filename already exists"
msgstr "I pamundur riemërtimi i file, emër ekzistues file"
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
#: ../gio/glocalfile.c:1139 ../gio/glocalfile.c:2129 ../gio/glocalfile.c:2158
#: ../gio/glocalfile.c:2318 ../gio/glocalfileoutputstream.c:571
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:624 ../gio/glocalfileoutputstream.c:669
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1157
msgid "Invalid filename"
msgstr "Emër i pavlefshëm file"
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s, %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/glocalfile.c:1300
#, c-format
msgid "Error opening file: %s"
msgstr "Gabim gjatë hapjes së file: %s"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/glocalfile.c:1316
msgid "Can't open directory"
msgstr "E pamundur hapja e directory"
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s, %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/glocalfile.c:1441
#, c-format
msgid "Error removing file: %s"
msgstr "Gabim gjatë fshirjes së file: %s"
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s, %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/glocalfile.c:1808
#, c-format
msgid "Error trashing file: %s"
msgstr "Gabim gjatë hedhjes në kosh të file: %s"
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
#: ../gio/glocalfile.c:1831
#, c-format
msgid "Unable to create trash dir %s: %s"
msgstr "I pamundur krijimi i directory koshit \"%s\": %s"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/glocalfile.c:1852
msgid "Unable to find toplevel directory for trash"
msgstr "E pamundur gjetja e directory së sipërme për koshin"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/glocalfile.c:1931 ../gio/glocalfile.c:1951
msgid "Unable to find or create trash directory"
msgstr "I pamundur krijimi apo gjetja e directory të koshit"
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s, %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/glocalfile.c:1985
#, c-format
msgid "Unable to create trashing info file: %s"
msgstr "I pamundur krijimi i një file me informacionet e hedhjes në kosh: %s"
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s, %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/glocalfile.c:2014 ../gio/glocalfile.c:2019 ../gio/glocalfile.c:2099
#: ../gio/glocalfile.c:2106
#, c-format
msgid "Unable to trash file: %s"
msgstr "E pamundur hedhja në kosh e file: %s"
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s, %s
#: ../gio/glocalfile.c:2133
#, c-format
msgid "Error creating directory: %s"
msgstr "Gabim gjatë krijimit të directory: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2162
#, fuzzy, c-format
msgid "Filesystem does not support symbolic links"
msgstr "I pamundur leximi i lidhjes simbolike '%s': %s"
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
#: ../gio/glocalfile.c:2166
#, c-format
msgid "Error making symbolic link: %s"
msgstr "Gabim gjatë krijimit të lidhjes simbolike: %s"
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s, %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/glocalfile.c:2228 ../gio/glocalfile.c:2322
#, c-format
msgid "Error moving file: %s"
msgstr "Gabim gjatë lëvizjes së file: %s"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/glocalfile.c:2251
msgid "Can't move directory over directory"
msgstr "E pamundur lëvizja e directory mbi directory"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/glocalfile.c:2278 ../gio/glocalfileoutputstream.c:955
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:969 ../gio/glocalfileoutputstream.c:984
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1000 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1014
msgid "Backup file creation failed"
msgstr "Krijimi i file backup dështoi"
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s, %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/glocalfile.c:2297
#, c-format
msgid "Error removing target file: %s"
msgstr "Gabim gjatë heqjes së file objektiv: %s"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/glocalfile.c:2311
msgid "Move between mounts not supported"
msgstr "Lëvizja midis objekteve mount nuk suportohet"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/glocalfileinfo.c:719
msgid "Attribute value must be non-NULL"
msgstr "Vlera e atributit duhet të jetë jo-NULL"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/glocalfileinfo.c:726
msgid "Invalid attribute type (string expected)"
msgstr "Lloj i pasaktë atributi (pritej string)"
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
#: ../gio/glocalfileinfo.c:733
msgid "Invalid extended attribute name"
msgstr "Emër i pavlefshëm atributi të zgjeruar"
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
#: ../gio/glocalfileinfo.c:773
#, c-format
msgid "Error setting extended attribute '%s': %s"
msgstr "Gabim gjatë caktimit të atributit të zgjeruar '%s': %s"
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1482 ../gio/glocalfileoutputstream.c:833
#, c-format
msgid "Error stating file '%s': %s"
msgstr "E pamundur kryerja e stat të file '%s': %s"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1566
msgid " (invalid encoding)"
msgstr " (kodifikim i pavlefshëm)"
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s, %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1768
#, c-format
msgid "Error stating file descriptor: %s"
msgstr "Gabim gjatë kryerjes së stat të përshkruesit të file: %s"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1813
msgid "Invalid attribute type (uint32 expected)"
msgstr "Lloj i pasaktë atributi (pritej uint32)"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1831
msgid "Invalid attribute type (uint64 expected)"
msgstr "Lloj i pasaktë atributi (pritej uint64)"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1850 ../gio/glocalfileinfo.c:1869
msgid "Invalid attribute type (byte string expected)"
msgstr "Lloj i pasaktë atributi (pritej byte string)"
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1904
#, fuzzy
msgid "Cannot set permissions on symlinks"
msgstr "Gabim gjatë caktimit të së drejtave: %s"
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1920
#, c-format
msgid "Error setting permissions: %s"
msgstr "Gabim gjatë caktimit të së drejtave: %s"
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1971
#, c-format
msgid "Error setting owner: %s"
msgstr "Gabim gjatë caktimit të pronarit: %s"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1994
msgid "symlink must be non-NULL"
msgstr "symlink duhet të jetë jo-NULL"
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %d
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2004 ../gio/glocalfileinfo.c:2023
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2034
#, c-format
msgid "Error setting symlink: %s"
msgstr "Gabim gjatë caktimit të symlink: %s"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2013
msgid "Error setting symlink: file is not a symlink"
msgstr "Gabim gjatë caktimit të symlink: file nuk është një lidhje simbolike"
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2139
#, fuzzy, c-format
msgid "Error setting modification or access time: %s"
msgstr "Gabim gjatë caktimit të së drejtave: %s"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2162
msgid "SELinux context must be non-NULL"
msgstr "Konteksti SELinux duhet të jetë non-NULL"
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2177
#, c-format
msgid "Error setting SELinux context: %s"
msgstr "Gabim gjatë përcaktimit të kontekstit SELinux: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2184
msgid "SELinux is not enabled on this system"
msgstr "SELinux nuk është aktivizuar në këtë sistem"
# (pofilter) variables: do not translate: %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2276
#, c-format
msgid "Setting attribute %s not supported"
msgstr "Caktimi i atributit %s nuk suportohet"
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s, %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/glocalfileinputstream.c:185 ../gio/glocalfileoutputstream.c:722
#, c-format
msgid "Error reading from file: %s"
msgstr "Gabim gjatë leximit nga file: %s"
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s, %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/glocalfileinputstream.c:216 ../gio/glocalfileinputstream.c:228
#: ../gio/glocalfileinputstream.c:340 ../gio/glocalfileoutputstream.c:470
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1032
#, c-format
msgid "Error seeking in file: %s"
msgstr "Gabim gjatë pikëvendosjes në brendësi të file: %s"
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s, %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/glocalfileinputstream.c:261 ../gio/glocalfileoutputstream.c:256
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:351
#, c-format
msgid "Error closing file: %s"
msgstr "Gabim gjatë mbylljes së file: %s"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/glocalfilemonitor.c:212
msgid "Unable to find default local file monitor type"
msgstr "E pamundur gjetja e llojit të monitorit të paracaktuar për file lokalë"
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s, %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:202 ../gio/glocalfileoutputstream.c:235
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:743
#, c-format
msgid "Error writing to file: %s"
msgstr "Gabim gjatë shkrimit tek file: %s"
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:283
#, c-format
msgid "Error removing old backup link: %s"
msgstr "Gabim gjatë heqjes së lidhjes së vjetër të backup: %s"
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s, %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:297 ../gio/glocalfileoutputstream.c:310
#, c-format
msgid "Error creating backup copy: %s"
msgstr "Gabim gjatë krijimit të kopjes së backup: %s"
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s, %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:328
#, c-format
msgid "Error renaming temporary file: %s"
msgstr "Gabim gjatë riemërtimit të përkohshëm të file: %s"
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s, %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:516 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1083
#, c-format
msgid "Error truncating file: %s"
msgstr "Gabim gjatë ndarjes së file: %s"
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:577 ../gio/glocalfileoutputstream.c:630
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:675 ../gio/glocalfileoutputstream.c:815
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1064 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1163
#, c-format
msgid "Error opening file '%s': %s"
msgstr "Gabim gjatë hapjes së file '%s': %s"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:846
msgid "Target file is a directory"
msgstr "File objektiv është një directory"
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:851
msgid "Target file is not a regular file"
msgstr "File objektiv nuk është një file i rregullt"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:863
msgid "The file was externally modified"
msgstr "File është ndryshuar nga jashtë"
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s, %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1048
#, fuzzy, c-format
msgid "Error removing old file: %s"
msgstr "Gabim gjatë fshirjes së file: %s"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gmemoryinputstream.c:486 ../gio/gmemoryoutputstream.c:746
msgid "Invalid GSeekType supplied"
msgstr "Dhënë GSeekType i pavlefshëm"
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/gmemoryinputstream.c:496
msgid "Invalid seek request"
msgstr "Kërkesë pikëvendosje e pavlefshme"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gmemoryinputstream.c:520
msgid "Cannot truncate GMemoryInputStream"
msgstr "E pamundur ndërprerja e GMemoryInputStream"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:496
msgid "Memory output stream not resizable"
msgstr "Stream output memorje të papërmasueshme"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:512
msgid "Failed to resize memory output stream"
msgstr "Ripërmasimi i stream të output të memories dështoi"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:600
msgid ""
"Amount of memory required to process the write is larger than available "
"address space"
msgstr ""
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:756
msgid "Requested seek before the beginning of the stream"
msgstr ""
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:765
msgid "Requested seek beyond the end of the stream"
msgstr ""
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement unmount.
#: ../gio/gmount.c:363
#, fuzzy
msgid "mount doesn't implement \"unmount\""
msgstr "objekti mount nuk suporton zmontimin"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement eject.
#: ../gio/gmount.c:442
#, fuzzy
msgid "mount doesn't implement \"eject\""
msgstr "objekti mount nuk suporton nxjerrjen jashtë"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement any of unmount or unmount_with_operation.
#: ../gio/gmount.c:523
#, fuzzy
msgid "mount doesn't implement \"unmount\" or \"unmount_with_operation\""
msgstr "objekti mount nuk suporton zmontimin"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
#: ../gio/gmount.c:611
#, fuzzy
msgid "mount doesn't implement \"eject\" or \"eject_with_operation\""
msgstr "objekti mount nuk suporton nxjerrjen jashtë"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement remount.
#: ../gio/gmount.c:701
#, fuzzy
msgid "mount doesn't implement \"remount\""
msgstr "objekti mount nuk suporton rimontimin"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement content type guessing.
#: ../gio/gmount.c:785
msgid "mount doesn't implement content type guessing"
msgstr "objekti mount nuk suporton mbivendosjen e llojit të përmbajtjes"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement content type guessing.
#: ../gio/gmount.c:874
msgid "mount doesn't implement synchronous content type guessing"
msgstr ""
"objekti mount nuk suporton mbivendosjen sinkrone të llojit të përmbajtjes"
#: ../gio/gnetworkaddress.c:322
#, c-format
msgid "Hostname '%s' contains '[' but not ']'"
msgstr ""
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/goutputstream.c:207 ../gio/goutputstream.c:411
msgid "Output stream doesn't implement write"
msgstr "Stream i output nuk suporton shkrimin"
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: ../gio/goutputstream.c:372 ../gio/goutputstream.c:855
msgid "Source stream is already closed"
msgstr "Stream burues është i mbyllur"
#: ../gio/gresolver.c:779
#, fuzzy, c-format
msgid "Error resolving '%s': %s"
msgstr "Gabim gjatë leximit të file '%s': %s"
#: ../gio/gresolver.c:829
#, fuzzy, c-format
msgid "Error reverse-resolving '%s': %s"
msgstr "Gabim gjatë leximit të file '%s': %s"
#: ../gio/gresolver.c:864 ../gio/gresolver.c:943
#, c-format
msgid "No service record for '%s'"
msgstr ""
#: ../gio/gresolver.c:869 ../gio/gresolver.c:948
#, c-format
msgid "Temporarily unable to resolve '%s'"
msgstr ""
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s, %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
#: ../gio/gresolver.c:874 ../gio/gresolver.c:953
#, fuzzy, c-format
msgid "Error resolving '%s'"
msgstr "Gabim gjatë fshirjes së file: %s"
#: ../gio/gsettings-tool.c:60
#, c-format
msgid "Schema '%s' is not relocatable (path must not be specified)\n"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:65 ../gio/gsettings-tool.c:82
#, c-format
msgid "No such schema '%s'\n"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:77
#, c-format
msgid "Schema '%s' is relocatable (path must be specified)\n"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:92
#, c-format
msgid "Empty path given.\n"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:98
#, c-format
msgid "Path must begin with a slash (/)\n"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:104
#, c-format
msgid "Path must end with a slash (/)\n"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:110
#, c-format
msgid "Path must not contain two adjacent slashes (//)\n"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:131
#, c-format
msgid "No such key '%s'\n"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:504
#, c-format
msgid "The provided value is outside of the valid range\n"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:533
msgid "Print help"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:539
msgid "List the installed (non-relocatable) schemas"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:545
msgid "List the installed relocatable schemas"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:551
msgid "List the keys in SCHEMA"
msgstr ""
#: ../gio/gsettings-tool.c:552 ../gio/gsettings-tool.c:558