blob: e7cd307872fbce7e74d69b9f45e56b2a0f732fb0 [file] [log] [blame]
FAN_CLASS_NOTIF 0x00000000
FAN_CLASS_CONTENT 0x00000004
FAN_CLASS_PRE_CONTENT 0x00000008