blob: 8d96b9b4948a02fafd4fdb1d30f09f58b72eb214 [file] [log] [blame]
RENAME_NOREPLACE 1
RENAME_EXCHANGE 2
RENAME_WHITEOUT 4