blob: 4099c5d4dde0623d65193f8f9762596ee1c6a3e6 [file] [log] [blame]
cout << MatrixXi::Zero(2,3) << endl;