blob: 28f15aeb806ea93d35f61ab5656d1be4f61b28e7 [file] [log] [blame]
கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ
ஙா ஙி ஙீ ஙு ஙூ ஙெ ஙே ஙை ஙொ ஙொ ஙௌ
சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ
ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ ஞெ ஞே ஞை ஞொ ஞோ ஞௌ
டா டி டீ டு டூ டெ டே டை டொ டோ டௌ
ணா ணி ணீ ணு ணூ ணெ ணே ணை ணொ ணோ ணௌ
தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ
நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ
பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ
மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ
யா யி யீ யு யூ யெ யே யை யொ யோ யௌ
ரா ரி ரீ ரு ரூ ரெ ரே ரை ரொ ரோ ரௌ
லா லி லீ லு லூ லெ லே லை லொ லோ லௌ
வா வி வீ வு வூ வெ வே வை வொ வோ வௌ
ழா ழி ழீ ழு ழூ ழெ ழே ழை ழொ ழோ ழௌ
றா றி றீ று றூ றெ றே றை றொ றோ றௌ
னா னி னீ னு னூ னெ னே னை னொ னோ னௌ
ஸ்ரீ
ஜா ஜி ஜீ ஜு ஜூ ெஜ ேஜ ைஜ ெஜா ேஜா ெஜௗ
ஷா ஷி ஷீ ஷு ஷூ ெஷ ேஷ ைஷ ெஷா ேஷா ெஷௗ
ஸா ஸி ஸீ ஸு ஸூ ெஸ ேஸ ைஸ ெஸா ேஸா ெஸௗ
ஹா ஹி ஹீ ஹு ஹூ ெஹ ேஹ ைஹ ெஹா ேஹா ெஹௗ
க்ஷ க்ஷா க்ஷி க்ஷீ க்ஷூ க்ஷூ ெக்ஷ ேக்ஷ ைக்ஷ ெக்ஷா ேக்ஷா ெக்ஷௗ