blob: 2f25e9a8f6001305485f7fa42c79be1be9f1293b [file] [log] [blame]
escape_char /
comment_char %
%
% Czech Language Locale for Czech
% Source:
% Address: U ¹koly 292 Without diactitical chars: U skoly 292
% 783 72 Velký Týnec 782 72 Velky Tynec
% Contact: Vladimir Michl
% Email: Vladimir.Michl@upol.cz
% Tel: +420/68/5391545
% Fax:
% Language: cs
% Territory: CZ
% Revision: 1.20
% Date: 1999-02-07
% Application: general
% Users: general
% Repertoiremap: mnemonic.ds
% Charset: ISO_8859-2:1987
% Distribution and use is free, also for commercial purposes.
% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
% Soubor cs_CZ je primárním souborem, cs_CZ@-ch je vytvoøen z nìj odebráním
% definic ch a jeho øazení.
%
% File cs_CZ is primary file. File cs_CZ@-ch is created from cs_CZ by script.
% File cs_CZ@-ch is without definition of character Ch and its collation.
% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%Changes:
% 2000-06-28: Jakub Jelinek <jakub@redhat.com>
% Adapted to new glibc 2.2 style locale format
% 1997-08-20: Michael Mráka <michael@fi.muni.cz>
% Zmìny zejména v sekci LC_TIME. (Changes especially in LC_TIME section.)
% 1997-10-16: Michael Mráka <michael@fi.muni.cz>
% Zmìny v abecedním øazení (sekce LC_COLLATE).
% (Alphabetical order changes (LC_LC_COLLATE section).)
% xx: Doplnìno na unicode. Snaha o co nejvìt¹í soulad s ÈSN 97 6030
% Added Unicode. Czech collation acording to czech standard CSN 97 6030.
% 1999-02-07: Vladimir Michl
% Changed abbreviations of months
% Changed collation of characters
% Zdroje informací:
% ÈSN 97 6030
% Nádvorník a kol.: Pravidla jmeného katalogu (èl. 201 - 210)
% Odli¹nosti od normy:
% 3.1:
% Porovnávané výrazy jsou porovnány celé, jako jeden celek. Pøi porovnávání
% jsou vynechány v¹echny speciální znaky, které nejsou písmena, nebo èíslice
% (kromì nerozdìlitelné mezery).
% K tìmto znakùm se pøihlí¾í pouze pøi jinak zcela shodných výrazech.
% V cs_CZ je spojení písmen c a h následujících po sobì je v¾dy pova¾ováno
% jako písmeno ch.
% V cs_CZ@-ch je spojení písmen c a h pova¾ováno jako dvì písmena c a h, tj.
% písmeno ch je zaøazeno pod písmeno c.
% 3.2:
% Mezera se øadí pøed první písmeno abecedy, ale ka¾dý znak mezery je
% uva¾ován samostatnì. Toto pravidlo je uplatnìno na hesla, která jsou si
% jinak rovna (v prvních tøech prùchodech).
% 3.6:
% Není dodr¾en celý.
% 3.7:
% Pokud jsou hesla stejná pøi primárním øazení (podle std. èes. abecedy)
% a zároveò stejná i pøi sekundárním øazení (porovnávání diakritických
% znamének), pak mají velká písmena pøednost pøed malými.
% 3.8:
% Tento bod je dodr¾en pouze pro nìkolik písmen (nìmecké ostré Beta (ss))
% Zde pøedpokládám splnìní podmínek bodu 3.9 (tj. pøi vìt¹ím výskytu
% písmen z cicích abeced je povoleno je nerozepisovat a øadit a¾ za lat.
% abecedu a èíslice)
% 3.10:
% Èísla nejsou øazena podle èíselné hodnoty, ale podle hodnoty jednotlivých
% èíslic.
% 3.12:
% Pokud jsou hesla shodná v prvních tøech prùchodech, pak jsou srovnána tak
% jak jsou, i s nepísmenými a neèíselnými znaèkami. Algoritmus jakým je
% seøazen pøíklad uvedený v normì mi není zcela jasný a podle mì odporuje
% døíve popsaným pravidlùm øazení.
% Pøíklad seøazení:
% Dle normy Dle mé definice
% a a
% a- a-
% a-b á
% a-b- â
% a-c a-b
% á a-b-
% â a-c
% 3.13:
% Tento bod jsem se sna¾il dodr¾et, bohu¾el seøadit znaménka je dost nároèné.
% zpracování (compilation):
%% localedef -i cs_CZ -f "ISO-8859-2" 'cs_CZ.ISO-8859-2'
% or
%% localedef -i cs_CZ@-ch -f "ISO-8859-2" 'cs_CZ.ISO-8859-2'
%% pro úspì¹né pøelo¾ení je tøeba mít kolekci národních prostøedí WG15collection
%% nebo nainstalovánu knihovnu glibc-2.* s lokalizaèními soubory.
%% Tyto soubory musí být v adresáøi /usr/share/i18n/locales a
%% /usr/share/i18n/charmaps.
%% Definice národních prostøedí se pak budou tvoøit v adresáøi /usr/share/locale
%% V souboru /usr/share/locale/locale.alias je tøeba mít øádek
%% czech cs_CZ.ISO88592
LC_IDENTIFICATION
title "Czech locale for the Czech Republic"
source "Free Software Foundation, Inc."
address "59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA"
contact ""
email "bug-glibc-locales@gnu.org"
tel ""
fax ""
language "Czech"
territory "Czech Republic"
revision "1.0"
date "2000-06-28"
%
category "cs_CZ:2000";LC_IDENTIFICATION
category "cs_CZ:2000";LC_CTYPE
category "cs_CZ:2000";LC_COLLATE
category "cs_CZ:2000";LC_TIME
category "cs_CZ:2000";LC_NUMERIC
category "cs_CZ:2000";LC_MONETARY
category "cs_CZ:2000";LC_MESSAGES
category "cs_CZ:2000";LC_PAPER
category "cs_CZ:2000";LC_NAME
category "cs_CZ:2000";LC_ADDRESS
category "cs_CZ:2000";LC_TELEPHONE
END LC_IDENTIFICATION
%% Poøadí znakù
%% ----------------------------------------------------------
LC_COLLATE
% Base collation scheme: 1994-03-22
% Ordering algorithm:
% 1. Spaces and hyphen (but not soft
% hyphen) before punctuation
% characters, punctuation characters
% before letters,
% numbers after letters.
% 2. Letters with diacritical marks are
% members of equivalence classes
% 3. A distinction is made with regards
% to case as noted below.
% 4. Special characters are ignored
% when comparing letters, but then
% they are considered
% 5. The alphabets are sorted in order
% of first appearance in ISO 10646:
% Latin, Greek, Cyrillic, etc.
%
% According to Greek specifications,
% the steps 2. and 3. above are reversed
% for the Greek script
% collating symbols
% The collating symbol naming is
% mostly taken from ISO 10646-1,
% for example the case and accent
% names are from this standard.
collating-symbol <CAPITAL>
collating-symbol <CAPITAL-SMALL>
collating-symbol <SMALL-CAPITAL>
collating-symbol <SMALL>
% <CAPITAL-SMALL> and <SMALL-CAPITAL>
% are for cases like Danish <U0041><U0061>
% and Spanish <U0043><U0068> being treated
% as one letter.
% The <a8> ...... <z8> collating
% symbols have defined weights as
% the last character in a group of
% Latin letters. They are used
% to specify deltas by locales using
% a locale as the default ordering
% and by "replace-after" statements
% specifying the changed placement
% in an ordering of a character.
collating-symbol <a8>
collating-symbol <b8>
collating-symbol <c8>
collating-symbol <d8>
collating-symbol <e8>
collating-symbol <f8>
collating-symbol <g8>
collating-symbol <h8>
collating-symbol <i8>
collating-symbol <j8>
collating-symbol <k8>
collating-symbol <l8>
collating-symbol <m8>
collating-symbol <n8>
collating-symbol <o8>
collating-symbol <p8>
collating-symbol <q8>
collating-symbol <r8>
collating-symbol <s8>
collating-symbol <t8>
collating-symbol <u8>
collating-symbol <v8>
collating-symbol <w8>
collating-symbol <x8>
collating-symbol <y8>
collating-symbol <z8>
collating-symbol <NONE>
collating-symbol <ACUTE>
collating-symbol <ACUTE+DOT>
collating-symbol <GRAVE>
collating-symbol <DOUBLE-GRAVE>
collating-symbol <BREVE>
collating-symbol <BREVE+ACUTE>
collating-symbol <BREVE+GRAVE>
collating-symbol <BREVE+MACRON>
collating-symbol <BREVE+HOOK>
collating-symbol <BREVE+TILDE>
collating-symbol <BREVE+DOT-BELOW>
collating-symbol <BREVE-BELOW>
collating-symbol <INVERTED-BREVE>
collating-symbol <CIRCUMFLEX>
collating-symbol <CIRCUMFLEX+ACUTE>
collating-symbol <CIRCUMFLEX+GRAVE>
collating-symbol <CIRCUMFLEX+HOOK>
collating-symbol <CIRCUMFLEX+TILDE>
collating-symbol <CIRCUMFLEX+DOT-BELOW>
collating-symbol <CARON>
collating-symbol <CARON+DIAERESIS>
collating-symbol <CARON+DOT>
collating-symbol <RING>
collating-symbol <RING+ACUTE>
collating-symbol <RING-BELOW>
collating-symbol <DIAERESIS>
collating-symbol <DIAERESIS+MACRON>
collating-symbol <DIAERESIS+ACUTE>
collating-symbol <DIAERESIS+GRAVE>
collating-symbol <DIAERESIS+CARON>
collating-symbol <DOUBLE-ACUTE>
collating-symbol <HOOK>
collating-symbol <TILDE>
collating-symbol <TILDE+ACUTE>
collating-symbol <TILDE+DIAERESIS>
collating-symbol <TILDE-BELOW>
collating-symbol <DOT>
collating-symbol <DOT-BELOW>
collating-symbol <DOT+DOT-BELOW>
collating-symbol <STROKE>
collating-symbol <STROKE+ACUTE>
collating-symbol <CEDILLA>
collating-symbol <CEDILLA+ACUTE>
collating-symbol <CEDILLA+GRAVE>
collating-symbol <CEDILLA+BREVE>
collating-symbol <OGONEK>
collating-symbol <OGONEK+MACRON>
collating-symbol <MACRON>
collating-symbol <MACRON+ACUTE>
collating-symbol <MACRON+GRAVE>
collating-symbol <MACRON+DIAERESIS>
collating-symbol <MACRON+DIAERESIS-BELOW>
collating-symbol <MACRON+DOT>
collating-symbol <MACRON+DOT-BELOW>
collating-symbol <MACRON+CIRCUMFLEX>
collating-symbol <LINE-BELOW>
collating-symbol <HORN>
collating-symbol <HORN+ACUTE>
collating-symbol <HORN+GRAVE>
collating-symbol <HORN+HOOK>
collating-symbol <HORN+TILDE>
collating-symbol <HORN+DOT-BELOW>
collating-symbol <PRECEDED-BY-APOSTROPHE>
collating-symbol <GREEK>
collating-symbol <TONOS>
collating-symbol <DIALYTICA>
collating-symbol <DIALYTICA+TONOS>
collating-symbol <CYRILLIC>
collating-symbol <HIRAGANA>
collating-symbol <KATAKANA>
collating-symbol <SPECIAL>
% Definice písmene ch
collating-element <c-h> from "<U0063><U0068>"
collating-element <C-h> from "<U0043><U0068>"
collating-element <C-H> from "<U0043><U0048>"
% letter;accent;case;specials
%order_start forward;forward;forward;forward
order_start forward;forward;forward;forward
% <CAPITAL> or <SMALL> letters first:
<SMALL-CAPITAL>
<SMALL>
<CAPITAL>
<CAPITAL-SMALL>
% Accents:
% Poøadí akcentù: nahoøe, dole, vzadu, vpøedu, uvnitø nebo pøes písmeno
% pokud toto nerozhodne zále¾í na poètu a tvaru
<NONE>
% nahoøe
<DOT> % Teèka
<MACRON> % Vodorovná èárka nahoøe
<ACUTE> % Èárka ' (napø: á)
<GRAVE> % Zpìtná èárka `
<CIRCUMFLEX> % Støí¹ka ^ (napø: â)
<CARON> % Háèek
<TILDE> % Tilda (~)
<BREVE> % Dolní pùlkrou¾ek (vypadá jako sjednocení)
<INVERTED-BREVE>% Horní pùlkrou¾ek (vypadá jako prùnik)
<RING> % Krou¾ek
<HOOK> % netu¹ím jaké diakritické znaménko to je, pøedpokládám je nahoøe
<HORN> % netu¹ím jaké diakritické znaménko to je, pøedpokládám je nahoøe
<DIAERESIS> % Dvì teèky
<ACUTE+DOT>
<DOUBLE-ACUTE> % Dvì èárky
<DOUBLE-GRAVE> % Dvì zpìtné èárky
<TILDE+ACUTE>
<BREVE+MACRON>
<BREVE+ACUTE>
<BREVE+GRAVE>
<BREVE+TILDE>
<BREVE+HOOK>
<CIRCUMFLEX+ACUTE>
<CIRCUMFLEX+GRAVE>
<CIRCUMFLEX+TILDE>
<CIRCUMFLEX+HOOK>
<CARON+DOT>
<RING+ACUTE>
<MACRON+DOT>
<MACRON+ACUTE>
<MACRON+GRAVE>
<MACRON+CIRCUMFLEX>
<HORN+ACUTE>
<HORN+GRAVE>
<HORN+TILDE>
<HORN+HOOK>
<DIAERESIS+MACRON>
<DIAERESIS+ACUTE>
<DIAERESIS+GRAVE>
<DIAERESIS+CARON>
<MACRON+DIAERESIS>
<TILDE+DIAERESIS>
<CARON+DIAERESIS>
% nahoøe a dole
<DOT+DOT-BELOW> % Zde si nejsem jist jak je to mínìno, zda obì pod
<MACRON+DOT-BELOW> % nebo pouze to druhé
<BREVE+DOT-BELOW>
<CIRCUMFLEX+DOT-BELOW>
<CEDILLA+ACUTE>
<CEDILLA+GRAVE>
<CEDILLA+BREVE>
<OGONEK+MACRON>
<HORN+DOT-BELOW>
<MACRON+DIAERESIS-BELOW>
% nahoøe a uprostøed
<STROKE+ACUTE>
% dole
<DOT-BELOW>
<LINE-BELOW>
<TILDE-BELOW>
<BREVE-BELOW>
<CEDILLA> % Zobáèek pod písmenem vypadá skoro jako s (º)
<OGONEK> % Zobáèek pod písmenem obrácený k pøedchozímu (jako c)(ê)
<RING-BELOW>
% za
% pøed
<PRECEDED-BY-APOSTROPHE>
% uprostøed
<STROKE> % ©krtnutí písmene v prostøedku (polské ³)
<GREEK>
<TONOS>
<DIALYTICA>
<DIALYTICA+TONOS>
<CYRILLIC>
<HIRAGANA>
<KATAKANA>
<SPECIAL>
<U00A0> <U00A0>;<U00A0>;<U00A0>;<U00A0>
<U0020> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0020>
<U2002> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2002>
<U2003> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2003>
<U2004> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2004>
<U2005> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2005>
<U2006> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2006>
<U2009> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2009>
<U200A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U200A>
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Zde jsou v¹echna latinská písmena s diakritikou
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
<U0041> <U0041>;<NONE>;<CAPITAL>;<U0041>
<U0061> <U0041>;<NONE>;<SMALL>;<U0041>
<U00AA> <U0041>;<NONE>;<U00AA>;<U0041>
<U00C1> <U0041>;<ACUTE>;<CAPITAL>;<U0041>
<U00E1> <U0041>;<ACUTE>;<SMALL>;<U0041>
<U00C0> <U0041>;<GRAVE>;<CAPITAL>;<U0041>
<U00E0> <U0041>;<GRAVE>;<SMALL>;<U0041>
<U0200> <U0041>;<DOUBLE-GRAVE>;<CAPITAL>;<U0041>
<U0201> <U0041>;<DOUBLE-GRAVE>;<SMALL>;<U0041>
<U0102> <U0041>;<BREVE>;<CAPITAL>;<U0041>
<U0103> <U0041>;<BREVE>;<SMALL>;<U0041>
<U1EAE> <U0041>;<BREVE+ACUTE>;<CAPITAL>;<U0041>
<U1EAF> <U0041>;<BREVE+ACUTE>;<SMALL>;<U0041>
<U1EB0> <U0041>;<BREVE+GRAVE>;<CAPITAL>;<U0041>
<U1EB1> <U0041>;<BREVE+GRAVE>;<SMALL>;<U0041>
<U1EB2> <U0041>;<BREVE+HOOK>;<CAPITAL>;<U0041>
<U1EB3> <U0041>;<BREVE+HOOK>;<SMALL>;<U0041>
<U1EB4> <U0041>;<BREVE+TILDE>;<CAPITAL>;<U0041>
<U1EB5> <U0041>;<BREVE+TILDE>;<SMALL>;<U0041>
<U1EB6> <U0041>;<BREVE+DOT-BELOW>;<CAPITAL>;<U0041>
<U1EB7> <U0041>;<BREVE+DOT-BELOW>;<SMALL>;<U0041>
<U0202> <U0041>;<INVERTED-BREVE>;<CAPITAL>;<U0041>
<U0203> <U0041>;<INVERTED-BREVE>;<SMALL>;<U0041>
<U00C2> <U0041>;<CIRCUMFLEX>;<CAPITAL>;<U0041>
<U00E2> <U0041>;<CIRCUMFLEX>;<SMALL>;<U0041>
<U1EA4> <U0041>;<CIRCUMFLEX+ACUTE>;<CAPITAL>;<U0041>
<U1EA5> <U0041>;<CIRCUMFLEX+ACUTE>;<SMALL>;<U0041>
<U1EA6> <U0041>;<CIRCUMFLEX+GRAVE>;<CAPITAL>;<U0041>
<U1EA7> <U0041>;<CIRCUMFLEX+GRAVE>;<SMALL>;<U0041>
<U1EA8> <U0041>;<CIRCUMFLEX+HOOK>;<CAPITAL>;<U0041>
<U1EA9> <U0041>;<CIRCUMFLEX+HOOK>;<SMALL>;<U0041>
<U1EAA> <U0041>;<CIRCUMFLEX+TILDE>;<CAPITAL>;<U0041>
<U1EAB> <U0041>;<CIRCUMFLEX+TILDE>;<SMALL>;<U0041>
<U1EAC> <U0041>;<CIRCUMFLEX+DOT-BELOW>;<CAPITAL>;<U0041>
<U1EAD> <U0041>;<CIRCUMFLEX+DOT-BELOW>;<SMALL>;<U0041>
<U01CD> <U0041>;<CARON>;<CAPITAL>;<U0041>
<U01CE> <U0041>;<CARON>;<SMALL>;<U0041>
<U00C5> <U0041>;<RING>;<CAPITAL>;<U0041>
<U00E5> <U0041>;<RING>;<SMALL>;<U0041>
<U01FA> <U0041>;<RING+ACUTE>;<CAPITAL>;<U0041>
<U01FB> <U0041>;<RING+ACUTE>;<SMALL>;<U0041>
<U1E00> <U0041>;<RING-BELOW>;<CAPITAL>;<U0041>
<U1E01> <U0041>;<RING-BELOW>;<SMALL>;<U0041>
<U00C4> <U0041>;<DIAERESIS>;<CAPITAL>;<U0041>
<U00E4> <U0041>;<DIAERESIS>;<SMALL>;<U0041>
<U01DE> <U0041>;<DIAERESIS+MACRON>;<CAPITAL>;<U0041>
<U01DF> <U0041>;<DIAERESIS+MACRON>;<SMALL>;<U0041>
<U1EA2> <U0041>;<HOOK>;<CAPITAL>;<U0041>
<U1EA3> <U0041>;<HOOK>;<SMALL>;<U0041>
<U00C3> <U0041>;<TILDE>;<CAPITAL>;<U0041>
<U00E3> <U0041>;<TILDE>;<SMALL>;<U0041>
<U1EA0> <U0041>;<DOT-BELOW>;<CAPITAL>;<U0041>
<U1EA1> <U0041>;<DOT-BELOW>;<SMALL>;<U0041>
<U0104> <U0041>;<OGONEK>;<CAPITAL>;<U0041>
<U0105> <U0041>;<OGONEK>;<SMALL>;<U0041>
<U0100> <U0041>;<MACRON>;<CAPITAL>;<U0041>
<U0101> <U0041>;<MACRON>;<SMALL>;<U0041>
<U01E0> <U0041>;<MACRON+DOT>;<CAPITAL>;<U0041>
<U01E1> <U0041>;<MACRON+DOT>;<SMALL>;<U0041>
<a8>
<U00C6> "<U0041><U0045>";"<U00C6><U00C6>";"<CAPITAL><CAPITAL>";"<U0041><U0045>"
<U00E6> "<U0041><U0045>";"<U00C6><U00C6>";"<SMALL><SMALL>";"<U0041><U0045>"
<U01FC> "<U0041><U0045>";"<U01FC><U01FC>";"<CAPITAL><CAPITAL>";"<U0041><U0045>"
<U01FD> "<U0041><U0045>";"<U01FC><U01FC>";"<SMALL><SMALL>";"<U0041><U0045>"
<U01E2> "<U0041><U0045>";"<U01E2><U01E2>";"<CAPITAL><CAPITAL>";"<U0041><U0045>"
<U01E3> "<U0041><U0045>";"<U01E2><U01E2>";"<SMALL><SMALL>";"<U0041><U0045>"
<U0042> <U0042>;<NONE>;<CAPITAL>;<U0042>
<U0062> <U0042>;<NONE>;<SMALL>;<U0042>
<U1E02> <U0042>;<DOT>;<CAPITAL>;<U0042>
<U1E03> <U0042>;<DOT>;<SMALL>;<U0042>
<U1E04> <U0042>;<DOT-BELOW>;<CAPITAL>;<U0042>
<U1E05> <U0042>;<DOT-BELOW>;<SMALL>;<U0042>
<U1E06> <U0042>;<LINE-BELOW>;<CAPITAL>;<U0042>
<U1E07> <U0042>;<LINE-BELOW>;<SMALL>;<U0042>
<b8>
<U0043> <U0043>;<NONE>;<CAPITAL>;<U0043>
<U0063> <U0043>;<NONE>;<SMALL>;<U0043>
<U0106> <U0043>;<ACUTE>;<CAPITAL>;<U0043>
<U0107> <U0043>;<ACUTE>;<SMALL>;<U0043>
<U0108> <U0043>;<CIRCUMFLEX>;<CAPITAL>;<U0043>
<U0109> <U0043>;<CIRCUMFLEX>;<SMALL>;<U0043>
<U0187> <U0043>;<HOOK>;<CAPITAL>;<U0043>
<U0188> <U0043>;<HOOK>;<SMALL>;<U0043>
<U010A> <U0043>;<DOT>;<CAPITAL>;<U0043>
<U010B> <U0043>;<DOT>;<SMALL>;<U0043>
<U00C7> <U0043>;<CEDILLA>;<CAPITAL>;<U0043>
<U00E7> <U0043>;<CEDILLA>;<SMALL>;<U0043>
<U1E08> <U0043>;<CEDILLA+ACUTE>;<CAPITAL>;<U0043>
<U1E09> <U0043>;<CEDILLA+ACUTE>;<SMALL>;<U0043>
<U010C> <U010C>;<CARON>;<CAPITAL>;<U010C>
<U010D> <U010C>;<CARON>;<SMALL>;<U010C>
<c8>
<U0044> <U0044>;<NONE>;<CAPITAL>;<U0044>
<U0064> <U0044>;<NONE>;<SMALL>;<U0044>
<U010E> <U0044>;<CARON>;<CAPITAL>;<U0044>
<U010F> <U0044>;<CARON>;<SMALL>;<U0044>
<U1E0A> <U0044>;<DOT>;<CAPITAL>;<U0044>
<U1E0B> <U0044>;<DOT>;<SMALL>;<U0044>
<U1E0C> <U0044>;<DOT-BELOW>;<CAPITAL>;<U0044>
<U1E0D> <U0044>;<DOT-BELOW>;<SMALL>;<U0044>
<U0110> <U0044>;<STROKE>;<CAPITAL>;<U0044>
<U0111> <U0044>;<STROKE>;<SMALL>;<U0044>
<U1E10> <U0044>;<CEDILLA>;<CAPITAL>;<U0044>
<U1E11> <U0044>;<CEDILLA>;<SMALL>;<U0044>
<U1E12> <U0044>;<MACRON+CIRCUMFLEX>;<CAPITAL>;<U0044>
<U1E13> <U0044>;<MACRON+CIRCUMFLEX>;<SMALL>;<U0044>
<U1E0E> <U0044>;<LINE-BELOW>;<CAPITAL>;<U0044>
<U1E0F> <U0044>;<LINE-BELOW>;<SMALL>;<U0044>
<d8>
<U0045> <U0045>;<NONE>;<CAPITAL>;<U0045>
<U0065> <U0045>;<NONE>;<SMALL>;<U0045>
<U00C9> <U0045>;<ACUTE>;<CAPITAL>;<U0045>
<U00E9> <U0045>;<ACUTE>;<SMALL>;<U0045>
<U00C8> <U0045>;<GRAVE>;<CAPITAL>;<U0045>
<U00E8> <U0045>;<GRAVE>;<SMALL>;<U0045>
<U0204> <U0045>;<DOUBLE-GRAVE>;<CAPITAL>;<U0045>
<U0205> <U0045>;<DOUBLE-GRAVE>;<SMALL>;<U0045>
<U0114> <U0045>;<BREVE>;<CAPITAL>;<U0045>
<U0115> <U0045>;<BREVE>;<SMALL>;<U0045>
<U0206> <U0045>;<INVERTED-BREVE>;<CAPITAL>;<U0045>
<U0207> <U0045>;<INVERTED-BREVE>;<SMALL>;<U0045>
<U00CA> <U0045>;<CIRCUMFLEX>;<CAPITAL>;<U0045>
<U00EA> <U0045>;<CIRCUMFLEX>;<SMALL>;<U0045>
<U1EBE> <U0045>;<CIRCUMFLEX+ACUTE>;<CAPITAL>;<U0045>
<U1EBF> <U0045>;<CIRCUMFLEX+ACUTE>;<SMALL>;<U0045>
<U1EC0> <U0045>;<CIRCUMFLEX+GRAVE>;<CAPITAL>;<U0045>
<U1EC1> <U0045>;<CIRCUMFLEX+GRAVE>;<SMALL>;<U0045>
<U1EC2> <U0045>;<CIRCUMFLEX+HOOK>;<CAPITAL>;<U0045>
<U1EC3> <U0045>;<CIRCUMFLEX+HOOK>;<SMALL>;<U0045>
<U1EC4> <U0045>;<CIRCUMFLEX+TILDE>;<CAPITAL>;<U0045>
<U1EC5> <U0045>;<CIRCUMFLEX+TILDE>;<SMALL>;<U0045>
<U1EC6> <U0045>;<CIRCUMFLEX+DOT-BELOW>;<CAPITAL>;<U0045>
<U1EC7> <U0045>;<CIRCUMFLEX+DOT-BELOW>;<SMALL>;<U0045>
<U011A> <U0045>;<CARON>;<CAPITAL>;<U0045>
<U011B> <U0045>;<CARON>;<SMALL>;<U0045>
<U00CB> <U0045>;<DIAERESIS>;<CAPITAL>;<U0045>
<U00EB> <U0045>;<DIAERESIS>;<SMALL>;<U0045>
<U1EBA> <U0045>;<HOOK>;<CAPITAL>;<U0045>
<U1EBB> <U0045>;<HOOK>;<SMALL>;<U0045>
<U1EBC> <U0045>;<TILDE>;<CAPITAL>;<U0045>
<U1EBD> <U0045>;<TILDE>;<SMALL>;<U0045>
<U1E1A> <U0045>;<TILDE-BELOW>;<CAPITAL>;<U0045>
<U1E1B> <U0045>;<TILDE-BELOW>;<SMALL>;<U0045>
<U0116> <U0045>;<DOT>;<CAPITAL>;<U0045>
<U0117> <U0045>;<DOT>;<SMALL>;<U0045>
<U1EB8> <U0045>;<DOT-BELOW>;<CAPITAL>;<U0045>
<U1EB9> <U0045>;<DOT-BELOW>;<SMALL>;<U0045>
<U1E1C> <U0045>;<CEDILLA+BREVE>;<CAPITAL>;<U0045>
<U1E1D> <U0045>;<CEDILLA+BREVE>;<SMALL>;<U0045>
<U0118> <U0045>;<OGONEK>;<CAPITAL>;<U0045>
<U0119> <U0045>;<OGONEK>;<SMALL>;<U0045>
<U0112> <U0045>;<MACRON>;<CAPITAL>;<U0045>
<U0113> <U0045>;<MACRON>;<SMALL>;<U0045>
<U1E16> <U0045>;<MACRON+ACUTE>;<CAPITAL>;<U0045>
<U1E17> <U0045>;<MACRON+ACUTE>;<SMALL>;<U0045>
<U1E14> <U0045>;<MACRON+GRAVE>;<CAPITAL>;<U0045>
<U1E15> <U0045>;<MACRON+GRAVE>;<SMALL>;<U0045>
<U1E18> <U0045>;<MACRON+CIRCUMFLEX>;<CAPITAL>;<U0045>
<U1E19> <U0045>;<MACRON+CIRCUMFLEX>;<SMALL>;<U0045>
<e8>
<U0046> <U0046>;<NONE>;<CAPITAL>;<U0046>
<U0066> <U0046>;<NONE>;<SMALL>;<U0046>
<U0191> <U0046>;<HOOK>;<CAPITAL>;<U0046>
<U0192> <U0046>;<HOOK>;<SMALL>;<U0046>
<U1E1E> <U0046>;<DOT>;<CAPITAL>;<U0046>
<U1E1F> <U0046>;<DOT>;<SMALL>;<U0046>
<f8>
<UFB00> "<U0046><U0046>";"<NONE><NONE>";"<UFB00><UFB00>";"<U0046><U0046>"
<UFB01> "<U0046><U0049>";"<NONE><NONE>";"<UFB01><UFB01>";"<U0046><U0049>"
<UFB02> "<U0046><U004C>";"<NONE><NONE>";"<UFB02><UFB02>";"<U0046><U004C>"
<UFB03> "<U0046><U0046><U0049>";"<NONE><NONE><NONE>";"<UFB03><UFB03><UFB03>";"<U0046><U0046><U0049>"
<UFB04> "<U0046><U0046><U004C>";"<NONE><NONE><NONE>";"<UFB04><UFB04><UFB04>";"<U0046><U0046><U004C>"
<U0047> <U0047>;<NONE>;<CAPITAL>;<U0047>
<U0067> <U0047>;<NONE>;<SMALL>;<U0047>
<U01F4> <U0047>;<ACUTE>;<CAPITAL>;<U0047>
<U01F5> <U0047>;<ACUTE>;<SMALL>;<U0047>
<U011E> <U0047>;<BREVE>;<CAPITAL>;<U0047>
<U011F> <U0047>;<BREVE>;<SMALL>;<U0047>
<U011C> <U0047>;<CIRCUMFLEX>;<CAPITAL>;<U0047>
<U011D> <U0047>;<CIRCUMFLEX>;<SMALL>;<U0047>
<U01E6> <U0047>;<CARON>;<CAPITAL>;<U0047>
<U01E7> <U0047>;<CARON>;<SMALL>;<U0047>
<U0120> <U0047>;<DOT>;<CAPITAL>;<U0047>
<U0121> <U0047>;<DOT>;<SMALL>;<U0047>
<U01E4> <U0047>;<STROKE>;<CAPITAL>;<U0047>
<U01E5> <U0047>;<STROKE>;<SMALL>;<U0047>
<U0122> <U0047>;<CEDILLA>;<CAPITAL>;<U0047>
<U0123> <U0047>;<CEDILLA>;<SMALL>;<U0047>
<U1E20> <U0047>;<MACRON>;<CAPITAL>;<U0047>
<U1E21> <U0047>;<MACRON>;<SMALL>;<U0047>
<g8>
<U0048> <U0048>;<NONE>;<CAPITAL>;<U0048>
<U0068> <U0048>;<NONE>;<SMALL>;<U0048>
<U1E2A> <U0048>;<BREVE-BELOW>;<CAPITAL>;<U0048>
<U1E2B> <U0048>;<BREVE-BELOW>;<SMALL>;<U0048>
<U0124> <U0048>;<CIRCUMFLEX>;<CAPITAL>;<U0048>
<U0125> <U0048>;<CIRCUMFLEX>;<SMALL>;<U0048>
<U1E26> <U0048>;<DIAERESIS>;<CAPITAL>;<U0048>
<U1E27> <U0048>;<DIAERESIS>;<SMALL>;<U0048>
<U1E22> <U0048>;<DOT>;<CAPITAL>;<U0048>
<U1E23> <U0048>;<DOT>;<SMALL>;<U0048>
<U1E24> <U0048>;<DOT-BELOW>;<CAPITAL>;<U0048>
<U1E25> <U0048>;<DOT-BELOW>;<SMALL>;<U0048>
<U0126> <U0048>;<STROKE>;<CAPITAL>;<U0048>
<U0127> <U0048>;<STROKE>;<SMALL>;<U0048>
<U1E28> <U0048>;<CEDILLA>;<CAPITAL>;<U0048>
<U1E29> <U0048>;<CEDILLA>;<SMALL>;<U0048>
<h8>
<C-H> <C-H>;<NONE>;<CAPITAL>;<C-H>
<C-h> <C-H>;<NONE>;<CAPITAL-SMALL>;<C-H>
<c-h> <C-H>;<NONE>;<SMALL>;<C-H>
<U0049> <U0049>;<NONE>;<CAPITAL>;<U0049>
<U0069> <U0049>;<NONE>;<SMALL>;<U0049>
<U00CD> <U0049>;<ACUTE>;<CAPITAL>;<U0049>
<U00ED> <U0049>;<ACUTE>;<SMALL>;<U0049>
<U00CC> <U0049>;<GRAVE>;<CAPITAL>;<U0049>
<U00EC> <U0049>;<GRAVE>;<SMALL>;<U0049>
<U0208> <U0049>;<DOUBLE-GRAVE>;<CAPITAL>;<U0049>
<U0209> <U0049>;<DOUBLE-GRAVE>;<SMALL>;<U0049>
<U012C> <U0049>;<BREVE>;<CAPITAL>;<U0049>
<U012D> <U0049>;<BREVE>;<SMALL>;<U0049>
<U020A> <U0049>;<INVERTED-BREVE>;<CAPITAL>;<U0049>
<U020B> <U0049>;<INVERTED-BREVE>;<SMALL>;<U0049>
<U00CE> <U0049>;<CIRCUMFLEX>;<CAPITAL>;<U0049>
<U00EE> <U0049>;<CIRCUMFLEX>;<SMALL>;<U0049>
<U01CF> <U0049>;<CARON>;<CAPITAL>;<U0049>
<U01D0> <U0049>;<CARON>;<SMALL>;<U0049>
<U00CF> <U0049>;<DIAERESIS>;<CAPITAL>;<U0049>
<U00EF> <U0049>;<DIAERESIS>;<SMALL>;<U0049>
<U1E2E> <U0049>;<DIAERESIS+ACUTE>;<CAPITAL>;<U0049>
<U1E2F> <U0049>;<DIAERESIS+ACUTE>;<SMALL>;<U0049>
<U1EC8> <U0049>;<HOOK>;<CAPITAL>;<U0049>
<U1EC9> <U0049>;<HOOK>;<SMALL>;<U0049>
<U0128> <U0049>;<TILDE>;<CAPITAL>;<U0049>
<U0129> <U0049>;<TILDE>;<SMALL>;<U0049>
<U1E2C> <U0049>;<TILDE-BELOW>;<CAPITAL>;<U0049>
<U1E2D> <U0049>;<TILDE-BELOW>;<SMALL>;<U0049>
<U0130> <U0049>;<DOT>;<CAPITAL>;<U0049>
<U0131> <U0049>;<DOT>;<SMALL>;<U0049>
<U1ECA> <U0049>;<DOT-BELOW>;<CAPITAL>;<U0049>
<U1ECB> <U0049>;<DOT-BELOW>;<SMALL>;<U0049>
<U012E> <U0049>;<OGONEK>;<CAPITAL>;<U0049>
<U012F> <U0049>;<OGONEK>;<SMALL>;<U0049>
<U012A> <U0049>;<MACRON>;<CAPITAL>;<U0049>
<U012B> <U0049>;<MACRON>;<SMALL>;<U0049>
<i8>
<U0132> "<U0049><U004A>";"<U0132><U0132>";"<CAPITAL><CAPITAL>";"<U0049><U004A>"
<U0133> "<U0049><U004A>";"<U0132><U0132>";"<SMALL><SMALL>";"<U0049><U004A>"
<U004A> <U004A>;<NONE>;<CAPITAL>;<U004A>
<U006A> <U004A>;<NONE>;<SMALL>;<U004A>
<U0134> <U004A>;<CIRCUMFLEX>;<CAPITAL>;<U004A>
<U0135> <U004A>;<CIRCUMFLEX>;<SMALL>;<U004A>
<j8>
<U004B> <U004B>;<NONE>;<CAPITAL>;<U004B>
<U006B> <U004B>;<NONE>;<SMALL>;<U004B>
<U1E30> <U004B>;<ACUTE>;<CAPITAL>;<U004B>
<U1E31> <U004B>;<ACUTE>;<SMALL>;<U004B>
<U01E8> <U004B>;<CARON>;<CAPITAL>;<U004B>
<U01E9> <U004B>;<CARON>;<SMALL>;<U004B>
<U0198> <U004B>;<HOOK>;<CAPITAL>;<U004B>
<U0199> <U004B>;<HOOK>;<SMALL>;<U004B>
<U1E32> <U004B>;<DOT-BELOW>;<CAPITAL>;<U004B>
<U1E33> <U004B>;<DOT-BELOW>;<SMALL>;<U004B>
<U0136> <U004B>;<CEDILLA>;<CAPITAL>;<U004B>
<U0137> <U004B>;<CEDILLA>;<SMALL>;<U004B>
<U1E34> <U004B>;<LINE-BELOW>;<CAPITAL>;<U004B>
<U1E35> <U004B>;<LINE-BELOW>;<SMALL>;<U004B>
<k8>
<U0138> <U004B>;<U0138>;<SMALL>;<U004B>
<U004C> <U004C>;<NONE>;<CAPITAL>;<U004C>
<U006C> <U004C>;<NONE>;<SMALL>;<U004C>
<U0139> <U004C>;<ACUTE>;<CAPITAL>;<U004C>
<U013A> <U004C>;<ACUTE>;<SMALL>;<U004C>
<U013D> <U004C>;<CARON>;<CAPITAL>;<U004C>
<U013E> <U004C>;<CARON>;<SMALL>;<U004C>
<U013F> <U004C>;<DOT>;<CAPITAL>;<U004C>
<U0140> <U004C>;<DOT>;<SMALL>;<U004C>
<U1E36> <U004C>;<DOT-BELOW>;<CAPITAL>;<U004C>
<U1E37> <U004C>;<DOT-BELOW>;<SMALL>;<U004C>
<U0141> <U004C>;<STROKE>;<CAPITAL>;<U004C>
<U0142> <U004C>;<STROKE>;<SMALL>;<U004C>
<U013B> <U004C>;<CEDILLA>;<CAPITAL>;<U004C>
<U013C> <U004C>;<CEDILLA>;<SMALL>;<U004C>
<U1E38> <U004C>;<MACRON+DOT-BELOW>;<CAPITAL>;<U004C>
<U1E39> <U004C>;<MACRON+DOT-BELOW>;<SMALL>;<U004C>
<U1E3C> <U004C>;<MACRON+CIRCUMFLEX>;<CAPITAL>;<U004C>
<U1E3D> <U004C>;<MACRON+CIRCUMFLEX>;<SMALL>;<U004C>
<U1E3A> <U004C>;<LINE-BELOW>;<CAPITAL>;<U004C>
<U1E3B> <U004C>;<LINE-BELOW>;<SMALL>;<U004C>
<l8>
<U004D> <U004D>;<NONE>;<CAPITAL>;<U004D>
<U006D> <U004D>;<NONE>;<SMALL>;<U004D>
<U1E3E> <U004D>;<ACUTE>;<CAPITAL>;<U004D>
<U1E3F> <U004D>;<ACUTE>;<SMALL>;<U004D>
<U1E40> <U004D>;<DOT>;<CAPITAL>;<U004D>
<U1E41> <U004D>;<DOT>;<SMALL>;<U004D>
<U1E42> <U004D>;<DOT-BELOW>;<CAPITAL>;<U004D>
<U1E43> <U004D>;<DOT-BELOW>;<SMALL>;<U004D>
<m8>
<U004E> <U004E>;<NONE>;<CAPITAL>;<U004E>
<U006E> <U004E>;<NONE>;<SMALL>;<U004E>
<U0143> <U004E>;<ACUTE>;<CAPITAL>;<U004E>
<U0144> <U004E>;<ACUTE>;<SMALL>;<U004E>
<U0147> <U004E>;<CARON>;<CAPITAL>;<U004E>
<U0148> <U004E>;<CARON>;<SMALL>;<U004E>
<U00D1> <U004E>;<TILDE>;<CAPITAL>;<U004E>
<U00F1> <U004E>;<TILDE>;<SMALL>;<U004E>
<U1E44> <U004E>;<DOT>;<CAPITAL>;<U004E>
<U1E45> <U004E>;<DOT>;<SMALL>;<U004E>
<U1E46> <U004E>;<DOT-BELOW>;<CAPITAL>;<U004E>
<U1E47> <U004E>;<DOT-BELOW>;<SMALL>;<U004E>
<U0145> <U004E>;<CEDILLA>;<CAPITAL>;<U004E>
<U0146> <U004E>;<CEDILLA>;<SMALL>;<U004E>
<U1E4A> <U004E>;<MACRON+CIRCUMFLEX>;<CAPITAL>;<U004E>
<U1E4B> <U004E>;<MACRON+CIRCUMFLEX>;<SMALL>;<U004E>
<U1E48> <U004E>;<LINE-BELOW>;<CAPITAL>;<U004E>
<U1E49> <U004E>;<LINE-BELOW>;<SMALL>;<U004E>
<U0149> <U004E>;<PRECEDED-BY-APOSTROPHE>;<SMALL>;<U004E>
<n8>
<U014A> "<U004E><U0047>";"<U014A><U014A>";"<CAPITAL><CAPITAL>";"<U004E><U0047>"
<U014B> "<U004E><U0047>";"<U014A><U014A>";"<SMALL><SMALL>";"<U004E><U0047>"
<U004F> <U004F>;<NONE>;<CAPITAL>;<U004F>
<U006F> <U004F>;<NONE>;<SMALL>;<U004F>
<U00BA> <U004F>;<NONE>;<U00BA>;<U004F>
<U00D3> <U004F>;<ACUTE>;<CAPITAL>;<U004F>
<U00F3> <U004F>;<ACUTE>;<SMALL>;<U004F>
<U00D2> <U004F>;<GRAVE>;<CAPITAL>;<U004F>
<U00F2> <U004F>;<GRAVE>;<SMALL>;<U004F>
<U020C> <U004F>;<DOUBLE-GRAVE>;<CAPITAL>;<U004F>
<U020D> <U004F>;<DOUBLE-GRAVE>;<SMALL>;<U004F>
<U014E> <U004F>;<BREVE>;<CAPITAL>;<U004F>
<U014F> <U004F>;<BREVE>;<SMALL>;<U004F>
<U020E> <U004F>;<INVERTED-BREVE>;<CAPITAL>;<U004F>
<U020F> <U004F>;<INVERTED-BREVE>;<SMALL>;<U004F>
<U00D4> <U004F>;<CIRCUMFLEX>;<CAPITAL>;<U004F>
<U00F4> <U004F>;<CIRCUMFLEX>;<SMALL>;<U004F>
<U1ED0> <U004F>;<CIRCUMFLEX+ACUTE>;<CAPITAL>;<U004F>
<U1ED1> <U004F>;<CIRCUMFLEX+ACUTE>;<SMALL>;<U004F>
<U1ED2> <U004F>;<CIRCUMFLEX+GRAVE>;<CAPITAL>;<U004F>
<U1ED3> <U004F>;<CIRCUMFLEX+GRAVE>;<SMALL>;<U004F>
<U1ED4> <U004F>;<CIRCUMFLEX+HOOK>;<CAPITAL>;<U004F>
<U1ED5> <U004F>;<CIRCUMFLEX+HOOK>;<SMALL>;<U004F>
<U1ED6> <U004F>;<CIRCUMFLEX+TILDE>;<CAPITAL>;<U004F>
<U1ED7> <U004F>;<CIRCUMFLEX+TILDE>;<SMALL>;<U004F>
<U1ED8> <U004F>;<CIRCUMFLEX+DOT-BELOW>;<CAPITAL>;<U004F>
<U1ED9> <U004F>;<CIRCUMFLEX+DOT-BELOW>;<SMALL>;<U004F>
<U01D1> <U004F>;<CARON>;<CAPITAL>;<U004F>
<U01D2> <U004F>;<CARON>;<SMALL>;<U004F>
<U00D6> <U004F>;<DIAERESIS>;<CAPITAL>;<U004F>
<U00F6> <U004F>;<DIAERESIS>;<SMALL>;<U004F>
<U0150> <U004F>;<DOUBLE-ACUTE>;<CAPITAL>;<U004F>
<U0151> <U004F>;<DOUBLE-ACUTE>;<SMALL>;<U004F>
<U1ECE> <U004F>;<HOOK>;<CAPITAL>;<U004F>
<U1ECF> <U004F>;<HOOK>;<SMALL>;<U004F>
<U00D5> <U004F>;<TILDE>;<CAPITAL>;<U004F>
<U00F5> <U004F>;<TILDE>;<SMALL>;<U004F>
<U1E4C> <U004F>;<TILDE+ACUTE>;<CAPITAL>;<U004F>
<U1E4D> <U004F>;<TILDE+ACUTE>;<SMALL>;<U004F>
<U1E4E> <U004F>;<TILDE+DIAERESIS>;<CAPITAL>;<U004F>
<U1E4F> <U004F>;<TILDE+DIAERESIS>;<SMALL>;<U004F>
<U1ECC> <U004F>;<DOT-BELOW>;<CAPITAL>;<U004F>
<U1ECD> <U004F>;<DOT-BELOW>;<SMALL>;<U004F>
<U00D8> <U004F>;<STROKE>;<CAPITAL>;<U004F>
<U00F8> <U004F>;<STROKE>;<SMALL>;<U004F>
<U01FE> <U004F>;<STROKE+ACUTE>;<CAPITAL>;<U004F>
<U01FF> <U004F>;<STROKE+ACUTE>;<SMALL>;<U004F>
<U01EA> <U004F>;<OGONEK>;<CAPITAL>;<U004F>
<U01EB> <U004F>;<OGONEK>;<SMALL>;<U004F>
<U01EC> <U004F>;<OGONEK+MACRON>;<CAPITAL>;<U004F>
<U01ED> <U004F>;<OGONEK+MACRON>;<SMALL>;<U004F>
<U014C> <U004F>;<MACRON>;<CAPITAL>;<U004F>
<U014D> <U004F>;<MACRON>;<SMALL>;<U004F>
<U1E52> <U004F>;<MACRON+ACUTE>;<CAPITAL>;<U004F>
<U1E53> <U004F>;<MACRON+ACUTE>;<SMALL>;<U004F>
<U1E50> <U004F>;<MACRON+GRAVE>;<CAPITAL>;<U004F>
<U1E51> <U004F>;<MACRON+GRAVE>;<SMALL>;<U004F>
<U01A0> <U004F>;<HORN>;<CAPITAL>;<U004F>
<U01A1> <U004F>;<HORN>;<SMALL>;<U004F>
<U1EDA> <U004F>;<HORN+ACUTE>;<CAPITAL>;<U004F>
<U1EDB> <U004F>;<HORN+ACUTE>;<SMALL>;<U004F>
<U1EDC> <U004F>;<HORN+GRAVE>;<CAPITAL>;<U004F>
<U1EDD> <U004F>;<HORN+GRAVE>;<SMALL>;<U004F>
<U1EDE> <U004F>;<HORN+HOOK>;<CAPITAL>;<U004F>
<U1EDF> <U004F>;<HORN+HOOK>;<SMALL>;<U004F>
<U1EE0> <U004F>;<HORN+TILDE>;<CAPITAL>;<U004F>
<U1EE1> <U004F>;<HORN+TILDE>;<SMALL>;<U004F>
<U1EE2> <U004F>;<HORN+DOT-BELOW>;<CAPITAL>;<U004F>
<U1EE3> <U004F>;<HORN+DOT-BELOW>;<SMALL>;<U004F>
<o8>
<U0152> "<U004F><U0045>";"<U0152><U0152>";"<CAPITAL><CAPITAL>";"<U004F><U0045>"
<U0153> "<U004F><U0045>";"<U0152><U0152>";"<SMALL><SMALL>";"<U004F><U0045>"
<U0050> <U0050>;<NONE>;<CAPITAL>;<U0050>
<U0070> <U0050>;<NONE>;<SMALL>;<U0050>
<U1E54> <U0050>;<ACUTE>;<CAPITAL>;<U0050>
<U1E55> <U0050>;<ACUTE>;<SMALL>;<U0050>
<U1E56> <U0050>;<DOT>;<CAPITAL>;<U0050>
<U1E57> <U0050>;<DOT>;<SMALL>;<U0050>
<p8>
<U0051> <U0051>;<NONE>;<CAPITAL>;<U0051>
<U0071> <U0051>;<NONE>;<SMALL>;<U0051>
<q8>
<U0052> <U0052>;<NONE>;<CAPITAL>;<U0052>
<U0072> <U0052>;<NONE>;<SMALL>;<U0052>
<U0154> <U0052>;<ACUTE>;<CAPITAL>;<U0052>
<U0155> <U0052>;<ACUTE>;<SMALL>;<U0052>
<U0210> <U0052>;<DOUBLE-GRAVE>;<CAPITAL>;<U0052>
<U0211> <U0052>;<DOUBLE-GRAVE>;<SMALL>;<U0052>
<U0212> <U0052>;<INVERTED-BREVE>;<CAPITAL>;<U0052>
<U0213> <U0052>;<INVERTED-BREVE>;<SMALL>;<U0052>
<U1E58> <U0052>;<DOT>;<CAPITAL>;<U0052>
<U1E59> <U0052>;<DOT>;<SMALL>;<U0052>
<U1E5A> <U0052>;<DOT-BELOW>;<CAPITAL>;<U0052>
<U1E5B> <U0052>;<DOT-BELOW>;<SMALL>;<U0052>
<U0156> <U0052>;<CEDILLA>;<CAPITAL>;<U0052>
<U0157> <U0052>;<CEDILLA>;<SMALL>;<U0052>
<U1E5C> <U0052>;<MACRON+DOT-BELOW>;<CAPITAL>;<U0052>
<U1E5D> <U0052>;<MACRON+DOT-BELOW>;<SMALL>;<U0052>
<U1E5E> <U0052>;<LINE-BELOW>;<CAPITAL>;<U0052>
<U1E5F> <U0052>;<LINE-BELOW>;<SMALL>;<U0052>
<U0158> <U0158>;<CARON>;<CAPITAL>;<U0158>
<U0159> <U0158>;<CARON>;<SMALL>;<U0158>
<r8>
<U0053> <U0053>;<NONE>;<CAPITAL>;<U0053>
<U0073> <U0053>;<NONE>;<SMALL>;<U0053>
<UFB06> "<U0053><U0054>";"<NONE><NONE>";"<UFB06><UFB06>";"<U0053><U0054>"
<U015A> <U0053>;<ACUTE>;<CAPITAL>;<U0053>
<U015B> <U0053>;<ACUTE>;<SMALL>;<U0053>
<U1E64> <U0053>;<ACUTE+DOT>;<CAPITAL>;<U0053>
<U1E65> <U0053>;<ACUTE+DOT>;<SMALL>;<U0053>
<U015C> <U0053>;<CIRCUMFLEX>;<CAPITAL>;<U0053>
<U015D> <U0053>;<CIRCUMFLEX>;<SMALL>;<U0053>
<U1E60> <U0053>;<DOT>;<CAPITAL>;<U0053>
<U1E61> <U0053>;<DOT>;<SMALL>;<U0053>
<U1E62> <U0053>;<DOT-BELOW>;<CAPITAL>;<U0053>
<U1E63> <U0053>;<DOT-BELOW>;<SMALL>;<U0053>
<U1E68> <U0053>;<DOT+DOT-BELOW>;<CAPITAL>;<U0053>
<U1E69> <U0053>;<DOT+DOT-BELOW>;<SMALL>;<U0053>
<U015E> <U0053>;<CEDILLA>;<CAPITAL>;<U0053>
<U015F> <U0053>;<CEDILLA>;<SMALL>;<U0053>
<U0160> <U0160>;<CARON>;<CAPITAL>;<U0160>
<U0161> <U0160>;<CARON>;<SMALL>;<U0160>
<U1E66> <U0160>;<CARON+DOT>;<CAPITAL>;<U0160>
<U1E67> <U0160>;<CARON+DOT>;<SMALL>;<U0160>
<s8>
<U017F> <U0053>;<U017F>;<SMALL>;<U0053>
<U00DF> "<U0053><U0053>";"<NONE><NONE>";"<SMALL><U00DF>";"<U0053><U0053>"
<UFB05> "<U0053><U0054>";"<NONE><NONE>";"<UFB05><UFB05>";IGNORE
<U0054> <U0054>;<NONE>;<CAPITAL>;<U0054>
<U0074> <U0054>;<NONE>;<SMALL>;<U0054>
<U0164> <U0054>;<CARON>;<CAPITAL>;<U0054>
<U0165> <U0054>;<CARON>;<SMALL>;<U0054>
<U1E6A> <U0054>;<DOT>;<CAPITAL>;<U0054>
<U1E6B> <U0054>;<DOT>;<SMALL>;<U0054>
<U1E6C> <U0054>;<DOT-BELOW>;<CAPITAL>;<U0054>
<U1E6D> <U0054>;<DOT-BELOW>;<SMALL>;<U0054>
<U0166> <U0054>;<STROKE>;<CAPITAL>;<U0054>
<U0167> <U0054>;<STROKE>;<SMALL>;<U0054>
<U0162> <U0054>;<CEDILLA>;<CAPITAL>;<U0054>
<U0163> <U0054>;<CEDILLA>;<SMALL>;<U0054>
<U1E70> <U0054>;<MACRON+CIRCUMFLEX>;<CAPITAL>;<U0054>
<U1E71> <U0054>;<MACRON+CIRCUMFLEX>;<SMALL>;<U0054>
<U1E6E> <U0054>;<LINE-BELOW>;<CAPITAL>;<U0054>
<U1E6F> <U0054>;<LINE-BELOW>;<SMALL>;<U0054>
<t8>
<U00DE> "<U0054><U0048>";"<U00DE><U00DE>";"<CAPITAL><CAPITAL>";"<U0054><U0048>"
<U00FE> "<U0054><U0048>";"<U00DE><U00DE>";"<SMALL><SMALL>";"<U0054><U0048>"
<U0055> <U0055>;<NONE>;<CAPITAL>;<U0055>
<U0075> <U0055>;<NONE>;<SMALL>;<U0055>
<U00DA> <U0055>;<ACUTE>;<CAPITAL>;<U0055>
<U00FA> <U0055>;<ACUTE>;<SMALL>;<U0055>
<U00D9> <U0055>;<GRAVE>;<CAPITAL>;<U0055>
<U00F9> <U0055>;<GRAVE>;<SMALL>;<U0055>
<U0214> <U0055>;<DOUBLE-GRAVE>;<CAPITAL>;<U0055>
<U0215> <U0055>;<DOUBLE-GRAVE>;<SMALL>;<U0055>
<U016C> <U0055>;<BREVE>;<CAPITAL>;<U0055>
<U016D> <U0055>;<BREVE>;<SMALL>;<U0055>
<U0216> <U0055>;<INVERTED-BREVE>;<CAPITAL>;<U0055>
<U0217> <U0055>;<INVERTED-BREVE>;<SMALL>;<U0055>
<U00DB> <U0055>;<CIRCUMFLEX>;<CAPITAL>;<U0055>
<U00FB> <U0055>;<CIRCUMFLEX>;<SMALL>;<U0055>
<U01D3> <U0055>;<CARON>;<CAPITAL>;<U0055>
<U01D4> <U0055>;<CARON>;<SMALL>;<U0055>
<U016E> <U0055>;<RING>;<CAPITAL>;<U0055>
<U016F> <U0055>;<RING>;<SMALL>;<U0055>
<U00DC> <U0055>;<DIAERESIS>;<CAPITAL>;<U0055>
<U00FC> <U0055>;<DIAERESIS>;<SMALL>;<U0055>
<U01D5> <U0055>;<DIAERESIS+MACRON>;<CAPITAL>;<U0055>
<U01D6> <U0055>;<DIAERESIS+MACRON>;<SMALL>;<U0055>
<U01D7> <U0055>;<DIAERESIS+ACUTE>;<CAPITAL>;<U0055>
<U01D8> <U0055>;<DIAERESIS+ACUTE>;<SMALL>;<U0055>
<U01DB> <U0055>;<DIAERESIS+GRAVE>;<CAPITAL>;<U0055>
<U01DC> <U0055>;<DIAERESIS+GRAVE>;<SMALL>;<U0055>
<U01D9> <U0055>;<DIAERESIS+CARON>;<CAPITAL>;<U0055>
<U01DA> <U0055>;<DIAERESIS+CARON>;<SMALL>;<U0055>
<U0170> <U0055>;<DOUBLE-ACUTE>;<CAPITAL>;<U0055>
<U0171> <U0055>;<DOUBLE-ACUTE>;<SMALL>;<U0055>
<U1EE6> <U0055>;<HOOK>;<CAPITAL>;<U0055>
<U1EE7> <U0055>;<HOOK>;<SMALL>;<U0055>
<U0168> <U0055>;<TILDE>;<CAPITAL>;<U0055>
<U0169> <U0055>;<TILDE>;<SMALL>;<U0055>
<U1E78> <U0055>;<TILDE+ACUTE>;<CAPITAL>;<U0055>
<U1E79> <U0055>;<TILDE+ACUTE>;<SMALL>;<U0055>
<U1E74> <U0055>;<TILDE-BELOW>;<CAPITAL>;<U0055>
<U1E75> <U0055>;<TILDE-BELOW>;<SMALL>;<U0055>
<U1EE4> <U0055>;<DOT-BELOW>;<CAPITAL>;<U0055>
<U1EE5> <U0055>;<DOT-BELOW>;<SMALL>;<U0055>
<U0172> <U0055>;<OGONEK>;<CAPITAL>;<U0055>
<U0173> <U0055>;<OGONEK>;<SMALL>;<U0055>
<U016A> <U0055>;<MACRON>;<CAPITAL>;<U0055>
<U016B> <U0055>;<MACRON>;<SMALL>;<U0055>
<U1E7A> <U0055>;<MACRON+DIAERESIS>;<CAPITAL>;<U0055>
<U1E7B> <U0055>;<MACRON+DIAERESIS>;<SMALL>;<U0055>
<U1E72> <U0055>;<MACRON+DIAERESIS-BELOW>;<CAPITAL>;<U0055>
<U1E73> <U0055>;<MACRON+DIAERESIS-BELOW>;<SMALL>;<U0055>
<U1E76> <U0055>;<MACRON+CIRCUMFLEX>;<CAPITAL>;<U0055>
<U1E77> <U0055>;<MACRON+CIRCUMFLEX>;<SMALL>;<U0055>
<U01AF> <U0055>;<HORN>;<CAPITAL>;<U0055>
<U01B0> <U0055>;<HORN>;<SMALL>;<U0055>
<U1EE8> <U0055>;<HORN+ACUTE>;<CAPITAL>;<U0055>
<U1EE9> <U0055>;<HORN+ACUTE>;<SMALL>;<U0055>
<U1EEA> <U0055>;<HORN+GRAVE>;<CAPITAL>;<U0055>
<U1EEB> <U0055>;<HORN+GRAVE>;<SMALL>;<U0055>
<U1EEC> <U0055>;<HORN+HOOK>;<CAPITAL>;<U0055>
<U1EED> <U0055>;<HORN+HOOK>;<SMALL>;<U0055>
<U1EEE> <U0055>;<HORN+TILDE>;<CAPITAL>;<U0055>
<U1EEF> <U0055>;<HORN+TILDE>;<SMALL>;<U0055>
<U1EF0> <U0055>;<HORN+DOT-BELOW>;<CAPITAL>;<U0055>
<U1EF1> <U0055>;<HORN+DOT-BELOW>;<SMALL>;<U0055>
<u8>
<U0056> <U0056>;<NONE>;<CAPITAL>;<U0056>
<U0076> <U0056>;<NONE>;<SMALL>;<U0056>
<U1E7C> <U0056>;<TILDE>;<CAPITAL>;<U0056>
<U1E7D> <U0056>;<TILDE>;<SMALL>;<U0056>
<U1E7E> <U0056>;<DOT-BELOW>;<CAPITAL>;<U0056>
<U1E7F> <U0056>;<DOT-BELOW>;<SMALL>;<U0056>
<v8>
<U0057> <U0057>;<NONE>;<CAPITAL>;<U0057>
<U0077> <U0057>;<NONE>;<SMALL>;<U0057>
<U1E82> <U0057>;<ACUTE>;<CAPITAL>;<U0057>
<U1E83> <U0057>;<ACUTE>;<SMALL>;<U0057>
<U1E80> <U0057>;<GRAVE>;<CAPITAL>;<U0057>
<U1E81> <U0057>;<GRAVE>;<SMALL>;<U0057>
<U0174> <U0057>;<CIRCUMFLEX>;<CAPITAL>;<U0057>
<U0175> <U0057>;<CIRCUMFLEX>;<SMALL>;<U0057>
<U1E84> <U0057>;<DIAERESIS>;<CAPITAL>;<U0057>
<U1E85> <U0057>;<DIAERESIS>;<SMALL>;<U0057>
<U1E86> <U0057>;<DOT>;<CAPITAL>;<U0057>
<U1E87> <U0057>;<DOT>;<SMALL>;<U0057>
<U1E88> <U0057>;<DOT-BELOW>;<CAPITAL>;<U0057>
<U1E89> <U0057>;<DOT-BELOW>;<SMALL>;<U0057>
<w8>
<U0058> <U0058>;<NONE>;<CAPITAL>;<U0058>
<U0078> <U0058>;<NONE>;<SMALL>;<U0058>
<U1E8C> <U0058>;<DIAERESIS>;<CAPITAL>;<U0058>
<U1E8D> <U0058>;<DIAERESIS>;<SMALL>;<U0058>
<U1E8A> <U0058>;<DOT>;<CAPITAL>;<U0058>
<U1E8B> <U0058>;<DOT>;<SMALL>;<U0058>
<x8>
<U0059> <U0059>;<NONE>;<CAPITAL>;<U0059>
<U0079> <U0059>;<NONE>;<SMALL>;<U0059>
<U00DD> <U0059>;<ACUTE>;<CAPITAL>;<U0059>
<U00FD> <U0059>;<ACUTE>;<SMALL>;<U0059>
<U1EF2> <U0059>;<GRAVE>;<CAPITAL>;<U0059>
<U1EF3> <U0059>;<GRAVE>;<SMALL>;<U0059>
<U0176> <U0059>;<CIRCUMFLEX>;<CAPITAL>;<U0059>
<U0177> <U0059>;<CIRCUMFLEX>;<SMALL>;<U0059>
<U0178> <U0059>;<DIAERESIS>;<CAPITAL>;<U0059>
<U00FF> <U0059>;<DIAERESIS>;<SMALL>;<U0059>
<U1EF6> <U0059>;<HOOK>;<CAPITAL>;<U0059>
<U1EF7> <U0059>;<HOOK>;<SMALL>;<U0059>
<U1EF8> <U0059>;<TILDE>;<CAPITAL>;<U0059>
<U1EF9> <U0059>;<TILDE>;<SMALL>;<U0059>
<U1E8E> <U0059>;<DOT>;<CAPITAL>;<U0059>
<U1E8F> <U0059>;<DOT>;<SMALL>;<U0059>
<U1EF4> <U0059>;<DOT-BELOW>;<CAPITAL>;<U0059>
<U1EF5> <U0059>;<DOT-BELOW>;<SMALL>;<U0059>
<y8>
<U005A> <U005A>;<NONE>;<CAPITAL>;<U005A>
<U007A> <U005A>;<NONE>;<SMALL>;<U005A>
<U0179> <U005A>;<ACUTE>;<CAPITAL>;<U005A>
<U017A> <U005A>;<ACUTE>;<SMALL>;<U005A>
<U1E90> <U005A>;<CIRCUMFLEX>;<CAPITAL>;<U005A>
<U1E91> <U005A>;<CIRCUMFLEX>;<SMALL>;<U005A>
<U017B> <U005A>;<DOT>;<CAPITAL>;<U005A>
<U017C> <U005A>;<DOT>;<SMALL>;<U005A>
<U1E92> <U005A>;<DOT-BELOW>;<CAPITAL>;<U005A>
<U1E93> <U005A>;<DOT-BELOW>;<SMALL>;<U005A>
<U01B5> <U005A>;<STROKE>;<CAPITAL>;<U005A>
<U01B6> <U005A>;<STROKE>;<SMALL>;<U005A>
<U1E94> <U005A>;<LINE-BELOW>;<CAPITAL>;<U005A>
<U1E95> <U005A>;<LINE-BELOW>;<SMALL>;<U005A>
<z8>
<U017D> <U017D>;<CARON>;<CAPITAL>;<U017D>
<U017E> <U017D>;<CARON>;<SMALL>;<U017D>
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Èíslice
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
<U0030> <U0030>;<U0030>;IGNORE;<U0030>
<U2070> <U0030>;<U2070>;IGNORE;<U0030>
<U215B> <U0030>;<U215B>;IGNORE;<U0030>
<U00BC> <U0030>;<U00BC>;IGNORE;<U0030>
<U215C> <U0030>;<U215C>;IGNORE;<U0030>
<U00BD> <U0030>;<U00BD>;IGNORE;<U0030>
<U215D> <U0030>;<U215D>;IGNORE;<U0030>
<U00BE> <U0030>;<U00BE>;IGNORE;<U0030>
<U215E> <U0030>;<U215E>;IGNORE;<U0030>
<U0031> <U0031>;<U0031>;IGNORE;<U0031>
<U0032> <U0032>;<U0032>;IGNORE;<U0032>
<U0033> <U0033>;<U0033>;IGNORE;<U0033>
<U0034> <U0034>;<U0034>;IGNORE;<U0034>
<U0035> <U0035>;<U0035>;IGNORE;<U0035>
<U0036> <U0036>;<U0036>;IGNORE;<U0036>
<U0037> <U0037>;<U0037>;IGNORE;<U0037>
<U0038> <U0038>;<U0038>;IGNORE;<U0038>
<U0039> <U0039>;<U0039>;IGNORE;<U0039>
<U00B9> <U0031>;<U00B9>;IGNORE;<U0031>
<U00B2> <U0032>;<U00B2>;IGNORE;<U0032>
<U00B3> <U0033>;<U00B3>;IGNORE;<U0033>
<U2074> <U0034>;<U2074>;IGNORE;<U0034>
<U2075> <U0035>;<U2075>;IGNORE;<U0035>
<U2076> <U0036>;<U2076>;IGNORE;<U0036>
<U2077> <U0037>;<U2077>;IGNORE;<U0037>
<U2078> <U0038>;<U2078>;IGNORE;<U0038>
<U2079> <U0039>;<U2079>;IGNORE;<U0039>
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% V¹echny speciální znaky (sna¾il jsem se to seøadit podle normy, ale moc se
% mi nedaøilo)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
<U0009> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0009>
<U000B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U000B>
<U000D> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U000D>
<U000A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U000A>
<U000C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U000C>
% znaménka
<U002E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U002E>
<U002C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U002C>
<U003B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U003B>
<U003F> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U003F>
<U00BF> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00BF>
<U0021> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0021>
<U00A1> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00A1>
<U003A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U003A>
% Uvozovky
<U0022> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0022>
<U0027> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0027>
<U0060> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0060>
<U201A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U201A>
<U201E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U201E>
<U201F> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U201F>
<U201C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U201C>
<U201D> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U201D>
<U201B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U201B>
<U2018> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2018>
<U2019> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2019>
<U002D> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U002D>
<U207B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U207B>
<U00AD> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00AD>
<U2010> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2010>
<U2212> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2212>
<U2013> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2013>
<U2014> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2014>
<U2015> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2015>
<U00A6> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00A6>
<U007C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U007C>
<U002F> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U002F>
<U005C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U005C>
<U0028> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0028>
<U207D> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U207D>
<U0029> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0029>
<U207E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U207E>
<U005B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U005B>
<U005D> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U005D>
<U003C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U003C>
<U2039> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U003C>
<U003E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U003E>
<U203A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U003E>
<U007B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U007B>
<U007D> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U007D>
% ustálené znaèky
<U0026> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0026>
<U00A3> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00A3>
<U00A7> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00A7>
<U0025> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0025>
<U0024> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0024>
<U00AE> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00AE>
<U00A9> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00A9>
<U00B6> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00B6>
<U0040> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0040>
<U00A2> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00A2>
<U00A5> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00A5>
<U00B5> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00B5>
<U20A3> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U20A3>
<U20A4> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U20A4>
<U20A7> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U20A7>
<U20A9> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U20A9>
<U2116> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2116>
<U2117> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2117>
<U2120> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2120>
<U2122> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2122>
<U2126> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2126>
<U212B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U212B>
% grafické znaèky a obrazce lineární
<U005F> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U005F>
<U003D> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U003D>
<U005E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U005E>
<U2310> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2310>
<U00AC> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00AC>
<U2016> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2016>
<U2017> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2017>
<U2261> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2261>
<U00AB> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00AB>
<U00BB> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00BB>
<U00F7> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00F7>
<U221A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U221A>
<U002B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U002B>
<U207A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U207A>
<U00D7> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00D7>
<U002A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U002A>
<U2217> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2217>
<U00B1> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00B1>
<U2260> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2260>
<U2264> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2264>
<U2265> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2265>
<U0023> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0023>
<U007E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U007E>
<U02DC> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U02DC>
<UE005> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<UE005>
<U224C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U224C>
<U223C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U223C>
<U2243> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2243>
<U2245> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2245>
<U2248> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2248>
% grafické znaèky a obrazce plo¹né
<U00B0> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00B0>
<U2103> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2103>
<U2109> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2109>
<U00A4> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00A4>
% Akcenty, nevím kam je zaøadit (nìkteré jsou brány jako uvozovky)
<U02D9> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U02D9>
<U00AF> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U203E>
<U203E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U203E>
<U00B4> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00B4>
%<U0060> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0060> % pøemístìn do uvozovek
%<U005E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U005E> % pøemístìn do obrazcù lineárních
<U02C7> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U02C7>
% tilda
<U02D8> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U02D8>
<U00B8> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00B8>
<U02DB> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U02DB>
<U02DA> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U02DA>
<U00A8> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00A8>
<U02DD> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U02DD>
<U00B7> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U00B7>
% Neseøazeno
<U0374> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0374>
<U0375> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0375>
<U037A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U037A>
<U037E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U037E>
<U0384> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0384>
<U0385> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0385>
<U0387> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0387>
<U03D0> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U03D0>
<U1FBF> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U1FBF>
<U1FC0> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U1FC0>
<U1FC1> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U1FC1>
<U1FCD> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U1FCD>
<U1FCE> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U1FCE>
<U1FCF> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U1FCF>
<U1FDD> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U1FDD>
<U1FDE> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U1FDE>
<U1FDF> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U1FDF>
<U1FED> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U1FED>
<U1FEF> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U1FEF>
<U1FFE> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U1FFE>
<U200E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U200E>
<U200F> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U200F>
<U2020> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2020>
<U2021> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2021>
<U2219> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2219>
<U2025> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2025>
<U2026> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2026>
<U2030> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2030>
<U2032> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2032>
<U2033> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2033>
<U2034> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2034>
<U2035> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2035>
<U2036> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2036>
<U2037> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2037>
<U2038> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2038>
<U203B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U203B>
<U203C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U203C>
<U207C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U207C>
<U2080> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2080>
<U2081> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2081>
<U2082> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2082>
<U2083> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2083>
<U2084> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2084>
<U2085> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2085>
<U2086> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2086>
<U2087> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2087>
<U2088> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2088>
<U2089> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2089>
<U208A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U208A>
<U208B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U208B>
<U208C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U208C>
<U208D> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U208D>
<U208E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U208E>
<U2105> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2105>
<U211E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U211E>
<U2153> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2153>
<U2154> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2154>
<U2155> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2155>
<U2156> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2156>
<U2157> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2157>
<U2158> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2158>
<U2159> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2159>
<U215A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U215A>
<U2160> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2160>
<U2161> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2161>
<U2162> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2162>
<U2163> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2163>
<U2164> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2164>
<U2165> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2165>
<U2166> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2166>
<U2167> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2167>
<U2168> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2168>
<U2169> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2169>
<U216A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U216A>
<U216B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U216B>
<U216C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U216C>
<U216D> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U216D>
<U216E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U216E>
<U216F> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U216F>
<U2170> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2170>
<U2171> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2171>
<U2172> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2172>
<U2173> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2173>
<U2174> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2174>
<U2175> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2175>
<U2176> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2176>
<U2177> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2177>
<U2178> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2178>
<U2179> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2179>
<U217A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U217A>
<U217B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U217B>
<U217C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U217C>
<U217D> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U217D>
<U217E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U217E>
<U217F> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U217F>
<U2180> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2180>
<U2181> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2181>
<U2182> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2182>
<U2191> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2191>
<U2193> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2193>
<U2194> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2194>
<U2195> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2195>
<U2196> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2196>
<U2197> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2197>
<U2198> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2198>
<U2199> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2199>
<U21A8> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U21A8>
<U21C0> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U21C0>
<U21D0> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U21D0>
<U21D2> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U21D2>
<U21D4> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U21D4>
<U2200> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2200>
<U2202> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2202>
<U2203> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2203>
<U2205> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2205>
<U2206> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2206>
<U2207> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2207>
<U2208> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2208>
<U220B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U220B>
<U220F> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U220F>
<U2211> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2211>
<U2213> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2213>
<U2214> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2214>
<U2044> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2044>
<U2218> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2218>
<U2022> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2022>
<U221D> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U221D>
<U221E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U221E>
<U221F> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U221F>
<U2220> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2220>
<U2225> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2225>
<U2227> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2227>
<U2228> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2228>
<U2229> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2229>
<U222A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U222A>
<U222B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U222B>
<U222C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U222C>
<U222E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U222E>
<U2234> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2234>
<U2235> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2235>
<U2236> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2236>
<U2237> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2237>
<U223E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U223E>
<U2253> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2253>
<U226A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U226A>
<U226B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U226B>
<U226E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U226E>
<U226F> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U226F>
<U2282> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2282>
<U2283> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2283>
<U2286> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2286>
<U2287> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2287>
<U2299> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2299>
<U229A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U229A>
<U22A5> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U22A5>
<U22C5> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U22C5>
<U22EE> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U22EE>
<U2302> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2302>
<U2308> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2308>
<U2309> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2309>
<U230A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U230A>
<U230B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U230B>
<U2312> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2312>
<U2315> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2315>
<U2320> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2320>
<U2321> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2321>
<U2423> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2423>
<U2440> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2440>
<U2441> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2441>
<U2442> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2442>
<U2443> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2443>
<U2446> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2446>
<U2447> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2447>
<U2448> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2448>
<U2449> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2449>
<U2460> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2460>
<U2461> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2461>
<U2462> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2462>
<U2463> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2463>
<U2464> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2464>
<U2465> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2465>
<U2466> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2466>
<U2467> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2467>
<U2468> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2468>
<U2469> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2469>
<U246A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U246A>
<U246B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U246B>
<U246C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U246C>
<U246D> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U246D>
<U246E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U246E>
<U246F> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U246F>
<U2470> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2470>
<U2471> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2471>
<U2472> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2472>
<U2473> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2473>
<U2474> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2474>
<U2475> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2475>
<U2476> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2476>
<U2477> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2477>
<U2478> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2478>
<U2479> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2479>
<U247A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U247A>
<U247B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U247B>
<U247C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U247C>
<U247D> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U247D>
<U247E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U247E>
<U247F> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U247F>
<U2480> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2480>
<U2481> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2481>
<U2482> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2482>
<U2483> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2483>
<U2484> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2484>
<U2485> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2485>
<U2486> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2486>
<U2487> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2487>
<U2488> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2488>
<U2489> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2489>
<U248A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U248A>
<U248B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U248B>
<U248C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U248C>
<U248D> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U248D>
<U248E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U248E>
<U248F> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U248F>
<U2490> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2490>
<U2491> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2491>
<U2492> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2492>
<U2493> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2493>
<U2494> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2494>
<U2495> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2495>
<U2496> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2496>
<U2497> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2497>
<U2498> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2498>
<U2499> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2499>
<U249A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U249A>
<U249B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U249B>
<U24EA> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U24EA>
<U2500> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2500>
<U2550> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2550>
<U2502> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2502>
<U2551> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2551>
<U2504> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2504>
<U2505> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2505>
<U2506> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2506>
<U2507> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2507>
<U2508> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2508>
<U2509> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2509>
<U250A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U250A>
<U250B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U250B>
<U250C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U250C>
<U2552> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2552>
<U2553> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2553>
<U2554> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2554>
<U2510> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2510>
<U2555> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2555>
<U2556> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2556>
<U2557> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2557>
<U2514> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2514>
<U2558> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2558>
<U2559> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2559>
<U255A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U255A>
<U2518> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2518>
<U255B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U255B>
<U255C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U255C>
<U255D> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U255D>
<U251C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U251C>
<U255E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U255E>
<U251E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U251E>
<U251F> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U251F>
<U255F> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U255F>
<U2521> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2521>
<U2522> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2522>
<U2560> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2560>
<U2524> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2524>
<U2561> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2561>
<U2526> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2526>
<U2527> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2527>
<U2562> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2562>
<U2529> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2529>
<U252A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U252A>
<U2563> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2563>
<U252C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U252C>
<U252D> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U252D>
<U252E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U252E>
<U2564> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2564>
<U2565> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2565>
<U2531> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2531>
<U2532> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2532>
<U2566> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2566>
<U2534> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2534>
<U2535> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2535>
<U2536> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2536>
<U2567> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2567>
<U2568> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2568>
<U2539> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2539>
<U253A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U253A>
<U2569> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2569>
<U253C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U253C>
<U253D> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U253D>
<U253E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U253E>
<U256A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U256A>
<U2540> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2540>
<U2541> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2541>
<U256B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U256B>
<U2543> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2543>
<U2544> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2544>
<U2545> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2545>
<U2546> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2546>
<U2547> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2547>
<U2548> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2548>
<U2549> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2549>
<U254A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U254A>
<U256C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U256C>
<U2571> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2571>
<U2572> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2572>
<U2580> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2580>
<U2584> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2584>
<U2588> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2588>
<U258C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U258C>
<U2590> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2590>
<U2591> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2591>
<U2592> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2592>
<U2593> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2593>
<U25A0> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25A0>
<U25A1> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25A1>
<U25A2> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25A2>
<U25A3> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25A3>
<U25A4> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25A4>
<U25A5> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25A5>
<U25A6> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25A6>
<U25A7> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25A7>
<U25A8> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25A8>
<U25A9> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25A9>
<U25AA> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25AA>
<U25AC> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25AC>
<U25AD> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25AD>
<U25B2> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25B2>
<U25B3> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25B3>
<U25B7> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25B7>
<U25BA> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25BA>
<U25BC> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25BC>
<U25BD> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25BD>
<U25C1> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25C1>
<U25C4> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25C4>
<U25C6> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25C6>
<U25C7> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25C7>
<U25CA> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25CA>
<U25CB> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25CB>
<U25CE> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25CE>
<U25CF> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25CF>
<U25D0> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25D0>
<U25D1> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25D1>
<U25D8> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25D8>
<U25D9> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25D9>
<U25E2> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25E2>
<U25E3> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25E3>
<U25EF> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U25EF>
<U2605> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2605>
<U2606> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2606>
<U260E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U260E>
<U260F> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U260F>
<U261C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U261C>
<U261E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U261E>
<U263A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U263A>
<U263B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U263B>
<U263C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U263C>
<U2640> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2640>
<U2642> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2642>
<U2660> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2660>
<U2661> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2661>
<U2662> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2662>
<U2663> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2663>
<U2664> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2664>
<U2665> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2665>
<U2666> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2666>
<U2667> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2667>
<U2669> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2669>
<U266A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U266A>
<U266B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U266B>
<U266C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U266C>
<U266D> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U266D>
<U266E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U266E>
<U266F> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U266F>
<U2713> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2713>
<U2717> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2717>
<U2720> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U2720>
<U3000> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U3000>
<U3001> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U3001>
<U3002> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U3002>
<U3003> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U3003>
<U3004> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U3004>
<U3005> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U3005>
<U3006> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U3006>
<U3007> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U3007>
<U300A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U300A>
<U300B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U300B>
<U300C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U300C>
<U300D> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U300D>
<U300E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U300E>
<U300F> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U300F>
<U3010> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U3010>
<U3011> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U3011>
<U3012> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U3012>
<U3013> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U3013>
<U3014> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U3014>
<U3015> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U3015>
<U3016> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U3016>
<U3017> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U3017>
<U301C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U301C>
<U3020> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U3020>
<U309B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U309B>
<U309C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U309C>
<U309D> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U309D>
<U309E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U309E>
<U30FB> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U30FB>
<U30FC> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U30FC>
<U30FD> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U30FD>
<U30FE> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U30FE>
<U321C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U321C>
<U3220> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U3220>
<U3221> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U3221>
<U3222> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U3222>
<U3223> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U3223>
<U3224> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U3224>
<U3225> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U3225>
<U3226> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U3226>
<U3227> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U3227>
<U3228> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U3228>
<U3229> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U3229>
<U327F> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U327F>
<U33C2> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U33C2>
<U33D8> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U33D8>
<U0000> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0000>
<U0001> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0001>
<U0002> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0002>
<U0003> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0003>
<U0004> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0004>
<U0005> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0005>
<U0006> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0006>
<U0007> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0007>
<U0008> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0008>
<U000E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U000E>
<U000F> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U000F>
<U0010> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0010>
<U0011> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0011>
<U0012> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0012>
<U0013> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0013>
<U0014> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0014>
<U0015> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0015>
<U0016> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0016>
<U0017> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0017>
<U0018> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0018>
<U0019> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0019>
<U001A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U001A>
<U001B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U001B>
<U001C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U001C>
<U001D> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U001D>
<U001E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U001E>
<U001F> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U001F>
<U007F> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U007F>
<U0080> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0080>
<U0081> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0081>
<U0082> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0082>
<U0083> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0083>
<U0084> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0084>
<U0085> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0085>
<U0086> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0086>
<U0087> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0087>
<U0088> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0088>
<U0089> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0089>
<U008A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U008A>
<U008B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U008B>
<U008C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U008C>
<U008D> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U008D>
<U008E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U008E>
<U008F> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U008F>
<U0090> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0090>
<U0091> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0091>
<U0092> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0092>
<U0093> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0093>
<U0094> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0094>
<U0095> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0095>
<U0096> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0096>
<U0097> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0097>
<U0098> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0098>
<U0099> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0099>
<U009A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U009A>
<U009B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U009B>
<U009C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U009C>
<U009D> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U009D>
<U009E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U009E>
<U009F> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U009F>
<UE000> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<UE000>
<UE001> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<UE001>
<UE002> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<UE002>
<U0301> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0301>
<UE004> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<UE004>
<UE006> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<UE006>
<UE007> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<UE007>
<UE008> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<UE008>
<UE009> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<UE009>
<UE00A> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<UE00A>
<UE00B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<UE00B>
<UE00C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<UE00C>
<UE00D> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<UE00D>
<UE00E> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<UE00E>
<UE00F> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<UE00F>
<UE010> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<UE010>
<UE011> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<UE011>
<UE012> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<UE012>
<UE013> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<UE013>
<UE014> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<UE014>
<UE015> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<UE015>
<UE017> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<UE017>
<UE018> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<UE018>
<UE019> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<UE019>
UNDEFINED IGNORE;IGNORE;IGNORE;IGNORE
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Zbytek vìcí z unikodu
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
<U0391> <U0391>;<CAPITAL>;<GREEK>;<U0391>
<U0386> <U0391>;<CAPITAL>;<TONOS>;<U0391>
<U03B1> <U0391>;<SMALL>;<GREEK>;<U0391>
<U03AC> <U0391>;<SMALL>;<TONOS>;<U0391>
<U0392> <U0392>;<CAPITAL>;<GREEK>;<U0392>
<U03B2> <U0392>;<SMALL>;<GREEK>;<U0392>
<U0393> <U0393>;<CAPITAL>;<GREEK>;<U0393>
<U03B3> <U0393>;<SMALL>;<GREEK>;<U0393>
<U0394> <U0394>;<CAPITAL>;<GREEK>;<U0394>
<U03B4> <U0394>;<SMALL>;<GREEK>;<U0394>
<U0395> <U0395>;<CAPITAL>;<GREEK>;<U0395>
<U0388> <U0395>;<CAPITAL>;<TONOS>;<U0395>
<U03B5> <U0395>;<SMALL>;<GREEK>;<U0395>
<U03AD> <U0395>;<SMALL>;<TONOS>;<U0395>
<U0396> <U0396>;<CAPITAL>;<GREEK>;<U0396>
<U03B6> <U0396>;<SMALL>;<GREEK>;<U0396>
<U0397> <U0397>;<CAPITAL>;<GREEK>;<U0397>
<U0389> <U0397>;<CAPITAL>;<TONOS>;<U0397>
<U03B7> <U0397>;<SMALL>;<GREEK>;<U0397>
<U03AE> <U0397>;<SMALL>;<TONOS>;<U0397>
<U0398> <U0398>;<CAPITAL>;<GREEK>;<U0398>
<U03B8> <U0398>;<SMALL>;<GREEK>;<U0398>
<U0399> <U0399>;<CAPITAL>;<GREEK>;<U0399>
<U038A> <U0399>;<CAPITAL>;<TONOS>;<U0399>
<U03AA> <U0399>;<CAPITAL>;<DIALYTICA>;<U0399>
<U03B9> <U0399>;<SMALL>;<GREEK>;<U0399>
<U03AF> <U0399>;<SMALL>;<TONOS>;<U0399>
<U03CA> <U0399>;<SMALL>;<DIALYTICA>;<U0399>
<U0390> <U0399>;<SMALL>;<DIALYTICA+TONOS>;<U0399>
<U039A> <U039A>;<CAPITAL>;<GREEK>;<U039A>
<U03BA> <U039A>;<SMALL>;<GREEK>;<U039A>
<U039B> <U039B>;<CAPITAL>;<GREEK>;<U039B>
<U03BB> <U039B>;<SMALL>;<GREEK>;<U039B>
<U039C> <U039C>;<CAPITAL>;<GREEK>;<U039C>
<U03BC> <U039C>;<SMALL>;<GREEK>;<U039C>
<U039D> <U039D>;<CAPITAL>;<GREEK>;<U039D>
<U03BD> <U039D>;<SMALL>;<GREEK>;<U039D>
<U039E> <U039E>;<CAPITAL>;<GREEK>;<U039E>
<U03BE> <U039E>;<SMALL>;<GREEK>;<U039E>
<U039F> <U039F>;<CAPITAL>;<GREEK>;<U039F>
<U038C> <U039F>;<CAPITAL>;<TONOS>;<U039F>
<U03BF> <U039F>;<SMALL>;<GREEK>;<U039F>
<U03CC> <U039F>;<SMALL>;<TONOS>;<U039F>
<U03A0> <U03A0>;<CAPITAL>;<GREEK>;<U03A0>
<U03C0> <U03A0>;<SMALL>;<GREEK>;<U03A0>
<U03A1> <U03A1>;<CAPITAL>;<GREEK>;<U03A1>
<U03C1> <U03A1>;<SMALL>;<GREEK>;<U03A1>
<U03A3> <U03A3>;<CAPITAL>;<GREEK>;<U03A3>
<U03C3> <U03A3>;<SMALL>;<GREEK>;<U03A3>
<U03C2> <U03A3>;<SMALL>;<U03C2>;<U03A3>
<U03A4> <U03A4>;<CAPITAL>;<GREEK>;<U03A4>
<U03C4> <U03A4>;<SMALL>;<GREEK>;<U03A4>
<U03A5> <U03A5>;<CAPITAL>;<GREEK>;<U03A5>
<U038E> <U03A5>;<CAPITAL>;<TONOS>;<U03A5>
<U03AB> <U03A5>;<CAPITAL>;<DIALYTICA>;<U03A5>
<U03C5> <U03A5>;<SMALL>;<GREEK>;<U03A5>
<U03CD> <U03A5>;<SMALL>;<TONOS>;<U03A5>
<U03CB> <U03A5>;<SMALL>;<DIALYTICA>;<U03A5>
<U03B0> <U03A5>;<SMALL>;<DIALYTICA+TONOS>;<U03A5>
<U03A6> <U03A6>;<CAPITAL>;<GREEK>;<U03A6>
<U03C6> <U03A6>;<SMALL>;<GREEK>;<U03A6>
<U03A7> <U03A7>;<CAPITAL>;<GREEK>;<U03A7>
<U03C7> <U03A7>;<SMALL>;<GREEK>;<U03A7>
<U03A8> <U03A8>;<CAPITAL>;<GREEK>;<U03A8>
<U03C8> <U03A8>;<SMALL>;<GREEK>;<U03A8>
<U03A9> <U03A9>;<CAPITAL>;<GREEK>;<U03A9>
<U038F> <U03A9>;<CAPITAL>;<TONOS>;<U03A9>
<U03C9> <U03A9>;<SMALL>;<GREEK>;<U03A9>
<U03CE> <U03A9>;<SMALL>;<TONOS>;<U03A9>
<U0410> <U0410>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0410>
<U0430> <U0410>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0410>
<U0411> <U0411>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0411>
<U0431> <U0411>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0411>
<U0412> <U0412>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0412>
<U0432> <U0412>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0412>
<U0413> <U0413>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0413>
<U0433> <U0413>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0413>
<U0403> <U0403>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0403>
<U0453> <U0403>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0403>
<U0490> <U0490>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0490>
<U0491> <U0490>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0490>
<U0414> <U0414>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0414>
<U0434> <U0414>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0414>
<U0402> <U0402>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0402>
<U0452> <U0402>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0402>
<U0415> <U0415>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0415>
<U0435> <U0415>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0415>
<U0401> <U0401>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0401>
<U0451> <U0401>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0401>
<U0404> <U0404>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0404>
<U0454> <U0404>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0404>
<U0416> <U0416>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0416>
<U0436> <U0416>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0416>
<U0417> <U0417>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0417>
<U0437> <U0417>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0417>
<U0418> <U0418>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0418>
<U0438> <U0418>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0418>
<U0406> <U0406>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0406>
<U0456> <U0406>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0406>
<U0407> <U0407>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0407>
<U0457> <U0407>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0407>
<U0408> <U0408>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0408>
<U0458> <U0408>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0408>
<U0419> <U0419>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0419>
<U0439> <U0419>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0419>
<U041A> <U041A>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U041A>
<U043A> <U041A>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U041A>
<U040C> <U040C>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U040C>
<U045C> <U040C>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U040C>
<U041B> <U041B>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U041B>
<U043B> <U041B>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U041B>
<U0409> <U0409>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0409>
<U0459> <U0409>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0409>
<U041C> <U041C>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U041C>
<U043C> <U041C>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U041C>
<U041D> <U041D>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U041D>
<U043D> <U041D>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U041D>
<U040A> <U040A>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U040A>
<U045A> <U040A>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U040A>
<U041E> <U041E>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U041E>
<U043E> <U041E>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U041E>
<U041F> <U041F>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U041F>
<U043F> <U041F>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U041F>
<U0420> <U0420>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0420>
<U0440> <U0420>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0420>
<U0421> <U0421>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0421>
<U0441> <U0421>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0421>
<U0422> <U0422>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0422>
<U0442> <U0422>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0422>
<U040B> <U040B>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U040B>
<U045B> <U040B>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U040B>
<U0423> <U0423>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0423>
<U0443> <U0423>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0423>
<U040E> <U040E>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U040E>
<U045E> <U040E>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U040E>
<U0424> <U0424>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0424>
<U0444> <U0424>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0424>
<U0425> <U0425>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0425>
<U0445> <U0425>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0425>
<U0426> <U0426>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0426>
<U0446> <U0426>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0426>
<U0405> <U0405>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0405>
<U0455> <U0405>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0405>
<U0427> <U0427>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0427>
<U0447> <U0427>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0427>
<U040F> <U040F>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U040F>
<U045F> <U040F>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U040F>
<U0428> <U0428>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0428>
<U0448> <U0428>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0428>
<U0429> <U0429>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0429>
<U0449> <U0429>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0429>
<U044A> <U044A>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U044A>
<U042A> <U044A>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U044A>
<U042B> <U042B>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U042B>
<U044B> <U042B>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U042B>
<U044C> <U044C>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U044C>
<U042C> <U044C>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U044C>
<U042D> <U042D>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U042D>
<U044D> <U042D>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U042D>
<U042E> <U042E>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U042E>
<U044E> <U042E>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U042E>
<U042F> <U042F>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U042F>
<U044F> <U042F>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U042F>
<U0462> <U0462>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0462>
<U0463> <U0462>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0462>
<U046A> <U046A>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U046A>
<U046B> <U046A>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U046A>
<U0472> <U0472>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0472>
<U0473> <U0472>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0472>
<U0474> <U0474>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0474>
<U0475> <U0474>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0474>
<U0480> <U0480>;<CYRILLIC>;<CAPITAL>;<U0480>
<U0481> <U0480>;<CYRILLIC>;<SMALL>;<U0480>
<U05D0> <U05D0>;IGNORE;IGNORE;<U05D0>
<U05D1> <U05D1>;IGNORE;IGNORE;<U05D1>
<U05D2> <U05D2>;IGNORE;IGNORE;<U05D2>
<U05D3> <U05D3>;IGNORE;IGNORE;<U05D3>
<U05D4> <U05D4>;IGNORE;IGNORE;<U05D4>
<U05D5> <U05D5>;IGNORE;IGNORE;<U05D5>
<U05D6> <U05D6>;IGNORE;IGNORE;<U05D6>
<U05D7> <U05D7>;IGNORE;IGNORE;<U05D7>
<U05D8> <U05D8>;IGNORE;IGNORE;<U05D8>
<U05D9> <U05D9>;IGNORE;IGNORE;<U05D9>
<U05DA> <U05DA>;IGNORE;IGNORE;<U05DA>
<U05DB> <U05DB>;IGNORE;IGNORE;<U05DB>
<U05DC> <U05DC>;IGNORE;IGNORE;<U05DC>
<U05DD> <U05DD>;IGNORE;IGNORE;<U05DD>
<U05DE> <U05DE>;IGNORE;IGNORE;<U05DE>
<U05DF> <U05DF>;IGNORE;IGNORE;<U05DF>
<U05E0> <U05E0>;IGNORE;IGNORE;<U05E0>
<U05E1> <U05E1>;IGNORE;IGNORE;<U05E1>
<U05E2> <U05E2>;IGNORE;IGNORE;<U05E2>
<U05E3> <U05E3>;IGNORE;IGNORE;<U05E3>
<U05E4> <U05E4>;IGNORE;IGNORE;<U05E4>
<U05E5> <U05E5>;IGNORE;IGNORE;<U05E5>
<U05E6> <U05E6>;IGNORE;IGNORE;<U05E6>
<U05E7> <U05E7>;IGNORE;IGNORE;<U05E7>
<U05E8> <U05E8>;IGNORE;IGNORE;<U05E8>
<U05E9> <U05E9>;IGNORE;IGNORE;<U05E9>
<U05EA> <U05EA>;IGNORE;IGNORE;<U05EA>
% Arabic collating
<U060C> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U060C>
<U061B> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U061B>
<U061F> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U061F>
<U0640> IGNORE;IGNORE;IGNORE;<U0640>
<U0621> <U0621>;<U0621>;IGNORE;<U0621>
<U0622> <U0622>;<U0622>;IGNORE;<U0622>
<UFE82> <U0622>;<UFE82>;IGNORE;<U0622>
<U0623> <U0621>;<U0623>;IGNORE;<U0621>
<UFE84> <U0621>;<UFE84>;IGNORE;<U0621>
<U0624> <U0621>;<U0624>;IGNORE;<U0621>
<U0625> <U0621>;<U0625>;IGNORE;<U0621>
<UFE88> <U0621>;<UFE88>;IGNORE;<U0621>
<U0626> <U0621>;<U0626>;IGNORE;<U0621>
<U0670> <U0670>;<U0670>;IGNORE;<U0670>
<U0627> <U0627>;<U0627>;IGNORE;<U0627>
<UFE8D> <U0627>;<UFE8D>;IGNORE;<U0627>
<UFE8E> <U0627>;<UFE8E>;IGNORE;<U0627>
<UE016> <U0627>;<UE016>;IGNORE;<U0627>
<U0628> <U0628>;<U0628>;IGNORE;<U0628>
<UFE8F> <U0628>;<UFE8F>;IGNORE;<U0628>
<UFE90> <U0628>;<UFE90>;IGNORE;<U0628>
<UFE91> <U0628>;<UFE91>;IGNORE;<U0628>
<UFE92> <U0628>;<UFE92>;IGNORE;<U0628>
<U067E> <U067E>;<U067E>;IGNORE;<U067E>
<U06A4> <U06A4>;<U06A4>;IGNORE;<U06A4>
<U0629> <U0629>;<U0629>;IGNORE;<U0629>
<UFE93> <U0629>;<UFE93>;IGNORE;<U0629>
<UFE94> <U0629>;<UFE94>;IGNORE;<U0629>
<U062A> <U0629>;<U062A>;IGNORE;<U0629>
<UFE95> <U0629>;<UFE95>;IGNORE;<U0629>
<UFE96> <U0629>;<UFE96>;IGNORE;<U0629>
<UFE97> <U0629>;<UFE97>;IGNORE;<U0629>
<UFE98> <U0629>;<UFE98>;IGNORE;<U0629>
<U062B> <U062B>;<U062B>;IGNORE;<U062B>
<UFE99> <U062B>;<UFE99>;IGNORE;<U062B>
<UFE9A> <U062B>;<UFE9A>;IGNORE;<U062B>
<UFE9B> <U062B>;<UFE9B>;IGNORE;<U062B>
<UFE9C> <U062B>;<UFE9C>;IGNORE;<U062B>
<U062C> <U062C>;<U062C>;IGNORE;<U062C>
<UFE9D> <U062C>;<UFE9D>;IGNORE;<U062C>
<UFE9E> <U062C>;<UFE9E>;IGNORE;<U062C>
<UFE9F> <U062C>;<UFE9F>;IGNORE;<U062C>
<UFEA0> <U062C>;<UFEA0>;IGNORE;<U062C>
<U062D> <U062D>;<U062D>;IGNORE;<U062D>
<UFEA1> <U062D>;<UFEA1>;IGNORE;<U062D>
<UFEA2> <U062D>;<UFEA2>;IGNORE;<U062D>
<UFEA3> <U062D>;<UFEA3>;IGNORE;<U062D>
<UFEA4> <U062D>;<UFEA4>;IGNORE;<U062D>
<U062E> <U062E>;<U062E>;IGNORE;<U062E>
<UFEA5> <U062E>;<UFEA5>;IGNORE;<U062E>
<UFEA6> <U062E>;<UFEA6>;IGNORE;<U062E>
<UFEA7> <U062E>;<UFEA7>;IGNORE;<U062E>
<UFEA8> <U062E>;<UFEA8>;IGNORE;<U062E>
<U062F> <U062F>;<U062F>;IGNORE;<U062F>
<UFEA9> <U062F>;<UFEA9>;IGNORE;<U062F>
<UFEAA> <U062F>;<UFEAA>;IGNORE;<U062F>
<U0630> <U0630>;<U0630>;IGNORE;<U0630>
<UFEAB> <U0630>;<UFEAB>;IGNORE;<U0630>
<UFEAC> <U0630>;<UFEAC>;IGNORE;<U0630>
<U0631> <U0631>;<U0631>;IGNORE;<U0631>
<UFEAD> <U0631>;<UFEAD>;IGNORE;<U0631>
<UFEAE> <U0631>;<UFEAE>;IGNORE;<U0631>
<U0632> <U0632>;<U0632>;IGNORE;<U0632>
<UFEAF> <U0632>;<UFEAF>;IGNORE;<U0632>
<UFEB0> <U0632>;<UFEB0>;IGNORE;<U0632>
<U0633> <U0633>;<U0633>;IGNORE;<U0633>
<UFEB1> <U0633>;<UFEB1>;IGNORE;<U0633>
<UFEB2> <U0633>;<UFEB2>;IGNORE;<U0633>
<UFEB3> <U0633>;<UFEB3>;IGNORE;<U0633>
<UFEB4> <U0633>;<UFEB4>;IGNORE;<U0633>
<U0634> <U0634>;<U0634>;IGNORE;<U0634>
<UFEB5> <U0634>;<UFEB5>;IGNORE;<U0634>
<UFEB6> <U0634>;<UFEB6>;IGNORE;<U0634>
<UFEB7> <U0634>;<UFEB7>;IGNORE;<U0634>
<UFEB8> <U0634>;<UFEB8>;IGNORE;<U0634>
<U0635> <U0635>;<U0635>;IGNORE;<U0635>
<UFEB9> <U0635>;<UFEB9>;IGNORE;<U0635>
<UFEBA> <U0635>;<UFEBA>;IGNORE;<U0635>
<UFEBB> <U0635>;<UFEBB>;IGNORE;<U0635>
<UFEBC> <U0635>;<UFEBC>;IGNORE;<U0635>
<U0636> <U0636>;<U0636>;IGNORE;<U0636>
<UFEBD> <U0636>;<UFEBD>;IGNORE;<U0636>
<UFEBE> <U0636>;<UFEBE>;IGNORE;<U0636>
<UFEBF> <U0636>;<UFEBF>;IGNORE;<U0636>
<UFEC0> <U0636>;<UFEC0>;IGNORE;<U0636>
<U0637> <U0637>;<U0637>;IGNORE;<U0637>
<UFEC1> <U0637>;<UFEC1>;IGNORE;<U0637>
<UFEC2> <U0637>;<UFEC2>;IGNORE;<U0637>
<UFEC3> <U0637>;<UFEC3>;IGNORE;<U0637>
<UFEC4> <U0637>;<UFEC4>;IGNORE;<U0637>
<U0638> <U0638>;<U0638>;IGNORE;<U0638>
<UFEC5> <U0638>;<UFEC5>;IGNORE;<U0638>
<UFEC6> <U0638>;<UFEC6>;IGNORE;<U0638>
<UFEC7> <U0638>;<UFEC7>;IGNORE;<U0638>
<UFEC8> <U0638>;<UFEC8>;IGNORE;<U0638>
<U0639> <U0639>;<U0639>;IGNORE;<U0639>
<UFEC9> <U0639>;<UFEC9>;IGNORE;<U0639>
<UFECA> <U0639>;<UFECA>;IGNORE;<U0639>
<UFECB> <U0639>;<UFECB>;IGNORE;<U0639>
<UFECC> <U0639>;<UFECC>;IGNORE;<U0639>
<U063A> <U063A>;<U063A>;IGNORE;<U063A>
<UFECD> <U063A>;<UFECD>;IGNORE;<U063A>
<UFECE> <U063A>;<UFECE>;IGNORE;<U063A>
<UFECF> <U063A>;<UFECF>;IGNORE;<U063A>
<UFED0> <U063A>;<UFED0>;IGNORE;<U063A>
<U0641> <U0641>;<U0641>;IGNORE;<U0641>
<UFED1> <U0641>;<UFED1>;IGNORE;<U0641>
<UFED2> <U0641>;<UFED2>;IGNORE;<U0641>
<UFED3> <U0641>;<UFED3>;IGNORE;<U0641>
<UFED4> <U0641>;<UFED4>;IGNORE;<U0641>
<U0642> <U0642>;<U0642>;IGNORE;<U0642>
<UFED5> <U0642>;<UFED5>;IGNORE;<U0642>
<UFED6> <U0642>;<UFED6>;IGNORE;<U0642>
<UFED7> <U0642>;<UFED7>;IGNORE;<U0642>
<UFED8> <U0642>;<UFED8>;IGNORE;<U0642>
<U0643> <U0643>;<U0643>;IGNORE;<U0643>
<UFED9> <U0643>;<UFED9>;IGNORE;<U0643>
<UFEDA> <U0643>;<UFEDA>;IGNORE;<U0643>
<UFEDB> <U0643>;<UFEDB>;IGNORE;<U0643>
<UFEDC> <U0643>;<UFEDC>;IGNORE;<U0643>
<U0644> <U0644>;<U0644>;IGNORE;<U0644>
<UFEDD> <U0644>;<UFEDD>;IGNORE;<U0644>
<UFEDE> <U0644>;<UFEDE>;IGNORE;<U0644>
<UFEDF> <U0644>;<UFEDF>;IGNORE;<U0644>
<UFEE0> <U0644>;<UFEE0>;IGNORE;<U0644>
<U0645> <U0645>;<U0645>;IGNORE;<U0645>
<UFEE1> <U0645>;<UFEE1>;IGNORE;<U0645>
<UFEE2> <U0645>;<UFEE2>;IGNORE;<U0645>
<UFEE3> <U0645>;<UFEE3>;IGNORE;<U0645>
<UFEE4> <U0645>;<UFEE4>;IGNORE;<U0645>
<U0646> <U0646>;<U0646>;IGNORE;<U0646>
<UFEE5> <U0646>;<UFEE5>;IGNORE;<U0646>
<UFEE6> <U0646>;<UFEE6>;IGNORE;<U0646>
<UFEE7> <U0646>;<UFEE7>;IGNORE;<U0646>
<UFEE8> <U0646>;<UFEE8>;IGNORE;<U0646>
<U0647> <U0647>;<U0647>;IGNORE;<U0647>
<UFEE9> <U0647>;<UFEE9>;IGNORE;<U0647>
<UFEEA> <U0647>;<UFEEA>;IGNORE;<U0647>
<UFEEB> <U0647>;<UFEEB>;IGNORE;<U0647>
<UFEEC> <U0647>;<UFEEC>;IGNORE;<U0647>
<U0648> <U0648>;<U0648>;IGNORE;<U0648>
<UFEED> <U0648>;<UFEED>;IGNORE;<U0648>
<UFEEE> <U0648>;<UFEEE>;IGNORE;<U0648>
<U0649> <U0649>;<U0649>;IGNORE;<U0649>
<UFEEF> <U0649>;<UFEEF>;IGNORE;<U0649>
<UFEF0> <U0649>;<UFEF0>;IGNORE;<U0649>
<U064A> <U064A>;<U064A>;IGNORE;<U064A>
<UFEF1> <U064A>;<UFEF1>;IGNORE;<U064A>
<UFEF2> <U064A>;<UFEF2>;IGNORE;<U064A>
<UFEF3> <U064A>;<UFEF3>;IGNORE;<U064A>
<UFEF4> <U064A>;<UFEF4>;IGNORE;<U064A>
<U064B> IGNORE;IGNORE;<U064B>;<U064B>
<U064C> IGNORE;IGNORE;<U064C>;<U064C>
<U064D> IGNORE;IGNORE;<U064D>;<U064D>
<U064E> IGNORE;IGNORE;<U064E>;<U064E>
<U064F> IGNORE;IGNORE;<U064F>;<U064F>
<U0650> IGNORE;IGNORE;<U0650>;<U0650>
<U0651> IGNORE;IGNORE;<U0651>;<U0651>
<UFE7D> IGNORE;IGNORE;<UFE7D>;<UFE7D>
<U0652> IGNORE;IGNORE;<U0652>;<U0652>
<U0660> <U0030>;<U0660>;IGNORE;<U0030>
<U0661> <U0031>;<U0661>;IGNORE;<U0031>
<U0662> <U0032>;<U0662>;IGNORE;<U0032>
<U0663> <U0033>;<U0663>;IGNORE;<U0033>
<U0664> <U0034>;<U0664>;IGNORE;<U0034>
<U0665> <U0035>;<U0665>;IGNORE;<U0035>
<U0666> <U0036>;<U0666>;IGNORE;<U0036>
<U0667> <U0037>;<U0667>;IGNORE;<U0037>
<U0668> <U0038>;<U0668>;IGNORE;<U0038>
<U0669> <U0039>;<U0669>;IGNORE;<U0039>
<UFEF5> "<U0644><U0622>";"<U0644><U0622>";"<UFEF5><UFEF5>";"<U0644><U0622>"
<UFEF6> "<U0644><U0622>";"<U0644><UFE82>";"<UFEF6><UFEF6>";"<U0644><U0622>"
<UFEF7> "<U0644><U0623>";"<U0644><U0623>";"<UFEF7><UFEF7>";"<U0644><U0623>"
<UFEF8> "<U0644><U0623>";"<U0644><UFE84>";"<UFEF8><UFEF8>";"<U0644><U0623>"
<UFEF9> "<U0644><U0625>";"<U0644><U0625>";"<UFEF9><UFEF9>";"<U0644><U0625>"
<UFEFA> "<U0644><U0625>";"<U0644><UFE88>";"<UFEFA><UFEFA>";"<U0644><U0625>"
<UFEFB> "<U0644><U0627>";"<U0644><UFE8D>";"<UFEFB><UFEFB>";"<U0644><U0627>"
<UFEFC> "<U0644><U0627>";"<U0644><UFE8E>";"<UFEFC><UFEFC>";"<U0644><U0627>"
% katakana/hiragana sorting
% base is katakana, as this is present in most charsets
% normal before voiced before semi-voiced
% small vocals before normal vocals
% katakana before hiragana
<U30A1> <U30A1>;<U30A1>;IGNORE;<U30A1>
<U3041> <U30A1>;<U3041>;IGNORE;<U30A1>
<U30A2> <U30A1>;<U30A2>;IGNORE;<U30A1>
<U3042> <U30A1>;<U3042>;IGNORE;<U30A1>
<U30A3> <U30A3>;<U30A3>;IGNORE;<U30A3>
<U3043> <U30A3>;<U3043>;IGNORE;<U30A3>
<U30A4> <U30A3>;<U30A4>;IGNORE;<U30A3>
<U3044> <U30A3>;<U3044>;IGNORE;<U30A3>
<U30A5> <U30A5>;<U30A5>;IGNORE;<U30A5>
<U3045> <U30A5>;<U3045>;IGNORE;<U30A5>
<U30A6> <U30A5>;<U30A6>;IGNORE;<U30A5>
<U3046> <U30A5>;<U3046>;IGNORE;<U30A5>
<U30F4> <U30A5>;<U30F4>;IGNORE;<U30A5>
<U30A7> <U30A7>;<U30A7>;IGNORE;<U30A7>
<U3047> <U30A7>;<U3047>;IGNORE;<U30A7>
<U30A8> <U30A7>;<U30A8>;IGNORE;<U30A7>
<U3048> <U30A7>;<U3048>;IGNORE;<U30A7>
<U30A9> <U30A9>;<U30A9>;IGNORE;<U30A9>
<U3049> <U30A9>;<U3049>;IGNORE;<U30A9>
<U30AA> <U30A9>;<U30AA>;IGNORE;<U30A9>
<U304A> <U30A9>;<U304A>;IGNORE;<U30A9>
<U30F5> <U30F5>;<U30F5>;IGNORE;<U30F5>
<U30AB> <U30F5>;<U30AB>;IGNORE;<U30F5>
<U304B> <U30F5>;<U304B>;IGNORE;<U30F5>
<U30AC> <U30F5>;<U30AC>;IGNORE;<U30F5>
<U304C> <U30F5>;<U304C>;IGNORE;<U30F5>
<U30AD> <U30AD>;<U30AD>;IGNORE;<U30AD>
<U304D> <U30AD>;<U304D>;IGNORE;<U30AD>
<U30AE> <U30AD>;<U30AE>;IGNORE;<U30AD>
<U304E> <U30AD>;<U304E>;IGNORE;<U30AD>
<U30AF> <U30AF>;<U30AF>;IGNORE;<U30AF>
<U304F> <U30AF>;<U304F>;IGNORE;<U30AF>
<U30B0> <U30AF>;<U30B0>;IGNORE;<U30AF>
<U3050> <U30AF>;<U3050>;IGNORE;<U30AF>
<U30F6> <U30F6>;<U30F6>;IGNORE;<U30F6>
<U30B1> <U30F6>;<U30B1>;IGNORE;<U30F6>
<U3051> <U30F6>;<U3051>;IGNORE;<U30F6>
<U30B2> <U30F6>;<U30B2>;IGNORE;<U30F6>
<U3052> <U30F6>;<U3052>;IGNORE;<U30F6>
<U30B3> <U30B3>;<U30B3>;IGNORE;<U30B3>
<U3053> <U30B3>;<U3053>;IGNORE;<U30B3>
<U30B4> <U30B3>;<U30B4>;IGNORE;<U30B3>
<U3054> <U30B3>;<U3054>;IGNORE;<U30B3>
<U30B5> <U30B5>;<U30B5>;IGNORE;<U30B5>
<U3055> <U30B5>;<U3055>;IGNORE;<U30B5>
<U30B6> <U30B5>;<U30B6>;IGNORE;<U30B5>
<U3056> <U30B5>;<U3056>;IGNORE;<U30B5>
<U30B7> <U30B7>;<U30B7>;IGNORE;<U30B7>
<U3057> <U30B7>;<U3057>;IGNORE;<U30B7>
<U30B8> <U30B7>;<U30B8>;IGNORE;<U30B7>
<U3058> <U30B7>;<U3058>;IGNORE;<U30B7>
<U30B9> <U30B9>;<U30B9>;IGNORE;<U30B9>
<U3059> <U30B9>;<U3059>;IGNORE;<U30B9>
<U30BA> <U30B9>;<U30BA>;IGNORE;<U30B9>
<U305A> <U30B9>;<U305A>;IGNORE;<U30B9>
<U30BB> <U30BB>;<U30BB>;IGNORE;<U30BB>
<U305B> <U30BB>;<U305B>;IGNORE;<U30BB>
<U30BC> <U30BB>;<U30BC>;IGNORE;<U30BB>
<U305C> <U30BB>;<U305C>;IGNORE;<U30BB>
<U30BD> <U30BD>;<U30BD>;IGNORE;<U30BD>
<U305D> <U30BD>;<U305D>;IGNORE;<U30BD>
<U30BE> <U30BD>;<U30BE>;IGNORE;<U30BD>
<U305E> <U30BD>;<U305E>;IGNORE;<U30BD>
<U30BF> <U30BF>;<U30BF>;IGNORE;<U30BF>
<U305F> <U30BF>;<U305F>;IGNORE;<U30BF>
<U30C0> <U30BF>;<U30C0>;IGNORE;<U30BF>
<U3060> <U30BF>;<U3060>;IGNORE;<U30BF>
<U30C1> <U30C1>;<U30C1>;IGNORE;<U30C1>
<U3061> <U30C1>;<U3061>;IGNORE;<U30C1>
<U30C2> <U30C1>;<U30C2>;IGNORE;<U30C1>
<U3062> <U30C1>;<U3062>;IGNORE;<U30C1>
<U30C3> <U30C3>;<U30C3>;IGNORE;<U30C3>
<U3063> <U30C3>;<U3063>;IGNORE;<U30C3>
<U30C4> <U30C3>;<U30C4>;IGNORE;<U30C3>
<U3064> <U30C3>;<U3064>;IGNORE;<U30C3>
<U30C5> <U30C3>;<U30C5>;IGNORE;<U30C3>
<U3065> <U30C3>;<U3065>;IGNORE;<U30C3>
<U30C6> <U30C6>;<U30C6>;IGNORE;<U30C6>
<U3066> <U30C6>;<U3066>;IGNORE;<U30C6>
<U30C7> <U30C6>;<U30C7>;IGNORE;<U30C6>
<U3067> <U30C6>;<U3067>;IGNORE;<U30C6>
<U30C8> <U30C8>;<U30C8>;IGNORE;<U30C8>
<U3068> <U30C8>;<U3068>;IGNORE;<U30C8>
<U30C9> <U30C8>;<U30C9>;IGNORE;<U30C8>
<U3069> <U30C8>;<U3069>;IGNORE;<U30C8>
<U30CA> <U30CA>;<U30CA>;IGNORE;<U30CA>
<U306A> <U30CA>;<U306A>;IGNORE;<U30CA>
<U30CB> <U30CB>;<U30CB>;IGNORE;<U30CB>
<U306B> <U30CB>;<U306B>;IGNORE;<U30CB>
<U30CC> <U30CC>;<U30CC>;IGNORE;<U30CC>
<U306C> <U30CC>;<U306C>;IGNORE;<U30CC>
<U30CD> <U30CD>;<U30CD>;IGNORE;<U30CD>
<U306D> <U30CD>;<U306D>;IGNORE;<U30CD>
<U30CE> <U30CE>;<U30CE>;IGNORE;<U30CE>
<U306E> <U30CE>;<U306E>;IGNORE;<U30CE>
<U30CF> <U30CF>;<U30CF>;IGNORE;<U30CF>
<U306F> <U30CF>;<U306F>;IGNORE;<U30CF>
<U30D0> <U30CF>;<U30D0>;IGNORE;<U30CF>
<U3070> <U30CF>;<U3070>;IGNORE;<U30CF>
<U30D1> <U30CF>;<U30D1>;IGNORE;<U30CF>
<U3071> <U30CF>;<U3071>;IGNORE;<U30CF>
<U30D2> <U30D2>;<U30D2>;IGNORE;<U30D2>
<U3072> <U30D2>;<U3072>;IGNORE;<U30D2>
<U30D3> <U30D2>;<U30D3>;IGNORE;<U30D2>
<U3073> <U30D2>;<U3073>;IGNORE;<U30D2>
<U30D4> <U30D2>;<U30D4>;IGNORE;<U30D2>
<U3074> <U30D2>;<U3074>;IGNORE;<U30D2>
<U30D5> <U30D5>;<U30D5>;IGNORE;<U30D5>
<U3075> <U30D5>;<U3075>;IGNORE;<U30D5>
<U30D6> <U30D5>;<U30D6>;IGNORE;<U30D5>
<U3076> <U30D5>;<U3076>;IGNORE;<U30D5>
<U30D7> <U30D5>;<U30D7>;IGNORE;<U30D5>
<U3077> <U30D5>;<U3077>;IGNORE;<U30D5>
<U30D8> <U30D8>;<U30D8>;IGNORE;<U30D8>
<U3078> <U30D8>;<U3078>;IGNORE;<U30D8>
<U30D9> <U30D8>;<U30D9>;IGNORE;<U30D8>
<U3079> <U30D8>;<U3079>;IGNORE;<U30D8>
<U30DA> <U30D8>;<U30DA>;IGNORE;<U30D8>
<U307A> <U30D8>;<U307A>;IGNORE;<U30D8>
<U30DB> <U30DB>;<U30DB>;IGNORE;<U30DB>
<U307B> <U30DB>;<U307B>;IGNORE;<U30DB>
<U30DC> <U30DB>;<U30DC>;IGNORE;<U30DB>
<U307C> <U30DB>;<U307C>;IGNORE;<U30DB>
<U30DD> <U30DB>;<U30DD>;IGNORE;<U30DB>
<U307D> <U30DB>;<U307D>;IGNORE;<U30DB>
<U30DE> <U30DE>;<U30DE>;IGNORE;<U30DE>
<U307E> <U30DE>;<U307E>;IGNORE;<U30DE>
<U30DF> <U30DF>;<U30DF>;IGNORE;<U30DF>
<U307F> <U30DF>;<U307F>;IGNORE;<U30DF>
<U30E0> <U30E0>;<U30E0>;IGNORE;<U30E0>
<U3080> <U30E0>;<U3080>;IGNORE;<U30E0>
<U30E1> <U30E1>;<U30E1>;IGNORE;<U30E1>
<U3081> <U30E1>;<U3081>;IGNORE;<U30E1>
<U30E2> <U30E2>;<U30E2>;IGNORE;<U30E2>
<U3082> <U30E2>;<U3082>;IGNORE;<U30E2>
<U30E3> <U30E3>;<U30E3>;IGNORE;<U30E3>
<U3083> <U30E3>;<U3083>;IGNORE;<U30E3>
<U30E4> <U30E3>;<U30E4>;IGNORE;<U30E3>
<U3084> <U30E3>;<U3084>;IGNORE;<U30E3>
<U30E5> <U30E5>;<U30E5>;IGNORE;<U30E5>
<U3085> <U30E5>;<U3085>;IGNORE;<U30E5>
<U30E6> <U30E5>;<U30E6>;IGNORE;<U30E5>
<U3086> <U30E5>;<U3086>;IGNORE;<U30E5>
<U30E7> <U30E7>;<U30E7>;IGNORE;<U30E7>
<U3087> <U30E7>;<U3087>;IGNORE;<U30E7>
<U30E8> <U30E7>;<U30E8>;IGNORE;<U30E7>
<U3088> <U30E7>;<U3088>;IGNORE;<U30E7>
<U30E9> <U30E9>;<U30E9>;IGNORE;<U30E9>
<U3089> <U30E9>;<U3089>;IGNORE;<U30E9>
<U30EA> <U30EA>;<U30EA>;IGNORE;<U30EA>
<U308A> <U30EA>;<U308A>;IGNORE;<U30EA>
<U30EB> <U30EB>;<U30EB>;IGNORE;<U30EB>
<U308B> <U30EB>;<U308B>;IGNORE;<U30EB>
<U30EC> <U30EC>;<U30EC>;IGNORE;<U30EC>
<U308C> <U30EC>;<U308C>;IGNORE;<U30EC>
<U30ED> <U30ED>;<U30ED>;IGNORE;<U30ED>
<U308D> <U30ED>;<U308D>;IGNORE;<U30ED>
<U30EE> <U30EE>;<U30EE>;IGNORE;<U30EE>
<U308E> <U30EE>;<U308E>;IGNORE;<U30EE>
<U30EF> <U30EE>;<U30EF>;IGNORE;<U30EE>
<U308F> <U30EE>;<U308F>;IGNORE;<U30EE>
<U30F0> <U30F0>;<U30F0>;IGNORE;<U30F0>
<U3090> <U30F0>;<U3090>;IGNORE;<U30F0>
<U30F1> <U30F1>;<U30F1>;IGNORE;<U30F1>
<U3091> <U30F1>;<U3091>;IGNORE;<U30F1>
<U30F2> <U30F2>;<U30F2>;IGNORE;<U30F2>
<U3092> <U30F2>;<U3092>;IGNORE;<U30F2>
<U30F3> <U30F3>;<U30F3>;IGNORE;<U30F3>
<U3093> <U30F3>;<U3093>;IGNORE;<U30F3>
order_end
END LC_COLLATE
% Definice typù znakù
LC_CTYPE
copy "i18n"
translit_start
include "translit_combining";""
translit_end
END LC_CTYPE
%% LC_MESSAGES
%% ekvivalenty yes/no
%% -------------------------
LC_MESSAGES
yesexpr "<U005E><U005B><U0061><U0041><U0079><U0059><U005D><U002E><U002A>"
noexpr "<U005E><U005B><U006E><U004E><U005D><U002E><U002A>"
yesstr "<U0061><U006E><U006F>"
nostr "<U006E><U0065>"
END LC_MESSAGES
%% LC_MONETARY -- jde jen o peníze
%% -------------------------------------------------
LC_MONETARY
int_curr_symbol "<U0043><U005A><U004B><U0020>"
currency_symbol "<U004B><U010D>"
mon_decimal_point "<U002C>"
mon_thousands_sep "<U00A0>"
mon_grouping 3;3
positive_sign ""
negative_sign "<U002D>"
int_frac_digits 2
frac_digits 2
p_cs_precedes 0
p_sep_by_space 1
n_cs_precedes 0
n_sep_by_space 1
p_sign_posn 1
n_sign_posn 1
END LC_MONETARY
%% O èíslech
%% --------------
LC_NUMERIC
decimal_point "<U002C>"
thousands_sep "<U00A0>"
grouping 3;3
END LC_NUMERIC
%% Èas
LC_TIME
abday "<U004E><U0065>";/
"<U0050><U006F>";/
"<U00DA><U0074>";/
"<U0053><U0074>";/
"<U010C><U0074>";/
"<U0050><U00E1>";/
"<U0053><U006F>"
day "<U004E><U0065><U0064><U011B><U006C><U0065>";/
"<U0050><U006F><U006E><U0064><U011B><U006C><U00ED>";/
"<U00DA><U0074><U0065><U0072><U00FD>";/
"<U0053><U0074><U0159><U0065><U0064><U0061>";/
"<U010C><U0074><U0076><U0072><U0074><U0065><U006B>";/
"<U0050><U00E1><U0074><U0065><U006B>";/
"<U0053><U006F><U0062><U006F><U0074><U0061>"
mon "<U006C><U0065><U0064><U0065><U006E>";/
"<U00FA><U006E><U006F><U0072>";/
"<U0062><U0159><U0065><U007A><U0065><U006E>";/
"<U0064><U0075><U0062><U0065><U006E>";/
"<U006B><U0076><U011B><U0074><U0065><U006E>";/
"<U010D><U0065><U0072><U0076><U0065><U006E>";/
"<U010D><U0065><U0072><U0076><U0065><U006E><U0065><U0063>";/
"<U0073><U0072><U0070><U0065><U006E>";/
"<U007A><U00E1><U0159><U00ED>";/
"<U0159><U00ED><U006A><U0065><U006E>";/
"<U006C><U0069><U0073><U0074><U006F><U0070><U0061><U0064>";/
"<U0070><U0072><U006F><U0073><U0069><U006E><U0065><U0063>"
% Obávám se, ¾e èe¹tina ¾ádné zkratky pro mìsíce nezná :-)
% Zkratky vytvoøené podle pravidel zkracování, docela neobvyklé
%abmon "<U006C><U0065><U006E>";/
% "<U00FA><U006F><U0072>";/
% "<U0062><U0065><U006E>";/
% "<U0064><U0065><U006E>";/
% "<U006B><U0065><U006E>";/
% "<U010D><U0065><U006E>";/
% "<U010D><U0065><U0063>";/
% "<U0073><U0065><U006E>";/
% "<U007A><U0159><U00ED>";/
% "<U0159><U0065><U006E>";/
% "<U006C><U0061><U0064>";/
% "<U0070><U0065><U0063>"
% Asi trochu srozumitelnìj¹í. Algoritmus je jednoduchý.
% v¾dy první tøi písmena z názvu mìsíce. Výjimka èerven a èervenec, kdy
% se vezmou první dvì písmena a poslední (nebo také první písmeno
% a dvì koncová).
abmon "<U006C><U0065><U0064>";/
"<U00FA><U006E><U006F>";/
"<U0062><U0159><U0065>";/
"<U0064><U0075><U0062>";/
"<U006B><U0076><U011B>";/
"<U010D><U0065><U006E>";/
"<U010D><U0065><U0063>";/
"<U0073><U0072><U0070>";/
"<U007A><U00E1><U0159>";/
"<U0159><U00ED><U006A>";/
"<U006C><U0069><U0073>";/
"<U0070><U0072><U006F>"
% Zde jsou zkratky doporuèené poradnou Ústavu pro Jazyk Èeský.
% Ano, vidíte správnì, jsou to anglické zkratky. Myslím si, ¾e nejsou
% a¾ tak za¾ité, aby se pou¾ívaly. Pokud èlovìk nezná celé názvy mìsícù,
% tì¾ko tyto zkratky odvozuje.
%abmon "<U004A><U0061><U006E>";/
% "<U0046><U0065><U0062>";/
% "<U004D><U0061><U0072>";/
% "<U0041><U0070><U0072>";/
% "<U004D><U0061><U0079>";/
% "<U004A><U0075><U006E>";/
% "<U004A><U0075><U006C>";/
% "<U0041><U0075><U0067>";/
% "<U0053><U0065><U0070>";/
% "<U004F><U0063><U0074>";/
% "<U004E><U006F><U0076>";/
% "<U0044><U0065><U0063>"
week 7;19971130;4
first_weekday 2
first_workday 2
d_t_fmt "<U0025><U0061><U00A0><U0025><U002D><U0064><U002E><U00A0><U0025><U0042><U00A0><U0025><U0059><U002C><U00A0><U0025><U0048><U003A><U0025><U004D><U003A><U0025><U0053><U00A0><U0025><U005A>"
d_fmt "<U0025><U002D><U0064><U002E><U0025><U002D><U006D><U002E><U0025><U0059>"
t_fmt "<U0025><U0048><U003A><U0025><U004D><U003A><U0025><U0053>"
t_fmt_ampm "<U0025><U0049><U003A><U0025><U004D><U003A><U0025><U0053>"
am_pm "";""
date_fmt "<U0025><U0061><U0020><U0025><U0062><U0020><U0025><U0065>/
<U0020><U0025><U0048><U003A><U0025><U004D><U003A><U0025><U0053><U0020>/
<U0025><U005A><U0020><U0025><U0059>"
END LC_TIME
LC_PAPER
height 297
width 210
END LC_PAPER
LC_TELEPHONE
tel_int_fmt "<U002B><U0025><U0063><U0020><U0025><U0061><U0020><U0025>/
<U006C>"
tel_dom_fmt "<U0028><U0030><U0025><U0061><U0029><U0020><U0025><U006C>"
int_select "<U0030><U0030>"
int_prefix "<U0034><U0032><U0030>"
END LC_TELEPHONE
LC_MEASUREMENT
measurement 1
END LC_MEASUREMENT
LC_NAME
name_fmt "<U0025><U0064><U0025><U0074><U0025><U0067><U0025><U0074>/
<U0025><U006D><U0025><U0074><U0025><U0066>"
name_miss "<U0053><U006C><U0065><U010D><U006E><U0061>"
name_mr "<U0050><U0061><U006E>"
name_mrs "<U0050><U0061><U006E><U00ED>"
name_ms "<U0050><U0061><U006E><U00ED>"
END LC_NAME
LC_ADDRESS
postal_fmt "<U0025><U0066><U0025><U004E><U0025><U0061><U0025><U004E>/
<U0025><U0064><U0025><U004E><U0025><U0062><U0025><U004E><U0025><U0073>/
<U0020><U0025><U0068><U0020><U0025><U0065><U0020><U0025><U0072><U0025>/
<U004E><U0025><U007A><U0020><U0025><U0054><U0025>/
<U004E><U0025><U0063><U0025><U004E>"
country_name "<U010C><U0065><U0073><U006B><U00E1><U0020><U0072><U0065><U0070><U0075><U0062><U006C><U0069><U006B><U0061>"
country_post "<U0043><U005A>"
country_ab2 "<U0043><U005A>"
country_ab3 "<U0043><U005A><U0045>"
country_num 203
country_car "<U0043><U005A>"
%country_isbn ???
lang_name "<U010C><U0065><U0161><U0074><U0069><U006E><U0061>"
lang_ab "<U0063><U0073>"
lang_term "<U0063><U0065><U0073>"
lang_lib "<U0063><U007A><U0065>"
END LC_ADDRESS
%% END OF LOCALIZATION FILE for cs_CZ.ISO-8859-2
%% Konec lokalizaèního souboru pro èeské prostøedí