blob: 60ebf04c18bce03e41794f344a7539a524369eb0 [file] [log] [blame]
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">
<META NAME="Author" CONTENT="Adam Hernik">
<TITLE>Wszystko co powiniene¶ wiedzieæ o tworzeniu certyfikatów ale nie chce Ci siê poszukaæ w dokumentacji</TITLE>
</HEAD>
<BODY TEXT="#000000" BGCOLOR="#CCCCCC" LINK="#0000EF" VLINK="#51188E" ALINK="#FF0000">
<CENTER>
<H1>
<FONT SIZE=+2>Wszystko co powiniene¶ wiedzieæ o tworzeniu certyfikatów
ale nie chce Ci siê</FONT></H1></CENTER>
<CENTER>
<H1>
<FONT SIZE=+2>poszukaæ w dokumentacji.</FONT></H1></CENTER>
&nbsp;
<P><B><FONT SIZE=+1>Co powinno znajdowaæ siê na Twoim dysku zamin zostaniesz
"Certificate Authorities".</FONT></B>
<P>Podstawowym oprogramowaniem jest oczywi¶cie <A HREF="http://www.openssl.org">openssl</A>.
W tym miejscu nale¿y zachowaæ czujno¶æ
<BR>bo openssl <B>MUSI</B> byæ co najmniej w wersji 0.9.2b dziêki czemu
ominie Ciê czê¶æ karko³omnych
<BR>operacji przy pomocy <A HREF="http://www.drh-consultancy.demon.co.uk">pcks12</A>
ktory tak¿e musisz posiadaæ w swoich zasobach dyskowych.
<BR>Je¶li masz ju¿ zainstalowane powy¿sze oprogramowanie mo¿esz zacz±æ
tworzyæ certyfikaty.
<P><B><FONT SIZE=+1>Konfiguracja openssl.</FONT></B>
<P>Zak³adam ze openssl jest zainstalowany standardowo czyli w <B>/usr/local/ssl</B>.
Pierwszym krokiem jest
<BR>przejrzenie i "dokonfigurowanie" <B>/usr/local/ssl/lib/openssl.cnf</B>.
Mój domowy konfig wygl±da nastêpuj±co
<BR>(kolorem czerwonym zaznaczylem opcje które raczej powiniene¶ zmieniæ)
:
<BR><FONT SIZE=-2><A HREF="#koniec openssl.cnf">je¶li nie chce Ci siê tego
czytaæ to skocz na koniec konfiga</A></FONT>
<P><I>#</I>
<BR><I># OpenSSL example configuration file.</I>
<BR><I># This is mostly being used for generation of certificate requests.</I>
<BR><I>#</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I>RANDFILE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= $ENV::HOME/.rnd</I>
<BR><I>oid_file&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= $ENV::HOME/.oid</I>
<BR><I>oid_section&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= new_oids</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I>[ new_oids ]</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I># We can add new OIDs in here for use by 'ca' and 'req'.</I>
<BR><I># Add a simple OID like this:</I>
<BR><I># testoid1=1.2.3.4</I>
<BR><I># Or use config file substitution like this:</I>
<BR><I># testoid2=${testoid1}.5.6</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I>####################################################################</I>
<BR><I>[ ca ]</I>
<BR><I>default_ca&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = CA_default&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
# The default ca section</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I>####################################################################</I>
<BR><I>[ CA_default ]</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I>dir&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= ./demoCA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
# Where everything is kept</I>
<BR><I>certs&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= $dir/certs&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
# Where the issued certs are kept</I>
<BR><I>crl_dir&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = $dir/crl&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
# Where the issued crl are kept</I>
<BR><I>database&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = $dir/index.txt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
# database index file.</I>
<BR><I>new_certs_dir&nbsp;&nbsp; = $dir/newcerts&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
# default place for new certs.</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I>certificate&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = $dir/cacert.pem&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
# The CA certificate</I>
<BR><I>serial&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = $dir/serial&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
# The current serial number</I>
<BR><I>crl&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= $dir/crl.pem&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; #
The current CRL</I>
<BR><I>private_key&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = $dir/private/cakey.pem# The
private key</I>
<BR><I>RANDFILE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = $dir/private/.rand&nbsp;&nbsp;&nbsp;
# private random number file</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I>x509_extensions = usr_cert&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
# The extensions to add to the cert</I>
<BR><I>crl_extensions&nbsp; = crl_ext&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
# Extensions to add to CRL</I>
<BR><I>default_days&nbsp;&nbsp;&nbsp; = 365&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
# how long to certify for</I>
<BR><I>default_crl_days= 30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
# how long before next CRL</I>
<BR><I>default_md&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = md5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
# which md to use.</I>
<BR><I>preserve&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = no&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
# keep passed DN ordering</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I># A few difference way of specifying how similar the request should
look</I>
<BR><I># For type CA, the listed attributes must be the same, and the optional</I>
<BR><I># and supplied fields are just that :-)</I>
<BR><I>policy&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = policy_match</I>
<BR><I># For the CA policy</I>
<BR><I>[ policy_match ]</I>
<BR><I>countryName&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= match</I>
<BR><I>stateOrProvinceName&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = match</I>
<BR><I>organizationName&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = match</I>
<BR><I>organizationalUnitName&nbsp; = optional</I>
<BR><I>commonName&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= supplied</I>
<BR><I>emailAddress&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= optional</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I># For the 'anything' policy</I>
<BR><I># At this point in time, you must list all acceptable 'object'</I>
<BR><I># types.</I>
<BR><I>[ policy_anything ]</I>
<BR><I>countryName&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= optional</I>
<BR><I>stateOrProvinceName&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = optional</I>
<BR><I>localityName&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= optional</I>
<BR><I>organizationName&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = optional</I>
<BR><I>organizationalUnitName&nbsp; = optional</I>
<BR><I>commonName&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= supplied</I>
<BR><I>emailAddress&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= optional</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I>####################################################################</I>
<BR><A NAME="req"></A><I>[ req ]</I>
<BR><I>default_bits&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= <FONT COLOR="#FF0000">1024</FONT></I>
<BR><I>default_keyfile&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= privkey.pem</I>
<BR><I>distinguished_name&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = req_distinguished_name</I>
<BR><I>attributes&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= req_attributes</I>
<BR><I>x509_extensions = v3_ca # The extensions to add to the self signed
cert</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I>[ req_distinguished_name ]</I>
<BR><I>countryName&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= Country Name (2 letter code)</I>
<BR><I>countryName_default&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= <FONT COLOR="#FF0000">PL</FONT></I>
<BR><I>countryName_min&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= 2</I>
<BR><I>countryName_max&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= 2</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I>stateOrProvinceName&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= State i Prowincja</I>
<BR><I>stateOrProvinceName_default&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = <FONT COLOR="#FF0000">State-Prowincja
domyslna</FONT></I>
<BR><I>localityName&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= Locality Name (eg, city)</I>
<BR><I>localityName_default&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= <FONT COLOR="#FF0000">Lodz</FONT></I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I>0.organizationName&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= Organization Name (eg, company)</I>
<BR><I>0.organizationName_default&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = <FONT COLOR="#FF0000">Nawza
Organizacji</FONT></I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I># we can do this but it is not needed normally :-)</I>
<BR><I>#1.organizationName&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= Second Organization Name (eg, company)</I>
<BR><I>#1.organizationName_default&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = World Wide
Web Pty Ltd</I>
<BR><I>organizationalUnitName&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= Organizational Unit Name (eg, section)</I>
<BR><I>organizationalUnitName_default&nbsp; = <FONT COLOR="#FF0000">Unit
name domyslny</FONT></I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I>commonName&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= Common Name (eg, YOUR name)</I>
<BR><I>commonName_max&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= 64</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I>emailAddress&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= Email Address</I>
<BR><I>emailAddress_max&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= 40</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I># SET-ex3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= SET extension number 3</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I>[ req_attributes ]</I>
<BR><I>challengePassword&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= A challenge password</I>
<BR><I>challengePassword_min&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = 4</I>
<BR><I>challengePassword_max&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = 20</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I>unstructuredName&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= An optional company name</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><A NAME="usr_cert"></A><I>[ usr_cert ]</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I># These extensions are added when 'ca' signs a request.</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I># This goes against PKIX guidelines but some CAs do it and some
software</I>
<BR><I># requires this to avoid interpreting an end user certificate as
a CA.</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I>basicConstraints=CA:FALSE</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I># Here are some examples of the usage of nsCertType. If it is omitted</I>
<BR><I># the certificate can be used for anything *except* object signing.</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><A NAME="server"></A><I># This is OK for an SSL server.</I>
<BR><I><FONT COLOR="#006600">#nsCertType&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= server</FONT></I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I># For an object signing certificate this would be used.</I>
<BR><I>#nsCertType = objsign</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><A NAME="klient"></A><I># For normal client use this is typical</I>
<BR><I><FONT COLOR="#006600">nsCertType = client, email</FONT></I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I># This is typical also</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I>keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I>nsComment&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= "<FONT COLOR="#FF0000">OpenSSL Generated Certificate</FONT>"</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I># PKIX recommendations</I>
<BR><I>subjectKeyIdentifier=hash</I>
<BR><I>authorityKeyIdentifier=keyid,issuer:always</I>
<BR><I># Import the email address.</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I>subjectAltName=email:copy</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I># Copy subject details</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I>issuerAltName=issuer:copy</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I>#nsCaRevocationUrl&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= http://www.domain.dom/ca-crl.pem</I>
<BR><I>#nsBaseUrl</I>
<BR><I>#nsRevocationUrl</I>
<BR><I>#nsRenewalUrl</I>
<BR><I>#nsCaPolicyUrl</I>
<BR><I>#nsSslServerName</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I>[ v3_ca]</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I># Extensions for a typical CA</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I># It's a CA certificate</I>
<BR><I>basicConstraints = CA:true</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I># PKIX recommendation.</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I>subjectKeyIdentifier=hash</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I>authorityKeyIdentifier=keyid:always,issuer:always</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I># This is what PKIX recommends but some broken software chokes on
critical</I>
<BR><I># extensions.</I>
<BR><I>#basicConstraints = critical,CA:true</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I># Key usage: again this should really be critical.</I>
<BR><I>keyUsage = cRLSign, keyCertSign</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I># Some might want this also</I>
<BR><I>nsCertType = sslCA, emailCA, objCA</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I># Include email address in subject alt name: another PKIX recommendation</I>
<BR><I>subjectAltName=email:copy</I>
<BR><I># Copy issuer details</I>
<BR><I>issuerAltName=issuer:copy</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I># RAW DER hex encoding of an extension: beware experts only!</I>
<BR><I># 1.2.3.5=RAW:02:03</I>
<BR><I># You can even override a supported extension:</I>
<BR><I># basicConstraints= critical, RAW:30:03:01:01:FF</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I>[ crl_ext ]</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I># CRL extensions.</I>
<BR><I># Only issuerAltName and authorityKeyIdentifier make any sense in
a CRL.</I>
<P><I>issuerAltName=issuer:copy</I>
<BR><I>authorityKeyIdentifier=keyid:always,issuer:always</I>
<BR>################################################################################
<BR>########## koniec pliku openssl.cnf
<P><A NAME="koniec openssl.cnf"></A>Jak widaæ zmiany s± praktycznie kosmetyczne.&nbsp;
Nale¿y zwrócic jedynie uwagê na opcjê <A HREF="#req">default_bits</A> w
sekcji req.
<BR>W momencie generowania certyfikatu CA powinna mieæ ona warto¶æ 1024
lub wiêcej, natomiast w trakcie tworzenia
<BR>certyfikatów klienckich winno mieæ siê na uwadze wredn± cechê produktów
M$ dostêpnych poza granicami USA.
<BR>Nie s± one w stanie zaimportowaæ kluczy maj±cych wiêcej ni¿ 512 bitów.
W takim przypadku default_bits nale¿y
<BR>zmniejszyæ do tej warto¶ci. Je¶li chodzi o Netscapa konieczno¶æ taka
nie wystêpuje, nawet gdy nie jest on
<BR>patchowany przy pomocy <A HREF="http://www.fortify.net/">Fortify</A>.
Jednak¿e klucz nie powinien byæ wiêkszy ni¿ 1024 bity.
<P><B><FONT SIZE=+1>Generowanie certyfikatu CA</FONT></B>
<P>Pierwszy± czynno¶ci± jak± nale¿y wykonaæ jest wygenerowanie certyfikatu
CA czyli czego¶ czym bêd±
<BR>podpiswane certyfikaty udostêpniane klientom. Uruchom rxvt lub co¶
innego i wykonaj polecenie:
<P><I>adas:~# <B>cd /usr/local/ssl/bin</B></I>
<BR><I>adas:/usr/local/ssl/bin# <B>./CA.pl -newca</B></I>
<P><I>CA certificate filename (or enter to create)</I>
<P><I>Making CA certificate ...</I>
<BR><I>Using configuration from /usr/local/ssl/lib/openssl.cnf</I>
<BR><I>Generating a 1024 bit RSA private key</I>
<BR><I>..+++++</I>
<BR><I>....+++++</I>
<BR><I>writing new private key to './demoCA/private/cakey.pem'</I>
<BR><A NAME="pem_pass"></A><I><FONT COLOR="#009900">Enter PEM pass phrase:</FONT></I>
<BR><I><FONT COLOR="#009900">Verifying password - Enter PEM pass phrase:</FONT></I>
<BR><I>-----</I>
<BR><I>You are about to be asked to enter information that will be incorporated</I>
<BR><I>into your certificate request.</I>
<BR><I>What you are about to enter is what is called a Distinguished Name
or a DN.</I>
<BR><I>There are quite a few fields but you can leave some blank</I>
<BR><I>For some fields there will be a default value,</I>
<BR><I>If you enter '.', the field will be left blank.</I>
<BR><I>-----</I>
<BR><I>Country Name (2 letter code) [PL]:</I>
<BR><I>State i Prowincja [Kraina Bezrobotnych Szwaczek]:</I>
<BR><I>Locality Name (eg, city) [Lodz]:</I>
<BR><I>Organization Name (eg, company) [Instytut Badan Czarow i Magii]:</I>
<BR><I>Organizational Unit Name (eg, section) [Komorka d/s Egzorcyzmow
i Opentan]:</I>
<BR><I>Common Name (eg, YOUR name) []:Adam Hernik</I>
<BR><I>Email Address []:adas@infocentrum.com</I>
<P><I>adas:/usr/local/ssl/bin#</I>
<P>Skrypt CA.pl uruchomiony poraz pierwszy tworzy w /usr/local/ssl/bin
katalog o nazwie demoCA w którym znajduje siê
<BR>wygenerowany przed chwil± certyfikat publiczny <B>cacert.pem</B> (do³±czany
pó¿niej do certyfikatów klienckich) oraz tajny
<BR>zabezpieczony <A HREF="#pem_pass">has³em</A> klucz <B>cakey.pem</B>
którym bêdziesz podpisywa³ certyfikaty wydawane u¿ytkownikom. Klucz i has³o
<BR>oczywi¶cie nale¿y dobrze chroniæ i najlepiej jest gdy znajduje siê
na serwerze tylko w momencie generowania certyfikatu.
<BR>Ponowne uruchomienie CA.pl z parametrem -newca niszczy to co pracowicie
stworzy³e¶ i generuje nowy klucz i certyfikat.
<BR>&nbsp;
<P><B><FONT SIZE=+1>Tworzenie certyfikatu dla stunnela i innych serwerów</FONT></B>
<BR>&nbsp;
<P>Zanim siê do tego zabierzesz powiniene¶ lekko zmodyfikowac skrypt <B>CA.pl</B>
oraz plik konfiguracyjny <B>openssl.cnf</B>.
<BR>Skopiuj je odpowiednio do plików <B>/usr/local/ssl/bin/CAserv.pl</B>
i <B>/usr/local/ssl/lib/openssl_serv.cnf</B>.<B></B>
<BR>Generowane certyfikaty domy¶lnie zabezpieczone s± has³em, w takim przypadku
w momencie startu stunnela zawsze
<BR>bêdziesz pytany o haslo zabezpieczaj±ce, co skutecznie uniemo¿liwi
automatyczne uruchamianie programu w czasie
<BR>bootowania&nbsp; serwera, czy te¿ przy próbie wystartowania go przez
inetd. Nale¿y poprawiæ <B>linie 40</B> i <B>41</B> skryptu
<BR><B>CAserv.pl</B> z
<P><FONT COLOR="#006600">linia 40:</FONT>
<BR><B>$REQ="openssl req <I>$SSLEAY_CONFIG</I>";</B>
<BR>na
<BR><B>$REQ="openssl req <FONT COLOR="#FF0000">-nodes -config /usr/local/ssl/lib/openssl_serv.cnf</FONT>";</B>
<P><FONT COLOR="#006600">linia 41:</FONT>
<BR><B>$CA="openssl ca <I>$SSLEAY_CONFIG</I>";</B>
<BR>na
<BR><B>$CA="openssl ca <FONT COLOR="#FF0000">-config /usr/local/ssl/lib/openssl_serv.cnf</FONT>";</B>
<BR>&nbsp;
<P>Natomiast w pliku <B>/usr/local/ssl/lib/openssl_serv.cnf </B>nalezy&nbsp;
w sekcji <A HREF="#usr_cert">usr_cert</A> "zahashowaæ" linijkê
<BR><A HREF="#klient">nsCertType = client, email</A>&nbsp; oraz "odhashowaæ"
linijkê <A HREF="#server">nsCertType&nbsp;&nbsp; = server</A> . Je¶li tego
nie zrobisz klient nie bêdzie
<BR>poprawnie rozpoznawa³ typu certyfikatu. A teraz kolej na wygenerowanie
"requestu" posy³anego zazwyczaj do CA.
<BR>Bêd±c w katalogu /usr/local/ssl/bin wykonaj:
<P><I>adas:/usr/local/ssl/bin# .<B>/CAserv.pl -newreq</B></I>
<BR><I>Using configuration from /usr/local/ssl/lib/openssl_serv.cnf</I>
<BR><I>Generating a 1024 bit RSA private key</I>
<BR><I>..............................+++++</I>
<BR><I>.........+++++</I>
<BR><I>writing new private key to 'newreq.pem'</I>
<BR><I>-----</I>
<BR><I>You are about to be asked to enter information that will be incorporated</I>
<BR><I>into your certificate request.</I>
<BR><I>What you are about to enter is what is called a Distinguished Name
or a DN.</I>
<BR><I>There are quite a few fields but you can leave some blank</I>
<BR><I>For some fields there will be a default value,</I>
<BR><I>If you enter '.', the field will be left blank.</I>
<BR><I>-----</I>
<BR><I>Country Name (2 letter code) [PL]:</I>
<BR><I>State i Prowincja [Kraina Bezrobotnych Szwaczek]:Kraina latajacych
scyzorykow</I>
<BR><I>Locality Name (eg, city) [Lodz]:Sielpia</I>
<BR><I>Organization Name (eg, company) [Instytut Badan Czarow i Magii]:Bar
Sloneczko</I>
<BR><I>Organizational Unit Name (eg, section) [Komorka d/s Egzorcyzmow
i Opentan]:Kuflownia</I>
<BR><I><FONT COLOR="#FF0000">Common Name (eg, YOUR name) []:adas.pl</FONT></I>
<BR><I>Email Address []:adas@adas.pl</I>
<P><I>Please enter the following 'extra' attributes</I>
<BR><I>to be sent with your certificate request</I>
<BR><I>A challenge password []:</I>
<BR><I>An optional company name []:</I>
<BR><I>Request (and private key) is in newreq.pem</I>
<BR><I>adas:/usr/local/ssl/bin#</I>
<P>Polem o którym warto wspomnieæ jest "Common Name" (zaznaczone na czerwono).
W trakcie generowania requestu
<BR>nale¿y w tym miejscu wpisaæ <B>FQDN serwera</B> na którym bêdzie on
u¿ywany. W przeciwnym wypadku w chwili
<BR>po³±czenia klient bêdzie twierdzi³, ¿e certyfikat jakim przedstawia
siê serwer nie nale¿y do niego. Unikniemy w ten
<BR>sposób niepotrzebnego klikania. Kolejn± czynno¶ci± jest podpisanie
wygenerowanego requestu. W katalogu
<BR>/usr/local/ssl/bin wykonaj polecenie:
<P><I>adas:/usr/local/ssl/bin# .<B>/CAserv.pl -sign</B></I>
<BR><I>Using configuration from /usr/local/ssl/lib/openssl.cnf</I>
<BR><I><FONT COLOR="#009900">Enter PEM pass phrase:</FONT></I>
<BR><I>Check that the request matches the signature</I>
<BR><I>Signature ok</I>
<BR><I>The Subjects Distinguished Name is as follows</I>
<BR><I>countryName&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
:PRINTABLE:'PL'</I>
<BR><I>stateOrProvinceName&nbsp;&nbsp; :PRINTABLE:'Kraina latajacych scyzorykow'</I>
<BR><I>localityName&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
:PRINTABLE:'Sielpia'</I>
<BR><I>organizationName&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :PRINTABLE:'Bar Sloneczko'</I>
<BR><I>organizationalUnitName:PRINTABLE:'Kuflownia'</I>
<BR><I>commonName&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
:PRINTABLE:'adas.pl'</I>
<BR><I>emailAddress&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
:IA5STRING:'adas@adas.pl'</I>
<BR><I>Certificate is to be certified until Mar 26 21:06:13 2000 GMT (365
days)</I>
<BR><I>Sign the certificate? [y/n]:y</I>
<BR>&nbsp;
<P><I>1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y</I>
<BR><I>Write out database with 1 new entries</I>
<BR><I>Data Base Updated</I>
<BR><I>Signed certificate is in newcert.pem</I>
<BR><I>adas:/usr/local/ssl/bin#</I>
<P>W trakcie podpisywania bêdziesz pytany o has³o zabezpieczaj±ce klucz
prywatny CA (zaznaczone na zielono).
<BR>Po tej operacji powiniene¶ w katalogu /usr/local/ssl/bin otrzymaæ 2
pliki: <B>newcert.pem</B> oraz <B>newreq.pem</B>.
<BR>Zanim zaczniesz ich u¿ywaæ musisz wykonaæ jeszcze jedn± operacje, a
mianowicie z³orzyæ wszystko do kupy.
<BR>Wykonujesz: <B>cat newcert.pem newreq.pem > httpds.pem</B> a nastêpnie
poddajesz tak powsta³y certyfikat edycji.
<BR>Nale¿y z pliku httpds.pem nale¿y usun±æ wszystkie niepotrzebne informacje
tak by pozosta³ jedynie certyfikat oraz
<BR>klucz prywatny. Po tej operacji plik httpds.pem powinien wygl±daæ mniej
wiêcej tak:
<P><I>issuer :/C=PL/ST=Kraina Bezrobotnych Szwaczek/L=Lodz/O=Instytut Badan
Czarow i Magii/OU=Komorka d/s Egzorcyzmow i opentan/CN=Adam Hernik/Email=adas@infocentrum.com</I>
<BR><I>subject:/C=PL/ST=Kraina latajacych scyzorykow/L=Sielpia/O=Bar Sloneczko/OU=Kuflownia/CN=adas.pl/</I>
<BR><I>Email=adas@adas.pl</I>
<BR><I>-----BEGIN CERTIFICATE-----</I>
<BR><I>&nbsp;Tu s± magiczne dane</I>
<BR><I>-----END CERTIFICATE-----</I>
<P><I>-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----</I>
<BR><I>&nbsp; I tu te¿ s± magiczne dane</I>
<BR><I>-----END RSA PRIVATE KEY-----</I>
<P>Spreparowany w ten sposób plik umieszczamy w katalogu /usr/local/ssl/certs
i zajmujemy siê generowaniem dwu
<BR>certyfikatów klienckich.
<BR>&nbsp;
<P><B><FONT SIZE=+1>Generowanie i importowanie certyfikatów klienckich
do Netscape Communikatora.</FONT></B>
<BR>&nbsp;
<BR>Generalnie s± dwie metody tworzenia i importowania certyfikatów klienckich
do Netscapa
<BR><B>Sposób pierwszy:</B>
<BR>Przy pomocy komendy <B>CA.pl -newreq</B> wygeneruj request a nastêpnie
przy pomocy <B>CA.pl -sign</B> podpisz go.
<BR>Pytanie o <I>challenge password</I> zignoruj. Kolejn± czynno¶ci± jest
scalenie i podczyszczenie certyfikatu.
<BR>W przypadku certyfikatu klienta wa¿ne jest podanie <B>prawid³owego
adresu email</B> <B>!</B> Bez tego nie bêdzie mo¿na
<BR>podpisywaæ i szyfrowaæ listów.&nbsp; Stwórz dwa certyfikaty. Bêd± one
potrzebne do wyja¶nienia dzia³ania opcji -v 3
<BR>programu stunnel. Zak³adam ¿e pierwszy certyfikat nale¿y do Jana Kowalskiego
jan@ibczim.pl zachowany w
<BR>pliku jan.pem a drugi do Genowefy Pigwy pigwa@scyzoryki.pl znajduj±cym
siê w pliku pigwa.pem.&nbsp; Przed
<BR>zaimportowaniem plików do Netscpea nale¿y przekonwertowaæ je z formatu
PEM do PCKS12. Wykonuje siê to
<BR>przy pomocy wspomnianego na pocz±tku programu <B>pcks12</B>. Aby przekonwertowaæ
certyfikat Jan Kowalskiego,
<BR>w katalogu w ktorym znajduje siê plik jan.pem wykonaj:
<BR>&nbsp;
<P><B>pkcs12 -export -name "Jan Kowalski jan@ibczim.pl" -in jan.pem -out
jan.p12 -certfile /usr/local/ssl/bin/demoCA/cacert.pem</B>
<P>(<FONT COLOR="#990000">jest to jedna linia !!!</FONT>)
<BR>w wyniku czego powstanie plik jan.p12 który mo¿na zaimportowaæ do Netscapea.
Bardzo wa¿n± opcj± jest
<BR><B><I>-certfile /usr/local/ssl/bin/demoCA/cacert.pem</I></B>. Bez niej
nie bêdzie mo¿na w prawid³owy sposób podpisywaæ listów.
<BR>Prze³±cznik -certfile powoduje do³±czenie publicznego certyfikatu CA
do certyfikatu klienta dziêki czemu Netscape
<BR>jest wstanie "wyekstrachowaæ" certyfikat CA i dodaæ go do wewnêtrznej
bazy CA. Wykonaj powy¿sz± operacjê tak¿e
<BR>dla pigwy. Samo zaimportowanie certyfikatu jest bardzo proste wykonuje
siê to klikaj±c w Netscape na
<P><B>Security-> Yours -> Import a Certificate</B>
<P>Po zaimportowaniu nale¿y w <B>Security -> Signers</B> zaznaczyæ nasz
CA certyfikat a nastêpnie klikn±æ na przycisku Edit
<BR>oraz "zaczekowaæ" opcje:
<P><I>Accept this Certificate Authority for Certifying network sites</I>
<BR><I>Accept this Certificate Authority for Certifying e-mail users</I>
<P>Od tej pory nasz certyfikat bêdzie traktowany na równi z innymi, komercyjnymi.
<P><B>Sposób drugi:</B>
<BR>Polega on na wygenerowaniu i imporcie certyfikatu poprzez strone www.
Wraz z stunnelem dostarczane s±
<BR>przk³adowe strony (dwie) i skrypty (dwa).&nbsp; Skrypty nale¿y raczej
traktowaæ jako wzorzec i ka¿dy powinien napisaæ
<BR>swoje, bardziej bezpieczne. Pierwszym krokiem jest import certyfikatu
CA. U¿ywa siê do tego strony <B>importCA.html</B>
<BR>oraz skryptu <B>importCA.sh</B>. Sam skrypt wygl±da tak:
<P><I>#!/bin/bash</I>
<P><I>echo "Content-type: application/x-x509-ca-cert"</I>
<BR><I>echo</I>
<BR><I>cat <FONT COLOR="#CC0000">/var/lib/httpds/cgi-bin/<B>cacert.pem</B></FONT></I>
<P>cacert.pem jest to oczywi¶cie certyfikat publiczny CA znajduj±cy siê
w katalogu /usr/local/ssl/bin/demoCA
<BR>który nale¿y przekopiowaæ do katalogu cgi-bin serwera httpd oraz nadaæ
mu odpowiednie prawa dostêpu.
<BR>Po zaimportowaniu certyfikatu CA nale¿y w Security->Signers zaznaczyæ
do jakich celów bêdziemy uznawli
<BR>go za wiarygodny. Do generowania certyfikatu klienta wykorzystamy pozosta³±
strone i skrypt. Zanim do tego dojdzie
<BR>nale¿y "dokonfigurowaæ" skrypt i stworzyæ potrzebne katalogi.&nbsp;
W /tmp (lub w innym miejscu) nalezy stworzyæ
<BR>katalog ssl a nastêpnie przekopiowaæ do niego katalog <B>/usr/local/bin/demoCA</B>
oraz plik <B>openssl.cnf</B>.
<BR>Jako ¿e skrypty domy¶lnie uruchamiane s± z prawami u¿ytkownika nobody
nale¿y uczyniæ go&nbsp; wla¶cicielem
<BR>katalogu /tmp/ssl i ca³ej jego zawarto¶ci. Kolejn± czynno¶ci± jest
wygenerowanie pliku <B>.rnd</B>. W Linuxie robimy to
<BR>tak:
<BR><B>cat /dev/random > /tmp/ssl/.rnd</B>
<BR>czekamy chwilkê tak by plik .rnd mia³ wielko¶æ oko³o 1024 B po czym
w³a¶cicielem pliku robimy u¿ytkownika nobody.
<BR>Teraz trzeba przekonfigurowaæ plik /tmp/ssl/openssl.cnf
<P><I>#</I>
<BR><I># OpenSSL example configuration file.</I>
<BR><I># This is mostly being used for generation of certificate requests.</I>
<BR><I>#</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I><FONT COLOR="#FF0000">RANDFILE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= /tmp/ssl/.rnd</FONT></I>
<BR><I>#oid_file&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= /tmp/ssl/.oid</I>
<BR><I>oid_section&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= new_oids</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I>[ new_oids ]</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I># We can add new OIDs in here for use by 'ca' and 'req'.</I>
<BR><I># Add a simple OID like this:</I>
<BR><I># testoid1=1.2.3.4</I>
<BR><I># Or use config file substitution like this:</I>
<BR><I># testoid2=${testoid1}.5.6</I><I></I>
<P><I>####################################################################</I>
<BR><I>[ ca ]</I>
<BR><I>default_ca&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = CA_default&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
# The default ca section</I><I></I>
<P><I>####################################################################</I>
<BR><I>[ CA_default ]</I>
<BR><I>&nbsp;</I>
<BR><I><FONT COLOR="#FF0000">dir&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= /tmp/ssl/demoCA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
# Where everything is kept</FONT></I>
<BR><I>certs&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
= $dir/certs&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
# Where the issued certs are kept</I>
<BR><I>crl_dir&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = $dir/crl&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
# Where the issued crl are kept</I>
<BR><I>database&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = $dir/index.txt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
# database index file.</I>
<BR><I>new_certs_dir&nbsp;&nbsp; = $dir/newcerts&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
# default place for new certs.</I>
<BR>&nbsp;
<BR>Nale¿y zmieniæ opcje zaznaczone na czerwono. Ostatni± czynno¶ci± jest
sprawdzenie i ewentualne poprawienie
<BR>strony ca.html i skryptu ca.pl. W pliku ca.html nalezy wpisaæ poprawn±
nazwê serwera na którym znajduje siê
<BR>skrypt ca.pl czyli linijkê <B>&lt;FORM ACTION="<FONT COLOR="#FF0000">http://localhost/cgi-bin/ca.pl</FONT>"
METHOD=POST></B>. W ca.pl
<BR>nale¿y skontrolowaæ poprawno¶æ podanych ¶cie¿ek oraz wpisaæ has³o jakim
zabezpieczony jest klucz prywatny CA
<BR>(zmienna $certpass zaznaczona na czerwono).
<BR>&nbsp;
<P><I>#!/usr/bin/perl</I>
<BR><I>#ca.pl</I><I></I>
<P><I>$config&nbsp;&nbsp; = "/tmp/ssl/openssl.cnf";</I>
<BR><I>$capath&nbsp;&nbsp; = "/usr/local/ssl/bin/openssl ca";</I>
<BR><I><FONT COLOR="#FF0000">$certpass = "tu_jest_haslo";</FONT></I>
<BR><I>$tempca&nbsp;&nbsp; = "/tmp/ssl/cli".rand 10000;</I>
<BR><I>$tempout&nbsp; = "/tmp/ssl/certtmp".rand 10000;</I>
<BR><I>$caout&nbsp;&nbsp;&nbsp; = "/tmp/ssl/certwynik.txt";</I>
<BR><I>$CAcert&nbsp;&nbsp; = "/tmp/ssl/demoCA/cacert.pem";</I>
<BR><I>...</I>
<BR>&nbsp;
<P>Po umieszczeniu tak przygotowanych stron i skryptów na serwerze bêdzie
mo¿na generowaæ certyfikaty dla klientów.
<P><B>Wady i zalety obydwu sposobów generowania i instalowania certyfikatów.</B>
<P><A NAME="usuwanie"></A>Jak wynika z powy¿szego opisu bezpieczniejszym
i polecanym przeze mnie jest sposób pierwszy. Jego powa¿n± wad±
<BR>jest&nbsp; fakt ¿e cz³owiek generuj±cy certyfikaty znajduje siê w posiadaniu
klucza prywatnego osoby wystêpuj±cej o
<BR>certyfikat.&nbsp; <FONT COLOR="#FF0000">Oczywi¶cie uczciwy CA powinien
skasowaæ go, zaraz po utworzeniu</FONT>. W takim wypadku metoda pierwsza
<BR>spe³nia&nbsp; wszelkie wymogi. Sposób drugi prócz samych wad ma jedn±
acz ogromn± zaletê. Mianowicie klucz prywatny
<BR>klienta&nbsp; nigdy nie opuszcza jego komputera. Do wad mo¿na zaliczyæ
fakt ¿e has³o zabezpieczaj±ce klucz prywatny CA
<BR>znajduje siê na serwerze i to w dodatku w ¿aden sposób nie chronione.&nbsp;
Kolejn± wad± jest generowanie kompletnych
<BR>certyfikatów przez strone www, co mo¿e groziæ wykradzeniem klucza prywatnego.
Rozwi±zaniem mo¿e byæ sk³adowanie
<BR>requestów w bazie danych a nastpnie rêczna ich obróbka przez administratora.
Reasumuj±c, sposób drugi nale¿y
<BR>potraktowaæ jako demonstracje metody któr± mo¿na przeæwiczyæ przed
napisaniem porz±dnych skryptów.
<BR>&nbsp;<B><FONT SIZE=+1></FONT></B>
<P><B><FONT SIZE=+1>Tajemniczy prze³±cznik -v 3 w stunnelu</FONT></B>
<P>Stunnel posiada trzy tryby weryfikacji klienta.
<BR>Pierwszy opcja <B><FONT SIZE=+1>-v 1</FONT></B> oznacza ¿e nale¿y spróbowaæ
zweryfikowaæ osobê nawi±zuj±c± po³±czenie czyli uzyskaæ jej
<BR>ceryfikat. Je¶li operacja ta siê nie powiedzie, mimo wszystko dostêp
do serwera bêdzie zapewniony.
<BR>Prze³±cznik <B><FONT SIZE=+1>-v 2</FONT></B> nakazuje stunnelowi zweryfikowaæ
klienta. Je¶li u¿ytkownik nie posiada certyfikatu lub certyfikat
<BR>jest niewa¿ny, niew³a¶ciwy czy te¿ nie posiadamy certyfikatu CA którym
podpisany jest certyfikat klienta
<BR><FONT SIZE=-2>(straszny jest ten jêzyk polski)</FONT> nawi±zanie po³±czenia
z serwerem bêdzie niemo¿liwe. I wreszcie opcja <B><FONT SIZE=+1>-v 3</FONT></B>
nakazuj±ca
<BR>stunnelowi zweryfikowaæ klienta a tak¿e poszukaæ jego certyfikatu w
naszej lokalnej bazie.
<BR>Dzieki opcji -v 3 mo¿emy stworzyæ bardzo selektywny dostêp do us³ug
oferowanych przez serwer, unikaj±c generowania du¿ych ilo¶ci certyfikatów.
<FONT COLOR="#FF0000">Uwaga ogólna: do poprawnej weryfikacji klienta KONIECZNE
jest posiadanie certyfikatu CA którym podpisany&nbsp; jest sprawdzany certyfikat</FONT>.
Bez tego stunnel nie jest wstanie przeprowadziæ poprawnej autoryzacji klienta.
Próba taka koñczy siê b³êdami "<B>VERIFY ERROR: self signed certificate
for .....</B>" oraz "<B>SSL_accept: error:140890B1:SSL routines:</B> <B>SSL3_GET_CLIENT_CERTIFICATE:no
certificate returned</B>". A teraz przyk³ad praktyczny: chcemy aby do https
bêd±cym na <B>porcie 444</B> mia³y dostêp wszystkie osoby maj±ce certyfikaty
natomiast
<BR>do do https na <B>porcie 445</B> dostêp mia³ tylko Jan Kowalski. Pierwsz±
czynno¶ci± jak± nale¿y wykonaæ jest skopiowanie
<BR>certyfikatu CA do katalogu <B>/usr/local/ssl/certs</B> (default cert
area), nastêpnie w tym katalogu nale¿y utworzyæ
<BR>podkatalog o&nbsp; nazwie <B>mytrusted</B>, poczym skopiowaæ do niego
certyfikat klienta czyli jan.pem. <A HREF="#usuwanie"><B>Uwaga</B>: z pliku
jan.pem</A>
<BR><A HREF="#usuwanie"><B>MUSISZ</B> usun±æ klucz prywatny</A> !!! Czyli&nbsp;
to co siê znajduje miêdzy
<P>-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
<BR>.......
<BR>-----END RSA PRIVATE KEY-----
<P>³±cznie z powy¿szymi liniami. Nastêpnie w katalogach <B>/usr/local/ssl/certs</B>
i <B>/usr/local/ssl/certs/mytrusted</B> nale¿y
<BR>wykonaæ polecenie
<BR><B>/usr/local/ssl/bin/c_rehash ./</B>
<BR>Teraz kolej na uruchomienie stunnela:
<BR><B>stunnel -d 444 -r 80 -v 2</B>
<BR>oraz
<BR><B>stunnel -d 445 -r 80 -v 3</B>
<BR>Netscapem nale¿y po³±czyæ sie z https://localhost:444/ a po pytaniu
o certyfikat przedstawiæ certyfikat nale¿±cy
<BR>do pigwy. Dostêp do serwera bêdzie zapewniony. Czynno¶c tê nale¿y powtórzyæ
przedstawiaj±c siê za drugim razem
<BR>certyfikatem Jana Kowalskiego. Po³±czenie tak¿e bêdzie zrealizowane.&nbsp;
W przypadku https://localhost:445/ wej¶cie
<BR>na serwer bêdzie zapewnione tylko po wylegitymowaniu siê certyfikatem
Jana Kowalskiego. Po kazdej zmianie w
<BR>katalogu /usr/local/ssl/certs/mytrusted nale¿y wykonaæ komendê c_rehash
./ i zrestartowaæ stunnela.
<BR>&nbsp;
</BODY>
</HTML>