blob: 1ffccc4fd34f4b6fe0ac0f6e1658bfddaa06d25b [file] [log] [blame]
T102XQDS BOARD
M: Shengzhou Liu <Shengzhou.Liu@freescale.com>
S: Maintained
F: board/freescale/t102xqds/
F: include/configs/T102xQDS.h
F: configs/T1024QDS_defconfig
F: configs/T1024QDS_NAND_defconfig
F: configs/T1024QDS_SDCARD_defconfig
F: configs/T1024QDS_SPIFLASH_defconfig
F: configs/T1024QDS_D4_defconfig
F: configs/T1024QDS_SECURE_BOOT_defconfig
F: configs/T1024QDS_D4_SECURE_BOOT_defconfig