blob: 6c611c155a2033c287d20bcf76d8d66065e6c0d3 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!DOCTYPE doc [
<!ENTITY newl "&#13;">
]>
<doc>&newl;</doc>