blob: f5c40f6fe3c757cdf6b2d5da41ff3fafc099d5a7 [file] [log] [blame]
if test $# = 0; then
exec "$THIS_SH" "$0" arg
fi
echo OK