blob: 4d74fee029556216ca5914d7ed90f21e04971ab0 [file] [log] [blame]
if test $# = 0; then
exec "$THIS_SH" "$0" 'param_glob.t*'
echo NOT SHOWN
exit
fi
echo $*
echo $@
echo "$*"
echo "$@"