blob: 7888dc5738a6b2977558ddccceae40e2936e4898 [file] [log] [blame]
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH deb\-old 5 2011\-08\-14 "Projekt Debiana" Debian
.SH NAZWA
deb\-old \- stary format binarnego pakietu Debiana
.
.SH SK£ADNIA
\fInazwa_pliku\fP\fB.deb\fP
.
.SH OPIS
Format \fB.deb\fP jest formatem binarnego pakietu Debiana. Ta strona
podrêcznika opisuje \fBstary\fP format, u¿ywany przed wersj± 0.93
Debiana. Szczegó³y nowego formatu mo¿na znale¼æ w \fBdeb\fP(5).
.
.SH FORMAT
Plik sk³ada siê z dwu linii informacji o formacie jako tekst ASCII, po
których nastêpuj± dwa po³±czone pliki ustar spakowane gzipem.
.PP
Pierwsz± lini± jest numer wersji formatu, wyrównany do 8 cyfr. Dla starego
formatu numer ten wynosi \fB0.939000\fP.
.PP
W drugiej linii jest zapisana liczba dziesiêtna (bez pocz±tkowych zer)
podaj±ce d³ugo¶æ pierwszego zgzipowanego pliku tar.
.PP
Ka¿da z tych linii jest zakoñczona pojedynczym znakiem nowej linii.
.PP
Pierwszy plik tar zawiera informacje kontrolne, jako seriê zwyczajnych
plików. Zawsze musi byæ obecny plik \fBcontrol\fP zawieraj±cy g³ówne informacje
kontrolne.
.PP
W bardzo starych archiwach, pliki w archiwum kontrolnym mog³y byæ
umieszczone w podkatalogu \fBDEBIAN\fP. W takim wypadku katalog \fBDEBIAN\fP
bêdzie wystêpowa³ równie¿ w archiwum kontrolnym, które bêdzie zawiera³o
pliki tylko w tym katalogu. Opcjonalnie archiwum kontrolne mo¿e zawieraæ
równie¿ wpis dla "\fB.\fP", czyli katalogu bie¿±cego.
.PP
Drugim skompresowanym archiwum tar jest archiwum systemu plików, zawieraj±ce
nazwy cie¿ek relatywne do g³ównego katalogu systemu, na którym bêd±
instalowane. Nazwy te nie zaczynaj± siê od ukoników.
.
.SH "ZOBACZ TAK¯E"
\fBdeb\fP(5), \fBdpkg\-deb\fP(1), \fBdeb\-control\fP(5).
.SH "T£UMACZE"
Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
.br
Bartosz Feñski <fenio@debian.org>, 2004-2005
.br
Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
.br
Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008