blob: 6f9a8249d6400b88ebd725d6f31e6feda23ce66c [file] [log] [blame]
.\" Authors: Ian Jackson
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH deb\-substvars 5 2009\-07\-15 "Projekt Debiana" "programy pomocnicze dpkg"
.SH NAZWA
deb\-substvars \- zmienne podstawiania ¼ród³owych pakietów Debiana
.
.SH SK£ADNIA
substvars
.
.SH OPIS
Zanim \fBdpkg\-source\fP, \fBdpkg\-gencontrol\fP i \fBdpkg\-genchanges\fP zapisz± swoje
informacje kontrolne (do ¼ród³owego pliku \fB.dsc\fP w wypadku \fBdpkg\-source\fP i
na standardowe wyjcie w wypadku \fBdpkg\-gencontrol\fP i \fBdpkg\-genchanges\fP),
wykonuj± podstawienia pewnych zmiennych na pliku wyjciowym.
Podstawienie zmiennej ma postaæ \fB${\fP\fInazwa\-zmiennej\fP\fB}\fP. Nazwy zmiennych
sk³adaj± siê ze znaków alfanumerycznych, mylników oraz dwukropków i
zaczynaj± siê od znaku alfanumerycznego. Podstawienia zmiennych s±
powtarzane dopóty, a¿ nie bêdzie nic do podstawienia; pe³en tekst pola po
podstawieniu jest ponownie skanowany w poszukiwaniu kolejnych podstawieñ.
Po dokonaniu wszystkich podstawieñ, ka¿de wyst±pienie ³añcucha \fB${}\fP (który
nie jest poprawnym podstawieniem) jest zastêpowane przez znak \fB$\fP.
Podstawianie zmiennych jest wykonywane na wszystkich polach kontrolnych,
jednak niektóre z tych pól s± u¿ywane oraz wymagane podczas budowania, gdy
podstawienie nie zosta³o jeszcze wykonane. Dlatego nie mo¿na u¿ywaæ
zmiennych w polach \fBPackage\fP, \fBSource\fP oraz \fBArchitecture\fP.
Variable substitution happens on the content of the fields after they have
been parsed, thus if you want a variable to expand over multiple lines you
do not have to include a space after the newline. This is done implicitly
when the field is output. For example, if the variable \fB${Description}\fP is
set to "foo is bar.${Newline}foo is great." and if you have the following
field:
Description: foo application
${Description}
.
More text.
It will result in:
Description: foo application
foo is bar.
foo is great.
.
More text.
Zmienne mo¿na ustawiæ za pomoc± opcji \fB\-V\fP. Mo¿na je tak¿e podaæ w pliku
\fBdebian/substvars\fP (lub jakimkolwiek innym pliku wskazanym opcj±
\fB\-T\fP). Plik ten sk³ada siê z linii w postaci
\fInazwa\fP\fB=\fP\fIwarto¶æ\fP. Koñcowe spacje w ka¿dej linii, linie puste oraz
linie zaczynaj±ce siê od znaku \fB#\fP (czyli komentarze) s± ignorowane.
Dodatkowo dostêpne s± nastêpuj±ce standardowe zmienne:
.TP
\fBArch\fP
Bie¿±ca architektura budowania (z \fBdpkg \-\-print\-architecture\fP).
.TP
\fBsource:Version\fP
Wersja pakietu ¼ród³owego
.TP
\fBsource:Upstream\-Version\fP
Oryginalna wersja autora pakietu ¼ród³owego, w³±czaj±c wersjê epoki Debiana
jeli jest.
.TP
\fBbinary:Version\fP
Wersja pakietu binarnego (mo¿e siê ró¿niæ od source:Version na przyk³ad w
przypadku binNMU).
.TP
\fBSource\-Version\fP
Wersja pakietu ¼ród³owego (z dziennika zmian). Ta zmienna jest obecnie
\fBprzestarza³a\fP, jako ¿e jej znaczenie jest inne ni¿ jej
funkcjonalno¶æ. Prosimy u¿ywaæ \fBsource:Version\fP lub \fBbinary:Version\fP, w
zale¿noci od wymagañ.
.TP
\fBInstalled\-Size\fP
Ca³kowity rozmiar plików zainstalowanych przez pakiet. Warto¶æ ta jest
kopiowana do odpowiadaj±cego jej pola w pliku kontrolnym; ustawienie jej
zmodyfikuje warto¶æ tego pola. Jeli nie ustawiono zmiennej, to
\fBdpkg\-gencontrol\fP u¿yje \fBdu \-k debian/tmp\fP, aby znale¼æ jej warto¶æ
domyln±.
.TP
\fBExtra\-Size\fP
Dodatkowa przestrzeñ dyskowa, u¿ywana podczas instalowania pakietu. Jeli ta
zmienna jest ustawiona, to jej warto¶æ jest dodawana do wartoci zmiennej
\fBInstalled\-Size\fP (niezale¿nie od tego, czy zosta³a otwarcie ustawiona, czy
ma warto¶æ domyln±), zanim zostania skopiowana do pola \fBInstalled\-Size\fP
pliku kontrolnego.
.TP
\fBF:\fP\fInazwa\-pola\fP
Warto¶æ pola wyjciowego \fInazwa_pola\fP (które musi byæ podane z u¿yciem
Notacji\-Wielb³±dziej). Ustawienie takich zmiennych wp³ywa tylko na miejsca,
gdzie s± one jawnie rozwijane.
.TP
\fBFormat\fP
Wersja formatu pliku \fB.changes\fP wygenerowana przez tê wersjê skryptów
przygotowuj±cych pakiety ¼ród³owe. Ustawienie tej zmiennej zmienia równie¿
zawarto¶æ pola \fBFormat\fP w pliku \fB.changes\fP.
.TP
\fBNewline\fP, \fBSpace\fP, \fBTab\fP
Ka¿da z tych zmiennych zawiera odpowiadaj±cy jej znak.
.TP
\fBshlibs:\fP\fIpole\-zale¿noci\fP
Ustawienia zmiennych w tej postaci s± generowane przez \fBdpkg\-shlibdeps\fP.
.TP
\fBdpkg:Upstream\-Version\fP
Oryginalna wersja dpkg, nadana przez autorów.
.TP
\fBdpkg:Version\fP
Pe³na wersja programu dpkg.
.LP
Je¿eli jest odwo³anie do niezdefiniowanej zmiennej, to generowane jest
ostrze¿enie i przyjmowana jest pusta warto¶æ zmiennej.
.
.SH PLIKI
.TP
\fBdebian/substvars\fP
Lista zmiennych podstawiania i ich wartoci.
.
.SH B£ÊDY
Punkt, w którym nastêpuje nadpisywanie pól w porównaniu do pewnych
standardowych ustawieñ pól wyjciowych jest do¶æ zagmatwany.
.SH "ZOBACZ TAK¯E"
\fBdpkg\fP(1), \fBdpkg\-genchanges\fP(1), \fBdpkg\-gencontrol\fP(1),
\fBdpkg\-shlibdeps\fP(1), \fBdpkg\-source\fP(1).
.
.SH AUTOR
Copyright \(co 1995\-1996 Ian Jackson
.br
Copyright \(co 2000 Wichert Akkerman
.sp
Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd¼ Powszechn± Licencjê
Publiczn± GNU w wersji drugiej lub pó¼niejszej, by dowiedzieæ siê o
warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.
.SH "T£UMACZE"
Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
.br
Bartosz Feñski <fenio@debian.org>, 2004-2005
.br
Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
.br
Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008