blob: e85ea329701983cb579dc63b4d75eb351487895d [file] [log] [blame]
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH deb 5 2011\-08\-14 "Projekt Debiana" Debian
.SH NAZWA
deb \- format binarnego pakietu Debiana
.SH SK£ADNIA
\fInazwa_pliku\fP\fB.deb\fP
.SH OPIS
Format \fB.deb\fP jest formatem pliku binarnego pakietu Debiana. Jest rozumiany
przez dpkg 0.93.76 i pó¼niejsze i domylnie generowany przez wszystkie
wersje dpkg wiêksze ni¿ 1.2.0 i wszystkie wersje i386/ELF pocz±wszy od
1.1.1elf.
.PP
Opisany tu format jest u¿ywany od wersji 0.93 Debiana; szczegó³y starego
formatu s± opisane w \fBdpkg\-deb\fP(5).
.SH FORMAT
Plik ten jest archiwum \fBar\fP maj±cym liczbê magiczn± z
\fB!<arch>\fP. Nazwy plików mog± zawieraæ koñcz±cy znak ukonika.
.PP
Aktualnie dozwolone archiwa \fBtar\fP mog± mieæ: format w starym stylu (v7),
poprzedzaj±cy POSIX format ustar, podzbiór formatu GNU (jedynie d³ugie
cie¿ki i d³ugie nazwy dowi±zañ w nowym stylu, wspierane od dpkg 1.4.1.17),
oraz zgodny z POSIX format ustar (d³ugie nazwy wspierane od dpkg
1.15.0). Nieznane flagi typów tar s± uwa¿ane za b³±d.
.PP
Pierwszy sk³adnik nazywa siê \fBdebian\-binary\fP i zawiera seriê linii
rozdzielonych znakami nowej linii. Obecnie plik ten zawiera tylko jedn±
liniê \- numer wersji formatu, który \- w czasie pisania tej strony
podrêcznika \- wynosi³ \fB2.0\fP. Programy obs³uguj±ce archiwa w nowym formacie
powinny byæ gotowe na obs³u¿enie zmiany liczby pobocznej (po kropce) oraz na
obecno¶æ nowych linii, które powinny ignorowaæ.
.PP
Je¿eli zmieni siê g³ówna liczba numeru wersji (liczba przed kropk±), oznacza
to, ¿e wprowadzone zmiany w formacie s± niekompatybilne z poprzedni± wersj±
i program powinien siê zatrzymaæ. Je¿eli siê nie zatrzyma, to powinien
kontynuowaæ dzia³anie a¿ do napotkania nieoczekiwanego sk³adnika w archiwum
(chyba, ¿e wystêpuje on na koñcu), tak jak to opisano poni¿ej.
.PP
Drugi wymagany sk³adnik nazywa siê \fBcontrol.tar.gz\fP. Jest to spakowane
archiwum tar zawieraj±ce informacje kontrolne pakietu, jako seriê plików
tekstowych, wród których wymaganym plikiem jest \fBcontrol\fP, zawieraj±cy
podstawowe informacje kontrolne. Archiwum tar mo¿e zawieraæ opcjonalny wpis
dotycz±cy bie¿±cego katalogu "\fB.\fP".
.PP
The third, last required member is named \fBdata.tar\fP. It contains the
filesystem as a tar archive, either not compressed (supported since dpkg
1.10.24), or compressed with gzip (with \fB.gz\fP extension), xz (with \fB.xz\fP
extension, supported since dpkg 1.15.6), bzip2 (with \fB.bz2\fP extension,
supported since dpkg 1.10.24) or lzma (with \fB.lzma\fP extension, supported
since dpkg 1.13.25).
.PP
Sk³adniki te musz± wystêpowaæ w tym powy¿szym porz±dku. Implementacje
powinny ignorowaæ jakiekolwiek dodatkowe sk³adniki wystêpuj±ce po
\fBdata.tar\fP. Kolejne sk³adniki mog± zostaæ zdefiniowane w przysz³oci i
(je¿eli bêdzie to mo¿liwe) bêd± umieszczone po trzech wy¿ej
wymienionych. Dodatkowe sk³adniki, dla których wymagane by by³o ich
umieszczenie przed \fBdata.tar\fP i które powinny byæ ignorowane przez starsze
programy, bêd± mia³y nazwy zaczynaj±ce siê od znaku podkrelenia "\fB_\fP".
.PP
Te nowe sk³adniki, które nie bêd± mog³y zostaæ zignorowane, zostan±
umieszczone przed \fBdata.tar\fP, a ich nazwy bêd± siê zaczynaæ od znaku innego
ni¿ podkrelenie, lub (co jest bardziej prawdopodobne) spowoduj± zwiêkszenie
g³ównej (major) wersji formatu pliku deb.
.SH "ZOBACZ TAK¯E"
\fBdeb\-old\fP(5), \fBdpkg\-deb\fP(1), \fBdeb\-control\fP(5).
.SH "T£UMACZE"
Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
.br
Bartosz Feñski <fenio@debian.org>, 2004-2005
.br
Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
.br
Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008