blob: f48095ddcaaca344e7d7e18e4aae30330f38a8e3 [file] [log] [blame]
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH dpkg\-buildpackage 1 2011\-08\-14 "Projekt Debiana" "programy pomocnicze dpkg"
.SH NAZWA
dpkg\-buildpackage \- buduje pakiety ¼ród³owe lub binarne ze ¼róde³
.
.SH SK£ADNIA
\fBdpkg\-buildpackage\fP [\fIoption\fP...]
.
.SH OPIS
\fBdpkg\-buildpackage\fP jest programem automatyzuj±cym proces budowania pakietu
Debiana. Proces ten sk³ada siê z nastêpuj±cych kroków:
.IP \fB1.\fP 3
It prepares the build environment by setting various environment variables
(see \fBENVIRONMENT\fP) and calls \fBdpkg\-source \-\-before\-build\fP (unless \fB\-T\fP
or \fB\-\-target\fP has been used).
.IP \fB2.\fP 3
Sprawdza czy zale¿noci i konflikty czasu budowania s± spe³nione (o ile nie
jest podane \fB\-d\fP).
.IP \fB3.\fP 3
Jeli okrelony cel zosta³ wskazany z u¿yciem opcji \fB\-T\fP lub \fB\-\-target\fP,
wywo³uje ten cel i na tym koñczy. W przeciwnym wypadku wywo³uje \fBfakeroot
debian/rules clean\fP, aby wyczyciæ drzewo budowania pakietu (chyba ¿e u¿yje
siê opcji \fB\-nc\fP).
.IP \fB4.\fP 3
It calls \fBdpkg\-source \-b\fP to generate the source package (unless a
binary\-only build has been requested with \fB\-b\fP, \fB\-B\fP or \fB\-A\fP).
.IP \fB5.\fP 3
It calls \fBdebian/rules\fP \fBbuild\fP followed by \fBfakeroot debian/rules\fP
\fIbinary\-target\fP (unless a source\-only build has been requested with
\fB\-S\fP). Note that \fIbinary\-target\fP is either \fBbinary\fP (default case, or if
\fB\-b\fP is specified) or \fBbinary\-arch\fP (if \fB\-B\fP is specified) or
\fBbinary\-indep\fP (if \fB\-A\fP is specified).
.IP \fB6.\fP 3
Wywo³uje \fBgpg\fP aby podpisaæ plik \fB.dsc\fP (jeli jest, chyba ¿e podano opcjê
\fB\-us\fP).
.IP \fB7.\fP 3
Wywo³uje \fBdpkg\-genchanges\fP aby wygenerowaæ plik \fB.changes\fP. Do
\fBdpkg\-genchanges\fP przekazywanych jest wiele opcji \fBdpkg\-buildpackage\fP.
.IP \fB8.\fP 3
Wywo³uje \fBgpg\fP aby podpisaæ plik \fB.changes\fP (chyba ¿e podano opcjê
\fB\-uc\fP).
.IP \fB9.\fP 3
If \fB\-tc\fP is specified, it will call \fBfakeroot debian/rules clean\fP
again. Finally it calls \fBdpkg\-source \-\-after\-build\fP.
.
.SH OPCJE
.TP
\fB\-b\fP
Okrela budowanie tylko pakietów binarnych, ¿adne pliki ¼ród³owe nie bêd±
budowane ani dystrybuowane. Przekazywane do \fBdpkg\-genchanges\fP.
.TP
\fB\-B\fP
Okrela budowanie tylko pakietów binarnych, ograniczone do pakietów
zale¿nych od architektury. Przekazywane do \fBdpkg\-genchanges\fP.
.TP
\fB\-A\fP
Okrela budowanie tylko pakietów binarnych, ograniczone do pakietów
niezale¿nych od architektury. Przekazywane do \fBdpkg\-genchanges\fP.
.TP
\fB\-S\fP
Okrela budowanie tylko pakietów ¼ród³owych, bez budowania pakietów
binarnych. Przekazywane do \fBdpkg\-genchanges\fP.
.TP
\fB\-F\fP
Specifies a normal full build, binary and source packages will be built.
This is the same as the default case when no build option is specified.
.P
\fB\-\-target=\fP\fIcel\fP
.br
\fB\-\-target \fP\fIcel\fP
.br
\fB\-T\fP\fIcel\fP
.RS
Wywo³uje \fBdebian/rules\fP \fIcel\fP po przygotowaniu rodowiska budowania i na
tym koñczy proces budowania pakietu. Jeli podana zosta³a równie¿ opcja
\fB\-\-as\-root\fP, wtedy polecenie to jest wykonywane z prawami
administratora. Proszê zauwa¿yæ, ¿e cele oficjalnie okrelone w Polityce
Debiana jako wymagaj±ce uruchamiania z prawami administratora nie wymagaj±
tej opcji.
.RE
.TP
\fB\-\-as\-root\fP
Znacz±ca jedynie w po³±czeniu z opcj± \fB\-\-target\fP. Wymusza uruchomienie celu
z prawami administratora.
.P
\fB\-si\fP
.br
\fB\-sa\fP
.br
\fB\-sd\fP
.br
\fB\-v\fP\fIwersja\fP
.br
\fB\-C\fP\fIopis_zmian\fP
.br
\fB\-m\fP\fIadres opiekuna\fP
.br
\fB\-e\fP\fIadres_opiekuna\fP
.RS
Przekazywana bez zmian do \fBdpkg\-genchanges\fP. Wiêcej informacji na stronie
podrêcznika tego programu.
.RE
.TP
\fB\-a\fP\fIarchitektura\fP
Okrela architekturê Debiana dla której jest budowany pakiet. Architektura
maszyny, na której jest budowany pakiet, jest okrelana automatycznie i
stanowi równie¿ domyln± architekturê docelow±.
.TP
\fB\-t\fP\fItyp\-systemu\-gnu\fP
Okrela typ systemu GNU, dla którego budujemy. Mo¿e byæ u¿yte zamiast \-a lub
jako uzupe³nienie do nadpisania domylnego typu systemu GNU docelowej
architektury Debiana.
.TP
\fB\-j\fP\fIzadania\fP
Liczba zadañ, które mog± zostaæ równoczenie uruchomione, odpowiednik opcji
\fBmake\fP(1) o tej samej nazwie. Dodaje siê do zmiennej rodowiskowej
MAKEFLAGS, co powinno spowodowaæ, ¿e wszystkie kolejne wywo³ania programu
make odziedzicz± tê opcjê. Tak¿e dodaje \fBparallel=\fP\fIzadania\fP do zmiennej
rodowiskowej DEB_BUILD_OPTIONS, co pozwala plikom debian/rules na
korzystanie z tej informacji dla ich w³asnych celów. Warto¶æ
\fBparallel=\fP\fIzadania\fP zmiennej rodowiska DEB_BUILD_OPTIONS nadpisuje
warto¶æ przekazan± w opcji \fB\-j\fP, jeli zosta³a ona podana.
.TP
\fB\-D\fP
Sprawdza zale¿noci i konflikty czasu budowania, przerywa dzia³anie z b³êdem
je¿eli nie bêd± spe³nione. Jest to zachowanie domylne.
.TP
\fB\-d\fP
Nie sprawdza zale¿noci czasu budowania ani konfliktów.
.TP
\fB\-nc\fP
Pomija czyszczenie drzewa ¼róde³ pakietu (implikuje \fB\-b\fP, jeli nic innego
nie zosta³o wybrane sporód \fB\-B\fP, \fB\-A\fP oraz \fB\-S\fP).
.TP
\fB\-tc\fP
Po zbudowaniu pakietu czyci katalog ze ¼ród³ami (u¿ywaj±c
\fIgain\-root\-command\fP \fBdebian/rules clean\fP).
.TP
\fB\-r\fP\fIpolecenie\-uzyskiwania\-praw\-administratora\fP
Kiedy \fBdpkg\-buildpackage\fP potrzebuje wykonaæ czê¶æ procesu budowania jako
administrator, poprzedza wykonywane polecenia
\fIpoleceniem\-uzyskiwania\-praw\-administratora\fP, jeli takowe zosta³o
podane. Jeli natomiast nie zosta³o podane, zostanie domylnie u¿yte
polecenie \fBfakeroot\fP, o ile jest
dostêpne. \fIpolecenie\-uzyskiwania\-praw\-administratora\fP powinno zaczynaæ siê
nazw± programu dostêpnego przez zmienn± systemow± \fBPATH\fP, któremu bêd±
przekazywane argumenty w postaci w³aciwego programu do wykonania oraz jego
parametrów. \fIpolecenie\-uzyskiwania\-praw\-administratora\fP mo¿e samo zawieraæ
parametry (musz± byæ one rozdzielone spacjami), ale nie mo¿e zawieraæ
metaznaków pow³oki. \fIpoleceniem\-uzyskiwania\-praw\-administratora\fP mog±
typowo byæ \fBfakeroot\fP, \fBsudo\fP, \fBsuper\fP lub \fBreally\fP. \fBsu\fP nie nadaje
siê do tego celu, poniewa¿ mo¿e tylko wywo³aæ pow³okê u¿ytkownika u¿ywaj±c
\fB\-c\fP zamiast przekazywaæ indywidualnie argumenty dla polecenia do
wykonania.
.TP
\fB\-R\fP\fIplik_rules\fP
Budowanie pakietu Debiana zwykle wymaga wywo³ania \fBdebian/rules\fP jako
polecenia z kilkoma standardowymi parametrami. U¿ywaj±c tej opcji mo¿na
podaæ wywo³anie innego programu, który pos³u¿y do zbudowania pakietu (mo¿e
tak¿e zawieraæ dodatkowe parametry rozdzielone spacjami). Mo¿e byæ tak¿e
u¿yta do wykonania standardowego pliku regu³ z u¿yciem innego programu make
(np. podaj±c \fB/usr/local/bin/make \-f debian/rules\fP jako \fIplik_rules\fP).
.TP
\fB\-p\fP\fIpolecenie\-podpisywania\fP
Gdy \fBdpkg\-buildpackage\fP bêdzie potrzebowa³ wywo³aæ GPG lub PGP aby podpisaæ
plik kontrolny ¼róde³ (\fB.dsc\fP) lub plik \fB.changes\fP, zostanie uruchomione
\fIpolecenie\-podpisywania\fP (w razie koniecznoci przeszukuj±c \fBPATH\fP)
zamiast \fBgpg\fP. Parametry normalnie przekazywane do \fBpgp\fP zostan±
przekazane do \fIpolecenia\-podpisywania\fP. Jeli \fIpolecenie\-podpisywania\fP
przyjmuje argumenty w stylu GPG zamiast atylu PGP, nale¿y u¿yæ opcji
\fB\-sgpg\fP. \fIpolecenie\-podpisywania\fP nie powinno zawieraæ spacji ani innych
metaznaków pow³oki.
.TP
\fB\-k\fP\fIid\-klucza\fP
Okrela ID klucza u¿ywanego do podpisywania pakietów.
.TP
\fB\-us\fP
Nie próbuje podpisywaæ pakietów.
.TP
\fB\-uc\fP
Nie próbuje podpisywaæ plików \fB.changes\fP.
.P
\fB\-i\fP[\fIwyra¿_regularne\fP]
.br
\fB\-I\fP\fI[wzorzec]\fP
.br
\fB\-s\fP[\fBnsAkurKUR\fP]
.br
\fB\-z\fP, \fB\-Z\fP
.br
.RS
Przekazywana bez zmian do \fBdpkg\-source\fP. Wiêcej informacji na stronie
podrêcznika tego programu
.RE
.TP
\fB\-\-source\-option=\fP\fIopt\fP
Pass option \fIopt\fP to \fBdpkg\-source\fP.
.TP
\fB\-\-changes\-option=\fP\fIopt\fP
Pass option \fIopt\fP to \fBdpkg\-genchanges\fP.
.P
\fB\-\-admindir=\fP\fIkatalog\fP
.br
\fB\-\-admindir \fP\fIkatalog\fP
.RS
Zmienia po³o¿enie bazy danych \fBdpkg\fP. Domylnie jest to \fI/var/lib/dpkg\fP.
.RE
.TP
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
Wywietla informacjê o u¿ytkowaniu i koñczy dzia³anie.
.TP
\fB\-\-version\fP
Wywietla informacjê o wersji i pomylnie koñczy dzia³anie.
.
.SH ¦RODOWISKO
Even if \fBdpkg\-buildpackage\fP exports some variables, \fBdebian/rules\fP should
not rely on their presence and should instead use the respective interface
to retrieve the needed values.
.SS "Zmienne ustawiane przez dpkg\-architecture"
Wywo³uje program \fBdpkg\-architecture\fP z przekazaniem parametrów \fB\-a\fP oraz
\fB\-t\fP. Wszystkie zmienne uzyskane na wyjciu dziêki jego opcji \fB\-s\fP s±
do³±czane do rodowiska budowania.
.SS "Compiler flags are no longer exported"
Between versions 1.14.17 and 1.16.1, \fBdpkg\-buildpackage\fP exported compiler
flags (\fBCFLAGS\fP, \fBCXXFLAGS\fP, \fBFFLAGS\fP, \fBCPPFLAGS\fP and \fBLDFLAGS\fP) with
values as returned by \fBdpkg\-buildflags\fP. This is no longer the case.
.
.SH B£ÊDY
Powinno byæ mo¿liwe podanie spacji, metaznaków pow³oki oraz argumentów dla
\fIgain\-root\-command\fP oraz \fIsign\-command\fP.
.
.SH "ZOBACZ TAK¯E"
\fBdpkg\-source\fP(1), \fBdpkg\-architecture\fP(1), \fBdpkg\-buildflags\fP(1),
\fBdpkg\-genchanges\fP(1), \fBfakeroot\fP(1), \fBgpg\fP(1).
.
.SH AUTORZY
Copyright \(co 1995\-1996 Ian Jackson
.br
Copyright \(co 2000 Wichert Akkerman
.br
Copyright \(co 2007 Frank Lichtenheld
.br
Copyright \(co 2008\-2010 Rapha\[:e]l Hertzog
.sp
Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd¼ Powszechn± Licencjê
Publiczn± GNU w wersji drugiej lub pó¼niejszej, by dowiedzieæ siê o
warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.
.SH "T£UMACZE"
Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
.br
Bartosz Feñski <fenio@debian.org>, 2004-2005
.br
Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
.br
Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008