blob: e21051093328f63d17f92b555659bc8bb6750708 [file] [log] [blame]
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH dpkg\-deb 1 2011\-08\-14 "Projekt Debiana" "u¿ytki dpkg"
.SH NAZWA
dpkg\-deb \- narzêdzie obs³ugi plików archiwum Debiana (.deb)
.
.SH SK£ADNIA
\fBdpkg\-deb\fP [\fIoption\fP...] \fIcommand\fP
.
.SH OPIS
\fBdpkg\-deb\fP tworzy, rozpakowuje i podaje informacje o plikach archiwum
(czyli pakietach) Debiana.
.PP
Do instalowania i usuwania pakietów z systemu s³u¿y polecenie \fBdpkg\fP.
.PP
Ponadto mo¿na skorzystaæ z \fBdpkg\-deb\fP wywo³uj±c \fBdpkg\fP z odpowiedni±
opcj±, która zostanie przekazana do \fBdpkg\-deb\fP. \fBdpkg\fP uruchomi
\fBdpkg\-deb\fP i wykona ¿±dan± operacjê.
.
.SH POLECENIA
.TP
\fB\-b\fP, \fB\-\-build\fP \fIkatalog\fP [\fIarchiwum\fP|\fIkatalog\fP]
Tworzy archiwum Debiana z plików zawartych w \fIkatalogu\fP. \fIkatalog\fP musi
zawieraæ podkatalog o nazwie \fBDEBIAN\fP, w którym zawarte s± pliki kontrolne,
takie jak np. control. Ten katalog \fInie\fP pojawi siê w archiwum binarnym
pakietu, tylko zostanie umieszczony jako informacje kontrolne pakietu, które
opisuj± w³aciwoci pakietu.
Jeli pominiêto opcjê \fB\-\-nocheck\fP, \fBdpkg\-deb\fP odczyta plik
\fBDEBIAN/control\fP i przetworzy go. Sprawdzi przy tym, czy nie wystêpuj± w
nim b³êdy sk³adniowe lub inne problemy, a nastêpnie wywietli nazwê pakietu,
który jest tworzony. \fBdpkg\-deb\fP ponadto sprawdzi prawa dostêpu skryptów
instalacyjnych i innych plików znajduj±cych siê w katalogu \fBDEBIAN\fP.
Jeli nie podano nazwy \fIarchiwum\fP, to \fBdpkg\-deb\fP zapisze pakiet w pliku
\fIkatalog\fP\fB.deb\fP.
Je¿eli taki pakiet ju¿ istnieje, to zostanie nadpisany.
Jeli drugim argumentem jest \fIkatalog\fP, to \fBdpkg\-deb\fP zapisze pakiet pod
nazw± \fIkatalog\fP\fB/\fP\fIpakiet\fP\fB_\fP\fIwersja\fP\fB_\fP\fIarch\fP\fB.deb\fP lub
\fIkatalog\fP\fB/\fP\fIpakiet\fP\fB_\fP\fIwersja\fP\fB.deb\fP, jeli nie zosta³o okrelone
pole \fBArchitecture\fP w pliku kontrolnym. Gdy podany jest \fIkatalog\fP, to nie
mo¿e zostaæ u¿yta opcja \fB\-\-no\-check\fP, poniewa¿ \fBdpkg\-deb\fP musi przetworzyæ
plik kontrolny, aby rozpoznaæ nazwê i wersjê pakietu.
.TP
\fB\-I\fP, \fB\-\-info\fP \fIarchiwum\fP [\fInazwa\-pliku\-kontrolnego\fP...]
Dostarcza informacji o pakiecie.
Gdy nie podano ¿adnej \fInazwy\-pliku\-kontrolnego\fP, wywietlana jest
informacja o zawartoci pakietu oraz zestawienie wykorzystanych plików
kontrolnych.
W razie podania \fInazwy\-pliku\-kontrolnego\fP, \fBdpkg\-deb\fP wywietli zawarto¶æ
tego pliku. Jeli ten plik nie istnieje, wywietlony zostanie komunikat
b³êdu na standardowe wyjcie b³êdów i program zakoñczy siê z kodem b³êdu 2.
.TP
\fB\-W\fP, \fB\-\-show\fP \fIarchiwum\fP
Wywietla informacjê o pakiecie binarnym w formacie okrelonym opcj±
\fB\-\-showformat\fP. W domylnym formacie w ka¿dej linii wywietlane s± nazwa i
wersja pakietu, oddzielone od siebie znakiem tabulacji.
.TP
\fB\-f\fP, \fB\-\-field\fP \fIarchiwum\fP [\fInazwa\-pola\-kontrolnego\fP...]
Wywietla zawarto¶æ pliku kontrolnego o nazwie control.
Jeli nie podano ¿adnej \fBnazwy\-pola\-kontrolnego\fP, to wywietlana jest
zawarto¶æ ca³ego pliku control.
Jeli podano \fBnazwê\-pola\-kontrolnego\fP, to \fBdpkg\-deb\fP wywietli jej
zawarto¶æ. Gdy podano wiêcej ni¿ jedn± \fBnazwê\-pola\-kontrolnego\fP, to
\fBdpkg\-deb\fP wywietli pola wraz z nazw± (oraz dwukropkiem i spacj±) w takiej
kolejnoci, w jakiej s± wymienione w pliku kontrolnym.
Dla nieodnalezionych pól kontrolnych nie s± wywietlane komunikaty b³êdów.
.TP
\fB\-c\fP, \fB\-\-contents\fP \fIarchiwum\fP
Wywietla zawarto¶æ archiwum. Wydruk jest podany w takiej postaci, jak±
generuje polecenie \fBtar\fP.
.TP
\fB\-x\fP, \fB\-\-extract\fP \fIkatalog archiwum\fP
Rozpakowuje zawarto¶æ archiwum do podanego \fIkatalogu\fP.
Proszê zauwa¿yæ, ¿e rozpakowanie pakietu w katalogu g³ównym \fInie\fP jest
odpowiednikiem zainstalowania pakietu! Do tego celu s³u¿y wy³±cznie
polecenie \fBdpkg\fP.
\fIkatalog\fP (ale bez katalogów nadrzêdnych) zostanie utworzony jeli trzeba,
a jego uprawnienia zostan± zmodyfikowane tak, aby odpowiada³y zawartoci
pakietu.
.TP
\fB\-X\fP, \fB\-\-vextract\fP \fIkatalog archiwum\fP
Is like \fB\-\-extract\fP (\fB\-x\fP) with \fB\-\-verbose\fP (\fB\-v\fP) which prints a
listing of the files extracted as it goes.
.TP
\fB\-R\fP, \fB\-\-raw\-extract\fP \fIarchive directory\fP
Extracts the filesystem tree from a package archive into a specified
directory, and the control information files into a DEBIAN subdirectory of
the specified directory.
W razie potrzeby, katalog docelowy bêdzie utworzony.
.TP
\fB\-\-fsys\-tarfile\fP \fIarchiwum\fP
Extracts the filesystem tree data from a binary package and sends it to
standard output in \fBtar\fP format. Together with \fBtar\fP(1) this can be used
to extract a particular file from a package archive. The input archive will
always be processed sequentially.
.TP
\fB\-e\fP, \fB\-\-control\fP \fIarchiwum\fP [\fIkatalog\fP]
Rozpakowuje pliki kontrolne pakietu do podanego \fIkatalogu\fP.
Jeli \fIkatalog\fP nie zosta³ okrelony, pliki s± rozpakowywane do podkatalogu
\fBDEBIAN\fP w katalogu bie¿±cym.
W razie potrzeby, katalog docelowy bêdzie utworzony.
.TP
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
Wywietla informacjê o u¿ytkowaniu i koñczy dzia³anie.
.TP
\fB\-\-version\fP
Wywietla informacjê o wersji i pomylnie koñczy dzia³anie.
.
.SH OPCJE
.TP
\fB\-\-showformat=\fP\fIformat\fP
Opcja jest u¿ywana do podania formatu wyjcia produkowanego przez
\fB\-\-show\fP. Format jest ³añcuchem znaków, który bêdzie wywietlony dla
ka¿dego wypisanego pakietu.
Argumentem jest ³añcuch znaków w postaci "${\fInazwa\-pola\fP}", który mo¿e siê
odnosiæ do dowolnego pola pliku stanu. Listê nazw poprawnych pól mo¿na ³atwo
wygenerowaæ, u¿ywaj±c opcji \fB\-I\fP na tym samym pakiecie. Pe³ne wyjanienie
opcji formatowania (³±cznie z sekwencjami cytowania i rozdzielaniem pól)
mo¿na znale¼æ w opisie opcji \fB\-\-showformat\fP w \fBdpkg\-query\fP(1).
Domyln± wartoci± tego pola jest "${Package}\et${Version}\en".
.TP
\fB\-z\fP\fIcompress\-level\fP
Specify which compression level to use on the compressor backend, when
building a package (default is 9 for gzip and bzip2, 6 for xz and lzma).
.TP
\fB\-Z\fP\fIcompress\-type\fP
Specify which compression type to use when building a package. Allowed
values are \fIgzip\fP, \fIxz\fP, \fIbzip2\fP, \fIlzma\fP, and \fInone\fP (default is
\fIgzip\fP).
.TP
\fB\-\-new\fP
Zapewnia, ¿e \fBdpkg\-deb\fP utworzy "nowy" format archiwum. Ta opcja jest
domylna.
.TP
\fB\-\-old\fP
Wymusza utworzenie przez \fBdpkg\-deb\fP "starego" formatu archiwum. Ten format
jest s³abo obs³ugiwany przez narzêdzia spoza dystrybucji Debiana i obecnie
jest przestarza³y. Ta opcja jest u¿yteczna jedynie w przypadku korzystania z
wersji dpkg wczeniejszej ni¿ 0.93.76 (wrzesieñ 1995), która by³a
opublikowana jedynie dla i386 a.out.
.TP
\fB\-\-nocheck\fP
Powoduje, ¿e polecenie \fBdpkg\-deb \-\-build\fP nie bêdzie sprawdzaæ zawartoci
archiwum. W ten sposób mo¿na utworzyæ niepoprawny pakiet, jeli zajdzie taka
potrzeba.
.TP
\fB\-v\fP, \fB\-\-verbose\fP
Enables verbose output. This currently only affects \fB\-\-extract\fP making it
behave like \fB\-\-vextract\fP.
.TP
\fB\-D\fP, \fB\-\-debug\fP
W³±cza opcjê debugowania. Nie jest to zbyt interesuj±ce.
.
.SH ¦RODOWISKO
.TP
\fBTMPDIR\fP
If set, \fBdpkg\-deb\fP will use it as the directory in which to create
temporary files and directories.
.
.SH B£ÊDY
\fBdpkg\-deb \-I\fP \fIpakiet1\fP\fB.deb\fP \fIpakiet2\fP\fB.deb\fP dzia³a niepoprawnie.
Nie ma sprawdzania autentycznoci plików \fB.deb\fP, a nawet nie ma prostej
sumy kontrolnej. (Narzêdzia wy¿szego poziomu takie jak APT wspieraj±
uwierzytelnianie pakietów \fB.deb\fP pobieranych z danego repozytorium, za
wiêkszo¶æ wspó³czesnych pakietów dostarcza plik kontrolny md5sum
wygenerowany przez debian/rules. Niestety, nie jest to bezporednio
wspierane przez narzêdzia ni¿szego poziomu.)
Nie nale¿y u¿ywaæ \fBdpkg\-deb\fP do instalowania oprogramowania! Do tego celu
nale¿y korzystaæ z \fBdpkg\fP, który zainstaluje poprawnie pliki i uruchomi
potrzebne skrypty instalacyjne.
.
.SH "ZOBACZ TAK¯E"
\fBdeb\fP(5), \fBdeb\-control\fP(5), \fBdpkg\fP(1), \fBdselect\fP(1).
.
.SH AUTOR
Copyright \(co 1995\-1996 Ian Jackson
.sp
Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd¼ Powszechn± Licencjê
Publiczn± GNU w wersji drugiej lub pó¼niejszej, by dowiedzieæ siê o
warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.
.SH "T£UMACZE"
Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
.br
Bartosz Feñski <fenio@debian.org>, 2004-2005
.br
Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
.br
Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008