blob: d02df382516ee5b53fdd988a5ca93926c0e85301 [file] [log] [blame]
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH dpkg\-distaddfile 1 2011\-07\-04 "Projekt Debiana" "programy pomocnicze dpkg"
.SH NAZWA
dpkg\-distaddfile \- dodaje wpisy do debian/files
.
.SH SK£ADNIA
\fBdpkg\-distaddfile\fP [\fIoption\fP...]\fI filename section priority\fP
.
.SH OPIS
\fBdpkg\-distaddfile\fP dodaje wpis dotycz±cy podanego pliku do \fBdebian/files\fP.
Pobiera trzy argumenty nie bêd±ce opcjami: nazwê pliku oraz sekcjê i
priorytet dla pliku \fB.changes\fP.
Nazwa pliku powinna byæ podana relatywnie w stosunku do katalogu, w którym
\fBdpkg\-genchanges\fP bêdzie szuka³ plików, zazwyczaj jako \fB..\fP, raczej ni¿
byæ cie¿k± relatywn± do bie¿±cego katalogu, podczas dzia³ania
\fBdpkg\-distaddfile\fP.
.
.SH OPCJE
.TP
\fB\-f\fP\fIplik_z_list±_plików\fP
Czyta lub zapisuje listê plików wydania do pliku podanego jako argument tej
opcji, zamiast do pliku \fBdebian/files\fP.
.TP
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
Wywietla informacjê o u¿ytkowaniu i koñczy dzia³anie.
.TP
\fB\-\-version\fP
Wywietla informacjê o wersji i pomylnie koñczy dzia³anie.
.
.SH PLIKI
.TP
\fBdebian/files\fP
Lista wygenerowanych plików, które s± czê¶ci± przygotowywanego wydania. Aby
dodaæ dodatkowe pliki, mo¿na u¿yæ \fBdpkg\-distaddfile\fP.
.
.SH AUTORZY
Copyright \(co 1995\-1996 Ian Jackson
.br
Copyright \(co 2000 Wichert Akkerman
.sp
Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd¼ Powszechn± Licencjê
Publiczn± GNU w wersji drugiej lub pó¼niejszej, by dowiedzieæ siê o
warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.
.SH "T£UMACZE"
Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
.br
Bartosz Feñski <fenio@debian.org>, 2004-2005
.br
Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
.br
Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008