blob: 469161484be411401353e58f949076a60e9bdaec [file] [log] [blame]
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH dpkg\-divert 8 2011\-08\-14 "Projekt Debiana" "programy pomocnicze dpkg"
.SH NAZWA
dpkg\-divert \- nadpisywanie plików z pakietów
.
.SH SK£ADNIA
\fBdpkg\-divert\fP [\fIoption\fP...] \fIcommand\fP
.
.SH OPIS
\fBdpkg\-diver\fP jest narzêdziem u¿ywanym do tworzenia i aktualizowania listy
nadpisañ plików.
.PP
"\fINadpisania\fP" plików s± sposobem na wymuszenie na programie \fBdpkg\fP(1)
instalowania pliku nie w domylnej lokalizacji, lecz w nowej, \fInadpisanej\fP
lokalizacji. Nadpisania mog± byæ u¿ywane w skryptach pakietów Debiana do
przeniesienia plików, które powoduj± konflikty. Administrator systemu mo¿e
ich tak¿e u¿yæ do nadpisania plików konfiguracyjnych pewnych pakietów, albo
wtedy gdy niektóre pliki (nieoznaczone jako "pliki konfiguracyjne") musz±
byæ zachowane przez dpkg podczas instalacji nowej wersji pakietu
zawieraj±cego te pliki.
.sp
.SH POLECENIA
.TP
[\fB\-\-add\fP] \fIplik\fP
Dodaje nadpisanie \fIpliku\fP.
.TP
\fB\-\-remove\fP \fIplik\fP
Usuwa nadpisanie \fIpliku\fP.
.TP
\fB\-\-list\fP\fI wzorzec\-glob\fP
Wywietla nadpisania pasuj±ce do \fIwzorca\-glob\fP.
.TP
\fB\-\-listpackage\fP\fI plik\fP
Wywietla nazwê pakietu, który zawiera ominiêcie \fIpliku\fP. Wywietla napis
LOCAL jeli \fIplik\fP jest ominiêty lokalnie, nie wywietla nic jeli dla
\fIpliku\fP nie ma ominiêcia.
.TP
\fB\-\-truename\fP\fI plik\fP
Wywietla rzeczywist± nazwê nadpisanego pliku.
.
.SH OPCJE
.TP
\fB\-\-admindir\fP\fI katalog\fP
Ustawia katalog bazy danych dpkg na \fIkatalog\fP (domylnie \fI/var/lib/dpkg\fP).
.TP
\fB\-\-divert\fP \fInadpisz\-do\fP
\fInadpisz\-do\fP jest lokalizacj±, do której zostan± nadpisane wersje \fIpliku\fP
dostarczane przez inne pakiety.
.TP
\fB\-\-local\fP
Okrela, ¿e zostan± nadpisane wszystkie wersje tego pliku. Oznacza to ,¿e
bez ¿adnych wyj±tków, plik jest nadpisywany, niezale¿nie od tego, który
pakiet jest instalowany. Administrator mo¿e tego u¿yæ do zainstalowania
lokalnie zmodyfikowanej wersji pliku.
.TP
\fB\-\-package\fP\fI pakiet\fP
\fIpakiet\fP jest nazw± pakietu, którego kopia \fIpliku\fP nie bêdzie nadpisana,
tj. \fIplik\fP bêdzie nadpisany dla wszystkich pakietów oprócz podanego
\fIpakietu\fP.
.TP
\fB\-\-quiet\fP
Tryb cichy, bez rozwlek³ych komunikatów.
.TP
\fB\-\-rename\fP
Przenosi plik w jedn± lub drug± stronê. \fBdpkg\-divert\fP przerwie dzia³anie,
je¿eli plik docelowy ju¿ istnieje.
.TP
\fB\-\-test\fP
Tryb testowy, tzn. nie wykonuje ¿adnych akcji, tylko pokazuje, co zosta³oby
zrobione.
.TP
\fB\-\-help\fP
Wywietla informacjê o u¿ytkowaniu i koñczy dzia³anie.
.TP
\fB\-\-version\fP
Wywietla informacjê o wersji i pomylnie koñczy dzia³anie.
.
.SH UWAGI
When adding, default is \fB\-\-local\fP and \fB\-\-divert\fP
\fIoriginal\fP\fB.distrib\fP. When removing, \fB\-\-package\fP or \fB\-\-local\fP and
\fB\-\-divert\fP must match if specified.
Za pomoc± \fBdpkg\-divert\fP nie mo¿na nadpisaæ katalogów.
Nale¿y byæ ostro¿nym podczas nadpisywania bibliotek
wspó³dzielonych. \fBldconfig\fP(8) tworzy dowi±zania symboliczne na podstawie
pola DT_SONAME ustawionego w bibliotece. Poniewa¿ ldconfig nie honoruje
nadpisañ (tylko dpkg to robi), dowi±zanie symboliczne mo¿e wskazywaæ na
nadpisan± bibliotekê, je¿eli ta nadpisana biblioteka ma takie samo SONAME,
co nienadpisana.
.
.SH PRZYK£ADY
Aby nadpisaæ wszystkie kopie pliku \fI/usr/bin/przyk³ad\fP do
\fI/usr/bin/przyk³ad.bla\fP, tj. spowodowaæ, ¿e wszystkie pakiety dostarczaj±ce
\fI/usr/bin/przyk³ad\fP zainstaluj± ten plik jako \fI/usr/bin/przyk³ad.bla\fP i
zmieni± nazwê pliku, jeli jest to wymagane:
.HP
dpkg\-divert \-\-divert /usr/bin/przyk³ad.bla \-\-rename /usr/bin/przyk³ad
.PP
Aby usun±æ to nadpisanie:
.HP
dpkg\-divert \-\-rename \-\-remove /usr/bin/przyk³ad
.PP
Aby napisaæ \fI/usr/bin/przyk³ad\fP jako \fI/usr/bin/przyk³ad.bla\fP wszystkim
pakietom, próbuj±cym zainstalowaæ ten plik, oprócz pakietu \fIwibble\fP:
.HP
dpkg\-divert \-\-package wibble \-\-divert /usr/bin/przyk³ad.bla \-\-rename
/usr/bin/przyk³ad
.PP
Aby usun±æ to nadpisanie:
.HP
dpkg\-divert \-\-package wibble \-\-rename \-\-remove /usr/bin/przyk³ad
.
.SH ¦RODOWISKO
.TP
\fBDPKG_ADMINDIR\fP
If set and the \fB\-\-admindir\fP option has not been specified, it will be used
as the dpkg data directory.
.TP
\fBDPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE\fP
If set and the \fB\-\-local\fP and \fB\-\-package\fP options have not been specified,
\fBdpkg\-divert\fP will use it as the package name.
.
.SH PLIKI
.TP
\fI/var/lib/dpkg/diversions\fP
Plik zawieraj±cy obecn± listê nadpisañ plików w systemie. Zlokalizowany jest
w katalogu administracyjnym dpkg, ³±cznie z innymi plikami wa¿nymi dla dpkg,
takimi jak \fIstatus\fP lub \fIavailable\fP.
.br
Uwaga: przed zast±pieniem pliku now± wersj±, \fBdpkg\-divert\fP zachowuje star±
kopiê w pliku z rozszerzeniem "\-old".
.
.SH "ZOBACZ TAK¯E"
\fBdpkg\fP(1).
.
.SH AUTOR
Copyright \(co 1995 Ian Jackson
.sp
Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd¼ Powszechn± Licencjê
Publiczn± GNU w wersji drugiej lub pó¼niejszej, by dowiedzieæ siê o
warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.
.SH "T£UMACZE"
Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
.br
Bartosz Feñski <fenio@debian.org>, 2004-2005
.br
Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
.br
Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008