blob: 169ae68d7dcf98c6c994bf39f2c4602fffc37194 [file] [log] [blame]
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH dpkg\-parsechangelog 1 2011\-08\-14 "Projekt Debiana" "programy pomocnicze dpkg"
.SH NAZWA
dpkg\-parsechangelog \- przetwarza pliki dzienników zmian Debiana
.
.SH SK£ADNIA
\fBdpkg\-parsechangelog\fP [\fIoption\fP...]
.
.SH OPIS
\fBdpkg\-parsechangelog\fP czyta i przetwarza dziennik zmian rozpakowanego
drzewa ¼róde³ pakietu Debiana i wypisuje te informacje na standardowym
wyjciu w postaci czytelnej dla maszyny.
.
.SH OPCJE
.TP
\fB\-l\fP\fIdziennik_zmian\fP
Okrela dziennik zmian, z którego bêd± czytane informacje. Domylnym plikiem
jest \fBdebian/changelog\fP.
.TP
\fB\-F\fP\fIformat_dziennika_zmian\fP
Okrela format dziennika zmian. Domylnie format jest czytany ze specjalnej
linii znajduj±cej siê przy koñcu pliku lub \- jeli taka linia nie istnieje \-
u¿ywany jest standardowy format Debiana.
.TP
\fB\-L\fP\fIkatalog\-lib\fP
Okrela dodatkowy katalog, w którym bêd± wyszukiwane skrypty
parsera. Katalog ten jest przeszukiwany przed domylnymi katalogami, którymi
obecnie s± \fB/usr/local/lib/dpkg/parsechangelog\fP oraz
\fB/usr/lib/dpkg/parsechangelog\fP.
.TP
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
Wywietla informacjê o u¿ytkowaniu i koñczy dzia³anie.
.TP
\fB\-\-version\fP
Wywietla informacjê o wersji i pomylnie koñczy dzia³anie.
.SS "Opcje parsera"
Poni¿sze opcje mog± byæ u¿yte do wp³ywania na parser dziennika zmian, np. na
zakres wpisów lub format wyjcia. Powinny byæ obs³ugiwane przez skrypty
parsera. Patrz tak¿e \fBOSTRZE¯ENIA\fP.
.TP
\fB\-\-format\fP \fIformat_wyjciowy\fP
Ustawia format wyjcia. Obecnie wspieranymi wartociami s± \fIdpkg\fP oraz
\fIrfc822\fP. \fIdpkg\fP jest klasycznym formatem wyjcia (z czasów sprzed
powstania tej opcji) i jest domylnym formatem. Sk³ada siê z jednego akapitu
w formacie pliku kontrolnego Debiana (patrz \fBdpkg\-control\fP(5)). Jeli
za¿±dano wiêcej ni¿ jednego wpisu, to o ile nie podano inaczej \- wiêkszo¶æ
pól jest brana z najnowszego wpisu:
.RS
.TP
\fBSource:\fP\fI pkg\-name\fP
.TP
\fBVersion:\fP\fI version\fP
.TP
\fBDistribution:\fP\fI target\-distribution\fP
.TP
\fBUrgency:\fP\fI urgency\fP
Jest u¿ywana najwiêksza warto¶æ wa¿noci ze wszystkich do³±czonych wpisów.
.TP
\fBMaintainer:\fP\fI author\fP
.TP
\fBDate:\fP\fI date\fP
.TP
\fBCloses:\fP\fI bug\-number\fP
Pola Closes wszystkich w³±czonych wpisów s± ³±czone.
.TP
\fBChanges:\fP\fI changelog\-entries\fP
Tekst wszystkich wpisów dziennika zmian jest ³±czony. Aby uczyniæ to pole
poprawnym wieloliniowym polem w formacie pliku kontrolnego Debiana,
wszystkie puste linie s± zastêpowane pojedynczymi kropkami oraz jest
dodawana spacja na pocz±tku ka¿dej linii. Dok³adana zawarto¶æ zale¿y od
formatu dziennika zmian.
.RE
.IP
Mog± tak¿e wystêpowaæ dodatkowe pola zdefiniowane przez u¿ytkownika.
.IP
Format \fBrfc822\fP u¿ywa tych samych pól, ale wypisuje osobny akapit dla
ka¿dego u¿ytego wpisu z dziennika zmian tak, ¿e zachowane s± wszystkie
metadane z ka¿dego wpisu.
.TP
\fB\-\-since\fP \fIwersja\fP, \fB\-s\fP\fIwersja\fP,\fB \-v\fP\fIwersja\fP
do³±cza wszystkie zmiany pó¼niejsze ni¿ \fIwersja\fP.
.TP
\fB\-\-until\fP \fIwersja\fP, \fB\-u\fP\fIwersja\fP
do³±cza wszystkie zmiany wczeniejsze ni¿ \fIversja\fP.
.TP
\fB\-\-from\fP \fIwersja\fP, \fB\-f\fP\fIwersja\fP
do³±cza wszystkie zmiany równe \fIwersji\fP lub pó¼niejsze od niej.
.TP
\fB\-\-to\fP \fIwersja\fP, \fB\-t\fP\fIwersja\fP
do³±cza wszystkie zmiany wiêksze do \fIwersji\fP lub równe jej.
.TP
\fB\-\-count\fP \fIliczba\fP, \fB\-c\fP\fIliczba\fP, \fB\-n\fP\fIliczba\fP
do³±cza \fIliczba\fP wpisów z pocz±tku pliku (lub z jego koñca, gdy \fIliczba\fP
jest mniejsza od zera).
.TP
\fB\-\-offset\fP \fIliczba\fP, \fB\-o\fP\fIliczba\fP
zmienia punkt pocz±tkowy dla opcji \-\-count, licz±c od pocz±tku pliku (lub od
jego koñca, jeli \fIliczba\fP jest mniejsza od zera).
.TP
\fB\-\-all\fP
include all changes. Note: other options have no effect when this is in use.
.
.SH OSTRZE¯ENIA
Wszystkie \fBopcje parsera\fP, z wyj±tkiem \-v, s± obs³ugiwane przez \fBdpkg\fP od
wersji 1.14.16. Zewnêtrzne parsery dzienników zmian w formatach innych ni¿
\fIdebian\fP mog± nie obs³ugiwaæ wszystkich opcji.
.
.SH PLIKI
.TP
\fBdebian/changelog\fP
Dziennik zmian jest u¿ywany do pozyskania informacji o pakiecie ¼ród³owym
zale¿nych od jego wersji, takich jak wa¿no¶æ i dystrybucja wydania, zmiany
dokonane po okrelonym wydaniu, oraz numer wersji pakietu.
.
.SH AUTORZY
Copyright \(co 1995\-1996 Ian Jackson
.br
Copyright \(co 2000 Wichert Akkerman
.br
Copyright \(co 2007, 2008 Frank Lichtenheld
.sp
Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd¼ Powszechn± Licencjê
Publiczn± GNU w wersji drugiej lub pó¼niejszej, by dowiedzieæ siê o
warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.
.SH "T£UMACZE"
Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
.br
Bartosz Feñski <fenio@debian.org>, 2004-2005
.br
Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
.br
Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008