blob: cc76513d84eaf420d5924854473eb89fe1501e4d [file] [log] [blame]
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH dpkg\-scansources 1 2011\-08\-14 "Projekt Debiana" "programy pomocnicze dpkg"
.SH NAZWA
dpkg\-scanpackages \- tworzy pliki indeksowe Sources
.
.SH SK£ADNIA
\fBdpkg\-scansources\fP [\fIoption\fP...] \fIbinary\-dir\fP [\fIoverride\-file\fP
[\fIpath\-prefix\fP]] \fB>\fP \fISources\fP
.
.SH OPIS
\fBdpkg\-scansources\fP skanuje podany \fIkatalog_binarny\fP w poszukiwaniu plików
\&\fI.dsc\fP, u¿ywanych do utworzenia indeksu ¼ród³owych pakietów Debiana, który
nastêpnie jest wypisywany na standardowe wyjcie.
.PP
The \fIoverride\-file\fP, if given, is used to set priorities in the resulting
index records and to override the maintainer field given in the \fI.dsc\fP
files. The file can be compressed. See \fBdeb\-override\fP(5) for the format of
this file. \s-1NB:\s0 Since the override file is indexed by binary, not
source, packages, there's a bit of a problem here. The current
implementation uses the highest priority of all the binary packages produced
by a \fI.dsc\fP file for the priority of the source package, and the override
entry for the first binary package listed in the \fI.dsc\fP file to modify
maintainer information. This might change.
.PP
\fIPrefiks_¶cie¿ki\fP, je¶li podano, jest do³±czany na pocz±tek pola Directory
w wygenerowanym indeksie ¼ród³owym. Ogólnie jest to u¿ywane, aby pola
Directory zawiera³y ¶cie¿kê od najwy¿szego poziomu hierarchii archiwum
Debiana.
.
.PP
\fBUwaga\fP: Aby \fBapt\fP(8) mog³o u¿yæ wygenerowanego pliku Sources, nale¿y go
skompresowaæ programem \fBgzip\fP(1) (tworz±c plik Sources.gz). apt ignoruje
nieskompresowane pliki Sources z wyj±tkiem lokalnego dostêpu
(tj. pochodz±cego z \fBfile://\fP).
.
.SH OPCJE
.IP "\fB\-n\fP, \fB\-\-no\-sort\fP" 4
Nie sortuje rekordów indeksu. Normalnie s± one posortowane po nazwie pakietu
¼ród³owego.
.TP
.IP "\fB\-e\fP, \fB\-\-extra\-override\fP \fIplik\fP" 4
Scan \fIfile\fP to find supplementary overrides (the file can be
compressed). See \fBdeb\-extra\-override\fP(5) for more information on its
format.
.IP "\fB\-s\fP, \fB\-\-source\-override\fP \fIplik\fP" 4
Use \fIfile\fP as the source override file (the file can be compressed). The
default is the name of the override file you specified with \fI.src\fP
appended.
.sp
Format plik nadpisañ ¼róde³ ró¿ni siê od formatu nadpisañ pakietów
binarnych. Zawiera tylko dwa pola oddzielone od siebie bia³ymi znakami:
pierwszym jest nazwa pakietu, a drugim \- sekcja. Linie puste oraz linie
komentarza s± ignorowane. Je¶li pakiet pojawia siê w obu plikach, to podczas
ustawiania sekcji nadpisanie ¼róde³ ma wiêkszy priorytet.
.IP \fB\-\-debug\fP 4
W³±cza tryb debugowania.
.IP \fB\-\-help\fP 4
Wy¶wietla informacjê o u¿ytkowaniu i koñczy dzia³anie.
.IP \fB\-\-version\fP 4
Wy¶wietla informacjê o wersji i pomy¶lnie koñczy dzia³anie.
.
.SH "ZOBACZ TAK¯E"
\fBdeb\-override\fP(5), \fBdeb\-extra\-override\fP(5), \fBdpkg\-scanpackages\fP(1).
.
.SH AUTOR
Roderick Schertler <roderick@argon.org>
.SH "T£UMACZE"
Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
.br
Bartosz Feñski <fenio@debian.org>, 2004-2005
.br
Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
.br
Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008