blob: b9ca893b5dcb0eb318b031b4df703194abc80a5f [file] [log] [blame]
.\" Authors: Ian Jackson
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH dpkg\-split 1 2011\-07\-04 "Projekt Debiana" "programy pomocnicze dpkg"
.SH NAZWA
dpkg\-split \- narzêdzie dzielenia/³±czenia pakietów Debiana
.
.SH SK£ADNIA
\fBdpkg\-split\fP [\fIoption\fP...] \fIcommand\fP
.
.SH OPIS
\fBdpkg\-split\fP dzieli pakiety binarne Debiana na mniejsze czê¶ci oraz scala
je z powrotem, tak ¿e mo¿liwe jest przechowanie wiêkszych pakietów na ma³ych
nonikach, takich jak dyskietki.
Program wywo³uje siê rêcznie, wraz z opcj± \fB\-\-split\fP, \fB\-\-join\fP lub
\fB\-\-info\fP.
Mo¿liwe jest tak¿e wywo³anie automatyczne, przez u¿ycie opcji
\fB\-\-auto\fP. Wtedy to tworzona jest kolejka czê¶ci pakietu, a gdy wszystkie
czê¶ci bêd± dostêpne, ca³y pakiet zostanie odtworzony. Opcje \fB\-\-listq\fP i
\fB\-\-discard\fP pozwalaj± na zarz±dzanie kolejk±.
Wszystkie dzia³ania, takie jak rozdzielanie, ³±czenie, czy kolejkowanie,
powoduj± wywietlenie informacji na standardowe wyjcie. Informacje te mo¿na
zignorowaæ.
.
.SH POLECENIA
.TP
\fB\-s\fP, \fB\-\-split\fP \fIkompletne\-archiwum\fP [\fIprzedrostek\fP]
Rozdzielenie pojedynczego pakietu binarnego na poszczególne czê¶ci.
Czê¶ci maj± nazwê \fIprzyrostek\fP\fB.\fP\fIN\fP\fBof\fP\fIM\fP\fB.deb\fP gdzie \fIN\fP jest
numerem czê¶ci, rozpoczynaj±c od 1, a \fIM\fP jest liczb± wszystkich czê¶ci
(dziesiêtnie).
Jeli nie podano \fIprzedrostka\fP, to u¿yta jest nazwa pliku
\fIpe³nego\-archiwum\fP, wraz z katalogiem, gdy jest okrelony. Ponadto usuniêta
jest koñcówka \fB.deb\fP.
.TP
\fB\-j\fP, \fB\-\-join\fP \fIpart\fP...
£±czenie czê¶ci pakietu i odtworzenie oryginalnego pliku sprzed dzielenia.
Pliki podane jako argumenty musz± byæ czê¶ciami tego samego oryginalnego
pakietu. Ka¿da czê¶æ musi pojawiæ siê raz na licie argumentów, ale nie jest
konieczne zachowanie w³aciwej kolejnoci.
Czê¶ci musz± byæ wygenerowane z u¿yciem tego samego rozmiaru, co oznacza, ¿e
musz± to byæ te same czê¶ci utworzone za pomoc± polecenia \fBdpkg\-split
\-\-split\fP.
Nazwy plików czê¶ci nie maj± znaczenia dla procesu odtworzenia pakietu.
By default the output file is called
\fIpackage\fP\fB_\fP\fIversion\fP\fB_\fP\fIarch\fP\fB.deb\fP.
.TP
\fB\-I\fP, \fB\-\-info\fP \fIpart\fP...
Wywietlanie informacji, podanych w formacie czytelnym dla cz³owieka, o
czê¶ciach pakietu. Argumenty, które nie s± czê¶ci± pakietu, powoduj±
wywietlenie informacji o tym fakcie na standardowym wyjciu.
.TP
\fB\-a\fP, \fB\-\-auto \-o\fP \fIpe³ne\-archiwum czê¶æ\fP
Automatyczne kolejkowanie czê¶ci i odtworzenie pakietu, gdy to jest mo¿liwe.
Podana \fIczê¶æ\fP zostaje sprawdzona i porównana z innymi czê¶ciami tego
samego pakietu, które znajduj± siê w kolejce.
Jeli wszystkie czê¶ci pakietu s± ju¿ dostêpne, pakiet jest odtwarzany i
zapisywany do \fIpe³nego\-archiwum\fP.
Jeli jeszcze nie ma wszystkich czê¶ci, podana \fIczê¶æ\fP jest kopiowana do
kolejki i \fIpe³ne\-archiwum\fP nie jest odtwarzane.
If \fIpart\fP is not a split binary package part then \fBdpkg\-split\fP will exit
with status \fB1\fP; if some other trouble occurs then it will exit with status
\fB2\fP.
Opcja \fB\-\-output\fP lub \fB\-o\fP musi zostaæ podana w przypadku u¿ycia
\fB\-\-auto\fP. (W przeciwnym razie program nie wiedzia³by, jakiego spodziewaæ
siê pliku wyjciowego.)
.TP
\fB\-l\fP, \fB\-\-listq\fP
Listowanie zawartoci kolejki czê¶ci pakietu do odtworzenia.
Dla ka¿dego pliku czê¶ci pakietu wywietlana jest nazwa pakietu, czê¶æ w
kolejce, ca³kowita liczba bajtów przechowywanych w kolejce.
.TP
\fB\-d\fP, \fB\-\-discard\fP [\fIpakiet\fP...]
Usuwa czê¶ci pakietu z kolejki.
Jeli nie podano nazwy \fIpakietu\fP, czyszczona jest ca³a kolejka. Gdy nazwa
jest podana, usuwane s± tylko czê¶ci podanego pakietu.
.TP
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
Wywietla informacjê o u¿ytkowaniu i koñczy dzia³anie.
.TP
\fB\-\-version\fP
Wywietla informacjê o wersji i pomylnie koñczy dzia³anie.
.
.SH OPCJE
.TP
\fB\-\-depotdir\fP\fI katalog\fP
Okrelenie alternatywnego katalogu dla kolejki czê¶ci pakietów do
zrekonstruowania. Domylnym jest \fB/var/lib/dpkg\fP.
.TP
\fB\-S\fP, \fB\-\-partsize\fP \fIkibibajty\fP
Okrelenie maksymalnego rozmiaru czê¶ci pakietu w kibibajtach (KiB, 1024
bajtów). Wartoci± domyln± jest 450 KiB.
.TP
\fB\-o\fP, \fB\-\-output\fP \fIpe³ne\-archiwum\fP
Okrelenie nazwy pliku pe³nego archiwum.
Ta opcja nadpisuje domyln± nazwê przy odtwarzaniu pakietu (\fB\-\-join\fP) oraz
jest wymagana przy automatycznym odtwarzaniu pakietu (\fB\-\-auto\fP).
.TP
\fB\-Q\fP, \fB\-\-npquiet\fP
Gdy wykonywane jest automatyczne ³±czenie czê¶ci pakietu, \fBdpkg\-split\fP
zwykle wywietla informacje o b³êdzie, gdy dany plik \fIczê¶ci\fP nie jest
czê¶ci± pakietu. Ta opcja zapobiega wywietlaniu nadmiernej iloci
informacji przez programy takie jak \fBdpkg\fP.
.TP
\fB\-\-msdos\fP
Pliki generowane przez \fB\-\-split\fP s± zapisywane w formacie odczytywanym
przez MSDOS.
Zmieniany jest przedrostek, zarówno ten domylny jak i ten podany w
argumencie: litery s± zamieniane na ma³e, znak plusa zamieniany jest na
\fBx\fP, a pozosta³e znaki s± pomijane.
Powsta³y przedrostek jest ucinany do niezbêdnego rozmiaru. Powsta³a nazwa ma
postaæ \fIprzedrostekN\fP\fBof\fP\fIM\fP\fB.deb..\fP
.
.SH "KOD WYJ¦CIA"
.TP
\fB0\fP
The requested split, merge, or other command succeeded. \fB\-\-info\fP commands
count as successful even if the files are not binary package parts.
.TP
\fB1\fP
Only occurs with \fB\-\-auto\fP and indicates that the \fIpart\fP file was not a
binary package part.
.TP
\fB2\fP
Some kind of trouble happened, such as a system call failure, a file that
looked like a package part file but was corrupted, a usage error or some
other problem.
.
.SH B£ÊDY
Pobranie pe³nej informacji o pakietach w kolejce jest niemo¿liwe, bez
przeszukania katalogu kolejki.
Nie ma prostego testu na sprawdzenie, czy dany plik jest na pewno czê¶ci±
pakietu.
.
.SH PLIKI
.TP
\fI/var/lib/dpkg/parts\fP
Domylny katalog kolejki czê¶ci pakietów czekaj±cych na automatyczne
odtworzenie.
Nazwy plików w tym katalogu s± wewnêtrznie utworzone przez \fBdpkg\-split\fP i
nie s± u¿yteczne dla innych programów.
.
.SH "ZOBACZ TAK¯E"
\fBdeb\fP(5), \fBdeb\-control\fP(5), \fBdpkg\-deb\fP(1), \fBdpkg\fP(1).
.
.SH AUTOR
Copyright \(co 1995\-1996 Ian Jackson
.sp
Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd¼ Powszechn± Licencjê
Publiczn± GNU w wersji drugiej lub pó¼niejszej, by dowiedzieæ siê o
warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.
.SH "T£UMACZE"
Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
.br
Bartosz Feñski <fenio@debian.org>, 2004-2005
.br
Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
.br
Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008