blob: 4a72e5699d68773f38c789d96b211926d7726165 [file] [log] [blame]
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH dpkg\-trigger 1 2011\-08\-14 "Projekt Debiana" "u¿ytki dpkg"
.SH NAZWA
dpkg\-trigger \- program pomocniczy wyzwalaczy dla pakietów
.
.SH SK£ADNIA
\fBdpkg\-trigger\fP [\fIopcja\fP...] \fInazwa\-wyzwalacza\fP
.br
\fBdpkg\-trigger\fP [\fIopcja\fP...] \fIpolecenie\fP
.
.SH OPIS
\fBdpkg\-trigger\fP jest narzêdziem, które pozwala jawnie aktywowaæ wyzwalacze
oraz sprawdza wsparcie dla nich w uruchomionym \fBdpkg\fP.
.PP
Mo¿e byæ u¿yte przez skrypty opiekuna pakietu w sytuacjach z³o¿onych i
ob³o¿onych warunkami, gdy wyzwalacze plikowe lub dyrektywy \fBactivate\fP z
pliku kontrolnego triggers s± niewystarczaj±ce. Mo¿e byæ równie¿ u¿yte do
testowania oraz przez administratorów systemu (proszê zauwa¿yæ, ¿e same
wyzwalacze nie bêd± uruchamiane przez \fBdpkg\-trigger\fP).
.PP
Nierozpoznana sk³adnia nazwy wyzwalacza stanowi b³±d dla \fBdpkg\-trigger\fP.
.
.SH POLECENIA
.TP
\fB\-\-check\-supported\fP
Check if the running \fBdpkg\fP supports triggers (usually called from a
postinst). Will exit \fB0\fP if a triggers\-capable \fBdpkg\fP has run, or \fB1\fP
with an error message to stderr if not. Normally, however, it is better just
to activate the desired trigger with \fBdpkg\-trigger\fP.
.TP
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
Wywietla informacjê o u¿ytkowaniu i koñczy dzia³anie.
.TP
\fB\-\-version\fP
Wywietla informacjê o wersji i pomylnie koñczy dzia³anie.
.
.SH OPCJE
.TP
\fB\-\-admindir=\fP\fIkatalog\fP
Zmienia po³o¿enie bazy danych \fBdpkg\fP. Domylnie jest to \fI/var/lib/dpkg\fP.
.TP
\fB\-\-by\-package=\fP\fIpakiet\fP
Override trigger awaiter (normally set by \fBdpkg\fP through the
\fBDPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE\fP environment variable of the maintainer scripts,
naming the package to which the script belongs, and this will be used by
default).
.TP
\fB\-\-no\-await\fP
Ta opcja zapewnia, ¿e wywo³uj±cy pakiet T (jeli jest) nie potrzebuje
oczekiwaæ na przetworzenie tego wyzwalacza. Tzw. "zainteresowane" pakiet(y)
I nie bêd± dodane do listy pakietów oczekuj±cych na przetworzenie wyzwalacza
dla T, a status T nie zostanie zmieniony. Mo¿na uwa¿aæ T za zainstalowany,
mimo ¿e pakiet(y) I wyzwalacz móg³ jeszcze nie zostaæ przetworzony.
.TP
\fB\-\-no\-act\fP
Tylko test \- bez wykonywania ¿adnych zmian.
.
.SH ¦RODOWISKO
.TP
\fBDPKG_ADMINDIR\fP
If set and the \fB\-\-admindir\fP option has not been specified, it will be used
as the dpkg data directory.
.
.SH "ZOBACZ TAK¯E"
\fBdpkg\fP(1), \fBdeb\-triggers\fP(5), \fB/usr/share/doc/dpkg\-dev/triggers.txt.gz\fP.
.SH "T£UMACZE"
Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
.br
Bartosz Feñski <fenio@debian.org>, 2004-2005
.br
Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
.br
Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008