blob: 1930c1efdb5eac51a11abbd4e2d16fcd49b53286 [file] [log] [blame]
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH dpkg\-vendor 1 2011\-07\-04 "Projekt Debiana" "u¿ytki dpkg"
.SH NAZWA
dpkg\-vendor \- odczytuje informacjê o twórcach dystrybucji
.
.SH SK£ADNIA
\fBdpkg\-vendor\fP [\fIopcja\fP...] \fIpolecenie\fP
.
.SH OPIS
\fBdpkg\-vendor\fP jest narzêdziem pozwalaj±cym na odczytywanie informacji o
twórcach wymienionych w \fB/etc/dpkg/origins\fP. \fB/etc/dpkg/origins/default\fP
zawiera informacje dotycz±ce aktualnego twórcy.
.
.SH POLECENIA
.TP
\fB\-\-is\fP\fI twórca\fP
Exits with \fB0\fP if the current vendor is \fIvendor\fP. Otherwise exits with
non\-zero.
.TP
\fB\-\-derives\-from\fP\fI twórca\fP
Exits with \fB0\fP if the current vendor distribution is a derivative of
\fIvendor\fP, otherwise exits with non\-zero. It uses the "Parent" field to
browse all ancestors of the current vendor.
.TP
\fB\-\-query\fP\fI pole\fP
Wywietla na standardowym wyjciu warto¶æ okrelonego \fIpola\fP odczytanego z
informacji dotycz±cych aktualnego twórcy.
.TP
\fB\-\-help\fP
Wywietla informacjê o u¿ytkowaniu i koñczy dzia³anie.
.TP
\fB\-\-version\fP
Wywietla informacjê o wersji i pomylnie koñczy dzia³anie.
.
.SH OPCJE
.TP
\fB\-\-vendor\fP\fI twórca\fP
Assumes the current vendor is \fIvendor\fP instead of discovering it with the
\fBDEB_VENDOR\fP environment variable or \fB/etc/dpkg/origins/default\fP.
.
.SH ¦RODOWISKO
.TP
\fBDEB_VENDOR\fP
Ustawienie okrelaj±ce aktualnego twórcê. Jeli nie jest ustawione, aktualny
twórca zostanie okrelony poprzez odczytanie z \fB/etc/dpkg/origins/default\fP.
.
.SH AUTOR
Copyright \(co 2009 Rapha\[:e]l Hertzog
.sp
Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd¼ Powszechn± Licencjê
Publiczn± GNU w wersji drugiej lub pó¼niejszej, by dowiedzieæ siê o
warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.
.SH "T£UMACZE"
Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
.br
Bartosz Feñski <fenio@debian.org>, 2004-2005
.br
Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
.br
Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008