blob: 9ba1ae6b51ed95aa3cb26dfcc77f9b31e4b70f2c [file] [log] [blame]
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH dpkg 1 2011\-08\-14 "Projekt Debiana" "u¿ytki dpkg"
.SH NAZWA
dpkg \- mened¿er pakietów Debiana
.
.SH SK£ADNIA
\fBdpkg\fP [\fIoption\fP...] \fIaction\fP
.
.SH UWAGA
Ten podrêcznik jest przeznaczony dla u¿ytkowników, którzy chc± poznaæ opcje
programu \fBdpkg\fP oraz chc± dowiedzieæ siê o pakietach wiêcej ni¿ podaje to
\fBdpkg \-\-help\fP.
Ten podrêcznik \fInie\fP wyja¶nia technicznych szczegó³ów, np. w jaki sposób
\fBdpkg\fP instaluje lub usuwa swoje pakiety, gdy¿ jest to dla przeciêtnego
u¿ytkownika zupe³nie nieistotne.
.
.SH OPIS
\fBdpkg\fP jest narzêdziem do instalowania, tworzenia, usuwania pakietów
systemu Debian oraz do zarz±dzania nimi. Podstawowym i bardziej przyjaznym
u¿ytkownikowi narzêdziem\-nak³adk± \fBdpkg\fP jest \fBaptitude\fP(1). Sam \fBdpkg\fP
jest obs³ugiwany z linii komend, przez podanie dok³adnie jednego dzia³ania
oraz dodatkowych, nieobowi±zkowych opcji. Parametr dzia³anie okre¶la, co
\fBdpkg\fP ma zrobiæ, a dodatkowe opcje modyfikuj± to dzia³anie.
\fBdpkg\fP can also be used as a front\-end to \fBdpkg\-deb\fP(1) and
\fBdpkg\-query\fP(1). The list of supported actions can be found later on in the
\fBACTIONS\fP section. If any such action is encountered \fBdpkg\fP just runs
\fBdpkg\-deb\fP or \fBdpkg\-query\fP with the parameters given to it, but no
specific options are currently passed to them, to use any such option the
back\-ends need to be called directly.
.
.SH "INFORMACJE O PAKIETACH"
\fBdpkg\fP zarz±dza informacjami o dostêpnych pakietach. Informacje zosta³y
podzielone na trzy klasy: \fBstan bie¿±cy\fP, \fBstan wyboru\fP oraz
\fBflagê\fP. Warto¶ci te mog± zostaæ zmienione za pomoc± programu \fBdselect\fP.
.SS "STAN BIE¯¡CY PAKIETÓW"
.TP
\fBnot\-installed (niezainstalowany)\fP
Pakiet nie jest zainstalowany w systemie.
.TP
\fBconfig\-files (pliki\-konfiguracyjne)\fP
Tylko pliki konfiguracyjne pakietu zosta³y w systemie.
.TP
\fBhalf\-installed (wpó³zainstalowany)\fP
Instalacja pakietu zosta³a rozpoczêta, ale niedokoñczona z pewnych powodów.
.TP
\fBunpacked (rozpakowany)\fP
Pakiet jest rozpakowany, ale nie skonfigurowany.
.TP
\fBhalf\-configured (wpó³skonfigurowany)\fP
Pakiet jest rozpakowany, a konfiguracja zosta³a rozpoczêta, ale
niedokoñczona z pewnych powodów.
.TP
\fBtriggers\-awaited\fP
Pakiet oczekuje przetworzenia wyzwalaczy przez inny pakiet.
.TP
\fBtriggers\-pending\fP
Pakiet zosta³ pobudzony.
.TP
\fBinstalled (zainstalowany)\fP
Pakiet jest rozpakowany i poprawnie skonfigurowany.
.SS "STAN WYBORU PAKIETÓW"
.TP
\fBinstall (instalacja)\fP
Pakiet zosta³ wybrany do zainstalowania.
.TP
\fBhold (wstrzymanie)\fP
Pakiet oznaczony jako \fBwstrzymany\fP nie jest obs³ugiwany przez \fBdpkg\fP,
chyba ¿e u¿yje siê opcji \fB\-\-force\-hold\fP.
.TP
\fBdeinstall (deinstalacja)\fP
Pakiet zosta³ wybrany do odinstalowania (to znaczy, ¿e chcemy skasowaæ
wszystkie pliki pakietu oprócz plików konfiguracyjnych).
.TP
\fBpurge (wyczyszczenie)\fP
The package is selected to be purged (i.e. we want to remove everything from
system directories, even configuration files).
.SS "FLAGI PAKIETÓW"
.TP
\fBreinst\-required (konieczna\-reinstalacja)\fP
Pakiet oznaczony jako \fBkonieczna\-reinstalacja\fP jest uszkodzony i wymaga
reinstalacji. Taki pakiet nie mo¿e zostaæ usuniêty, chyba ¿e u¿yje siê opcji
\fB\-\-force\-remove\-reinstreq\fP.
.
.SH AKCJE
.TP
\fB\-i\fP, \fB\-\-install\fP \fIpackage\-file\fP...
Install the package. If \fB\-\-recursive\fP or \fB\-R\fP option is specified,
\fIpackage\-file\fP must refer to a directory instead.
Instalacja sk³ada siê z nastêpuj±cych kroków:
.br
\fB1.\fP Rozpakowanie plików kontrolnych nowego pakietu.
.br
\fB2.\fP Je¶li inna wersja tego samego pakietu jest ju¿ zainstalowana,
uruchomienie skryptu \fIprerm\fP starego pakietu.
.br
\fB3.\fP Uruchomienie skryptu \fIpreinst\fP, je¶li pakiet go zawiera.
.br
\fB4.\fP Rozpakowanie nowych plików, ale przechowanie starych na wypadek, gdyby
instalacja siê nie powiod³a i trzeba by je odzyskaæ.
.br
\fB5.\fP Je¶li inna wersja tego samego pakietu by³a poprzednio zainstalowana,
uruchomienie skryptu \fIpostrm\fP starego pakietu. Proszê zauwa¿yæ, ¿e ten
skrypt jest uruchamiany po skrypcie \fIpreinst\fP nowego pakietu, poniewa¿ nowe
pliki s± zapisywane w tym samym czasie, gdy stare s± kasowane.
.br
\fB6.\fP Konfiguracja pakietu. Bardziej szczegó³owe informacje zawarto przy
opisie parametru \fB\-\-configure\fP.
.TP
\fB\-\-unpack \fP\fIpackage\-file\fP...
Unpack the package, but don't configure it. If \fB\-\-recursive\fP or \fB\-R\fP
option is specified, \fIpackage\-file\fP must refer to a directory instead.
.TP
\fB\-\-configure \fP\fIpakiet\fP...|\fB\-a\fP|\fB\-\-pending\fP
Configure a package which has been unpacked but not yet configured. If
\fB\-a\fP or \fB\-\-pending\fP is given instead of \fIpackage\fP, all unpacked but
unconfigured packages are configured.
To reconfigure a package which has already been configured, try the
\fBdpkg\-reconfigure\fP(8) command instead.
Konfigurowanie sk³ada siê z nastêpuj±cych kroków:
.br
\fB1.\fP Rozpakowanie nowych plików konfiguracyjnych, ale przechowanie starych
na wypadek, gdyby konfigurowanie siê nie powiod³o i trzeba by je odzyskaæ.
.br
\fB2.\fP Uruchomienie skryptu \fIpostinst\fP, je¶li pakiet go zawiera.
.TP
\fB\-\-triggers\-only\fP \fIpakiet\fP...|\fB\-a\fP|\fB\-\-pending\fP
Przetwarzanie samych wyzwalaczy. Wszystkie zaplanowane wyzwalacze zostan±
przetworzone. Je¶li podane s± nazwy pakietów, tylko ich wyzwalacze zostan±
przetworzone \- ka¿dy dok³adnie raz, tam gdzie to potrzebne. U¿ycie tej opcji
mo¿e pozostawiæ pakiety w niew³a¶ciwym stanie \fBtriggers\-awaited\fP lub
\fBtriggers\-pending\fP. Mo¿e to byæ pó¼niej naprawione przez wywo³anie: \fBdpkg
\-\-configure \-\-pending\fP.
.TP
\fB\-r\fP, \fB\-\-remove\fP, \fB\-P\fP, \fB\-\-purge \fP\fIpakiet\fP...|\fB\-a\fP|\fB\-\-pending\fP
Remove an installed package. \fB\-r\fP or \fB\-\-remove\fP remove everything except
conffiles. This may avoid having to reconfigure the package if it is
reinstalled later. (Conffiles are configuration files that are listed in the
\fIDEBIAN/conffiles\fP control file). \fB\-P\fP or \fB\-\-purge\fP removes everything,
including conffiles. If \fB\-a\fP or \fB\-\-pending\fP is given instead of a package
name, then all packages unpacked, but marked to be removed or purged in file
\fI/var/lib/dpkg/status\fP, are removed or purged, respectively. Note: some
configuration files might be unknown to \fBdpkg\fP because they are created and
handled separately through the configuration scripts. In that case, \fBdpkg\fP
won't remove them by itself, but the package's \fIpostrm\fP script (which is
called by \fBdpkg\fP), has to take care of their removal during purge. Of
course, this only applies to files in system directories, not configuration
files written to individual users' home directories.
Usuniêcie pakietu sk³ada siê z nastêpuj±cych kroków:
.br
\fB1.\fP Uruchomienie skryptu \fIprerm\fP
.br
\fB2.\fP Usuniêcie zainstalowanych plików
.br
\fB3.\fP Uruchomienie skryptu \fIpostrm\fP
.br
.TP
\fB\-\-update\-avail\fP, \fB\-\-merge\-avail\fP \fIplik\-pakietów\fP
Zaktualizowanie bazy danych programu \fBdpkg\fP oraz \fBdselect\fP o dostêpnych
pakietach. Opcja \fB\-\-merge\-avail\fP powoduje, ¿e poprzednie informacje s±
³±czone z nowymi z \fIpliku_pakietów\fP. Opcja \fB\-\-update\-avail\fP powoduje
zast±pienie starych informacji nowymi z \fIpliku_pakietów\fP. \fIPlik_pakietów\fP
dystrybuowany razem z systemem Debian nazywa siê po prostu
\fIPackages\fP. \fBdpkg\fP przechowuje informacje o dostêpnych pakietach w pliku
\fI/var/lib/dpkg/available\fP.
Prostszym poleceniem, którego mo¿na u¿yæ w celu pobrania i od¶wie¿enia pliku
\fIavailable\fP, jest \fBdselect update\fP. Proszê zauwa¿yæ, ¿e plik ten jest
zasadniczo nieu¿yteczny, je¶li nie u¿ywa siê \fBdselect\fP tylko nak³adki
bazuj±cej na APT. Przyczyn± tego jest fakt, ¿e APT posiada w³asny system
okre¶lania dostêpno¶ci pakietów.
.TP
\fB\-A\fP, \fB\-\-record\-avail\fP \fIpackage\-file\fP...
Update \fBdpkg\fP and \fBdselect\fP's idea of which packages are available with
information from the package \fIpackage\-file\fP. If \fB\-\-recursive\fP or \fB\-R\fP
option is specified, \fIpackage\-file\fP must refer to a directory instead.
.TP
\fB\-\-forget\-old\-unavail\fP
Aktualnie \fBprzestarza³e\fP i nie daje ¿adnego efektu, poniewa¿ \fBdpkg\fP
automatycznie zapomina o niezainstalowanych, niedostêpnych pakietach.
.TP
\fB\-\-clear\-avail\fP
Skasowanie informacji o dostêpnych pakietach.
.TP
\fB\-C\fP, \fB\-\-audit\fP
Wyszukanie pakietów, które zainstalowane s± w systemie tylko
czê¶ciowo. \fBdpkg\fP zasugeruje, co mo¿na zrobiæ z tymi pakietami, aby w pe³ni
dzia³a³y.
.TP
\fB\-\-get\-selections\fP [\fIwzorzec\-nazwy\-pakietu\fP...]
Pobranie listy wybranych pakietów i wypisanie jej na stdout. Je¿eli nie
podano wzorca, pakiety niezainstalowane (czyli takie, które nie zosta³y
uprzednio wyczyszczone) nie zostan± wy¶wietlone.
.TP
\fB\-\-set\-selections\fP
Set package selections using file read from stdin. This file should be in
the format '\fIpackage\fP \fIstate\fP', where state is one of \fBinstall\fP, \fBhold\fP,
\fBdeinstall\fP or \fBpurge\fP. Blank lines and comment lines beginning with '#'
are also permitted.
.TP
\fB\-\-clear\-selections\fP
Oznacza wszystkie pakiety nie bêd±ce pakietami niezbêdnymi (essential) jako
przeznaczone do usuniêcia. Opcja ta powinna byæ u¿yta bezpo¶rednio przed
\-\-set\-selections, aby usun±æ wszystkie pakiety niewymienione w
\-\-set\-selections.
.TP
\fB\-\-yet\-to\-unpack\fP
Wyszukanie pakietów przeznaczonych do zainstalowania, które z pewnych
powodów nie mog³y zostaæ zainstalowane.
.TP
.TP
\fB\-\-print\-architecture\fP
Podanie architektury pakietów instalowanych przez \fBdpkg\fP (na przyk³ad
"i386").
.TP
\fB\-\-compare\-versions \fP\fIwersja1 op wersja2\fP
Porównanie numerów wersji, gdzie \fIop\fP jest operatorem binarnym. \fBdpkg\fP
zwróci prawdê (rezultat zerowy) \- gdy warunek jest spe³niony, lub zwróci
fa³sz (rezultat niezerowy) \- w przeciwnym razie. Istniej± dwie grupy
operatorów, w zale¿no¶ci od tego, w jaki sposób traktuje siê pusty numer
\fIwersji1\fP lub \fIwersji2\fP. Operatory, dla których pusty numer wersji oznacza
wersjê wcze¶niejsz± ni¿ dowolna: \fBlt le eq ne ge gt\fP. Operatory, dla
których pusty numer wersji oznacza wersjê pó¼niejsz± ni¿ dowolna: \fBlt\-nl
le\-nl ge\-nl gt\-nl\fP. Operatory istniej±ce, aby zachowaæ kompatybilno¶æ z
plikiem kontrolnym: \fB< << <= = >= >> >\fP.
.TP
\fB\-\-command\-fd \fP\fIn\fP
Accept a series of commands on input file descriptor \fIn\fP. Note: additional
options set on the command line, and through this file descriptor, are not
reset for subsequent commands executed during the same run.
.TP
\fB\-\-help\fP
Wy¶wietlenie krótkiego komunikatu pomocy.
.TP
\fB\-\-force\-help\fP
Wy¶wietlenie opisu opcji \fB\-\-force\-\fP\fIdzia³anie\fP.
.TP
\fB\-Dh\fP, \fB\-\-debug=help\fP
Wy¶wietlenie opisu opcji debuggera.
.TP
\fB\-\-version\fP
Wy¶wietlenie informacji o wersji \fBdpkg\fP.
.TP
\fBakcje dpkg\-deb\fP
Proszê zajrzeæ do \fBdpkg\-deb\fP(1), aby poznaæ pe³ny opis nastêpuj±cych
dzia³añ.
.nf
\fB\-b\fP, \fB\-\-build\fP \fIkatalog\fP [\fIarchiwum\fP|\fIkatalog\fP]
Zbudowanie pakietu deb.
\fB\-c\fP, \fB\-\-contents\fP \fIarchiwum\fP
Podanie zawarto¶ci pakietu deb.
\fB\-e\fP, \fB\-\-control\fP \fInazwa\-pliku\fP [\fIkatalog\fP]
Rozpakowanie plików kontrolnych z pakietu.
\fB\-x\fP, \fB\-\-extract\fP \fIarchiwum katalog\fP
Rozpakowanie plików zawartych w pakiecie.
\fB\-X\fP, \fB\-\-vextract\fP \fIarchiwum katalog\fP
Rozpakowanie pakietu i podanie nazw plików, które
zawiera pakiet.
\fB\-f\fP, \fB\-\-field\fP \fIarchiwum\fP [\fIpole\-kontrolne\fP...]
Podanie informacji z pól kontrolnych pakietu.
\fB\-\-fsys\-tarfile\fP \fIarchiwum\fP
Podanie na stdout archiwum tar, które zawiera pakiet
Debiana.
\fB\-I\fP, \fB\-\-info\fP \fIarchiwum\fP [\fIplik\-kontrolny\fP...]
Podanie informacji o pakiecie.
.fi
.TP
\fBakcje dpkg\-query\fP
Proszê przeczytaæ \fBdpkg\-query\fP(8), aby uzyskaæ szczegó³owe informacje o
nastêpuj±cych dzia³aniach.
.nf
\fB\-l\fP, \fB\-\-list\fP \fIwzorzec\-nazw\-pakietów\fP...
Wy¶wietla pakiety pasuj±ce do wzorca.
\fB\-s\fP, \fB\-\-status\fP \fInazwa\-pakietu\fP...
Wy¶wietla informacje o stanie danego pakietu.
\fB\-L\fP, \fB\-\-listfiles\fP \fInazwa\-pakietu\fP...
Wy¶wietla listê plików zainstalowanych w systemie przez pakiet \fInazwa\-pakietu\fP.
\fB\-S\fP, \fB\-\-search\fP \fIwzorzec\-wyszukiwania\-nazw\-plików\fP...
Wyszukuje nazwy plików w zainstalowanych pakietach.
\fB\-p\fP, \fB\-\-print\-avail\fP \fInazwa\-pakietu\fP...
Wy¶wietla szczegó³owe informacje na temat pakietu \fInazwa\-pakietu\fP,
pochodz±ce z pliku \fI/var/lib/dpkg/available\fP. U¿ytkownicy nak³adek
opartych o APT powinni u¿ywaæ \fBapt\-cache show\fP \fIpackage\-name\fP zamiast
tej opcji.
.fi
.
.SH OPCJE
Wszystkie opcje mog± byæ podane zarówno w linii poleceñ, jak i w pliku
konfiguracyjnym \fI/etc/dpkg/dpkg.cfg\fP programu \fBdpkg\fP lub w plikach w
katalogu konfiguracyjnym \fI/etc/dpkg/dpkg.cfg.d/\fP. Ka¿da linia pliku
konfiguracyjnego jest albo opcj± (dok³adnie tak± sam± jak opcja linii
poleceñ, ale bez pocz±tkowych my¶lników), albo komentarzem (je¿eli zaczyna
siê od \fB#\fP).
.br
.TP
\fB\-\-abort\-after=\fP\fIliczba\fP
Zmiana liczby b³êdów, po których \fBdpkg\fP zaprzestanie dzia³ania. Domy¶lna
warto¶æ to 50.
.TP
\fB\-B\fP, \fB\-\-auto\-deconfigure\fP
Gdy pakiet jest usuwany, mo¿liwe jest, ¿e inny zainstalowany pakiet zale¿y
od tego usuwanego. Podanie tej opcji spowoduje automatyczne dekonfigurowanie
pakietów, które s± zale¿ne od usuwanego.
.TP
\fB\-D\fP\fIósemkowo\fP, \fB\-\-debug=\fP\fIósemkowo\fP
W³±czenie trybu debuggera. \fIósemkowo\fP jest liczb± ósemkow± bêd±c± sum±
logiczn± bitów opcji debuggera z poni¿szej listy (te warto¶ci mog± siê
zmieniæ w przysz³o¶ci). Parametr \fB\-Dh\fP lub \fB\-\-debug=help\fP wy¶wietla te
warto¶ci.
Number Description
1 Generally helpful progress information
2 Invocation and status of maintainer scripts
10 Output for each file processed
100 Lots of output for each file processed
20 Output for each configuration file
200 Lots of output for each configuration file
40 Dependencies and conflicts
400 Lots of dependencies/conflicts output
10000 Trigger activation and processing
20000 Lots of output regarding triggers
40000 Silly amounts of output regarding triggers
1000 Lots of drivel about e.g. the dpkg/info dir
2000 Insane amounts of drivel
.TP
\fB\-\-force\-\fP\fIdzia³ania\fP, \fB\-\-no\-force\-\fP\fIdzia³ania\fP, \fB\-\-refuse\-\fP\fIdzia³ania\fP
Wymu¶ (\fB\-\-force\-\fP) wykonanie pewnych dzia³añ lub pozostaw domy¶lny sposób
(\fBno\-force\fP i \fBrefuse\fP oznaczaj± to samo) wykonania dzia³añ. \fIdzia³ania\fP
to rozdzielona przecinkami lista dzia³añ. \fB\-\-force\-help\fP wy¶wietla opis
tych dzia³añ. Dzia³ania oznaczone przez (*) s± domy¶lnie wymuszone.
\fIOstrze¿enie: Te opcje s± zwykle przeznaczone wy³±cznie dla do¶wiadczonych
u¿ytkowników. U¿ycie ich bez pe³nego zrozumienia efektu dzia³ania mo¿e
spowodowaæ uszkodzenie systemu.\fP
\fBall\fP: W³±cza (lub wy³±cza) wszystkie opcje typu "force".
\fBdowngrade\fP(*): Zainstalowanie pakietu, nawet gdy nowsza jego wersja jest
ju¿ zainstalowana.
\fIOstrze¿enie: W chwili obecnej dpkg nie sprawdza zale¿no¶ci podczas
instalowania starszej wersji pakietu i dlatego nie wypisze ostrze¿enia,
je¿eli zainstalowanie starszej wersji popsuje zale¿no¶ci innych
pakietów. Instalowanie starszych wersji niezbêdnych (essential) pakietów
mo¿e spowodowaæ \- i jest to powa¿ny skutek uboczny \- ¿e Twój system nie
bêdzie siê nadawa³ do u¿ytku. Proszê u¿ywaæ tej opcji ostro¿nie.\fP
\fBconfigure\-any\fP: Skonfigurowanie wszystkich rozpakowanych ale
nieskonfigurowanych pakietów, od których zale¿y bie¿±cy pakiet.
\fBhold\fP: Dzia³anie obejmie tak¿e pakiety oznaczone jako "wstrzymane" (hold).
\fBremove\-reinstreq\fP: Usuniêcie pakietu, nawet wtedy gdy jest uszkodzony i
wymaga przeinstalowania. Mo¿e to spowodowaæ pozostawienie czê¶ci pakietu w
systemie, gdy¿ \fBdpkg\fP zapomni o niej.
\fBremove\-essential\fP: Usuniêcie pakietu, nawet wtedy gdy jest on uznany za
niezbêdny (essential). Pakiety niezbêdne zawieraj± podstawowe polecenia
Uniksa. Usuniêcie ich mo¿e spowodowaæ, ¿e system przestanie dzia³aæ. Nale¿y
zachowaæ szczególn± ostro¿no¶æ przy u¿yciu tej opcji.
\fBdepends\fP: Zamiana wszystkich problemów z zale¿no¶ciami na ostrze¿enia.
\fBdepends\-version\fP: Zignorowanie problemów z numerami wersji przy
sprawdzaniu zale¿no¶ci.
\fBbreaks\fP: Instalacja, nawet je¶liby to popsu³o inny pakiet.
\fBconflicts\fP: Instalacja, nawet gdy pakiet powoduje konflikt z
innym. Powstaæ mo¿e niebezpieczeñstwo nadpisania plików z innego pakietu,
dlatego nale¿y zachowaæ ostro¿no¶æ przy u¿yciu tej opcji.
\fBconfmiss\fP: Zawsze bêd± instalowane brakuj±ce pliki
konfiguracyjne. U¿ywanie tej opcji mo¿e byæ niebezpieczne, poniewa¿ nie
zachowuje to zmiany dokonanej na pliku (czyli jego usuniêcia).
\fBconfnew\fP: Je¶li plik konfiguracyjny zosta³ zmodyfikowany, zainstalowana
zostanie jego nowa wersja bez pytania, chyba ¿e u¿yto równie¿ opcji
\fB\-\-force\-confdef\fP, co spowoduje wykonanie domy¶lnej akcji.
\fBconfold\fP: Je¶li plik konfiguracyjny zosta³ zmodyfikowany, stara wersja
zostanie zachowana bez pytania, chyba ¿e u¿yto równie¿ opcji
\fB\-\-force\-confdef\fP, co spowoduje wykonanie domy¶lnej akcji.
\fBconfdef\fP: Je¶li plik konfiguracyjny zosta³ zmodyfikowany, wybrane zostanie
domy¶lne dzia³anie. Je¿eli nie okre¶lono domy¶lnej akcji, u¿ytkownik
zostanie poproszony o dokonanie wyboru. Podanie dodatkowo opcji
\fB\-\-force\-confnew\fP lub \fB\-\-force\-confold\fP zdecyduje o dalszym dzia³aniu.
\fBconfask\fP: If a conffile has been modified always offer to replace it with
the version in the package, even if the version in the package did not
change. If any of \fB\-\-force\-confmiss\fP, \fB\-\-force\-confnew\fP,
\fB\-\-force\-confold\fP, or \fB\-\-force\-confdef\fP is also given, it will be used to
decide the final action.
\fBoverwrite\fP: Nadpisanie plików z innych pakietów, w przypadku gdy dany plik
wystêpuje tak¿e w innym pakiecie.
\fBoverwrite\-dir\fP Nadpisanie katalogów z innych pakietów, w przypadku gdy
dany katalog wystêpuje tak¿e w innym pakiecie.
\fBoverwrite\-diverted\fP: Nadpisanie plików ominiêtych plikami nieominiêtymi.
\fBunsafe\-io\fP: Do not perform safe I/O operations when unpacking. Currently
this implies not performing file system syncs before file renames, which is
known to cause substantial performance degradation on some file systems,
unfortunately the ones that require the safe I/O on the first place due to
their unreliable behaviour causing zero\-length files on abrupt system
crashes.
\fINote\fP: For ext4, the main offender, consider using instead the mount
option \fBnodelalloc\fP, which will fix both the performance degradation and
the data safety issues, the latter by making the file system not produce
zero\-length files on abrupt system crashes with any software not doing syncs
before atomic renames.
\fIWarning: Using this option might improve performance at the cost of losing
data, use with care.\fP
\fBarchitecture\fP: Process even packages with wrong or no architecture.
\fBbad\-version\fP: Process even packages with wrong versions.
\fBbad\-path\fP: Zignorowanie braku pewnych programów w ¶cie¿ce zmiennej
systemowej \fBPATH\fP.
\fBnot\-root\fP: Próba (de)instalacji, gdy dpkg nie jest uruchamiany z konta
administartora.
\fBbad\-verify\fP: Instalowanie pakietu, nawet je¿eli nie powiedzie siê
sprawdzenie jego autentyczno¶ci.
.TP
\fB\-\-ignore\-depends\fP=\fIpakiet\fP,...
Zignorowanie sprawdzania zale¿no¶ci od podanych pakietów (a ¶ci¶lej rzecz
bior±c, sprawdzanie siê odbywa, ale w przypadku konfliktów wy¶wietlane jest
tylko ostrze¿enie).
.TP
\fB\-\-no\-act\fP, \fB\-\-dry\-run\fP, \fB\-\-simulate\fP
Podejmowane dzia³ania nie powoduj± ¿adnych zmian. Ta opcja jest u¿yteczna,
gdy potrzeba sprawdziæ, czy dzia³anie siê wykona, ale bez powodowania zmian
czegokolwiek.
Opcjê \fB\-\-no\-act\fP nale¿y podaæ jako pierwszy parametr, gdy¿ w przeciwnym
razie mo¿na otrzymaæ niespodziewane efekty. (np. \fBdpkg \-\-purge bla
\-\-no\-act\fP wyczy¶ci pakiet bla, a nastêpnie spróbuje wyczy¶ciæ pakiet o
nazwie \-\-no\-act, mimo ¿e najprawdopodobniej spodziewa³e¶ siê, ¿e takie
polecenie nic nie zrobi).
.TP
\fB\-R\fP, \fB\-\-recursive\fP
Dzia³anie obejmie wszystkie pliki \fB*.deb\fP z podanego katalogu, wraz z
podkatalogami tego katalogu. Ta opcja mo¿e zostaæ u¿yta wraz z \fB\-i\fP, \fB\-A\fP,
\fB\-\-install\fP, \fB\-\-unpack\fP oraz \fB\-\-avail\fP.
.TP
\fB\-G\fP
Nieinstalowanie pakietu, je¶li jego nowsza wersja jest ju¿
zainstalowana. Jest to dok³adnie to samo, co \fB\-\-refuse\-downgrade\fP.
.TP
\fB\-\-admindir=\fP\fIkatalog\fP
Zmiana domy¶lnego katalogu administracyjnego, zawieraj±cego wiele plików
dostarczaj±cych informacji o stanie zainstalowanych i niezainstalowanych
pakietów itp. (Warto¶æ domy¶lna to \fI/var/lib/dpkg\fP).
.TP
\fB\-\-instdir=\fP\fIkatalog\fP
Zmiana domy¶lnego katalogu instalacyjnego, czyli katalogu, w którym pakiety
s± instalowane. \fBinstdir\fP jest tak¿e katalogiem przekazywanym do
\fBchroot\fP(2) przed uruchomieniem skryptów dostarczonyhc przez opiekuna
pakietu, co oznacza, ¿e skrypty te widz± \fBinstdir\fP jako g³ówny katalog
hierarchii. (Warto¶æ domy¶lna to \fI/\fP).
.TP
\fB\-\-root=\fP\fIkatalog\fP
Zmiana \fBroot\fP zmienia \fBinstdir\fP na \fIkatalog\fP i \fBadmindir\fP na
\fIkatalog\fP\fB/var/lib/dpkg\fP.
.TP
\fB\-O\fP, \fB\-\-selected\-only\fP
Dzia³anie obejmuje wy³±cznie pakiety wybrane do instalacji. Wybór mo¿e
zostaæ dokonany przez polecenie \fBdselect\fP lub \fBdpkg\fP, gdy wykonuje
operacje na pakietach. Na przyk³ad pakiet usuwany jest zaznaczany jako
wybrany do odinstalowania.
.TP
\fB\-E\fP, \fB\-\-skip\-same\-version\fP
Nieinstalowanie pakietu, je¶li o tej samej wersji jest ju¿ zainstalowany w
systemie.
.P
\fB\-\-pre\-invoke=\fP\fIpolecenie\fP
.br
\fB\-\-post\-invoke=\fP\fIpolecenie\fP
.RS
Okre¶la dodatkowe \fIpolecenie\fP, które bêdzie wywo³ane przez "sh \-c" przed
lub po wykonaniu przez dpkg akcji: \fIunpack\fP, \fIconfigure\fP, \fIinstall\fP,
\fItriggers\-only\fP, \fIremove\fP oraz \fIpurge\fP. Opcja ta mo¿e byæ podana
wielokrotnie. Zachowywana jest kolejno¶æ podawania opcji, poprzedzane s± one
jeszcze opcjami z plików konfiguracyjnych. Zmienna ¶rodowiska
\fBDPKG_HOOK_ACTION\fP jest ustawiana dla dodatkowych poleceñ na warto¶æ
odpowiadaj±c± bie¿±cej akcji dpkg. Uwaga: nak³adki mog± uruchamiaæ dpkg
kilka razy w ci±gu jednego wywo³ania, co mo¿e spowodowaæ uruchomienie
dodatkowych poleceñ wiêcej razy ni¿ oczekiwano.
.RE
.P
\fB\-\-path\-exclude=\fP\fIglob\-pattern\fP
.br
\fB\-\-path\-include=\fP\fIglob\-pattern\fP
.RS
Set \fIglob\-pattern\fP as a path filter, either by excluding or re\-including
previously excluded paths matching the specified patterns during install.
\fIWarning: take into account that depending on the excluded paths you might
completely break your system, use with caution.\fP
The glob patterns use the same wildcards used in the shell, were '*' matches
any sequence of characters, including the empty string and also '/'. For
example, \fI'/usr/*/READ*'\fP matches \fI'/usr/share/doc/package/README'\fP. As
usual, '?' matches any single character (again, including '/'). And '['
starts a character class, which can contain a list of characters, ranges and
complementations. See \fBglob\fP(7) for detailed information about
globbing. Note: the current implementation might re\-include more directories
and symlinks than needed, to be on the safe side and avoid possible unpack
failures, future work might fix this.
This can be used to remove all paths except some particular ones; a typical
case is:
.nf
\fB\-\-path\-exclude=/usr/share/doc/*\fP
\fB\-\-path\-include=/usr/share/doc/*/copyright\fP
.fi
to remove all documentation files except the copyright files.
These two options can be specified multiple times, and interleaved with each
other. Both are processed in the given order, with the last rule that
matches a file name making the decision.
.RE
.TP
\fB\-\-status\-fd \fP\fIn\fP
Wys³anie "czytelnego dla maszyny" statusu pakietu i informacji o postêpie do
deskryptora pliku \fIn\fP. Ta opcja mo¿e byæ podana wielokrotnie. Informacja
jest ogólnie zapisywana po jednym wpisie w linii, w jednej z nastêpuj±cych
form:
.RS
.TP
\fBstatus: \fP\fIpakiet\fP\fB: \fP\fIstatus\fP
Nast±pi³a zmiana statusu pakietu, \fIstatus\fP jest taki jak w pliku statusu
pakietu.
.TP
\fBstatus: \fP\fIpakiet\fP\fB : error : \fP\fIrozszerzony\-komunikat\-b³êdu\fP
An error occurred. Any possible newlines in \fIextended\-error\-message\fP will
be converted to spaces before output.
.TP
\fBstatus: \fP\fIplik\fP\fB : conffile\-prompt : '\fP\fIprawdziwy\-stary\fP\fB' '\fP\fIprawdziwy\-nowy\fP\fB' \fP\fIzmiany\-u¿ytkownika\fP\fB \fP\fIzmiany\-dystrybucyjne\fP
U¿ytkownikowi zostanie przedstawione pytanie odno¶nie pliku
konfiguracyjnego.
.TP
\fBprocessing: \fP\fIetap\fP\fB: \fP\fIpakiet\fP
Sent just before a processing stage starts. \fIstage\fP is one of \fBupgrade\fP,
\fBinstall\fP (both sent before unpacking), \fBconfigure\fP, \fBtrigproc\fP,
\fBdisappear\fP, \fBremove\fP, \fBpurge\fP.
.RE
.TP
\fB\-\-status\-logger\fP=\fIcommand\fP
Send machine\-readable package status and progress information to the shell
\fIcommand\fP's standard input. This option can be specified multiple
times. The output format used is the same as in \fB\-\-status\-fd.\fP
.RE
.TP
\fB\-\-log=\fP\fInazwa\-pliku\fP
Log status change updates and actions to \fIfilename\fP, instead of the default
\fI/var/log/dpkg.log\fP. If this option is given multiple times, the last
filename is used. Log messages are of the form `YYYY\-MM\-DD HH:MM:SS status
\fIstate\fP \fIpkg\fP \fIinstalled\-version\fP' for status change updates; `YYYY\-MM\-DD
HH:MM:SS \fIaction\fP \fIpkg\fP \fIinstalled\-version\fP \fIavailable\-version\fP' for
actions where \fIaction\fP is one of \fBinstall\fP, \fBupgrade\fP, \fBremove\fP,
\fBpurge\fP; and `YYYY\-MM\-DD HH:MM:SS conffile \fIfilename\fP \fIdecision\fP' for
conffile changes where \fIdecision\fP is either \fBinstall\fP or \fBkeep\fP.
.TP
\fB\-\-no\-debsig\fP
Nie próbuje weryfikowaæ sygnatur pakietu.
.TP
\fB\-\-no\-triggers\fP
Nie uruchamiaj ¿adnych wyzwalaczy w tym przebiegu (aktywacje nadal bêd±
zarejestrowane). Przy u¿yciu wraz z \fB\-\-configure\fP \fIpakiet\fP lub
\fB\-\-triggers\-only\fP \fIpakiet\fP skrypt "postinst" wskazanego pakietu nadal
zostanie uruchomiony, nawet je¶li wymagane jest tylko uruchomienie
wyzwalaczy. U¿ycie tej opcji mo¿e pozostawiæ pakiety w niew³a¶ciwym stanie
\fBtriggers\-awaited\fP lub \fBtriggers\-pending\fP. Mo¿e to byæ pó¼niej naprawione
przez wywo³anie: \fBdpkg \-\-configure \-\-pending\fP.
.TP
\fB\-\-triggers\fP
Anuluje poprzednie \fB\-\-no\-triggers\fP.
.
.SH PLIKI
.TP
\fI/etc/dpkg/dpkg.cfg\fP
Plik konfiguracyjny zawieraj±cy domy¶lne opcje.
.TP
\fI/var/log/dpkg.log\fP
Domy¶lny plik logu (patrz \fI/etc/dpkg/dpkg.cfg\fP(5) i opcja \fB\-\-log\fP).
.P
Pozosta³e pliki wymienione poni¿ej odnosz± siê do swoich domy¶lnych
katalogów. Opcja \fB\-\-admindir\fP mo¿e zmieniæ lokalizacjê tych plików.
.TP
\fI/var/lib/dpkg/available\fP
Lista dostêpnych pakietów.
.TP
\fI/var/lib/dpkg/status\fP
Stan dostêpnych pakietów. Ten plik zawiera informacje o tym, czy dany pakiet
jest wybrany do skasowania, czy jest zainstalowany itp. Te informacje s±
opisane w sekcji \fBINFORMACJE O PAKIETACH\fP.
Kopia zapasowa pliku statusu jest tworzona w \fI/var/backups\fP ka¿dego
dnia. Mo¿e to byæ przydatne je¶li zostanie on utracony lub uszkodzony z
powodu k³opotów z systemami plików.
.P
Poni¿sze pliki s± czê¶ci± sk³adow± pakietów binarnych. Wiêcej informacji o
nich mo¿na znale¼æ w \fBdeb\fP(5).
.TP
\fIcontrol\fP
.TP
\fIconffiles\fP
.TP
\fIpreinst\fP
.TP
\fIpostinst\fP
.TP
\fIprerm\fP
.TP
\fIpostrm\fP
.
.SH ¦RODOWISKO
.TP
\fBHOME\fP
If set, \fBdpkg\fP will use it as the directory from which to read the user
specific configuration file.
.TP
\fBTMPDIR\fP
If set, \fBdpkg\fP will use it as the directory in which to create temporary
files and directories.
.TP
\fBPAGER\fP
The program \fBdpkg\fP will execute when displaying the conffiles.
.TP
\fBSHELL\fP
Program uruchamiany przez \fBdpkg\fP, gdy trzeba uruchomiæ now± sesjê pow³oki.
.TP
\fBCOLUMNS\fP
Ustawia liczbê kolumn u¿ywanych przez \fBdpkg\fP w czasie wy¶wietlania
sformatowanego tekstu. Obecnie u¿ywane tylko przez opcjê \-l.
.TP
\fBDPKG_SHELL_REASON\fP
Defined by \fBdpkg\fP on the shell spawned on the conffile prompt to examine
the situation. Current valid value: \fBconffile\-prompt\fP.
.TP
\fBDPKG_CONFFILE_OLD\fP
Defined by \fBdpkg\fP on the shell spawned on the conffile prompt to examine
the situation. Contains the path to the old conffile.
.TP
\fBDPKG_CONFFILE_NEW\fP
Defined by \fBdpkg\fP on the shell spawned on the conffile prompt to examine
the situation. Contains the path to the new conffile.
.TP
\fBDPKG_RUNNING_VERSION\fP
Zdefiniowana przez \fBdpkg\fP w ¶rodowisku skryptu opiekuna pakietu, jako
wersja aktualnie uruchomionej instancji programu \fBdpkg\fP.
.TP
\fBDPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE\fP
Zdefiniowana przez \fBdpkg\fP w ¶rodowisku skryptu opiekuna pakietu, jako nazwa
przetwarzanego pakietu.
.TP
\fBDPKG_MAINTSCRIPT_ARCH\fP
Zdefiniowana przez \fBdpkg\fP w ¶rodowisku skryptu opiekuna pakietu, jako
architektura dla której budowano pakiet.
.TP
\fBDPKG_MAINTSCRIPT_NAME\fP
Defined by \fBdpkg\fP on the maintainer script environment to the name of the
script running (preinst, postinst, prerm, postrm).
.
.SH PRZYK£ADY
Wy¶wietlenie wszystkich pakietów zwi±zanych z edytorem \fBvi\fP(1):
.br
\fBdpkg \-l \(aq*vi*\(aq\fP
.br
Wy¶wietlenie informacji z pliku \fI/var/lib/dpkg/available\fP o dwóch
pakietach:
.br
\fBdpkg \-\-print\-avail elvis vim | less\fP
.br
Samodzielne przeszukanie informacji o pakietach:
.br
\fBless /var/lib/dpkg/available\fP
.br
Wykasowanie zainstalowanego pakietu elvis:
.br
\fBdpkg \-r elvis\fP
.br
Aby zainstalowaæ pakiet, nale¿y wpierw znale¼æ go w archiwum lub na
CDROM. Plik "available" pokazuje, ¿e pakiet vim jest w sekcji "editors":
.br
\fBcd /media/cdrom/pool/main/v/vim\fP
\fBdpkg \-i vim_4.5\-3.deb\fP
.br
Aby stworzyæ kopiê lokalnie wybranych pakietów:
.br
\fBdpkg \-\-get\-selections >mojepakiety\fP
.br
Ten plik mo¿na przenie¶æ do innego systemu i zainstalowaæ te pakiety
poprzez:
.br
\fBdpkg \-\-clear\-selections\fP
\fBdpkg \-\-set\-selections <mojepakiety\fP
.br
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ta opcja nie powoduje zainstalowania lub usuniêcia
czegokolwiek, ale tylko zaznacza wskazane pakiety do zainstalowania b±d¼
usuniêcia. Do pobrania i zainstalowania tych pakietów trzeba u¿yæ innego
programu. Na przyk³ad mo¿na w tym celu u¿yæ polecenia \fBapt\-get
dselect\-upgrade\fP.
Zwyczajowo do wyboru pakietów s³u¿y \fBdselect\fP(1), który daje wiêksze
mo¿liwo¶ci zmiany ich stanu.
.br
.
.SH "DODATKOWA FUNKCJONALNO¦Æ"
Dodatkow± funkcjonalno¶æ mo¿na uzyskaæ, instaluj±c którykolwiek z
nastêpuj±cych pakietów: \fBapt\fP, \fBaptitude\fP oraz \fBdebsums\fP.
.
.SH "ZOBACZ TAK¯E"
\fBaptitude\fP(1), \fBapt\fP(1), \fBdselect\fP(1), \fBdpkg\-deb\fP(1), \fBdpkg\-query\fP(1),
\fBdeb\fP(5), \fBdeb\-control\fP(5), \fBdpkg.cfg\fP(5), oraz \fBdpkg\-reconfigure\fP(8).
.
.SH B£ÊDY
\fB\-\-no\-act\fP podaje raczej zbyt ma³o pomocnych informacji.
.
.SH AUTORZY
Patrz plik \fI/usr/share/doc/dpkg/THANKS.gz\fP zawieraj±cy listê osób, które
przyczyni³y siê do rozwoju programu \fBdpkg\fP.
.SH "T£UMACZE"
Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
.br
Bartosz Feñski <fenio@debian.org>, 2004-2005
.br
Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
.br
Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008