blob: 7ea39a48484608a7719c0579c578a458159a58c3 [file] [log] [blame]
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH dselect 1 2011\-08\-14 "Projekt Debiana" Debian
.SH NAZWA
dselect \- konsolowe narzêdzie zarz±dzania pakietami Debiana
.
.SH SK£ADNIA
\fBdselect\fP [\fIoption\fP...] [\fIaction\fP]
.
.SH OPIS
\fBdselect\fP
jest jednym z podstawowych narzêdzi u¿ytkownika do zarz±dzania
pakietami Debiana. Z g³ównego menu programu \fBdselect\fP administrator systemu mo¿e:
\- zaktualizowaæ listê dostêpnych pakietów,
\- wywietliæ stan zainstalowanych i dostêpnych wersji pakietów,
\- wybieraæ pakiety i zarz±dzaæ zale¿nociami,
\- zainstalowaæ nowe pakiety lub zaktualizowaæ pakiety do nowszych wersji.
.PP
\fBdselect\fP jest nak³adk± na polecenie \fBdpkg(1)\fP, niskopoziomowe narzêdzie
zarz±dzania pakietami Debiana. Jego podstawow± zalet± jest menad¿er
pe³noekranowego wyboru pakietów z mo¿liwoci± znajdowania zale¿noci miêdzy
nimi i rozwi±zywania konfliktów. Program uruchomiony z prawami
administratora daje mo¿liwo¶æ instalowania, aktualizowania oraz usuwania
pakietów. Mo¿na skonfigurowaæ ró¿norodne metody dostêpu, za których pomoc±
mo¿na ci±gn±æ z repozytorium pakietów zarówno informacje o dostêpnych
wersjach pakietów, jak i same pakiety do zainstalowania. W zale¿noci od
metody dostêpu repozytoria te mog± siê znajdowaæ na publicznych
serwerach\-archiwach w Internecie, lokalnych serwerach z archiwami lub na
CD\-ROM\-ach. Zalecan± metod± dostêpu jest metoda \fIapt\fP, dostarczana przez
pakiet \fBapt\fP.
.PP
Normally \fBdselect\fP is invoked without parameters. An interactive menu is
presented, offering the user a list of actions. If an action is given as
argument, then that action is started immediately. Several command line
parameters are still available to modify the running behaviour of \fBdselect\fP
or show additional information about the program.
.
.SH OPCJE
All options can be specified both on the command line and in the \fBdselect\fP
configuration file \fI/etc/dpkg/dselect.cfg\fP or the files on the
configuration directory \fI/etc/dpkg/dselect.cfg.d/\fP. Each line in the
configuration file is either an option (exactly the same as the command line
option but without leading dashes) or a comment (if it starts with a \fB#\fP).
.br
.TP
\fB\-\-admindir\fP\fI katalog\fP
Zmienia katalog zawieraj±cy pliki "\fIstatus\fP" ,"\fIavailable\fP" i inne
potrzebne programowi \fBdpkg\fP. Domylnym katalogiem jest \fI/var/lib/dpkg\fP i
zazwyczaj nie powinno byæ potrzeby zmieniania go na inny.
.TP
\fB\-\-debug\fP\fI file \fP|\fI \fP\fB\-D\fP\fIfile\fP
Turn on debugging. Debugging information is sent to \fIfile\fP.
.TP
\fB\-\-expert\fP
W³±cza tryb dowiadczonego u¿ytkownika i na przyk³ad nie wywietla mêcz±cych
informacji z pomoc±.
.TP
\fB\-\-colour\fP|\fB\-\-color\fP \fIczê¶æ_ekranu:\fP[\fIpierwszoplan\fP],[\fIt³o\fP][\fI:atr\fP[\fI+atr+..\fP]]
Ustawia kolory ekranu. Dzia³a tylko pod warunkiem, ¿e terminal obs³uguje
kolory. Ta opcja mo¿e zostaæ u¿yta wiele razy (i najlepiej jej u¿ywaæ w
\fIdselect.cfg\fP). Ka¿de u¿ycie zmienia kolor (i opcjonalnie inne atrybuty)
jakiej czê¶ci ekranu. Czê¶ci ekranu s± nastêpuj±ce (od góry do do³u):
.RS
.TP
\fBtitle\fP
Tytu³ ekranu.
.TP
\fBlisthead\fP
Linia nag³ówka nad list± pakietów.
.TP
\fBlist\fP
Przewijana lista pakietów (i równie¿ niektóre teksty pomocy).
.TP
\fBlistsel\fP
Podwietlony element z listy.
.TP
\fBpkgstate\fP
W licie pakietów \- tekst oznaczaj±cy obecny stan ka¿dego pakietu.
.TP
\fBpkgstatesel\fP
W licie pakietów \- tekst oznaczaj±cy obecny stan podwietlonego pakietu.
.TP
\fBinfohead\fP
Linia nag³ówka, w której wywietlony jest stan obecnie zaznaczonego pakietu.
.TP
\fBinfodesc\fP
Krótki opis pakietu.
.TP
\fBinfo\fP
U¿ywane do wywietlania informacji o pakiecie takich jak jego opis.
.TP
\fBinfofoot\fP
Ostatnia linia ekranu z wyborem pakietów.
.TP
\fBquery\fP
U¿ywane do wywietlania linii zapytañ.
.TP
\fBhelpscreen\fP
Kolor ekranów pomocy.
.RE
.P
Po czê¶ci ekranu nastêpuje dwukropek i specyfikacja koloru. Mo¿na okreliæ
kolor czcionek, kolor t³a albo oba te kolory, uniewa¿niaj±c domylne
wartoci kolorów. Nale¿y u¿ywaæ standardowych nazw kolorów z biblioteki
curses.
.P
Opcjonalnie, po specyfikacji kolorów mo¿na dodaæ jeszcze jeden dwukropek, a
po nim opis atrybutów. Jest to lista zawieraj±ca jeden lub wiêcej atrybutów
oddzielonych znakami plusa ("+"). Dostêpne atrybuty (nie wszystkie dzia³aj±
na wszystkich terminalach) to: normal (normalny), standout (wyró¿niony),
underline (podkrelony), reverse (odwrócony), blink (migaj±cy), bright
(jasny), dim (ciemny), bold (pogrubiony).
.TP
\fB\-\-help\fP
Wywietla krótk± informacjê o pomocy i pomylnie koñczy dzia³anie.
.TP
\fB\-\-version\fP
Wywietla informacjê o wersji i pomylnie koñczy dzia³anie.
.
.SH AKCJE
When \fBdselect\fP is started it can perform the following actions, either
directly if it was specified on the command line or by prompting the user
with a menu of available actions if running interactively:
.SS "access (dostêp)"
Wybiera metodê dostêpu u¿ywan± do znalezienia repozytorium pakietów.
.sp
By default, \fBdselect\fP provides several methods such as \fIcdrom\fP,
\fImulti_cd\fP, \fInfs\fP, \fImulti_nfs\fP, \fIharddisk\fP, \fImounted\fP, \fImulti_mount\fP,
\fIfloppy\fP or \fIftp\fP, but other packages may provide additional methods,
eg. the \fIapt\fP access method provided by the \fBapt\fP package.
.sp
Zalecane jest u¿ywanie metody \fIapt\fP.
.sp
.SS "update (aktualizacja)"
Aktualizuje bazê dostêpnych pakietów.
.sp
¦ci±ga listê dostêpnych wersji pakietów z repozytorium pakietów,
skonfigurowanego za pomoc± wybranej metody dostêpu, i aktualizuje bazê
pakietów programu dpkg. Listy pakietów s± zwyczajowo zawarte w repozytorium
w plikach nazwanych \fIPackages\fP lub \fIPackages.gz\fP. Pliki te mog± zostaæ
wygenerowane przez opiekunów repozytoriów za pomoc± programu
\fBdpkg\-scanpackages\fP(1).
.sp
Szczegó³y aktualizacji zale¿± od implementacji metody dostêpu. Zazwyczaj ten
proces jest bardzo prosty i nie wymaga interakcji z u¿ytkownikiem.
.sp
.SS "select (wybór)"
Wywietla informacje o wyborze pakietów i zale¿nociach oraz zarz±dza nimi.
.sp
Jest to g³ówna funkcja programu \fBdselect\fP. W ekranie wyboru pakietów
u¿ytkownik mo¿e przegl±daæ listê dostêpnych i zainstalowanych
pakietów. Je¿eli program dzia³a z uprawnieniami administratora, mo¿liwe jest
interaktywne zmienianie stanu pakietów. \fBdselect\fP ledzi wp³yw tych zmian
na pakiety zale¿ne.
.sp
Jeli zostanie wykryty konflikt lub niespe³niona zale¿no¶æ, wywietlany jest
ekran rozwi±zywania zale¿noci pokazuj±cy listê pakietów, powoduj±cych
konflikt lub niespe³nion± zale¿no¶æ i dla ka¿dego wywietlonego pakietu \-
przyczynê, dla której jest on wywietlony. U¿ytkownik mo¿e zastosowaæ siê do
sugestii zaproponowanych przez \fBdselect\fP, uniewa¿niæ je lub wycofaæ siê ze
zmian, w³±czaj±c w to pakiety, które spowodowa³y niespe³nione zale¿noci lub
konflikty.
.sp
U¿ywanie ekrany do zarz±dania interaktywnym wyborem pakietów jest
szczegó³owo wyj±¶nione poni¿ej.
.sp
.SS "install (instalacja)"
Instaluje wybrane pakiety.
.sp
Za pomoc± skonfigurowanej metody dostêpu zostan± z odpowiednich repozytoriów
pobrane pakiety do zainstalowania lub zaktualizowania za pomoc± programu
\fBdpkg\fP. Zale¿nie od implementacji tej metody dostêpu, pakiety mog± zostaæ
pobrane wczeniej \- przed instalacj± \- lub wtedy, gdy bêd±
potrzebne. Niektóre metody dostêpu równie¿ usuwaj± pakiety zaznaczone do
usuniêcia.
.sp
Je¿eli podczas instalacji wyst±pi b³±d, poleca siê uruchomienie akcji
install jeszcze raz. W wiêkszoci przypadków, problemy same znikn± lub
zostan± rozwi±zane. Jeli problem pozostaje lub przeprowadzona instalacja
by³a nieprawid³owa, prosimy o zbadanie przyczyn problemu i okolicznoci jego
wyst±pienia i o wys³anie reportu o b³êdzie do systemu ledzenia b³êdów
Debiana. Instrukcje, jak to zrobiæ, mo¿na znale¼æ pod adresem
http://bugs.debian.org/ albo w dokumentacji programów \fBbug\fP(1) lub
\fBreportbug\fP(1), je¿eli s± zainstalowane.
.sp
Szczegó³y dotycz±ce akcji instalacji zale¿± od implementacji metody
dostêpu. Podczas instalacji, konfiguracji czy usuwania pakietów mo¿e byæ
potrzebna interakcja z u¿ytkownikiem. Zale¿y to od skryptów opiekuna
pakietu. Niektóre pakiety u¿ywaj± biblioteki \fBdebconf\fP(1), co pozwala na
bardziej elastyczn± lub nawet w pe³ni automatyczn± instalacjê pakietu.
.sp
.SS "config (konfigurowanie)"
Konfiguruje wszystkie pakiety poprzednio zainstalowane, ale nie do koñca
skonfigurowane.
.sp
.SS "remove (usuwanie)"
Usuwa lub czyci te zainstalowane pakiety, które s± zaznaczone do usuniêcia.
.sp
.SS "quit (wyj¶cie)"
Wyjcie z \fBdselect\fP.
.sp
Wychodzi z programu z zerowym kodem b³êdu (pomylnie).
.sp
.
.SH "Zarz±dzanie wyborem pakietów"
.sp
.SS Wstêp
.sp
\fBdselect\fP odkrywa przed administratorem niektóre z³o¿onoci wi±¿±ce siê z
zarz±dzaniem du¿ym zbiorem pakietów z wieloma zale¿nociami miêdzy nimi. Dla
u¿ytkownika, który nie jest zaznajomiony z koncepcjami Debianowego systemu
zarz±dzania pakietami, mo¿e to byæ bardzo przyt³aczaj±ce. Chocia¿ celem
programu \fBdselect\fP jest u³atwienie zarz±dzania i administrowania pakietami,
jest on tylko instrumentem s³u¿±cym do tego i nie mo¿e w wystarczaj±cym
stopniu zast±piæ umiejêtnoci i wiedzy administratora. U¿ytkownik powinien
byæ zaznajomiony z koncepcjami le¿±cymi u podstaw systemu pakietów
Debiana. W razie jakichkolwiek w±tpliwoci, nale¿y je sprawdziæ w
podrêczniku \fBdpkg\fP(1) oraz w podrêczniku "Zasady polityki Debiana" zawartym
w pakiecie \fBdebian\-policy\fP.
.sp
Je¿eli \fBdselect\fP nie by³ uruchomiony w trybie eksperta (expert) lub trybie
pilnym (immediate), to po wybraniu akcji z menu, wywietlany jest ekran
pomocy. U¿ytkownik \fIpowinien\fP dok³adnie przeczytaæ wszystkie informacje
zawarte w ekranach pomocy, kiedy siê pojawiaj±. Ekrany pomocy mog± zostaæ
wywietlone w dowolnym momencie przez wybranie klawisza \fB"?"\fP.
.sp
.SS "Uk³ad ekranu"
.sp
Ekran wyboru pakietów domylnie podzielony jest na górn± i doln± po³owê. W
górnej po³owie wywietlona jest lista pakietów. Za pomoc± paska wyboru mo¿na
wybraæ pojedynczy pakiet lub grupê pakietów, przez zaznaczenie nag³ówka
grupy pakietów. W dolnej po³owie ekranu pokazane s± szczegó³owe informacje
na temat pakietu obecnie wybranego w górnej po³owie ekranu. Typ tych
informacji mo¿e byæ ró¿ny.
.sp
Naciniêcie klawisza \fB"I"\fP prze³±cza pomiêdzy pe³noekranowym widokiem
pakietów, powiêkszonym widokiem szczegó³owych informacji o pakiecie albo
dzieli ekran na po³owê.
.sp
.SS "Widok szczegó³owych informacji o pakiecie"
.sp
W widoku szczegó³owych informacji o pakiecie domylnie wywietlony jest rozszerzony
opis pakietu obecnie wybranego w licie pakietów.
Typ tych informacji mo¿e byæ zmieniony za pomoc± klawisza \fB"i"\fP. Mo¿liwe wybory s±
nastêpuj±ce:
\- poszerzony opis
\- informacja o zainstalowanej wersji pakietu
\- informacja o dostêpnej wersji pakietu
.sp
Ekran rozwi±zywania zale¿noci daje tak¿e mo¿liwo¶æ podejrzenia okrelonych
niespe³nionych zale¿noci b±d¼ konfliktów zwi±zanych z pakietem, tj. tych
zale¿noci, które spowodowa³y wylistowanie tego pakietu.
.sp
.SS "Lista stanów pakietów"
.sp
W g³ównym ekranie wyboru pakietów wywietlona jest lista wszystkich pakietów
znanych systemowi zarz±dzania pakietami Debiana. S± to zarówno pakiety
zainstalowane w systemie, jak i pakiety zawarte w bazie dostêpnych pakietów.
.sp
Dla ka¿dego pakietu pokazane s±: jego stan, priorytet, sekcja, numer wersji
zainstalowanej i numer wersji dostêpnej, nazwa pakietu oraz krótki opis \-
wszystko w jednej linii. Naciskaj±c klawisz \fB"V"\fP, mo¿na w³±czaæ i wy³±czaæ
wywietlanie informacji o numerze zainstalowanej i dostêpnej wersji
pakietu. Naciniêcie klawisza \fB"v"\fP powoduje prze³±czanie pomiêdzy
wywietlaniem rozwlek³ego i skróconego opisu stanu pakietu. Skrócony opis
stanu jest wywietlany domylnie.
.sp
Na skrócony opis stanu pakietu sk³adaj± siê cztery czê¶ci: flaga b³êdu,
która normalnie powinna byæ czysta, obecny stan zainstalowania pakietu,
poprzedni stan wyboru pakietu oraz obecny stan wyboru pakietu. Dwie pierwsze
czê¶ci s± zwi±zane z obecnym stanem pakietu, kolejne dwie \- zwi±zane z
wyborami dokonanymi przez u¿ytkownika.
.sp
Oznaczenia u¿ywane w skróconym opisie stanu pakietu s± nastêpuj±ce:
Flaga b³êdu:
\fIpusty\fP bez b³êdu;
\fBR\fP powa¿ny b³±d, pakiet wymaga reinstalacji;
Stan instalacji:
\fIpusty\fP nie zainstalowany;
\fB*\fP w pe³ni zainstalowany i skonfigurowany;
\fB\-\fP nie zainstalowany, ale mog³y pozostaæ pliki konfiguracyjne;
\fBU\fP rozpakowany, ale jeszcze nie skonfigurowany;
\fBC\fP w po³owie skonfigurowany (wyst±pi³ b³±d);
\fBI\fP w po³owie zainstalowany (wyst±pi³ b³±d).
Obecne i ¿±dane wybory:
\fB*\fP zaznaczony do zainstalowania lub zaktualizowania;
\fB\-\fP zaznaczony do usuniêcia z pozostawieniem plików konfig.;
\fB=\fP wstrzymany: pakiet nie bêdzie przetwarzany;
\fB_\fP zaznaczony do usuniêcia i wyczyszczenia plików konfig.;
\fBn\fP pakiet jest nowy i jeszcze nie by³ znaczony.
.sp
.SS "Przesuwanie kursora i ekranu"
.sp
Ekran wyboru pakietów oraz ekran rozwi±zywania zale¿noci mo¿na przesuwaæ
u¿ywaj±c poleceñ przypisanych do nastêpuj±cych klawiszy:
.br
\fBp, Up, k\fP przesuniêcie paska kursora w górê
\fBn, Down, j\fP przesuniêcie paska kursora w dó³
\fBP, Pgup, Backspace\fP przesuniêcie listy 1 stronê w górê
\fBN, Pgdn, Space\fP przesuniêcie listy 1 stronê w dó³
\fB^p\fP przesuniêcie listy 1 liniê w górê
\fB^n\fP przesuniêcie listy 1 liniê w dó³
\fBt, Home\fP skok na pocz±tek listy
\fBe, End\fP skok na koniec listy
\fBu\fP przesuniêcie informacji 1 stronê w górê
\fBd\fP przesuniêcie informacji 1 stronê w dó³
\fB^u\fP przesuniêcie informacji 1 liniê w górê
\fB^d\fP przesuniêcie informacji 1 liniê w dó³
\fBB, Left\-arrow\fP przesuniêcie ekranu o 1/3 ekranu w lewo
\fBF, Right\-arrow\fP przesuniêcie ekranu o 1/3 ekranu w prawo
\fB^b\fP przesuniêcie ekranu o 1 znak w lewo
\fB^f\fP przesuniêcie ekranu o 1 znak w prawo
.sp
.SS "Wyszukiwanie i sortowanie"
.sp
Listê pakietów mo¿na przeszukiwaæ po nazwie pakietu. Mo¿na to zrobiæ,
przyciskaj±c \fB"/"\fP i wpisuj±c tekst wyszukiwania, który jest interpretowany
jako wyra¿enie regularne \fBregex\fP(7). Dodanie \fB"/d"\fP do ³añcucha
wyszukiwania, spowoduje przeszukiwanie równie¿ opisów. Dodanie \fB"/i"\fP
spowoduje ignorowanie wielkoci znaków podczas wyszukiwania. Mo¿na ³±czyæ te
sufiksy, na przyk³ad tak: \fB"/id"\fP. Powtórne wyszukiwanie nastêpuje przez
wielokrotne naciskanie klawiszy \fB"n"\fP lub \fB"\e"\fP, a¿ do znalezienia
poszukiwanego pakietu. Po osi±gniêciu koñca listy, poszukiwanie jest
kontynuowane od pocz±tku listy.
.sp
Porz±dek sortowania listy mo¿na zmieniaæ przez wielokrotne naciskanie
klawiszy \fB"o"\fP i \fB"O"\fP.
Mo¿na wybraæ jeden z dziewiêciu nastêpuj±cych porz±dków sortowania:
alfabetyczny dostêpny stan
priorytet+sekcja dostêpny+priorytet stan+priorytet
sekcja+priorytet dostêpny+sekcja stan+sekcja
.br
Tam gdzie nie jest to powy¿ej wyra¼nie powiedziane, porz±dek alfabetyczny
jest u¿ywany jako klucz podwyszukiwania.
.sp
.SS "Zmienianie wyboru pakietów"
.sp
¯±dany stan wyboru indywidualnych pakietów mo¿na zmieniæ
za pomoc± nastêpuj±cych poleceñ:
\fB+, Insert\fP instalacja lub aktualizacja
\fB=, H\fP wstrzymanie pakietu w obecnym stanie i wersji
\fB:, G\fP zaprzestanie wstrzymania: aktualizacja pakietu lub pozostawienie go jako niezainstalowanego
\fB\-, Delete\fP usuniêcie, ale z zostawieniem plików konfiguracyjnych
\fB_\fP usuniêcie z wyczyszczeniem plików konfiguracyjnych
.sp
Kiedy w wyniku zmian powstaj± jedna lub wiêcej niespe³nionych zale¿noci
albo konflikty, \fBdselect\fP wywietla u¿ytkownikowi ekran rozwi±zywania
zale¿noci. Bêdzie on objaniony nieco pó¼niej.
.sp
Powy¿sze polecenia mo¿na zastosowaæ równie¿ do grup pakietów \- przez
ustawienie paska kursora na nag³ówku grupy. Sposób grupowania pakietów
zale¿y od ustawieñ sortowania listy pakietów.
.sp
Nale¿y zachowaæ nale¿yt± ostro¿no¶æ, zmieniaj±c du¿e grupy pakietów,
poniewa¿ mo¿e to oznaczaæ natychmiastowe utworzenie du¿ej liczby
niespe³nionych zale¿noci i konfliktów, bardzo trudnej do rozwi±zania. W
praktyce tylko operacje wstrzymania i zaprzestania wstrzymania s± u¿yteczne
w odniesieniu do grup pakietów.
.sp
.SS "Rozwi±zywanie zale¿no¶ci i konfliktów"
.sp
Kiedy w wyniku zmian powstaj± jedna lub wiêcej niespe³nionych zale¿noci
albo konflikty, \fBdselect\fP wywietla u¿ytkownikowi ekran rozwi±zywania
zale¿noci. Najpierw, jednak¿e, wywietlany jest ekran pomocy.
.sp
W górnej po³owie ekranu rozwi±zywania zale¿noci wywietlone s± wszystkie te
pakiety, które w wyniku zastosowania ¿±danych przez u¿ytkownika zmian
mia³yby niespe³nione zale¿noci albo konflikty, oraz wszystkie te pakiety,
których instalacja spe³ni³aby które z tych zale¿noci, lub których
usuniêcie rozwi±za³oby konflikty. W dolnej po³owie wywietlone s± te
zale¿noci lub konflikty, które spowodowa³y, ¿e obecnie wybrany pakiet
zosta³ umieszczony na licie.
.sp
Wywietlaj±c pocz±tkow± podlistê pakietów, \fBdselect\fP móg³ ustawiæ ju¿ pewne
¿±dane wybory niektórych sporód wylistowanych pakietów, w celu rozwi±zania
zale¿noci lub konfliktów, które by³y przyczyn± wywietlenia ekranu
rozwi±zywania zale¿noci. Zazwyczaj najlepszym wyjciem jest zastosowanie
siê do sugestii zrobionych przez \fBdselect\fP.
.sp
Mo¿liwe jest przywrócenie stanu wyborów wylistowanych pakietów do
poprzednich ustawieñ, zanim zosta³y stworzone nierozwi±zane zale¿noci lub
konflikty \- przez naciniêcie klawisza \fB"R"\fP. Naciskaj±c klawisz \fB"D"\fP,
spowodujemy odznaczenie automatycznych propozycji i jest przy tym
zachowywana zmiana, która spowodowa³a wywietlenie ekranu rozwi±zywania
zale¿noci. W koñcu, po naciniêciu klawisza \fB"U"\fP wybory s± ponownie
ustawiane na sugerowane wartoci.
.sp
.SS "Ustanawianie ¿±danych wyborów pakietów"
.sp
Po naciniêciu klawisza \fBenter\fP, obecnie wywietlony zbiór wyborów zostaje
zaakceptowany. Je¿eli \fBdselect\fP nie wykryje niespe³nionych zale¿noci
powsta³ych w wyniku zaakceptowania ¿±danych wyborów, to zostan± one
ustawione. Jednak¿e, je¿eli bêd± nierozwi±zane zale¿noci, to \fBdselect\fP
ponownie wywietli ekran rozwi±zywania zale¿noci.
.sp
Aby zmieniæ zbiór wyborów, który powoduje powstanie nierozwi±zanych
zale¿noci i zmusiæ \fBdselect\fP do zaakceptowania go, nale¿y nacisn±æ klawisz
\fB"Q"\fP. Spowoduje to bezwarunkowe ustawienie wyborów podanych przez
u¿ytkownika. Ogólnie, nie nale¿y tego robiæ.
.sp
Aby uzyskaæ przeciwny efekt \- wycofanie siê ze wszystkich zmian i powrócenie
do poprzedniej listy wyborów, nale¿y nacisn±æ klawisze \fB"X"\fP lub
\fBescape\fP. Przez powtarzaj±ce siê przyciskanie tych klawiszy mo¿na wycofaæ
siê ze wszystkich potencjalnie szkodliwych zmian w wyborze pakietów a¿ do
ostatniego dobrego ustawienia.
.sp
Je¿eli pewne ustawienia przez pomy³kê zosta³y w³±czone i istnieje potrzeba
wycofania tych zmian i zmienienia ustawieñ na takie, jakie s± obecnie w
systemie, nale¿y u¿yæ przycisku \fB"C"\fP. Jest to trochê podobne do polecenia
unhold wydanego na wszystkich pakietach, ale dostarcza bardziej oczywistego
sposobu dzia³ania w sytuacji, gdy u¿ytkownik nacisn±³ \fBEnter\fP przez
pomy³kê.
.sp
.
.SH ¦RODOWISKO
.TP
\fBHOME\fP
If set, \fBdselect\fP will use it as the directory from which to read the user
specific configuration file.
.
.SH B£ÊDY
Dla nowych u¿ytkowników, \fBdselect\fP mo¿e byæ trudny do opanowania. Podobno
zmusza do p³aczu nawet wytrawnych wspó³twórców j±dra Linuksa.
.sp
Dokumentacja jest wybrakowana.
.sp
Brak opcji "pomoc" w g³ównym menu.
.sp
Nie mo¿na ograniczyæ listy dostêpnych pakietów.
.sp
Wbudowane metody dostêpu nie s± zgodne z obecnymi standardami
jakoci. Nale¿y u¿ywaæ metody apt, która nie tylko nie jest zepsuta, ale
tak¿e jest o wiele bardziej elastyczna ni¿ metody wbudowane.
.
.SH "ZOBACZ TAK¯E"
\fBdpkg\fP(1), \fBapt\-get\fP(8), \fBsources.list\fP(5), \fBdeb\fP(5).
.
.SH AUTORZY
\fBdselect\fP was written by Ian Jackson (ijackson@gnu.ai.mit.edu). Full list
of contributors may be found in 'dselect \-\-version'.
.br
Podrêcznik napisali Juho Vuori <javuori@cc.helsinki.fi>, Josip Rodin
i Joost kooij.
.SH "T£UMACZE"
Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
.br
Bartosz Feñski <fenio@debian.org>, 2004-2005
.br
Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
.br
Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008