blob: c4d5cd40bd9b15285ea9c4dd84607c60b1ddcb5c [file] [log] [blame]
.\" update\-alternatives.8
.\" This man page is copyright 1997 Charles Briscoe-Smith
.\" This is free documentation; you can redistribute it and/or modify
.\" it under the terms of the GNU General Public License as published
.\" by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
.\" (at your option) any later version. There is NO WARRANTY. You can
.\" find the GNU GPL in /usr/share/common-licenses/GPL on any Debian system.
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH update\-alternatives 8 2011\-08\-14 "Projekt Debiana" "programy pomocnicze dpkg"
.SH NAZWA
update\-alternatives \- zarz±dzanie dowi±zaniami symbolicznymi okre¶laj±cymi
domy¶lne polecenia
.
.SH SK£ADNIA
\fBupdate\-alternatives\fP [\fIoption\fP...] \fIcommand\fP
.
.SH OPIS
\fBupdate\-alternatives\fP tworzy, usuwa, wy¶wietla informacje o dowi±zaniach
symbolicznych sk³adaj±cych siê na system alternatyw Debiana oraz nimi
zarz±dza.
.PP
Kilka programów maj±cych tê sam± lub podobn± funkcjonalno¶æ mo¿e zostaæ
zainstalowanych w systemie w tym samym czasie. Na przyk³ad w wielu systemach
jest zainstalowanych jednocze¶nie kilka edytorów tekstu. Stanowi to
u³atwienie dla u¿ytkowników takiego systemu, z których ka¿dy mo¿e uruchomiæ
inny edytor, je¶li ma na to ochotê. Z drugiej strony jest to jednak
utrudnienie dla programów chc±cych podj±æ w³a¶ciw± decyzjê, który edytor
uruchomiæ, je¿eli u¿ytkownik nie okre¶li³ swoich preferencji co do edytora.
.PP
Celem systemu alternatyw Debiana jest rozwi±zanie tego problemu. Ogólna
nazwa w systemie plików jest wspó³dzielona przez wszystkie pliki
dostarczaj±ce zmieniaj±c± siê funkcjonalno¶æ. System alternatyw oraz
administrator systemu okre¶laj±, do którego obecnego pliku prowadzi ta
ogólna nazwa. Na przyk³ad, je¿eli zainstalowano zarówno edytor \fBed\fP(1) jak
i \fBnvi\fP(1), to system alternatyw spowoduje, ¿e nazwa ogólna
\fI/usr/bin/editor\fP bêdzie siê odnosiæ do \fI/usr/bin/nvi\fP. Administrator
systemu mo¿e zmieniæ to ustawienie na \fI/usr/bin/ed\fP, a system alternatyw
tego nie zmieni, chyba ¿e administrator ka¿e mu tak zrobiæ.
.PP
Nazwa ogólna nie jest bezpo¶rednim dowi±zaniem symbolicznym do wybranej
alternatywy, ale jest dowi±zaniem do pliku w \fIkatalogu\fP \fIalternatyw\fP,
które z kolei jest dowi±zaniem do w³a¶ciwego pliku. Jest tak zrobione
dlatego, ¿eby zmiany wprowadzane przez administratora systemu by³y
ograniczone do katalogu \fI/etc\fP: standard FHS wymienia powody, aby tak
zrobiæ.
.PP
Kiedy pakiet dostarczaj±cy pliku o okre¶lonej funkcjonalno¶ci jest
instalowany, zmieniany lub usuwany, wywo³ywany jest program
\fBupdate\-alternatives\fP, aby zaktualizowaæ informacje o tym pliku w systemie
alternatyw. \fBupdate\-alternatives\fP jest zazwyczaj wywo³ywany ze skryptów
\fBpostinst\fP (configure) lub \fBprerm\fP (install) w pakietach Debiana.
.PP
Czêsto u¿yteczne jest, aby pewna liczba alternatyw by³a zsynchronizowana,
tak ¿eby by³a zmieniana jako grupa. Na przyk³ad je¿eli jest zainstalowane
kilka wersji edytora \fBvi\fP(1), to strona podrêcznika
\fI/usr/share/man/man1/vi.1\fP powinna odpowiadaæ wersji programu
zainstalowanego jako \fI/usr/bin/vi\fP. \fBupdate\-alternatives\fP obs³uguje to
przy pomocy dowi±zañ \fIg³ównych\fP i \fIpodrzêdnych\fP \- zmiana dowi±zania
g³ównego powoduje zmianê skojarzonych dowi±zañ podrzêdnych. Dowi±zanie
g³ówne i skojarzone z nim dowi±zania podrzêdne tworz± \fIgrupê\fP \fIdowi±zañ\fP.
.PP
Ka¿da grupa dowi±zañ jest zawsze w jednym z dwóch trybów: automatycznym lub
rêcznym. W trybie automatycznym podczas instalacji lub usuwania pakietu
system alternatyw automatycznie zdecyduje, czy i jak aktualizowaæ
dowi±zania. W trybie rêcznym system alternatyw nie bêdzie zmienia³ dowi±zañ
i zostawi wszystkie decyzje administratorowi systemu.
.PP
Grupa dowi±zañ jest trybie automatycznym, kiedy jest po raz pierwszy
wprowadzana do systemu. Je¿eli administrator systemu wprowadzi zmiany do
automatycznych ustawieñ, bêd± one wziête pod uwagê podczas nastêpnego
uruchomienia \fBupdate\-alternatives\fP na takiej zmienionej grupie dowi±zañ, a
grupa ta automatycznie przejdzie w tryb rêczny.
.PP
Z ka¿d± alternatyw± skojarzony jest \fIpriorytet\fP. Je¿eli grupa dowi±zañ jest
w trybie automatycznym, to wybran± alternatyw± bêdzie ta, która ma najwy¿szy
priorytet.
.PP
When using the \fB\-\-config\fP option, \fBupdate\-alternatives\fP will list all of
the choices for the link group of which given \fIname\fP is the master
alternative name. The current choice is marked with a '*'. You will then be
prompted for your choice regarding this link group. Depending on the choice
made, the link group might no longer be in \fIauto\fP mode. You will need to
use the \fB\-\-auto\fP option in order to return to the automatic mode (or you
can rerun \fB\-\-config\fP and select the entry marked as automatic).
.PP
If you want to configure non\-interactively you can use the \fB\-\-set\fP option
instead (see below).
.PP
Ró¿ne pakiety dostarczaj±ce tych samych plików powinny \fBwspó³pracowaæ\fP ze
sob± w tym zakresie. Oznacza to, ¿e u¿ywanie programu \fBupdate\-alternatives\fP
jest \fBobowi±zkowe\fP dla wszystkich takich pakietów \- nie jest mo¿liwe
nadpisanie pewnych plików w pakiecie, który nie u¿ywa mechanizmu
\fBupdate\-alternatives\fP.
.
.SH TERMINOLOGIA
Poniewa¿ operacje programu \fBupdate\-alternatives\fP s± do¶æ z³o¿one, poni¿ej
podane s± terminy, które pomog± je zrozumieæ.
.TP
nazwa ogólna (lub dowi±zanie alternatywy)
Nazwa, taka jak \fI/usr/bin/editor\fP, która odnosi siê przez system alternatyw
do jednego z kilku plików o podobnej funkcjonalno¶ci.
.TP
nazwa alternatywy
Nazwa dowi±zania symbolicznego w katalogu alternatyw.
.TP
alternatywa (lub ¶cie¿ka alternatywy)
Nazwa okre¶lonego pliku w systemie plików, który w systemie alternatyw mo¿e
byæ dostêpny przez nazwê ogóln±.
.TP
katalog alternatyw
Katalog zawieraj±cy dowi±zania symboliczne, domy¶lnie \fI/etc/alternatives\fP.
.TP
katalog administracyjny
Katalog zawieraj±cy informacje o stanie \fBupdate\-alternatives\fP, domy¶lnie
\fI/var/lib/dpkg/alternatives\fP.
.TP
grupa dowi±zañ
Zbiór powi±zanych dowi±zañ symbolicznych, zarz±dzany jako grupa.
.TP
dowi±zanie g³ówne
Dowi±zanie alternatywy w grupie dowi±zañ, które okre¶la sposób
konfigurowania innych dowi±zañ z tej grupy.
.TP
dowi±zanie podrzêdne
Dowi±zanie alternatywy w grupie dowi±zañ, które jest kontrolowane przez
ustawienie g³ównego dowi±zania.
.TP
tryb automatyczny
Kiedy grupa dowi±zañ jest w trybie automatycznym, system alternatyw zapewni,
¿e dowi±zania z tej grupy wskazuj± na alternatywê o najwy¿szym priorytecie.
.TP
tryb rêczny
Kiedy grupa dowi±zañ jest w trybie rêcznym, system alternatyw nic nie zmieni
w ustawieniach wprowadzonych przez administratora systemu.
.
.SH POLECENIA
.TP
\fB\-\-install\fP \fIdowi±zanie nazwa ¶cie¿ka priorytet\fP [\fB\-\-slave\fP \fIdowi±zanie nazwa ¶cie¿ka\fP]...
Dodaje grupê alternatyw do systemu. \fIdowi±zanie\fP jest ogóln± nazw± g³ównego
dowi±zania, \fInazwa\fP jest nazw± dowi±zania symbolicznego w katalogu
alternatyw, a \fI¶cie¿ka\fP jest wprowadzan± alternatyw± dla g³ównego
dowi±zania. Argumentami opcji \fB\-\-slave\fP s± nazwa ogólna, nazwa dowi±zania
symbolicznego w katalogu alternatyw i ¶cie¿ka alternatywy dla dowi±zania
podrzêdnego. Mo¿na podaæ zero lub wiêcej opcji \fB\-\-slave\fP, po ka¿dej musz±
nastêpowaæ jej trzy argumenty. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e g³ówna alternatywa musi
istnieæ, inaczej wywo³anie siê nie powiedzie. Jednak je¶li nie bêdzie
istnieæ podrzêdna alternatywa, odpowiednie dowi±zanie podrzêdne po prostu
nie zostanie zainstalowane (ale nadal bêdzie wy¶wietlane ostrze¿enie). Je¶li
w miejscu gdzie powinno byæ zainstalowane dowi±zanie alternatywy istnieje
rzeczywisty plik, jest on zachowywany, chyba ¿e u¿yta jest opcja \fB\-\-force\fP.
.IP
Je¿eli okre¶lona nazwa alternatywy ju¿ istnieje w systemie alternatyw, to
podana informacja bêdzie dodana jako nowy zbiór alternatyw dla tej grupy. W
przeciwnym wypadku zostanie utworzona nowa grupa, ustawiona w tryb
automatyczny. Je¿eli grupa jest w trybie automatycznym, a priorytet nowo
dodawanych alternatyw jest wiêkszy od priorytetu ka¿dej z innych
zainstalowanych alternatyw w tej grupie, to dowi±zania symboliczne bêd±
zaktualizowane tak, ¿eby prowadzi³y do nowo dodanych alternatyw.
.TP
\fB\-\-set\fP \fInazwa ¶cie¿ka\fP
Set the program \fIpath\fP as alternative for \fIname.\fP This is equivalent to
\fB\-\-config\fP but is non\-interactive and thus scriptable.
.TP
\fB\-\-remove\fP \fInazwa ¶cie¿ka\fP
Usuwa alternatywê i wszystkie dowi±zania podrzêdne z ni±
skojarzone. \fInazwa\fP jest nazw± w katalogu alternatyw, \fI¶cie¿ka\fP jest
absolutn± nazw± pliku, do której \fInazwa\fP mog³aby byæ dowi±zaniem. Je¿eli
\fInazwa\fP rzeczywi¶cie jest dowi±zaniem do \fI¶cie¿ki\fP, to \fInazwa\fP zostanie
zaktualizowana, tak ¿eby wskazywa³a na inn± odpowiedni± alternatywê (za¶
grupa jest ustawiana ponownie w tryb automatyczny), albo zostanie usuniêta
je¿eli nie pozostanie ani jedna alternatywa. Skojarzone dowi±zania podrzêdne
zostan± odpowiednio zaktualizowane lub usuniête. Je¿eli dowi±zanie nie
prowadzi obecnie do \fI¶cie¿ki\fP, to ¿adne dowi±zania nie bêd± aktualizowane;
zostanie tylko usuniêta informacja o alternatywie.
.TP
\fB\-\-remove\-all\fP \fInazwa\fP
Usuwa wszystkie dowi±zania alternatyw i wszystkie skojarzone z nimi
dowi±zania podrzêdne. \fInazwa\fP jest nazw± w katalogu alternatyw.
.TP
\fB\-\-all\fP
Wywo³uje \fB\-\-config\fP dla wszystkich alternatyw. Mo¿na to u¿ytecznie po³±czyæ
z \fB\-\-skip\-auto\fP aby przejrzeæ i skonfigurowaæ wszystkie alternatywy, które
nie s± skonfigurowane w tryb automatyczny. Wy¶wietlane s± równie¿
nieaktualne alternatywy. Dlatego prostym sposobem naprawienia uszkodzonych
alternatyw jest wywo³anie \fByes \[aq]\[aq] | update\-alternatives \-\-force
\-\-all\fP.
.TP
\fB\-\-auto\fP \fInazwa\fP
Prze³±cza grupê dowi±zañ dla alternatywy w tryb automatyczny. Podczas tego
procesu, g³ówne dowi±zanie wraz z jego dowi±zaniami podrzêdnymi bêd±
zaktualizowane tak, aby wskazywaæ na alternatywê o najwy¿szym priorytecie.
.TP
\fB\-\-display\fP \fInazwa\fP
Wy¶wietla informacje o grupie dowi±zañ. Informacje te zawieraj± tryb grupy
(automatyczny lub rêczny), okre¶laj± na któr± alternatywê obecnie wskazuje
dowi±zanie g³ówne, jakie s± inne dostêpne alternatywy (i odpowiadaj±ce im
alternatywy podrzêdne) oraz obecnie zainstalowan± alternatywê o najwy¿szym
priorytecie.
.TP
\fB\-\-get\-selections\fP
Wy¶wietla wszystkie nazwy g³ównych alternatyw (kontroluj±cych grupê
dowi±zañ) oraz ich status. Ka¿da linia zawiera do 3 pól (rozdzielonych co
najmniej jedn± spacj±). Pierwsze pole okre¶la nazw± alternatywy, drugie pole
to status ("auto" lub "manual"), za¶ ostatnie pole zawiera bie¿±cy wybór dla
alternatywy (uwaga: jest to nazwa pliku i mo¿e zawieraæ znaki spacji).
.TP
\fB\-\-set\-selections\fP
Wczytuje konfiguracjê alternatyw ze standardowego wej¶cia w formacie
wygenerowanym przez \fBupdate\-alternatives \-\-get\-selections\fP i odpowiednio je
rekonfiguruje.
.TP
\fB\-\-query\fP \fInazwa\fP
Wy¶wietla informacjê o grupie dowi±zañ tak jak \-\-display, ale w sposób
odpowiedni dla maszynowego parsowania (dok³adniejszy opis poni¿ej, w sekcji
\fBFORMAT ZAPYTANIA\fP).
.TP
\fB\-\-list\fP \fInazwa\fP
Wy¶wietla wszystkie cele w grupie dowi±zañ.
.TP
\fB\-\-config\fP \fInazwa\fP
Wy¶wietla dostêpne alternatywy w grupie dowi±zañ i pozwala u¿ytkownikowi
interakcyjnie wybraæ, której nale¿y u¿yæ. Grupa dowi±zañ zostanie
odpowiednio zaktualizowana.
.TP
\fB\-\-help\fP
Wy¶wietla informacjê o u¿ytkowaniu i koñczy dzia³anie.
.TP
\fB\-\-version\fP
Wy¶wietla informacjê o wersji i pomy¶lnie koñczy dzia³anie.
.
.SH OPCJE
.TP
\fB\-\-altdir\fP\fI katalog\fP
Okre¶la katalog alternatyw, je¿eli ma byæ inny ni¿ domy¶lny.
.TP
\fB\-\-admindir\fP\fI katalog\fP
Okre¶la katalog administracyjny, je¿eli ma byæ inny ni¿ domy¶lny.
.TP
\fB\-\-log\fP\fI plik\fP
Specifies the log file, when this is to be different from the default
(/var/log/alternatives.log).
.TP
\fB\-\-force\fP
Let \fBupdate\-alternatives\fP replace or drop any real file that is installed
where an alternative link has to be installed or removed.
.TP
\fB\-\-skip\-auto\fP
Pomija pytania o konfiguracjê alternatyw, które s± w³a¶ciwie skonfigurowane
w trybie automatycznym. Ta opcja ma znaczenie tylko przy \fB\-\-config\fP lub
\fB\-\-all\fP.
.TP
\fB\-\-verbose\fP
Podaje wiêcej informacji o przebiegu wykonywania \fBupdate\-alternatives\fP.
.TP
\fB\-\-quiet\fP
Nie wy¶wietla ¿adnych komentarzy, chyba ¿e wyst±pi b³±d.
.
.SH ¦RODOWISKO
.TP
\fBDPKG_ADMINDIR\fP
If set and the \fB\-\-admindir\fP option has not been specified, it will be used
as the base administrative directory.
.
.SH PLIKI
.TP
\fI/etc/alternatives/\fP
Domy¶lny katalog alternatyw. Mo¿na go zmieniæ opcj± \fB\-altdir\fP.
.TP
\fI/var/lib/dpkg/alternatives/\fP
Domy¶lny katalog administracyjny. Mo¿na go zmieniæ opcj± \fB\-admindir\fP.
.
.SH "KOD WYJ¦CIA"
.TP
\fB0\fP
Akcja zakoñczy³a siê powodzeniem.
.TP
\fB2\fP
Wyst±pi³y problemy podczas przetwarzania linii poleceñ lub wykonywania
akcji.
.
.SH "FORMAT ZAPYTANIA"
The \fBupdate\-alternatives \-\-query\fP format is using an RFC822\-like flat
format. It's made of \fIn\fP + 1 blocks where \fIn\fP is the number of
alternatives available in the queried link group. The first block contains
the following fields:
.TP
\fBLink:\fP\fI link\fP
Nazwa ogólna alternatywy.
.TP
\fBStatus:\fP\fI status\fP
Status alternatywy (\fBauto\fP lub \fBmanual\fP).
.TP
\fBBest:\fP\fI best\-choice\fP
¦cie¿ka najlepszej alternatywy dla tej grupy dowi±zañ. Nie jest wy¶wietlana,
je¶li nie ma dostêpnych ¿adnych alternatyw.
.TP
\fBValue:\fP\fI currently\-selected\-alternative\fP
¦cie¿ka aktualnie wybranej alternatywy. Mo¿e równie¿ przyjmowaæ specjaln±
warto¶æ \fBnone\fP \- jest ona u¿ywana je¶li dowi±zanie nie istnieje.
.TP
.TP
Inne bloki opisuj± dostêpne alternatywy w grupie dowi±zañ, do której odnosi siê zapytanie:
.TP
\fBAlternative:\fP\fI path\-of\-this\-alternative\fP
¦cie¿ka do alternatywy opisywanej w tym bloku.
.TP
\fBPriority:\fP\fI priority\-value\fP
Warto¶æ priorytetu alternatywy.
.TP
\fBSlaves:\fP\fI list\-of\-slaves\fP
Gdy obecny jest ten nag³ówek, \fBnastêpne\fP linie zawieraj± wszystkie
podrzêdne alternatywy zwi±zane z g³ównym dowi±zaniem alternatywy. W ka¿dej
linii podana jest jedna podrzêdna alternatywa. Ka¿da linia zawiera jedn±
spacjê, ogóln± nazwê alternatywy podrzêdnej, kolejn± spacjê i w koñcu
¶cie¿kê do alternatywy podrzêdnej.
.
.TP
\fBPrzyk³ad\fP
.nf
$ update\-alternatives \-\-query editor
Link: editor
Status: auto
Best: /usr/bin/vim.gtk
Value: /usr/bin/vim.gtk
Alternative: /bin/ed
Priority: \-100
Slaves:
editor.1.gz /usr/share/man/man1/ed.1.gz
Alternative: /usr/bin/vim.gtk
Priority: 50
Slaves:
editor.1.gz /usr/share/man/man1/vim.1.gz
editor.ru.1.gz /usr/share/man/ru/man1/vim.1.gz
editor.pl.ISO8859\-2.1.gz /usr/share/man/pl.ISO8859\-2/man1/vim.1.gz
editor.it.ISO8859\-1.1.gz /usr/share/man/it.ISO8859\-1/man1/vim.1.gz
editor.pl.UTF\-8.1.gz /usr/share/man/pl.UTF\-8/man1/vim.1.gz
editor.it.1.gz /usr/share/man/it/man1/vim.1.gz
editor.fr.UTF\-8.1.gz /usr/share/man/fr.UTF\-8/man1/vim.1.gz
editor.fr.1.gz /usr/share/man/fr/man1/vim.1.gz
editor.it.UTF\-8.1.gz /usr/share/man/it.UTF\-8/man1/vim.1.gz
editor.pl.1.gz /usr/share/man/pl/man1/vim.1.gz
editor.fr.ISO8859\-1.1.gz /usr/share/man/fr.ISO8859\-1/man1/vim.1.gz
.fi
.
.SH DIAGNOSTYKA
With \fB\-\-verbose\fP \fBupdate\-alternatives\fP chatters incessantly about its
activities on its standard output channel. If problems occur,
\fBupdate\-alternatives\fP outputs error messages on its standard error channel
and returns an exit status of 2. These diagnostics should be
self\-explanatory; if you do not find them so, please report this as a bug.
.
.SH PRZYK£ADY
Istnieje klika pakietów, które dostarczaj± edytora tekstu kompatybilnego z
edytorem \fBvi\fP, na przyk³ad \fBnvi\fP i \fBvim\fP. To, który pakiet bêdzie
u¿ywany, kontrolowane jest przez grupê dowi±zañ \fBvi\fP, zawieraj±c±
dowi±zania do samego programu i odpowiadaj±cych mu stron podrêcznika.
.PP
To display the available packages which provide \fBvi\fP and the current
setting for it, use the \fB\-\-display\fP action:
.RS
.PP
\fBupdate\-alternatives \-\-display vi\fP
.RE
.PP
Aby wybraæ okre¶lon± implementacjê edytora \fBvi\fP, nale¿y u¿yæ tego polecenia
jako u¿ytkownik root i wybraæ liczbê z listy:
.RS
.PP
\fBupdate\-alternatives \-\-config vi\fP
.RE
.PP
Aby przywróciæ automatyczne wybieranie implementacji programu \fBvi\fP, nale¿y
jako u¿ytkownik root wykonaæ:
.RS
.PP
\fBupdate\-alternatives \-\-auto vi\fP
.RE
.
.SH B£ÊDY
W razie znalezienia b³êdu, prosimy o jego zg³oszenie, u¿ywaj±c systemu
¶ledzenia b³êdów Debiana.
.PP
Rozbie¿no¶ci pomiêdzy dzia³aniem \fBupdate\-alternatives\fP a t± stron±
podrêcznika stanowi± albo b³±d w implementacji, albo w dokumentacji. W razie
znalezienia jakichkolwiek rozbie¿no¶ci, prosimy o ich zg³oszenie.
.
.SH AUTORZY
Copyright \(co 1995 Ian Jackson
.br
Copyright \(co 2009 Rapha\[:e]l Hertzog
.sp
Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd¼ Powszechn± Licencjê
Publiczn± GNU w wersji drugiej lub pó¼niejszej, by dowiedzieæ siê o
warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.
.PP
Copyright tej strony podrêcznika: 1997,1998 Charles Briscoe\-Smith i inni.
.sp
To jest wolna dokumentacja, sprawd¼ Powszechn± Licencjê Publiczn± GNU w
wersji drugiej lub pó¼niejszej, by dowiedzieæ siê o warunkach
dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.
.
.SH "ZOBACZ TAK¯E"
\fBln\fP(1), FHS \- standard hierarchii systemu plików.
.SH "T£UMACZE"
Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
.br
Bartosz Feñski <fenio@debian.org>, 2004-2005
.br
Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
.br
Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008