blob: b4f43b7dd25be9dab1f20566ab18c0a21a908472 [file] [log] [blame]
.\" Author: Raul Miller
.\" Includes text from the debian Guidelines by Ian Jackson, Ian Murdock
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH deb\-control 5 2011\-08\-14 Debianprojektet Debian
.SH NAMN
deb\-control \- Debians filformat för paketstyrfiler
.
.SH SYNOPS
control
.
.SH BESKRIVNING
Varje Debianpaket innehåller huvudstyrfilen "control", vilken i sig
innehåller ett antal fält, eller kommentarer där raderna inleds med
\fB"#"\fP. Varje fält börjar med en etikett, såsom \fBPackage\fP eller \fBVersion\fP
(skiftlägesoberoende), följt av ett kolontecken och fältets kropp. Fält
avdelas endast av fältetiketter. Med andra ord kan texten i fälten spänna
över flera rader, men installationsverktygen kommer oftast att slå samman
rader när kroppen tolkas (förutom i fallet för \fBDescription\fP\-fältet, se
nedan).
.
.SH "NÖDVÄNDIGA FÄLT"
.TP
\fBPackage:\fP\fI paketnamn\fP
Värdet på fältet bestämmer paketets namn, och används av de flesta
installationsverktygen för att generera filnamnen.
.TP
\fBVersion:\fP\fI versionssträng\fP
Vanligtvis är detta det ursprungliga paketets versionsnummer på den form
programmets författare använder. Den kan även innehålla ett
Debianuppdateringsnummer (för paket vars källa är utanför Debian). Exakt
format och sorteringsalgoritm beskrivs i \fBdeb\-version\fP(5).
.TP
\fBMaintainer:\fP\fI fullt\-namn e\-post\fP
Skall vara på formatet "Joe Bloggs <jbloggs@foo.com>" och är normalt
sett den person som skapat paketet, till skillnad från författaren av den
programvara som paketerades.
.TP
\fBDescription:\fP\fI kort\-beskrivning\fP
\fB \fP\fIlång\-beskrivning\fP
.br
Formatet för paketbeskrivningen är en kortfattad sammanfattning på den
första raden (efter "Description"\-fältet). Följande rader bör användas för
en längre, mer detaljerad beskrivning. Varje rad i den lägre beskrivningen
måste inledas med ett blanksteg, och blanka rader i den långa beskrivningen
måste innehålla en ensam punkt (".") efter det inledande blanksteget.
.
.SH "VALFRIA FÄLT"
.TP
\fBSection:\fP\fI sektion\fP
Detta är ett generellt fält som ger paketet en kategori baserat på
programvara som det installerar. Några vanliga sektioner är "utils", "net",
"mail", "text", "x11" osv.
.TP
\fBPriority:\fP\fI prioritet\fP
Ställer in hur viktigt paketet är jämfört med systemet som enhet. Vanliga
prioriteter är "required" (nödvändig), "standard" (normal), "optional"
(valfritt), "extra" (extra) osv.
.LP
I Debian har fälten \fBSection\fP och \fBPriority\fP en definierad uppsättning
accepterade värden baserade på policymanualen. En förteckning över dessa
värden finns i den senaste versionen av paketet \fBdebian\-policy\fP.
.TP
\fBEssential:\fP \fByes\fP|\fBno\fP
Fältet krävs normalt sett endast om svaret är \fByes\fP (ja), och betecknar att
paketet krävs för en korrekt installation av systemet. Dpkg och andra
installationsverktyg tillåter inte att ett paket märkt \fBEssential\fP tas bort
tminstone inte utan att använda en av de tvingande flaggorna).
.TP
\fBArchitecture:\fP \fIarkitektur\fP|\fBall\fP
Arkitekturen anger vilken sorts maskinvara paketet kompilerades för. Vanliga
arkitekturer är "i386", "m68k", "sparc", "alpha", "powerpc" osv. Observera
att värdet \fBall\fP är avsett för paket som är oberoende av
arkitektur. Exempel på detta är skal\- eller Perlskript och dokumentation.
.TP
\fBOrigin:\fP\fI namn\fP
Namnet på den distribution paketet härstammar från.
.TP
\fBBugs:\fP\fI url\fP
\fIURL\fP:en till felrapporteringssystemet för detta paket. Det nuvarande
formatet är \fIsystemtyp\fP\fB://\fP\fIadress\fP, till exempel
\fBdebbugs://bugs.debian.org\fP.
.TP
\fBHomepage:\fP\fI url\fP
URL till uppströmsprojektets hemside\-\fIurl\fP.
.TP
\fBTag:\fP\fI lista\-med\-märken\fP
Lista över märken som beskriver paketets egenskaper. En beskrivningen och
förteckning över kända märken finns i paketet \fBdebtags\fP.
.TP
\fBMulti\-Arch:\fP \fBsame\fP|\fBforeign\fP|\fBallowed\fP
Det här fältet används för att ange hur paketet skall fungera på en
flerarkitektursinstallation. Värdet \fBsame\fP (samma) betyder att paket kan
saminstalleras med sig självt, men kan inte användas för att uppfylla
beroenden för paket med en annan arkitektur än sig självt. Värdet \fBforeign\fP
(främmande) betyder att paketet inte kan saminstalleras med sig självt, men
att det kan användas för att uppfylla beroenden för paket med en annan
arkitektur än sig självt. Värdet \fBallowed\fP (tillåtet) tillåter att omvända
beroenden kan ange i sina Depends\-fält att de behöver ett paket från en
främmande arkitektur, men har i övrigt ingen funktion. Fältet bör inte
förekomma i paket med fältet \fBArchitecture: all\fP.
.TP
\fBSource:\fP\fI källkodsnamn\fP
Namnet på det källkodspaket som binärpaketet kommer från, om det skiljer sig
från namnet på själva paketet.
.TP
.PD 0
\fBSubarchitecture:\fP\fI värde\fP
.TP
.PD 0
\fBKernel\-Version:\fP\fI värde\fP
.TP
.PD
\fBInstaller\-Menu\-Item:\fP\fI värde\fP
Dessa fält används av debian\-installer och behövs normalt inte. Se
/usr/share/doc/debian\-installer/devel/modules.txt från paketet
\fBdebian\-installer\fP för mer information om dem.
.TP
\fBDepends:\fP\fI paketlista\fP
Lista över paket som krävs för att paketet skall kunna tillhandahålla en
icke\-trivial mängd funktionalitet. Pakethanteringsprogramvaran kommer inte
tillåta att ett paket installeras om paketen som listas i \fBDepends\fP\-fältet
inte är installerade tminstone inte utan att använda en av de tvingande
flaggorna). Vid en installation körs postinst\-skripten i paketen i
Depends:\-fälten innan de paket som beror på dem. Under det omvända
förhållandet, en borttagning, körs prerm\-skriptet i ett paket innan de som
finns i dess Depends:\-fält.
.TP
\fBPre\-Depends:\fP\fI paketlista\fP
Lista över paket som måste vara installerade \fBoch\fP konfigurerade innan
paketet kan installeras. Detta används normalt i de fall paketet kräver att
ett annat paket är installerat för sitt preinst\-skript.
.TP
\fBRecommends:\fP\fI paketlista\fP
Lista över paket som bör installeras tillsammans med paketet i de allra
flesta fall. Pakethanteringsprogramvaran kommer att varna användaren om man
installerar ett paket utan de som listas i \fBRecommends\fP\-fältet.
.TP
\fBSuggests:\fP\fI paketlista\fP
Lista över paket som är relaterade till paketet och som kanske kan göra det
mer användbart, men utan vilka det fortfarande är rimligt att installera
paketet.
.LP
Syntaxen för fälten \fBDepends\fP, \fBPre\-Depends\fP, \fBRecommends\fP och
\fBSuggests\fP är en lista med grupper av alternativa paket. Varje grupp
innehåller en lista med paket avdelade med ett vertikalstreck (rör) ("|").
Grupperna avdelas med kommatecken. Komma utläses som "OCH", och
vertikalstrecken som "ELLER", där vertikalstrecken binder hårdare. Varje
paketnamn kan eventuellt följas av en versionsnummerangivelse inom
parenteser.
.LP
Ett versionsnummer kan börja med ">>", vilket betyder att vilken som
helst senare version matchar, där det är valfritt att ange
Debianuppdateringen (avdelad med bindestreck). Tillåtna versionrelationer
är ">>" för större än, "<<" för mindre än, ">=" för
större än eller lika med", "<=" för mindre än eller lika med, och "="
för lika med.
.TP
\fBBreaks:\fP\fI paketlista\fP
Listar paket som förstörs av detta, till exempel genom att lyfta fram fel
när det namngivna paketet beror på detta. Pakethanteringsprogramvaran
tillåter inte att förstörda paket konfigureras; problemet löses vanligtvis
genom att uppgradera paketen som namnges i ett \fBBreaks\fP\-fält.
.TP
\fBConflicts:\fP\fI v\fP
Listar paket som är i konflikt (krockar) med detta, till exempel genom att
innehålla filer med samma namn. Pakethanteringsprogramvaran tillåter inte
två sådana paket att vara installerade samtidigt. Två paket med inbördes
konflikt bör innehålla en \fBConflicts\fP\-rad med varandras namn.
.TP
\fBReplaces:\fP\fI paketlista\fP
Lista över paket ersätts av filer från det här paketet. Detta används för
att möjliggöra paket att skriva över filer från andra paket, och används
normalt sett tillsammans med \fBConflicts\fP\-fältet för att tvinga fram
borttagning av det andra paketet om även det här har de filer som finns i
paketet det står i konflikt med.
.TP
\fBProvides:\fP\fI paketlista\fP
Detta är en lista av virtuella paket som tillhandahålls av detta. Normalt
sett används detta i de fall flera paket tillhandahåller samma tjänst. Till
exempel kan både sendmail och exim fungera som e\-postserver, så de
tillhandahåller ett gemensamt paket ("mail\-transport\-agent") på vilket andra
paket kan bero, vilket gör det möjligt för sendmail eller exim att fungera
som ett alternativ som tillfredsställer beroendet. Detta förhindrar att
paket som beror på en e\-postserver måste känna till alla deras paketnamn och
använda "|" för att dela av listan.
.LP
Syntaxen för \fBBreaks\fP, \fBConflicts\fP, \fBReplaces\fP och \fBProvides\fP är en
lista över paketnamn avdelade med komman (och eventuella blanktecken). I
fälten \fBBreaks\fP och \fBConflicts\fP läses kommatecknet som "ELLER". Ett
eventuellt versionsnummer kan även anges, med samma syntax som ovan för
fälten \fBBreaks\fP, \fBConflicts\fP och \fBReplaces\fP.
.
.TP
\fBBuilt\-Using:\fP\fI paketlista\fP
Fältet visar ytterligare källkodspaket som användes när binärpaketet
byggdes. Detta anger för hanteringsprogramvaran för arkivet att dessa
ytterligare källkodspaket måste behållas så länge binärpaketet finns i
arkivet. Fältet måste innehålla en lista med källkodspaket med strikta (=)
versionsberoenden. Observera att hanteringsprogramvaran för arkivet troligen
kommer att avvisa en insändning som deklarerar en \fBBuilt\-Using\fP\-relation
som inte kan uppfyllas inom arkivet.
.
.SH EXEMPEL
.\" .RS
.nf
# Kommentar
Package: grep
Essential: yes
Priority: required
Section: base
Maintainer: Wichert Akkerman <wakkerma@debian.org>
Architecture: sparc
Version: 2.4\-1
Pre\-Depends: libc6 (>= 2.0.105)
Provides: rgrep
Conflicts: rgrep
Description: GNU grep, egrep and fgrep.
The GNU family of grep utilities may be the "fastest grep in the west".
GNU grep is based on a fast lazy\-state deterministic matcher (about
twice as fast as stock Unix egrep) hybridized with a Boyer\-Moore\-Gosper
search for a fixed string that eliminates impossible text from being
considered by the full regexp matcher without necessarily having to
look at every character. The result is typically many times faster
than Unix grep or egrep. (Regular expressions containing backreferencing
will run more slowly, however.)
.fi
.\" .RE
.
.SH "SE ÄVEN"
\fBdeb\fP(5), \fBdeb\-version\fP(5), \fBdebtags\fP(1), \fBdpkg\fP(1), \fBdpkg\-deb\fP(1).
.SH "ÖVERSÄTTNING"
Peter Krefting och Daniel Nylander.