blob: c448ee57f5c1eddee13ff0716d70ed4c151b250d [file] [log] [blame]
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH deb\-extra\-override 5 2009\-08\-16 Debianprojektet dpkg\-verktygen
.SH NAMN
deb\-extra\-override \- Debianarkivets extra överstyrningsfil
.
.SH SYNOPS
override
.
.SH BESKRIVNING
Även om det mesta av informationen om ett binär\-/källkodspaket finns i
control\-/.dsc\-filen så kan allt överstyras när det exporteras till
Packages\-/Sources\-filer. Den extra override\-filen innehåller dessa
överstyrningar.
.PP
Den extra override\-filen har ett enkelt blanksteg\-avdelat
format. Kommentarer är tillåtna (markeras med ett \fB#\fP).
.PP
.in +5
\fIpaket\fP \fIfältnamn\fP \fIvärde\fP
.in -5
.PP
\fIpaket\fP är namnet på binär\-/källkodspaketet
.PP
\fIfältnamn\fP är namnet på fältet som skall överstyras. \fIvärde\fP är värdet som
skall läggas in i fältet. Det kan innehålla blanksteg då raden delas upp i
maximalt tre kolumner vid tolkning.
.PP
De extra override\-filer som används för att skapa den officiella listan över
paket ("Packages") finns i \fIindices\fP\-katalogen på alla Debianspeglar.
.
.SH "SE ÄVEN"
\fBdpkg\-scanpackages\fP(1), \fBdpkg\-scansources\fP(1), \fBapt\-ftparchive\fP(1).
.SH "ÖVERSÄTTNING"
Peter Krefting och Daniel Nylander.