blob: e587d672dc9e390c6775a11c287d757ca431663b [file] [log] [blame]
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH deb\-old 5 2011\-08\-14 Debianprojektet Debian
.SH NAMN
deb\-old \- Debians gamla binärpaketformat
.
.SH SYNOPS
\fIfilnamn\fP\fB.deb\fP
.
.SH BESKRIVNING
\&\fB.deb\fP\-formatet är Debians binära paketformat. Denna manualsida beskriver
det \fBgamla\fP formatet som används före Debian 0.93. Se \fBdeb\fP(5) för
detaljerad information om det nya formatet.
.
.SH FORMAT
Filen innehåller två rader av formatinformation som ASCII\-text, följt av två
sammaslagna gzip\-packade ustar\-filer.
.PP
Den första raden i filen är formatversionsnumret utfyllt till åtta siffror,
och är \fB0.939000\fP för alla arkiv i det gamla formatet.
.PP
Nästa rad är en decimalsträng (utan inledande nollor) som anger längden på
den första gzip\-packade tar\-filen.
.PP
Båda dessa rader avslutas med ett ensamt radbrytningstecken.
.PP
Den första tar\-filen innehåller kontrollinformationen, lagrade som ett antal
vanliga filer. Filen \fBcontrol\fP måste finnas, eftersom den innehåller
grundläggande kontrollinformation.
.PP
I vissa väldigt gamla arkiv kan filerna i kontroll\-tarfilen eventuellt ligga
i en underkatalog vid namn \fBDEBIAN\fP. Om så är fallet kommer underkatalogen
\fBDEBIAN\fP även att finnas i kontroll\-tarfilen, och kontroll\-tarfilen kommer
bara innehålla filer i den katalogen. Eventuellt kan kontroll\-tarfilen
innehålla en post för "\fB.\fP", det vill säga aktuell katalog.
.PP
Den andra gzip\-packade tar\-filen är filsystemsarkivet, vilken innehåller
sökvägar relativt rotkatalogen för systemet det skall installeras
på. Sökvägarna innehåller inte inledande snedstreck.
.
.SH "SE ÄVEN"
\fBdeb\fP(5), \fBdpkg\-deb\fP(1), \fBdeb\-control\fP(5).
.SH "ÖVERSÄTTNING"
Peter Krefting och Daniel Nylander.