blob: 87999848918b7b39070494b377a95bdc5eda82f9 [file] [log] [blame]
.\" Author: Oxan van Leeuwen
.\" Includes text from the deb-control manual page by Raul Miller
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH deb\-src\-control 5 2011\-08\-14 Debianprojektet Debian
.SH NAMN
deb\-src\-control \- Debians filformat för källkodspakets huvudstyrfil
.
.SH SYNOPS
control
.
.SH BESKRIVNING
Varje Debiankällkodspaket innehåller huvud\-"control"\-filen, vilken
innehååller åtminstone två stycken, avdelade med en tomrad. Det första
stycket innehåller all generell information om källkodspaketet, medan de
följande styckena beskriver exakt ett binärpaket. Varje stycke består av
åtminstone ett fält. Ett fält inleds med ett fältnamn, till exempel
\fBPackage\fP eller \fBSection\fP (skiftlägesokänsligt), följt av ett kolon,
fältinnehållet och ett nyradstecken. Flerradiga fält är också tillåtna, men
varje ytterligare rad som inte innehåller ett fältnamn, bör starta med minst
ett blanksteg. Innehållet i flerradsfält slås normalt samman till en enda
rad av verktygen (förutom i fallet fältet \fBDescription\fP, se nedan). För att
sätta in tomma rader i ett flerradsfält, skriver du en punkt efter
blanksteget. Rader som börjar med ett \fB"#"\fP tolkas som kommentarer.
.
.SH KÄLLKODSFÄLT
.TP
\fBSource:\fP \fIkällkodspaketnamn\fP (krävs)
Värdet på det här fältet är namnet på källkodspaketet, och måste motsvara
namnet på källkodspaketet i filen debian/changelog. Paketnamnet måste bestå
endast av små bokstäver (a\-z), siffror (0\-9), plus\- (+) och minustecken (\-)
och punkt (.). Paketnamn måste vara minst två tecken långa och måste börja
med ett alfanumeriskt tecken.
.TP
\fBMaintainer:\fP \fIfullt\-namn\-epost\fP (krävs)
Skall vara på formatet "Joe Bloggs <jbloggs@foo.com>" och refererar
till den person som för närvarande underhåller paketet, till skillnad från
författaren av den programvara som paketerats.
.TP
\fBUploaders:\fP\fI fullt\-namn\-epost\fP
Räknar upp namn och e\-postadresser till med\-underhållare av paketet, i samma
format som fältet Maintainers. Flera med\-underhållare bör avdelas med
kommatecken.
.TP
\fBStandards\-Version:\fP\fI versionssträng\fP
Dokumenterar den senaste versionen av standarddokumenten (vilka består av
Debians policyhandbok och refererade texter i paketet \fBdebian\-policy\fP) som
paketet uppfyller.
.TP
\fBDM\-Upload\-Allowed:\fP \fByes\fP|\fBno\fP
Fältet anger om paketet kan sändas in av de Debianutvecklare som står
beskrivna i fälten Maintainer och Uploaders. Standardvärdet är "no" (nej).
.TP
\fBHomepage:\fP\fI url\fP
URL till uppströmsprojektets hemsida.
.TP
\fBBugs:\fP\fI url\fP
\fIUrl\fP:en till felrapporteringssystemet för detta paket. Det nuvarande
formatet är \fIsystemtyp\fP://\fIaddress\fP, till exempel
\fBdebbugs://bugs.debian.org\fP. Det här fältet är normalt sett inte
nödvändigt.
.TP
\fBVcs\-*:\fP\fI url\fP
\fIUrl\fP:en till versionshanteringsarkivet som används för att underhålla det
här paketet. För närvarande stöds \fBArch\fP, \fBBzr\fP (Bazaar), \fBCvs\fP,
\fBDarcs\fP, \fBGit\fP, \fBHg\fP (Mercurial), \fBMtn\fP (Monotone) och \fBSvn\fP
(Subversion). Fältet pekar normalt till den senaste versionen av paketet,
såsom huvudgrenen (main eller trunk).
.TP
\fBVcs\-Browser:\fP\fI url\fP
\fIUrl\fP:en till ett webbgränssnitt för att bläddra i
versionshanteringsarkivet.
.TP
\fBOrigin:\fP\fI namn\fP
Namnet på den distribution paketet härstammar från. Det här fältet är
normalt sett inte nödvändigt.
.TP
\fBSection:\fP\fI sektion\fP
Detta är ett generellt fält som ger paketet en kategori baserat på
programvara som det installerar. Några vanliga sektioner är "utils", "net",
"mail", "text", "x11" osv.
.TP
\fBPriority:\fP\fI prioritet\fP
Ställer in hur viktigt paketet är jämfört med systemet som enhet. Vanliga
prioriteter är "required" (nödvändig), "standard" (normal), "optional"
(valfritt), "extra" (extra) osv.
I Debian har fälten \fBSection\fP och \fBPriority\fP en definierad uppsättning
accepterade värden baserade på policymanualen. En förteckning över dessa
värden finns i den senaste versionen av paketet \fBdebian\-policy\fP.
.TP
\fBBuild\-Depends:\fP\fI paketlista\fP
En lista över paket som måste installeras och konfigureras för att kunna
bygga källkodspaketet.
.TP
\fBBuild\-Depends\-Indep:\fP\fI paketlista\fP
Motsvarar \fBBuild\-Depends\fP, men de behövs endast för att bygga de
arkitekturoberoende paketen. \fBBuild\-Depends\fP installeras också i detta
fall.
.TP
\fBBuild\-Conflicts:\fP\fI paketlista\fP
En lista över paket som inte bör vara installerade när paketet byggs, till
exempel på grund av att de stör byggsystemet som används.
.TP
\fBBuild\-Conflicts\-Indep:\fP\fI paketlista\fP
Motsvarar \fBBuild\-Conflicts\fP, men endast när de arkitekturoberoende paketen
byggs.
Syntaxen för fälten \fBBuild\-Depends\fP och \fBBuild\-Depends\-Indep\fP\-fälten är en
lista med grupper av alternativa paket. Varje grupp innehåller en lista med
paket avdelade med ett vertikalstreck (rör) ("|"). Grupperna avdelas med
kommatecken. Komma utläses som "OCH", och vertikalstrecken som "ELLER", där
vertikalstrecken binder hårdare. Varje paketnamn kan eventuellt följas av en
versionsnummerangivelse inom parenteser och en arkitekturangivelse i
hakparenteser.
Syntaxen för fälten \fBBuild\-Conflicts\fP och \fBBuild\-Conflicts\-Indep\fP\-fälten
är en kommaseparerad lista med paketnamn, där komma utläses som "OCH". Det
är inte möjligt att ange alternativa paket med "rör". Varje paketnamn kan
eventuellt följas av en versionsnummerangivelse inom parenteser och en
arkitekturangivelse i hakparenteser.
Ett versionsnummer kan börja med ">>", vilket betyder att vilken som
helst senare version matchar, där det är valfritt att ange
Debianuppdateringen (avdelad med bindestreck). Tillåtna versionrelationer
är ">>" för större än, "<<" för mindre än, ">=" för
större än eller lika med", "<=" för mindre än eller lika med, och "="
för lika med.
En arkitekturangivelse består av ett eller flera arkitekturnamn, avdelade
med blanktecken. Varje namn kan föregås av ett utropstecken, vilket betyder
"ICKE".
Observera att beroenden på paket i \fBbuild\-essential\fP\-uppsättningen kan
utelämnas och att det är omöjligt att deklarera byggkonflikter mot dem. En
lista över dessa paket finns i paketet build\-essential.
.SH BINÄRFÄLT
.LP
Observera att fälten \fBPriority\fP, \fBSection\fP och \fBHomepage\fP även kan
användas i de stycken som beskriver binärpaket för att överstyra de globala
värdena för källkodspaketet.
.TP
\fBPackage:\fP \fIbinärpaketnamn\fP (krävs)
Detta fält används för att namnge det binära paketet. Samma begränsningar
gäller som för källkodspaketets namn.
.TP
\fBArchitecture:\fP \fIarch\fP|\fBall\fP|\fBany\fP (krävs)
Arkitekturen anger på vilken typ av maskinvara paketet körs. För paket som
körs på alla arkitekturer används värdet \fBany\fP (någon). För paket som är
arkitekturoberoende, som skal\- och Perlskript eller dokumentation, används
värdet \fBall\fP (alla). För att begränsa paket till en specifik uppsättning
arkitekturer, anger du namnen på arkitekturerna avdelade med blanksteg. Det
är även möjligt att ange arkitekturer med jokertecken i listan (se
\fBdpkg\-architecture\fP(1) för mer information om dessa).
.TP
\fBPackage\-Type:\fP \fBdeb\fP|\fBudeb\fP
Detta fält anger paketets typ. "udeb" används för storleksbegränsade paket i
debian\-installer. "deb" är standardvärdet, och antas om fältet saknas. Fler
typer kan komma att läggas till i framtiden.
.TP
.PD 0
\fBSubarchitecture:\fP\fI värde\fP
.TP
.PD 0
\fBKernel\-Version:\fP\fI värde\fP
.TP
.PD 0
\fBInstaller\-Menu\-Item:\fP\fI värde\fP
Dessa fält används av debian\-installer och behövs normalt inte. Se
/usr/share/doc/debian\-installer/devel/modules.txt från paketet
\fBdebian\-installer\fP för mer information om dem.
.TP
.PD 0
\fBEssential:\fP \fByes\fP|\fBno\fP
.TP
.PD 0
\fBMulti\-Arch:\fP \fBsame\fP|\fBforeign\fP|\fBallowed\fP
.TP
.PD 0
\fBTag:\fP\fI lista\-med\-märken\fP
.TP
.PD 0
\fBDescription:\fP \fIkort\-beskrivning\fP (krävs)
Dessa fält beskrivs i manualsidan \fBdeb\-control\fP(5), eftersom de kopieras
ordagrant till binärpaketets styrfil.
.TP
.PD 0
\fBDepends:\fP\fI paketlista\fP
.TP
.PD 0
\fBPre\-Depends:\fP\fI paketlista\fP
.TP
.PD 0
\fBRecommends:\fP\fI paketlista\fP
.TP
.PD 0
\fBSuggests:\fP\fI paketlista\fP
.TP
.PD 0
\fBBreaks:\fP\fI paketlista\fP
.TP
.PD 0
\fBEnhances:\fP\fI paketlista\fP
.TP
.PD 0
\fBReplaces:\fP\fI paketlista\fP
.TP
.PD 0
\fBConflicts:\fP\fI v\fP
.TP
.PD 0
\fBProvides:\fP\fI paketlista\fP
.TP
.PD 0
\fBBuilt\-Using:\fP\fI paketlista\fP
.br
Dessa fält anger relationer mellan paket. De diskuteras i manualsidan
\fBdeb\-control\fP(5) och i paketet \fBdebian\-policy\fP.
.SH "ANVÄNDARDEFINIERADE FÄLT"
Det är möjligt att lägga till ytterligare användardefinierade fält i
styrfilen. Verktygen ignorerar dessa fält. Om du vill att fälten skall
kopieras över till utdatafilerna, som till exempel i binärpaketen, måste du
använda en skräddarsydd namngivning: fälten måste starta med X, följt av ett
eller flera av bokstäverna BCS och ett bindestreck. Om bokstaven B används
kommer fältet att dyka upp i styrfilen i binärpaketet, se \fBdeb\-control\fP(5),
för bokstaven S i källkodspaketets styrfil som konstrueras av
\fBdpkg\-source\fP(1) och för bokstaven C i styrfilen för insändning
(.changes). Observera att X[BCS]\-prefixen tas bort när fälten kopieras över
till utdatafilerna. Fältet \fBXC\-Approved\-By\fP visas som \fBApproved\-By\fP i
changes\-filen och visas inte i styrfilerna för binär\- och källkodspaketen.
.SH EXEMPEL
.\" .RS
.nf
# Kommentar
Source: dpkg
Section: admin
Priority: required
Maintainer: Dpkg Developers <debian\-dpkg@lists.debian.org>
# det här fältet kopieras till binär\- och källkodspaketen
XBS\-Upstream\-Release\-Status: stable
Homepage: http://wiki.debian.org/Teams/Dpkg
Vcs\-Browser: http://git.debian.org/?p=dpkg/dpkg.git
Vcs\-Git: git://git.debian.org/git/dpkg/dpkg.git
Standards\-Version: 3.7.3
Build\-Depends: pkg\-config, debhelper (>= 4.1.81),
libselinux1\-dev (>= 1.28\-4) [!linux\-any]
Package: dpkg\-dev
Section: utils
Priority: optional
Architecture: all
# det här är ett skräddarsytt fält i binärpaketet
XB\-Mentoring\-Contact: Raphael Hertzog <hertzog@debian.org>
Depends: dpkg (>= 1.14.6), perl5, perl\-modules, cpio (>= 2.4.2\-2),
bzip2, lzma, patch (>= 2.2\-1), make, binutils, libtimedate\-perl
Recommends: gcc | c\-compiler, build\-essential
Suggests: gnupg, debian\-keyring
Conflicts: dpkg\-cross (<< 2.0.0), devscripts (<< 2.10.26)
Replaces: manpages\-pl (<= 20051117\-1)
Description: Debian package development tools
This package provides the development tools (including dpkg\-source)
required to unpack, build and upload Debian source packages.
.
Most Debian source packages will require additional tools to build;
for example, most packages need make and the C compiler gcc.
.fi
.\" .RE
.SH "SE ÄVEN"
\fBdeb\-control\fP(5), \fBdeb\-version\fP(5), \fBdpkg\-source\fP(1)
.SH "ÖVERSÄTTNING"
Peter Krefting och Daniel Nylander.