blob: 9b7554245ee07dac910c22b735cf2065340e613e [file] [log] [blame]
.\" Authors: Ian Jackson
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH deb\-substvars 5 2009\-07\-15 Debianprojektet dpkg\-verktygen
.SH NAMN
deb\-substvars \- Debians källkods\-substitueringsvariabler
.
.SH SYNOPS
substvars
.
.SH BESKRIVNING
Innan \fBdpkg\-source\fP, \fBdpkg\-gencontrol\fP och \fBdpkg\-genchanges\fP skriver sin
kontrollinformation (till control\-filen i källkodspaketet \fB.dsc\fP för
\fBdpkg\-source\fP och till standard ut för \fBdpkg\-gencontrol\fP och
\fBdpkg\-genchanges\fP) kommer de utföra viss variabelsubstituering på
utdatafilen.
En variabelsubstitution har formen \fB${\fP\fIvariabelnamn\fP\fB}\fP. Variabelnamn
består av alfanumeriska tecken, bindestreck och kolon och börjar med ett
alfanumeriskt tecken. Variabelsubstitueringar utförs upprepade gånger tills
det inte kvarstår några \- det resulterande innehållet i fältet läses av på
nytt efter substitueringen för att se om det behövs fler substitueringar.
När alla substitueringar har utförts ersätts varje förekomst av strängen
\fB${}\fP (som inte är en giltig substituering) med ett \fB$\fP\-tecken.
Medan variabelsubstituering görs på alla fält i styrfilen är det några av
fälten som används och behövs vid byggning innan substitueringen ännu har
utförts. Därför går det inte att använda variabler i fälten \fBPackage\fP,
\fBSource\fP och \fBArchitecture\fP.
Variabelsubstituering sker över innehållet i fälten efter att de har
tolkats, vilket innebär att om du vill att en variabel skall expanderas över
flera rader så behöver du inte inkludera ett blanksteg efter
nyradstecknet. Detta görs implicit när fältet skrivs ut. Till exempel, om
variablen \fB${Description}\fP sätts till "foo är bar.${Newline}foo är bra."
och du har följande fält:
Description: programmet foo
${Description}
.
Mer text.
Så blir resultatet:
Description: programmet foo
foo är bar.
foo är bra.
.
Mer text.
Variabler kan sättas genom att använda kommandoradsflaggan \fB\-V\fP. De kan
även anges i filen \fBdebian/substvars\fP (eller vilken som helst annan fil som
anges med flaggan \fB\-T\fP). Filen består av rader på formen
\fInamn\fP\fB=\fP\fIvärde\fP. Avslutande blanksteg på en rad, blanka rader och rader
som börjar med en \fB#\fP\-symbol (kommentarer) ignoreras.
I tillägg är följande standardvariabler tillgängliga:
.TP
\fBArch\fP
Den aktuella byggarkitekturen (från \fBdpkg \-\-print\-architecture\fP).
.TP
\fBsource:Version\fP
Version för källkodspaketet.
.TP
\fBsource:Upstream\-Version\fP
Version på uppströmskällkodspaketet, inklusive Debianversionens epok, om
sådan finns.
.TP
\fBbinary:Version\fP
Den binära paketversionen (som kan avvika från source:Version, till exempel
i en binNMU).
.TP
\fBSource\-Version\fP
Versionen på källkodspaketet (från changelog\-filen). Variabeln \fBavråds\fP
från eftersom betydelsen skiljer sig från funktionen, använd i stället
\fBsource:Version\fP eller \fBbinary:Version\fP allt eftersom vad som är lämpligt.
.TP
\fBInstalled\-Size\fP
Den totala storleken på paketets installerade filer. Värdet kopieras in i
motsvarande fält i kontrollfilen. Om du ställer in det kommer det att
ersätta värdet på fältet. Om variabeln inte är satt kommer
\fBdpkg\-gencontrol\fP att använda \fBdu \-k debian/tmp\fP för att hitta det
förvalda värdet.
.TP
\fBExtra\-Size\fP
Ytterligare diskutrymme som används när paketet installeras. Om värdet är
satt kommer dess värde att läggas till \fBInstalled\-Size\fP\-variabelns värde
(oavsett om den satts explicit eller om det förvalda värdet används) innan
det kopieras till kontrollfilens fält \fBInstalled\-Size\fP.
.TP
\fBF:\fP\fIfältnamn\fP
Värdet på utdatafältet \fIfältnamn\fP (som måste anges med rätt form av stora
och små bokstäver). Om du sätter dessa variabler händer ingenting förutom
där de explicit expanderats.
.TP
\fBFormat\fP
Formatet på filen \fB.changes\fP som skapats av denna version av
källkodspaketeringsskripten. Om du sätter denna variabel kommer innehållet i
\fBFormat\fP\-fältet i filen \fB.changes\fP också att ändras.
.TP
\fBNewline\fP, \fBSpace\fP, \fBTab\fP
Dessa variabler innehåller motsvarande tecken (radbrytning, blanksteg,
tabbsteg).
.TP
\fBshlibs:\fP\fIberoendefält\fP
Variabelinställningar på den här formen skapas av \fBdpkg\-shlibdeps\fP.
.TP
\fBdpkg:Upstream\-Version\fP
Uppströmsversionen av dpkg.
.TP
\fBdpkg:Version\fP
Fullständig version av dpkg.
.LP
Om en variabel refereras till men inte definieras kommer en varning att
genereras och ett tomt värde används.
.
.SH FILER
.TP
\fBdebian/substvars\fP
Lista över substitueringsvariabler och \-värden.
.
.SH PROGRAMFEL
Tidpunkten på fältöverstyrning inträffar jämfört med inställning av vissa
standardutdatafält är ganska förvirrad.
.SH "SE ÄVEN"
\fBdpkg\fP(1), \fBdpkg\-genchanges\fP(1), \fBdpkg\-gencontrol\fP(1),
\fBdpkg\-shlibdeps\fP(1), \fBdpkg\-source\fP(1).
.
.SH FÖRFATTARE
Upphovsrättsskyddat © 1995\-1996 Ian Jackson
.br
Upphovsrättsskyddat © 2000 Wichert Akkerman
.sp
Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.
.SH "ÖVERSÄTTNING"
Peter Krefting och Daniel Nylander.