blob: 0f7b7adacdbbe65a92c0d10da2ddc99babb2a326 [file] [log] [blame]
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH deb 5 2011\-08\-14 Debianprojektet Debian
.SH NAMN
deb \- Debians binära paketformat
.SH SYNOPS
\fIfilnamn\fP\fB.deb\fP
.SH BESKRIVNING
\&\fB.deb\fP\-formatet är Debians binära paketformat. Det förstås av dpkg 0.93.76
och senare, och genereras som förval av alla versioner av dpkg sedan 1.2.0,
och alla i386/ELF\-versioner sedan 1.1.1elf.
.PP
Formatet som beskrivs här används sedan Debian 0.93; detaljer om det gamla
formatet finns i \fBdeb\-old\fP(5).
.SH FORMAT
Filen är ett \fBar\fP\-arkiv med det magiska numret
\fB!<arch>\fP. Filnamnen kan innehålla ett avslutande snedstreck.
.PP
De \fBtar\fP\-arkiv som tillåts för närvarande är; den gamla stilens format
(v7), för\-POSIX\-ustar\-formatet, en delmängd av GNU\-formatet (endast de långa
sökvägs\- och länknamnen i den nya stilen, stöds sedan dpkg 1.4.1.17), och
POSIX\-ustar\-formatet (långa namn stöds sedan dpkg 1.15.0). Okända
tar\-typflaggor anses utgöra fel.
.PP
Den första posten i arkivet heter \fBdebian\-binary\fP och innehåller ett antal
rader, avdelade med nyradstecken. För närvarande finns endast en rad,
formatets versionsnummer, \fB2.0\fP. Program som läser arkiv i det nya formatet
bör vara förberedda på att underversionsnumret kan komma att ökas, och att
nya rader kan förekomma, och skall i så fall ignorera dessa.
.PP
Om huvudversionsnumret har ändrats har en inkompatibel ändring införts, och
programmet skall avbrytas. Om så inte har gjorts, skall programmet kunna
fortsätta utan problem, såvida det inte stöter på en oväntad post i arkivet
(förutom i slutet), enligt vad beskrivs nedan.
.PP
Den andra nödvändiga posten heter \fBcontrol.tar.gz\fP. Det är ett gzip\-packat
tar\-arkiv som innehåller paketets kontrollinformation, lagrade som ett antal
vanliga filer, av vilka filen \fBcontrol\fP krävs och innehåller grundläggande
kontrollinformation. Tarbollen control kan eventuellt innehålla en post för
"\fB.\fP", den aktuella katalogen.
.PP
Den tredje och sista nödvändiga posten heter \fBdata.tar\fP. Den innehåller
filsystemet som ett tar\-arkiv, antingen okomprimerat (stöds sedan dpkg
1.10.24), eller komprimerat med gzip (med filslutet \fB.gz\fP), xz (med
filslutet \fB.xz\fP, stöds sedan dpkg 1.15.6), bzip2 (med filslutet \fB.bz2\fP,
stöds sedan dpkg 1.10.24) eller lzma (med filslutet \fB.lzma\fP, stöds sedan
dpkg 1.13.25).
.PP
Dessa poster måste ligga i exakt denna ordning. Nuvarande implementationer
bör ignorera eventuella ytterligare poster efter \fBdata.tar\fP. Ytterligare
poster kan komma att definieras i framtiden, och kommer (om möjligt)
placeras efter dessa tre. Eventuella ytterligare poster som kan komma att
behöva finnas före \fBdata.tar\fP och som kan ignoreras av äldre program utan
problem kommer att ha namn som börjar med understreck, "\fB_\fP".
.PP
Nya poster som inte kommer att kunna ignoreras utan problem kommer att
läggas in före \fBdata.tar\fP med namn som börjar med något annat än
understreck, eller (mer troligt) göra att huvudversionsnumret ökas.
.SH "SE ÄVEN"
\fBdeb\-old\fP(5), \fBdpkg\-deb\fP(1), \fBdeb\-control\fP(5).
.SH "ÖVERSÄTTNING"
Peter Krefting och Daniel Nylander.