blob: 32d4bbfd7a80cbf995b78359bff57408ec42f366 [file] [log] [blame]
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH dpkg\-checkbuilddeps 1 2011\-07\-04 Debianprojektet dpkg\-verktygen
.SH NAMN
dpkg\-checkbuilddeps \- kontrollera byggberoenden och \-konflikter
.
.SH SYNOPS
\fBdpkg\-checkbuilddeps\fP [\fIflagga\fP...] [\fIcontrol\-fil\fP]
.
.SH BESKRIVNING
Detta program kontrollerar installerade paket på systemet mot byggberoenden
och \-konflikter som listas i filen control. Om de inte uppfylls, visas de
och programmet avslutas med en felstatus som inte är noll.
.P
Som standard läses \fBdebian/control\fP, men ett alternativt styrfilnamn kan
anges på kommandoraden.
.
.SH FLAGGOR
.TP
\fB\-\-admindir=\fP\fIkat\fP
Ändra platsen för \fBdpkg\fP\-databasen. Förval är \fI/var/lib/dpkg\fP.
.TP
\fB\-B\fP
Ignorera \fIBuild\-Depends\-Indep\fP\-rader. Använd om inga arkitekturoberoende
paket skall byggas.
.TP
\fB\-d\fP \fIbyggberoendesträng\fP
.TP
\fB\-c\fP \fIbyggkonfliktsträng\fP
Använd de angivna byggberoendena/\-konflikterna istället för de som står i
filen \fIdebian/control\fP.
.TP
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
Visar hjälpskärm och avslutar.
.TP
\fB\-\-version\fP
Visar version och avslutar.
.
.SH FÖRFATTARE
Upphovsrättsskyddat © 2001 Joey Hess
.sp
Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.
.SH "ÖVERSÄTTNING"
Peter Krefting och Daniel Nylander.