blob: 3af25fab56d7e191661b1b2d3bda040006776480 [file] [log] [blame]
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH dpkg\-deb 1 2011\-08\-14 Debianprojektet Dpkg\-sviten
.SH NAMN
dpkg\-deb \- Debians manipuleringsverktyg för paketarkiv (.deb)
.
.SH SYNOPS
\fBdpkg\-deb\fP [\fIflagga\fP...] \fIåtgärd\fP
.
.SH BESKRIVNING
\fBdpkg\-deb\fP packar, packar upp och tillhandahåller information om
Debianarkiv.
.PP
Använd \fBdpkg\fP för att installera och ta bort paket från ditt system.
.PP
Du kan även starta \fBdpkg\-deb\fP genom att anropa \fBdpkg\fP med de flaggor du
vill sända till \fBdpkg\-deb\fP. \fBdpkg\fP kommer upptäcka att du ville åt
\fBdpkg\-deb\fP och kör det åt dig.
.
.SH KOMMANDON
.TP
\fB\-b\fP, \fB\-\-build\fP \fIkatalog\fP [\fIarkiv\fP|\fIkatalog\fP]
Skapar ett Debianarkiv från filsystemsträdet som lagras i
\fIkatalog\fP. \fIkatalog\fP måste innehålla underkatalogen \fBDEBIAN\fP, vilken
innehåller styrinformationsfiler såsom själv styrfilen control. Katalogen
kommer \fIinte\fP att visas i binärpaketets filsystemsarkiv, utan istället
kommer filerna läggas i binärpaketets styrinformationsområde.
Såvida du inte anger \fB\-\-nocheck\fP kommer dpkg\-deb att läsa \fBDEBIAN/control\fP
och tolka den. Den kommer leta efter syntaxfel och andra problem, och visa
namnet på det binärpaket som byggs. \fBdpkg\-deb\fP kommer även att kontrollera
behörigheten på paketskripten och andra filer som hittas i
styrinformationskatalogen \fBDEBIAN\fP.
Om inget \fIarkiv\fP anges kommer \fBdpkg\-deb\fP skriva paketet till filen
\fIkatalog\fP\fB.deb\fP.
Om arkivet som skall skapas redan finns kommer det skrivas över.
Om den andra argumentet är en katalog kommer \fBdpkg\-deb\fP skriva till filen
\fIpaket\fP\fB_\fP\fIversion\fP\fB_\fP\fIarkitektur\fP\fB.deb\fP, eller
\fIpaket\fP\fB_\fP\fIversion\fP\fB.deb\fP om det inte finns något \fBArchitecture\fP\-fält i
styrfilen control. När en målkatalog anges, istället för en fil, kan inte
flaggan \fB\-\-nocheck\fP användas (eftersom \fBdpkg\-deb\fP måste läsa och tolka
paketets styrfil control för att ta reda på vilket filnamn som skall
användas).
.TP
\fB\-I\fP, \fB\-\-info\fP \fIarkiv\fP [\fIcontrol\-filnamn\fP ...]
Tillhandahåller information om ett binärt paketarkiv.
Om inga \fIcontrol\-filnamn\fP anges kommer det att visa en sammanfattning av
innehållet i paketet tillsammans med dess styrfil.
Om ett eller flera \fIcontrol\-filnamn\fP anges kommer \fBdpkg\-deb\fP att skriva ut
dem i den ordning de anges. Om några av komponenterna inte fanns kommer ett
felmeddelande för vart och ett skrivas ut på standard fel, och programmet
avslutar med felstatus 2.
.TP
\fB\-W\fP, \fB\-\-show\fP \fIarkiv\fP
Ger information om ett binärt paketarkiv i det format som anges med flaggan
\fB\-\-showformat\fP. Det förvalda formatet visar paketets namn och version på en
rad, avdelade med tabulatortecken.
.TP
\fB\-f\fP, \fB\-\-field\fP \fIarkiv\fP [\fIcontrol\-fältnamn\fP ...]
Extraherar styrfilsinformation från ett binärt paketarkiv.
Om du inte anger några \fBstyrfilfält\fP visas hela styrfilen.
Om några anges kommer \fBdpkg\-deb\fP att visa deras innehåll, i den ordning de
förekommer i styrfilen. Om mer än ett \fBstyrfilsfält\fP anges kommer
\fBdpkg\-deb\fP visa varje med ett inledande fältnamn (och ett kolon och
mellanrum).
Inga felmeddelande rapporteras för fält som efterfrågas men inte hittas.
.TP
\fB\-c\fP, \fB\-\-contents\fP \fIarkiv\fP
Visar innehåller i filsystemsträdsarkivsdelen av paketarkivet. Det visas för
närvarande i det format som genereras av \fBtar\fPs pratsamma visning.
.TP
\fB\-x\fP|\fB\-\-extract\fP \fIarkivkatalog\fP
Extraherar filsystemsträdet från ett paketarkiv till den angivna katalogen.
Observera att en extrahering av ett paket till rotkatalogen \fIinte\fP
resulterar i en korrekt installation! Använd \fBdpkg\fP för att installera
paket.
\fIkatalog\fP (men inte dess föräldrar) kommer skapas om nödvändigt, och dess
behörighet kommer att ändras till att motsvara innehållet i paketet.
.TP
\fB\-C\fP|\fB\-\-vextract\fP \fIarkivkatalog\fP
Är som \fB\-\-extract\fP (\fB\-x\fP) med \fB\-\-verbose\fP (\fB\-v\fP) som visar en lista över
filer som extraheras under tiden.
.TP
\fB\-R\fP, \fB\-\-raw\-extract\fP \fIarkivkatalog\fP
Extraherar filsystemsträdet från ett paketarkiv till den angivna katalogen
och kontrollinformationsfilerna till underkatalogen DEBIAN i den angivna
katalogen.
Målkatalogen (men inte dess föräldrar) kommer att skapas om nödvändigt.
.TP
\fB\-\-fsys\-tarfile\fP \fIarkiv\fP
Extraherar filsystemsträdsdata från ett binärt paket och sänder det till
standard ut i \fBtar\fP\-format. Tillsammans med \fBtar\fP(1) kan det användas för
att hämta ut en enskild fil från ett paketarkiv. Indataarkiven behandlas
alltid i den ordning de anges.
.TP
\fB\-e\fP, \fB\-\-control\fP \fIarkiv\fP [\fIkatalog\fP]
Extraherar styrinformationsfilerna från paketarkivet till den angivna
katalogen.
Om ingen katalog anges kommer en underkatalog vid namn \fBDEBIAN\fP i den
aktuella katalogen att användas.
Målkatalogen (men inte dess föräldrar) kommer att skapas om nödvändigt.
.TP
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
Visar hjälpskärm och avslutar.
.TP
\fB\-\-version\fP
Visar version och avslutar.
.
.SH FLAGGOR
.TP
\fB\-\-showformat=\fP\fIformat\fP
Flaggan används för att ange formatet på utdata som skapas av
\fB\-\-show\fP. Formatet är en sträng som matas ut för varje paket i listan.
Strängen kan referera till statusfält på formen "${\fIfield\-name\fP}", en
förteckning över giltiga fält kan enkelt skapas genom att använda \fB\-I\fP på
samma paket. En fullständig förklaring av formateringsflaggorna (inklusive
ersättningssekvenser och fälttabulering) finns i förklaringen för flaggan
\fB\-\-showformat\fP i \fBdpkg\-query\fP(1).
Förvalet för fältet är "${Package}\et${Version}\en".
.TP
\fB\-z\fP\fIkomprimeringsnivå\fP
Ange vilken komprimeringsnivå som skall användas i komprimeringsfunktionen
när ett paket byggs (standard är 9 för gzip och bzip2, 6 för xz och lzma).
.TP
\fB\-Z\fP\fIkomprimeringstyp\fP
Ange vilken komprimeringstyp som skall användas när ett paket
byggs. Tillåtna värden är \fIgzip\fP, \fIxz\fP, \fIbzip2\fP, \fIlzma\fP och \fInone\fP
(förval är \fIgzip\fP).
.TP
\fB\-\-new\fP
Försäkrar att \fBdpkg\-deb\fP bygger ett arkiv i "nytt" format. Detta är
förval.
.TP
\fB\-\-old\fP
Tvingar \fBdpkg\-deb\fP att bygga ett arkiv i "gammalt" format. Det gamla
arkivformatet är mer svårtolkat av icke\-Debianverktyg och är nu utgånget;
dess enda användningsområde är för att bygga paket som skall tolkas av
versioner av dpkg äldre än 0.93.76 (september 1995), vilka endast släpptes
som i386\-a.out.
.TP
\fB\-\-nocheck\fP
Förhindrar \fBdpkg\-deb \-\-build s\fP normala tester på det föreslagna innehållet
i arkivet. Du kan bygga vilket arkiv du än vill, oavsett hur trasigt, på det
här sätt.
.TP
\fB\-v\fP, \fB\-\-verbose\fP
Aktiverar pratsam utdata. Påverkar för närvarande bara \fB\-\-extract\fP, vilket
får det att bete sig som \fB\-\-vextract\fP.
.TP
\fB\-D\fP, \fB\-\-debug\fP
Aktiverar felsökningsutdata. Denna är inte speciellt intressant.
.
.SH MILJÖVARIABLER
.TP
\fBTMPDIR\fP
Om satt så kommer \fBdpkg\-deb\fP att använda det som katalogen där temporära
filer och kataloger skapas.
.
.SH PROGRAMFEL
\fBdpkg\-deb \-I\fP \fIpaket1\fP\fB.deb\fP \fIpaket2\fP\fB.deb\fP gör fel.
Det finns inte någon autentisering av \fB.deb\fP\-filer. Faktiskt finns det inte
ens någon enkel kontrollsumma. (Verktyg som arbetar på en högre nivå, som
APT, stöder autentisering av \fB.deb\fP\-paket som hämtas från ett givet arkiv,
och de flesta paket har nu för tiden en md5sum\-kontrollfil som skapas av
debian/rules. Filen stöds dock inte direkt av lågnivåverktygen.)
Försök inte använda bara \fBdpkg\-deb\fP för att installera programvara! Du
måste använda normala \fBdpkg\fP för att se till att alla filer läggs på
korrekt plats och att paketets skript körs och dess status och innehåll
sparas.
.
.SH "SE ÄVEN"
\fBdeb\fP(5), \fBdeb\-control\fP(5), \fBdpkg\fP(1), \fBdselect\fP(1).
.
.SH FÖRFATTARE
Upphovsrättsskyddat © 1995\-1996 Ian Jackson
.sp
Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.
.SH "ÖVERSÄTTNING"
Peter Krefting och Daniel Nylander.