blob: 6dc2062517b966c70f1418b50858bd989c5bf629 [file] [log] [blame]
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH dpkg\-distaddfile 1 2011\-07\-04 Debianprojektet dpkg\-verktygen
.SH NAMN
dpkg\-distaddfile \- lägg till poster i debian/files
.
.SH SYNOPS
\fBdpkg\-distaddfile\fP [\fIflagga\fP...]\fI filnamn sektion prioritet\fP
.
.SH BESKRIVNING
\fBdpkg\-distaddfile\fP lägger till en post för en namngiven fil i
\fBdebian/files\fP.
Det tar tre argument som inte är flaggor \- filnamn, sektion och prioritet
för \fB.changes\fP\-filen.
Filnamnet anges relativt till katalogen där \fBdpkg\-genchanges\fP förväntas
finna filerna, normalt \fB..\fP, snarare än som en sökväg relativ till den
aktuella katalogen när \fBdpkg\-distaddfile\fP körs.
.
.SH FLAGGOR
.TP
\fB\-f\fP\fIfillisfile\fP
Läs eller skriv listan över filer som skall sändas in här, istället för att
använda \fBdebian/file\fP.
.TP
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
Visar hjälpskärm och avslutar.
.TP
\fB\-\-version\fP
Visar version och avslutar.
.
.SH FILER
.TP
\fBdebian/files\fP
Listan över genererade filer so ingår i insändningen som
förbereds. \fBdpkg\-distaddfile\fP kan användas för att lägga till ytterligare
filer.
.
.SH FÖRFATTARE
Upphovsrättsskyddat © 1995\-1996 Ian Jackson
.br
Upphovsrättsskyddat © 2000 Wichert Akkerman
.sp
Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.
.SH "ÖVERSÄTTNING"
Peter Krefting och Daniel Nylander.