blob: 6b5e94a41bef5fbe37032395a34fd829eb5387ee [file] [log] [blame]
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH dpkg\-genchanges 1 2011\-08\-14 Debianprojektet dpkg\-verktygen
.SH NAMN
dpkg\-genchanges \- skapa .changes\-filer för Debian
.
.SH SYNOPS
\fBdpkg\-genchanges\fP [\fIflagga\fP...]
.br
.
.SH BESKRIVNING
\fBdpkg\-genchanges\fP läser information från ett uppackat och byggt
Debiankällkodsträd och från de filer det har genererat, och genererar en
styrfil för insändning till Debian (\fB.changes\fP\-fil).
.
.SH FLAGGOR
.TP
\fB\-b\fP, \fB\-B\fP, \fB\-A\fP
Detta är ett rent binärbygge (inga källkodsfiler skall inkluderas). Det är
ingen skillnad mellan \fB\-b\fP, \fB\-B\fP och \fB\-A\fP, den \fB.changes\fP\-fil som skapas
innehåller alla filer som skapats av \fBbinary\-*\fP\-målen i det byggda paketet.
.TP
\fB\-S\fP
Anger att endast källkoden skall sändas in (inga binärpaket tas med).
.PP
Flaggorna \fB\-s\fP\fIx\fP styr huruvida det ursprungliga källkodsarkivet skall
inkluderas i insändningen om källkod genereras (dvs. \fB\-b\fP eller \fB\-B\fP inte
har använts).
.TP
\fB\-si\fP
Som standard, eller om den anges, kommer originalkällkoden endast att
inkluderas om uppströmsversionsnumret (versionsnumret utan epok och utan
Debianuppdateringsnummer) skiljer sig från uppströmsversionsnumret i
föregående ändringsloggspost.
.TP
\fB\-sa\fP
Bifogar alltid originalkällkoden.
.TP
\fB\-sd\fP
Bifogar inte originalkällkoden, utan enbart differensfilen.
.fi
.TP
\fB\-v\fP\fIversion\fP
Använder information från ändringsloggen för alla versioner som är strikt
senare än \fIversion\fP.
.TP
\fB\-C\fP\fIändringsbeskrivning\fP
Läs beskrivningen av ändringarna från filen \fIändringsbeskrivning\fP istället
för att använda information från källkodsträdets changelog\-fil.
.TP
\fB\-m\fP\fIpaketansvarige\-adress\fP
Använd \fIpaketansvarige\-adress\fP som namn och e\-postadress till ansvarig för
detta paket, istället för att använda informationen från källkodsträdets
control\-fil.
.TP
\fB\-e\fP\fIpaketansvarige\-adress\fP
Använd \fIpaketansvarige\-adress\fP som namn och e\-postadress till ansvarig för
denna insändning, istället för att använda informationen från
källkodsträdets changelog\-fil.
.TP
\fB\-V\fP\fInamn\fP\fB=\fP\fIvärde\fP
Ställer in en utdatasubstitueringsvariabel. Se \fBdeb\-substvars\fP(5) för en
beskrivning av utdatasubstituering.
.TP
\fB\-T\fP\fIsubstvars\-fil\fP
Läs substitutionsvariabler från \fIsubstvars\-fil\fP; standard är
\fBdebian/substvars\fP. Ingen variabelsubstitution utförs på något av fälten i
utdata, men om den speciella variabeln \fIFormat\fP anges kommer den överstyra
fältet med samma namn. Flaggan kan användas flera gånger för att läsa
substitutionsvariabler från flera filer.
.TP
\fB\-D\fP\fIfält\fP\fB=\fP\fIvärde\fP
Ersätt eller lägg till ett fält i den genererade control\-filen.
.TP
\fB\-U\fP\fIfält\fP
Ta bort ett fält ur den genererade control\-filen.
.TP
\fB\-c\fP\fIcontrol\-fil\fP
Anger huvudkällkodskontrollfilen som information skall läsas
från. Standardvärdet är \fBdebian/control\fP.
.TP
\fB\-l\fP\fIändringsloggfil\fP
Anger ändringsloggfilen som information skall läsas från. Standardvärdet är
\fBdebian/changelog\fP.
.TP
\fB\-f\fP\fIfillisfile\fP
Läser listan över filer som skall sändas in härifrån, istället för att
använda \fBdebian/files\fP.
.TP
\fB\-F\fP\fIändringsloggformat\fP
Anger format på ändringsloggen. Som standard läses formatet från en speciell
rad nära slutet av ändringsloggen, eller så används Debians standardformat
om ingen information hittas.
.TP
\fB\-u\fP\fIinsändningskatalog\fP
Se efter filer som skall sändas in i \fIinsändningskatalog\fP istället för
\&\fB..\fP (\fBdpkg\-genchanges\fP måste kunna se dessa filer så att det kan lägga in
deras storlekar och kontrollsummor i \fB.changes\fP\-filen).
.TP
\fB\-q\fP
\fBdpkg\-genchanges\fP kommer normalt att generera informativa meddelanden på
standard fel, till exempel om hur många pakets källkodsfiler sänds in. \fB\-q\fP
undertrycker dessa meddelanden.
.TP
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
Visar hjälpskärm och avslutar.
.TP
\fB\-\-version\fP
Visar version och avslutar.
.
.SH FILER
.TP
\fBdebian/files\fP
Listan över genererade filer som är en del av den insändning som
förbereds. \fBdpkg\-genchanges\fP läser data här när \fB.changes\fP\-filen skapas.
.
.SH FÖRFATTARE
Upphovsrättsskyddat © 1995\-1996 Ian Jackson
.br
Upphovsrättsskyddat © 2000 Wichert Akkerman
.sp
Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.
.SH "ÖVERSÄTTNING"
Peter Krefting och Daniel Nylander.