blob: 52f1e6b3f404e1c725074b74162e82049e2c2861 [file] [log] [blame]
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH dpkg\-mergechangelogs 1 2011\-08\-14 Debianprojektet Dpkg\-sviten
.SH NAMN
dpkg\-mergechangelogs \- trevägssammanslagning av Debianändringsloggar
.
.SH SYNOPS
\fBdpkg\-mergechangelogs\fP [\fIflaggor\fP...] \fIgammal\fP \fIny\-a\fP \fIny\-b\fP [\fIut\fP]
.
.SH BESKRIVNING
.P
Programmet kommer använda de 3 angivna versionerna av Debianändringsloggen
för att skapa en sammanslagen ändringsloggfil. Den skapade ändringsloggen
sparas i filen \fIut\fP eller skrivs ut på standard ut om den parametern inte
anges.
.P
Enskilda poster identifieras av sitt versionsnummer och de antas inte stå i
konflikt med varandra, de slås helt enkelt ihop i rätt ordning (enligt
minskade versionsnummer). När \fB\-\-merge\-prereleases\fP används ignoreras
versionsnumret efter det sista tilde\-tecknet, så att 1.0\-1~exp1 och
1.0\-1~exp5 anges vara samma post. När samma versionsnummer är tillgänglig i
både \fIny\-a\fP och \fIny\-b\fP görs ett försök på en vanlig radbaserad
trevägssammanslagning (förutsatt att modulen Algorithm::Merge är tillgänglig
\[em] den ingår i paketet libalgorithm\-merge\-perl \[em] om inte får du en
global konflikt på innehållet i posten).
.
.SH FLAGGOR
.TP
\fB\-\-merge\-prereleases\fP, \fB\-m\fP
Ignorera delen efter det sista tilde\-tecknet i versionsnumret vid
versionsjämförelse för att ta reda på om två poster anses vara densamma
eller inte.
.sp
Det kan vara användarbart om du använder samma ändringsloggpost men ökar
versionsnumret med jämna mellanrum. Till exempel kanske du har 2.3\-1~exp1,
2.3\-1~exp2, ... fram till den officiella utgåvan 2.3\-1 och de har alla samma
ändringsloggpost som har växt fram över tid.
.TP
\fB\-\-help\fP
Visar hjälpskärm och avslutar.
.TP
\fB\-\-version\fP
Visar version och avslutar.
.
.SH BEGRÄNSNINGAR
.P
Allt som inte tolkas av Dpkg::Changelog försvinner under
sammanslagningen. Det kan gälla saker som vim\-lägesrader, kommentarer som
inte skulle vara där, osv.
.
.SH "INTEGRATION MED GIT"
.P
Om du vill använda det här programmet för att slå ihop Debianändringsloggar
i ett Git\-arkiv måste du först registrera en ny sammanslagningsdrivrutin
(merge driver) i \fB.git/config\fP eller \fB~/.gitconfig\fP:
.P
[merge "dpkg\-mergechangelogs"]
name = debian/changelog\-sammanslagningsdrivrutin
driver = dpkg\-mergechangelogs \-m %O %A %B %A
.P
Därefter måste du ställa in merge\-attributet på debian/changelog\-filen,
antingen i \fB.gitattributes\fP i själv arkivet, eller i
\&\fB.git/info/attributes\fP:
.P
debian/changelog merge=dpkg\-mergechangelogs
.SH FÖRFATTARE
Upphovsrättsskyddat © 2009\-2010 Raphaël Hertzog
.sp
Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.
.SH "ÖVERSÄTTNING"
Peter Krefting och Daniel Nylander.