blob: 20a0dff4a1066c6dfaf5dccc48ab4af2f72cce05 [file] [log] [blame]
.\" This is an -*- nroff -*- source file.
.\" dpkg-name and this manpage are Copyright © 1995,1996 by Erick Branderhorst.
.\"
.\" This is free software; see the GNU General Public Licence version 2
.\" or later for copying conditions. There is NO warranty.
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH dpkg\-name 1 2011\-08\-14 Debianprojektet dpkg\-verktygen
.SH NAMN
dpkg\-name \- byt namnet på Debianpaket till det fullständiga paketnamnet
.
.SH SYNOPS
\fBdpkg\-name\fP [\fIflagga\fP...] [\fB\-\-\fP] \fIfil\fP...
.
.SH BESKRIVNING
.PP
Manualsidan dokumenterar programmet \fBdpkg\-name\fP, vilket tillhandahåller ett
enkelt sätt att byta namn på \fBDebian\fPpaket till deras fullständiga
paketnamn. Ett fullständigt paketnamn består av
\fIpaket\fP\fB_\fP\fIversion\fP\fB_\fP\fIarkitektur\fP\fB.\fP\fIpakettyp\fP och anges av
control\-filen i paketet. \fIVersion\fP\-delen av filnamnet består av
uppströmsversionsinformation och kan eventuellt följas av ett bindestreck
och revisionsinformationen. \fIPakettyp\fP\-delen kommer från fältet
\fIpackage\-type\fP om det finns, annars \fBdeb\fP.
.
.SH FLAGGOR
.TP
\fB\-a\fP, \fB\-\-no\-architecture\fP
Destinationsfilnamnet kommer inte att innehålla information om arkitektur.
.TP
\fB\-k\fP, \fB\-\-symlink\fP
Skapa en symbolisk länk istället för att flytta.
.TP
\fB\-o\fP, \fB\-\-overwrite\fP
Befintliga filer kommer att skrivas över om de har samma namn som
destinationsfilnamnet.
.TP
\fB\-s\fP, \fB\-\-subdir\fP [\fIkatalog\fP]
Filerna kommer att flyttas till en underkatalog. Om katalogen i argumentet
existerar kommer filerna att flyttas in i den katalogen, om inte kommer
namnet på målkatalogen att hämtas från sektionsfältet i styrdelen av
paketet. Målkatalogen kommer vara
"unstable/binary\-\fIarkitekur\fP\fIsektion\fP". Om sektionen inte hittas i
styrfilen antas "no\-section", och i så fall, samt för sektionerna "non\-free"
och "contrib", är målkatalogen
"\fIsektion\fP/binary\-\fIarkitektur\fP". Sektionsfältet är inte nödvändigt, så
flera paket hamnar i katalogen "no\-section". Använd den här flaggan med
tillförsikt, den kan vara rörig.
.TP
\fB\-c\fP, \fB\-\-create\-dir\fP
Flaggan kan användas tillsammans med \-s\-flaggan. Om en målkatalog inte
existerar kommer den att skapas automatiskt. \fBAnvänd denna flagga
försiktigt.\fP
.TP
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
Visar hjälpskärm och avslutar.
.TP
\fB\-v\fP, \fB\-\-version\fP
Visar version och avslutar.
.
.SH EXEMPEL
.TP
\fBdpkg\-name bar\-foo.deb\fP
Filen "bar\-foo.deb" kommer att få det nya namnet bar\-foo_1.0\-2_i386.deb
eller något liknande (beroende på vilken information som hittas i styrdelen
av "bar\-foo.deb").
.TP
\fBfind /root/debian/ \-name \(aq*.deb\(aq | xargs \-n 1 dpkg\-name \-a\fP
Alla filer med ändelsen "deb" i katalogen /root/debian och dess
underkataloger kommer att få sina namn ersatta med dpkg\-name, om så behövs,
till namn utan arkitekturinformation.
.TP
\fBfind \-name \(aq*.deb\(aq | xargs \-n 1 dpkg\-name \-a \-o \-s \-c\fP
\fBGör inte så här.\fP Ditt arkiv kommer att röras till helt och hållet
eftersom många paket inte har någon sektionsinformation. \fBGör inte så här.\fP
.TP
\fBdpkg \-\-build debian\-tmp && dpkg\-name \-o \-s .. debian\-tmp.deb\fP
Kan användas när nya paket byggs.
.
.SH PROGRAMFEL
Vissa paket följer inte namnstrukturen
\fIpaket\fP\fB_\fP\fIversion\fP\fB_\fP\fIarkitektur\fP\fB.deb\fP. Paket vars namn ändrats med
dpkg\-name kommer följa denna struktur. Normalt påverkar detta inte hur
\fBdselect\fP(1)/\fBdpkg\fP(1) installerar paket, men vissa andra
installationsverktyg kan vara beroende av denna namngivningsstruktur.
.
.SH "SE ÄVEN"
\fBdeb\fP(5), \fBdeb\-control\fP(5), \fBdpkg\fP(1), \fBdpkg\-deb\fP(1), \fBfind\fP(1),
\fBxargs\fP(1).
.
.SH FÖRFATTARE
Upphovsrättsskyddat © 1995, 1996 Erick Branderhorst
.sp
Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.
.SH "ÖVERSÄTTNING"
Peter Krefting och Daniel Nylander.