blob: e5e8e1d4fecafba2dff5f5d63a9b809f75b9a426 [file] [log] [blame]
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH dpkg\-query 1 2011\-08\-14 Debianprojektet Dpkg\-sviten
.SH NAMN
dpkg\-query \- ett verktyg för att fråga dpkg\-databasen
.
.SH SYNOPS
\fBdpkg\-query\fP [\fIflaggor\fP...] \fIåtgärd\fP
.
.SH BESKRIVNING
\fBdpkg\-query\fP är ett verktyg för att visa information om paket i
\fBdpkg\fP\-databasen.
.
.SH KOMMANDON
.TP
\fB\-l\fP, \fB\-\-list\fP [\fIpaketnamnsmönster\fP ...]
Lista paket som matchar det givna mönstret. Om inget \fIpaketnamnsmönster\fP
anges listas alla paket i \fI/var/lib/dpkg/status\fP, förutom de paket som
markerats som ej installerade (dvs. de som tidigare har helt tagits
bort). Skalets normala jokertecken tillåts i \fIpaketnamnsmönster\fP. Observera
att du sannolikt måste skriva \fIpaketnamnsmönster\fP inom citationstecken för
att förhindra att skalet expanderar filnamnet. Till exempel kommer följande
lista alla paket vars namn börjar på "libc6":
.nf
\fBdpkg\-query \-l \(aqlibc6*\(aq\fP
.fi
De första tre kolumnerna i utdata visar önskad åtgärd, paketstatus och fel,
i den ordningen.
Önskad åtgärd
.nf
u = Okänd
i = Installera
h = Håll
r = Ta bort
p = Rensa
.fi
Paketstatus:
.nf
n = Ej installerat
c = Konfigurationsfiler
H = Halvinstallerat
U = Uppackat
F = Halvkonfigurerat
W = Utlösare väntad
t = Utlösare förestående
i = Installerad
.fi
Felflaggor:
.nf
<tom> = (ingen)
R = Ominstallation krävs
.fi
En versal status\- eller felbokstav anger att paketet troligen kommer orsaka
allvarliga problem. Se \fBdpkg\fP(1) för information om status och flaggor
ovan.
Utdataformatet för den här flaggan kan inte justeras, men varieras
automatiskt för att passa terminalbredden. Det är avsett för mänskliga
läsare, och är inte enkelt maskinläsbart. Se \fB\-W\fP (\fB\-\-show\fP) och
\fB\-\-showformat\fP för hur du konfigurerar utdataformatet.
.TP
\fB\-W\fP, \fB\-\-show\fP [\fIpaketnamnsmönster\fP ...]
Precis som flaggan \fB\-\-list\fP kommer att paket som matchar det givna mönstret
att visas. Utdatat kan dock skräddarsys med flaggan
\fB\-\-showformat\fP. Standardutdataformatet är en rad per paket som träffas, där
varje rad innehåller namn och installerad version av paketet, avdelat med
ett tabulatortecken.
.TP
\fB\-s\fP, \fB\-\-status\fP \fIpaketnamn\fP ...
Rapportera status om det angivna paketet. Detta alternativ visar helt
enkelt posten i statusdatabasen för installerade paket. Om flera
\fIpaketnamn\fP anges avdelas de efterfrågade statusposterna med en tomrad.
.TP
\fB\-L\fP, \fB\-\-listfiles\fP \fIpaketnamn\fP ...
Listar filer som installerats på ditt system från \fIpaketnamn\fP. Om flera
\fIpaketnamn\fP anges avdelas den efterfrågade fillistan med en
tomrad. Observera att filer som skapats av paketspecifika
installationsskript inte visas
.TP
\fB\-c\fP, \fB\-\-control\-path\fP \fIpaketnamn\fP [\fIcontrol\-filnamn\fP]
Visar sökvägarna till control\-filerna som installerats på ditt system för
\fIpaketnamn\fP. Om \fIcontrol\-fil\fP anges visas endast sökvägen för den
control\-filen, om den finns. \fBVarning\fP: kommandot är halvöppet, det bör
användas endast som en sista desperat åtgärd om det inte finns något annat
gränssnitt. Det kan avrådas från senare om bättre gränssnitt eller de
nuvarande arkitektoniska begränsningarna har lösts.
.TP
\fB\-S\fP, \fB\-\-search\fP \fIfilnamnssökmönster\fP ...
Sök efter paket som äger filer som motsvarar det angivna mönstret. Alla
skalets vanliga jokertecken kan användas i mönstret. Kommandot kommer inte
att visa extrafiler som skapas av paketskript, ej heller kommer det att visa
alternativ.
.TP
\fB\-p\fP, \fB\-\-print\-avail\fP \fIpaketnamn\fP
Visar information om \fIpaketnamn\fP, enligt vad som finns i
\fI/var/lib/dpkg/available\fP. Om flera \fIpaketnamn\fP anges avdelas de
efterfrågade posterna ur \fIavailable\fP\-filen med en tomrad.
Använder du ett APT\-baserat skal bör du istället använda \fBapt\-cache show\fP
\fIpaketnamn\fP, då \fIavailable\fP\-filen endast àjourförs om \fBdselect\fP används.
.TP
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
Visar hjälpskärm och avslutar.
.TP
\fB\-\-version\fP
Visar version och avslutar.
.
.SH FLAGGOR
.TP
\fB\-\-admindir=\fP\fIkat\fP
Ändra platsen för \fBdpkg\fP\-databasen. Förval är \fI/var/lib/dpkg\fP.
.TP
\fB\-f\fP, \fB\-\-showformat=\fP\fIformat\fP
Flaggan används för att ange formatet på utdata som skapas av
\fB\-\-show\fP. Formatet är en sträng som matas ut för varje paket i listan.
I formatsträngen inleds följande styrsekvenser med \(lq\fB\e\fP\(rq:
.nf
\fB\en\fP radmatning
\fB\er\fP vagnretur
\fB\et\fP tabulator
.fi
\(lq\fB\e\fP\(rq före ett annat tecken undertrycken en speciell betydelse för
det efterföljande tecknet, vilket är kan användas för \(lq\fB\e\fP\(rq och
\(lq\fB$\fP\(rq.
Paketinformation kan läggas in genom att sätta in variabelreferenser till
paketfält, på syntaxen \(lq\fB${\fP\fIfield\fP[\fB;\fP\fIwidth\fP]\fB}\fP\(rq. Fält skrivs
högerjusterade såvida inte bredden är negativ i vilket fall vänsterjustering
kommer att användas. Följande \fIfält\fP stöds, men de är inte nödvändigtvis
tillgängliga i statusfilen (endast interna fält och fält som finns i
binärpaketet hamnar där):
.nf
\fBArchitecture\fP
\fBBugs\fP
\fBConffiles\fP (internt)
\fBConfig\-Version\fP (internt)
\fBConflicts\fP
\fBBreaks\fP
\fBDepends\fP
\fBDescription\fP
\fBEnhances\fP
\fBEssential\fP
\fBFilename\fP (internt, skalrelaterat)
\fBHomepage\fP
\fBInstalled\-Size\fP
\fBMD5sum\fP (internt, skalrelaterat)
\fBMSDOS\-Filename\fP (internt, skalrelaterat)
\fBMaintainer\fP
\fBOrigin\fP
\fBPackage\fP
\fBPre\-Depends\fP
\fBPriority\fP
\fBProvides\fP
\fBRecommends\fP
\fBReplaces\fP
\fBRevision\fP (föråldrat)
\fBSection\fP
\fBSize\fP (internt, skalrelaterat)
\fBSource\fP
\fBStatus\fP (internt)
\fBSuggests\fP
\fBTag\fP (normalt inte i .deb, utan i arkivets Packages\-filer)
\fBTriggers\-Awaited\fP (internt) \fBTriggers\-Pending\fP (internt) \fBVersion\fP
.fi
Standardformatet är \(lq\fB${Package}\et${Version}\en\fP\(rq. Alla andra fält
som finns i statusfilen ven användardefinierade fält) kan också hämtas. De
visas dock som de är, ingen konvertering eller felkorrigering görs på
dem. För att hämta namnet på paketansvarig och installerad version av dpkg
och kan du köra:
.nf
\fBdpkg\-query \-W \-f=\(aq${Package} ${Version}\et${Maintainer}\en\(aq dpkg\fP
.fi
.
.SH RETURVÄRDE
.TP
\fB0\fP
Den önskade frågan utfördes utan fel.
.TP
\fB1\fP
Problem uppstod vid tolkning av kommandoraden eller när frågan skulle
utföras, till exempel att ingen fil eller paket hittades (förutom för
\-\-control\-path).
.
.SH MILJÖVARIABLER
.TP
\fBDPKG_ADMINDIR\fP
Om satt, och flaggan \fB\-\-admindir\fP inte har angivits, används värdet som
datakatalog för dpkg.
.TP
\fBCOLUMNS\fP
Inställningen påverkar utdata från kommandot \fB\-\-list\fP genom att ändra
bredden på dess utdata.
.
.SH FÖRFATTARE
Upphovsrättsskyddat © 2001 Wichert Akkerman
.sp
Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.
.
.SH "SE ÄVEN"
\fBdpkg\fP(1).
.SH "ÖVERSÄTTNING"
Peter Krefting och Daniel Nylander.