blob: cdd58edffe490e431da1b8bc1cdfb281388a2112 [file] [log] [blame]
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH dpkg\-statoverride 8 2011\-07\-04 Debianprojektet dpkg\-verktygen
.SH NAMN
dpkg\-statoverride \- överstyr ägarskap och läge för filer
.
.SH SYNOPS
\fBdpkg\-statoverride\fP [\fIflagga\fP...] \fIåtgärd\fP
.
.SH BESKRIVNING
"\fBstat\-överstyrningar\fP" är ett sätt att tala om för \fBdpkg\fP(1) att en annan
ägare eller ett annat läge skall användas för en fil är ett paket
installeras. (Observera att ordet "fil" används här, men att det kan vara
alla sorters filsystemsobjekt som hanteras av dpkg, till exempel kataloger,
enheter osv.). Detta kan användas för att tvinga program som normalt är
setuid att installeras som en setuid\-flagga, eller bara exekverbar av en
specifik grupp.
.P
\fBdpkg\-statoverride\fP är ett verktyg för att hantera listan över
stat\-överstyrningar. Det har tre grundläggande funktioner: lägga till, ta
bort och visa överstyrningar.
.
.SH KOMMANDON
.TP
\fB\-\-add\fP\fI användare grupp läge fil\fP
Lägg till en överstyrning för \fIfil\fP. \fIFil\fP behöver inte existera när
kommandot körs; överstyrningen kommer lagras och användas senare. Användare
och grupper kan anges med namn (till exempel \fBroot\fP eller \fBnobody\fP), eller
med deras nummer med ett "\fB#\fP" (till exempel \fB#0\fP eller
\fB#65534\fP). \fILäge\fP måste anges oktalt.
Om \-\-update anges och \fIfil\fP existerar kommer den omedelbart att sättas till
den nya användaren och läget.
.TP
\fB\-\-remove\fP\fI fil\fP
Ta bort en överstyrning för \fIfil\fP, status för \fIfil\fP ändras inte av detta
kommando.
.TP
\fB\-\-list\fP [\fIfilnamnssökmönster\fP]
Visa alla överstyrningar. Om ett sökmönster anges kommer utdata att
begränsas till överstyrningar som motsvarar mönstret. Om det inte finns
några överstyrningar, eller inga motsvarar mönstret, kommer
\fBdpkg\-statoverride\fP avslutas med statuskod 1.
.TP
\fB\-\-help\fP
Visar hjälpskärm och avslutar.
.TP
\fB\-\-version\fP
Visar version och avslutar.
.
.SH FLAGGOR
.TP
\fB\-\-admindir\fP\fI katalog\fP
Ändra \fIkatalog\fP för dpkg\-databasen där statoverride\-filen också
lagras. Förval är \fI/var/lib/dpkg\fP.
.TP
\fB\-\-force\fP
Tvinga ett kommando, även om en säkerhetskontroll annars skulle förhindra
det. Detta behövs för att överstyra en befintlig överstyrning.
.TP
\fB\-\-update\fP
Försök att omedelbart ändra filen·om·den·finns till den nya ägaren och
läget.
.TP
\fB\-\-quiet\fP
Var mindre pratsom om vad som görs.
.
.SH MILJÖVARIABLER
.TP
\fBDPKG_ADMINDIR\fP
Om satt, och flaggan \fB\-\-admindir\fP inte har angivits, används värdet som
datakatalog för dpkg.
.
.SH FILER
.TP
\fI/var/lib/dpkg/statoverride\fP
Fil som innehåller den aktuella listan över statöverstyrningar på
systemet. Den finns i dpkg:s administrationskatalog, tillsammans med andra
filer som är viktiga för dpkg, som "status" och "available".
.br
Observera: \fBdpkg\-statoverride\fP bevarar den gamla upplagan av filen, med
tillägget "\-old" innan den ersätts med den nya.
.
.SH "SE ÄVEN"
\fBdpkg\fP(1).
.
.SH FÖRFATTARE
Upphovsrättsskyddat © 2000 Wichert Akkerman
.sp
Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.
.SH "ÖVERSÄTTNING"
Peter Krefting och Daniel Nylander.